Financiëel jaarverslag 2016

Resultaten rekening 2016 Historische Kring Huessen

     
Inkomsten begroting 2016 Realisatie  Begroting 2017   Uitgaven begroting 2016 Realisatie Begroting 2017
Contributie leden          17.700,00      17.811,10 19.400,00   Diverse kosten          1.300,00      2.600,31 1.600,00
Rechtspersonen              250,00            322,10    300,00   Abonn.+ lidmnaatsch.            350,00          514,00    250,00
Rente         Porti/telef. Kst.            550,00          663,16    600,00
Verkoop resultaat            1.900,00        2.340,82 2.200,00   Reisk. Bestuur              50,00         50,00
Rondleidingen              200,00            535,50  300,00   Huissense dag              75,00            50,00     75,00
Sponsering en giften              700,00        2.003,18  500,00   Representatie            150,00            77,31   150,00
Gem Subsidie              500,00        1.022,61  500,00   ledenverg./Contact leden            500,00          834,12   600,00
Genealogie              41,00     Expl.jaarlijkse Excursie            300,00       200,00
scholenproject              34,80     Onderhoud/rep.gebouw            250,00          309,15   250,00
          Bijdrage energie          2.600,00      1.000,00 2.600,00
          Belastingen            600,00       600,00
          Assurantiekst            350,00          169,67   400,00
          Bet. Rente/bankkosten            100,00          390,80   100,00
          Bijdrage aan Museum          2.300,00      2.300,00 2.650,00
          Drukk. Mededel.          4.700,00      4.375,50 4.700,00
          Verz.kst Mededel.          2.700,00      3.389,80 2.700,00
          overige k. mededelingen        1.036,80   200,00
          ICT kosten            500,00      1.083,84   600,00
          Kring Bibliotheek            100,00            85,05  100,00
          Bron. Inventaris              50,00            57,66   50,00
          Transcriptiegroep              50,00     75,00
          Beeld en Geluid            100,00 177,02  100,00
          Heemkunde            300,00      200,00
          Archeologie              50,00          371,22    50,00
          Genealogie              50,00        50,00
          Afschrijvingen            100,00      1.026,45   600,00
          Onderh. Ren. Tuin              50,00      50,00
          scholenproject            500,00       900,00
          voorziening Publicaties          1.000,00      1.500,00 1.000,00
          voorziening ICT            500,00      1.000,00   600,00
          Voorziening gebouw          1.000,00        500,00 1.000,00
          voorziening Museum         475,00  
resultaat         Resultaat              25,00 124,25   100,00
Totaal    21.250,00 24.111,11    23.200,00   Totaal 21.250,00 24.111,11 23.200,00

 

Resultaten rekening 2016 Museum Hof van Hessen

     
                 
  begroting         begroting   begroting
  2.016 resultaat 2.017     2016 resultaat 2017
Inkomsten         Uitgaven      
                 
Bijdrage energie HKH 2.600,00      1.000,00        2.600,00   Gas/Water/elektra 3700    1.554,49 3500
Bijdrage leden HKH 2.300,00      2.300,00        2.300,00   Huur          45,38 50
Entreegelden    250,00        180,60          250,00   onderhoud interieur 250      
Giften/donaties         Abonn. Beveiliging 450    1.000,67 250
Opbrengst verk. Art.         Keukenartikelen          10,86 500
Rente           Schoonmaakmiddelen 200          7,32 250
Saldo Huur 2.300,00            2.300,00   Tentoonstellingskosten        336,63 150
Rondleidingen         Verzekeringen 750      706,50 750
Diversen      50,00       Onderhoud interieur 200        20,60 150
Bijdrage huisvestingsk.      2.415,00     Representatie 50          6,45 50
          Algemene Kosten 150        37,50 150
          OZB + rioolbelasting 400      631,36 450
          Telefoonkosten       200
          Tuinonderhoud 20     20
          reinigen gebouw 600      600,00 600
          rep verlichting etc 50     50
          Adm. Kopieermachine 100     150
          Onderhoud gebouw 200     150
          telefoonkosten 250      
          Res. Beheer collectie        460,22  
          afschr. Inventaris        200,00  
                   
Resultaat         resultaat 130      277,62 30
Totaal 7.500,00      5.895,60        7.450,00   Totaal    7.500,00    5.895,60  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Balans Museum Hof van Hessen per 31-12-2016

                 
Debet   31-12-2016   Credit 31-12-2015   31-12-2016
                 
Omschrijving                
                     
Kas      90,48              32,65   Vermogen      -59,04        665,73
                 
                 
R/C Museum 4.826,93          5.822,60          
Inventaris    288,10              88,10   Reserve beheer collectie    4.539,78      5.000,00
                 
                     
                 
                 
                 
saldo 2013         Saldo 2014      724,77        277,62
                 
Totalen 5.205,51          5.943,35        5.205,51      5.943,35

 

Balans Historische Kring Huessen per 31-12-2016

 
 
                       
Debet   31-12-2015 31-12-2016   Credit 31-12-2015 31-12-2016
                       
Omschrijving                    
                       
Kas   211,65   969,23     Vermogen 11981,71 11981,71 12.105,34    12.105,34
Rabo 124019722 3.633,95   4.526,13              
Rabo 1240220081 5.770,58   5.797,98     Crediteuren 581,92 581,92    2.244,52      2.244,52
ING contr. Rek 250,85   4.752,00                
ING RC   1.717,90   2.666,75     Voorziening Museum    2.525,00      3.000,00  
Zkl Spaarrekening 12.236,76   12.290,65     Voorziening Publicaties 3309,75      4.768,75  
      23.821,69     31.002,74   Voorziening Onderh. Gebouw 2778,01      3.278,01  
              Voorziening onderh. Tuin      170,00        170,00  
Debiteuren           voorziening Huessen 700        
Voorraden   10.768,10   10.090,02     Voorz. Gebouw            
      10.768,10   10.090,02            8.782,76      11.216,76
nog te ontv. Contr.      120,00        360,00              
vooruit betaalde bedr.           Alg Reserve 6807,58      6.807,58  
           120,00        360,00   Reserve ICT 3296,71      4.296,71  
ICT inventaris 795,94   500,00         € 10.104,29      11.104,29
Inventaris        830,51        600,00     R/C Museum 4826,93 4826,93    5.822,60      5.822,60
      1.626,45   1.100,00            
Voorschot TNT        65,00        65,00        65,00        65,00   Saldo            123,63            124,25
                           
                       
                       
      36.401,24   42.617,76       € 36.401,24        42.617,76