Zilverkamp : eens Sgrevenvelde

Uit Mededelingen jaargang 2, nov/dec 1976, Nr. 4

Het plan "Zilverkamp" ontleent,zoals bekend, zijn naam aan de boerderij in de Korte Loostraat. Historisch gezien heeft deze naam niet of nauwelijks betekenis. De boerderij dateert uit 1867/68 (Zie "Mededelingen" , jrg. 2., nr.1 , p.16) en voordien was de naam, voorzover na te gaan onbekend. Het terrein tusgen de Loostraat en Huissense Dijk, waarop thans het plan "Zilverkamp" in fasen wordt gerealiseerd, heette nl. in vroeger niet Zilverkamnp, maar Sgrevenvelde ( 's Grevenvelde = 's Gravenveld).
Op de 17e kaart,waarvan een fragment is gereproduceerd, zijn Sgrevenvelde en omgeving vrij nauwkeurig aangegeven. Wij hebben op het kaartfragment een aantal cijfers geplaatst om de diverse aanduidingen gemakkelijker te kunnen verklaren.
Het leek ons voor de "nieuwe" Huissenaren-Zilverkampbewoners interessant te weten hoe het gebied van hun wijk e.o. er in vroegere eeuwen uitzag en hoe de diverse benamingen luidden; temeer waar de gemeente nu een tweetal namen (Sgrevenvelde en Dat Nielant) in een straatnaam heeft doen herleven.
Het grootste deel van de huidige Zilverkamp was dus Sgrevenvelde (1) geheten, naar één der graven van Kleef, die Huissen — zeker vanaf het begin der 13e eeuw — in bezit hadden.
In elk geval waren landsheren van Huissen de volgende graven van Kleef: Dirk V (1242—1260) , Dirk VI (1260-1275), Dirk VII (1275-1305), Otto (1305-1311), Dirk VIII (1311-1347), Johan (1347-1368), Adolf I (1371-1394) en Adolf II (1394- 1417, die in jaar tot hertog werd verheven). Dirk V Ill gaf in 1319 "acht hoeven lands bij onzer stad Huissen" in erfpacht en het is niet onmogelijk (maar voorlopig blijft dit speculatief) , dat hierop betrekking heeft de naam "Flandersche Erfpachtslant" (2) .
Sgrevenvelde behoorde niet tot dit Erfpachtslant, wél: "Dat Kampstuck" (3) welke perceelsnaam nu nog bestaat en ook in een straatnaam voortleeft; "Up Steege" (4) , (de Steeg, aan de Loostraat , bestaat nog) en "Up Haydell" (5) , het grote perceel aan de Loostraat, waarvan de naam verloren is gegaan en nu - volkomen ten onrechte - Rietkamp wordt genoemd; "Dat Nielant" (6) , welke naam nu dus in een straatnaam levendig wordt gehouden, en "Upt Loo" (7) , waaraan de Loostraat (8) haar naam ontleent.
Aan Sgrevenvelde, Dat Nielant en Upt Loo grensde "Holthusen" (9) , welke naam behouden is gebleven. De boerderij "Klein Holthuizen" heeft voor de bebouwing van de Zilverkamp plaats moeten maken; "Groot Holthuizen" is behouden gebleven. De Korte Loostreat komt op de kaart voor als een brede weg en wordt dáár genoemd "Die Breedestrait" (10) .
Daar grensde het langgerekte perceel "Die Wigartzhoeveo" (11) die — verbasterd - bewaard is gebleven in de straatnaam "Wijngaarden". Met een wijngaard heeft deze naam dus niets te maken. De oorspronkelijke naam duidt op de "hoeve" van zekere "Wigart".
De huidige Bredestraat is veel smaller aangegeven en heet op de kaart "Die Breedestrait na Bercheren" (12) = de Bredestraat naar Bergerden, de aan het einde van de Hoeve gelegen buurtschap, die niet tot het grondgebied van Huissen behoort.
Onder aan da kaart ziet men de vermelding "artgen" , het restant van de naam Startgen (13) — staartje , een staartjesvormige waard vóór de stad.
Rechts daarboven is het bochtig dijkverloop te zien en in de eerste grote bocht een bouwsel (14) op de plaats van de Stenen Paal, een naam die waard is behouden te blijven. De oude grenspaal ("Stenen Paal") tussen Huissen en Holthuizen mag zeker niet verdvvijnen.
Buitendijks tegenover de Stenen Paal ziet men een perceel met behuizing, dat op de kaart als "Cleverkamp" (15) is aangegeven. Rechts onder op de kaart wordt bij de dijk vermeld: "Begin van Malbergen" (16) .

Grevenveld kl