Jaarverslagen van de Historische Kring Huessen


Jaarverslag 2022 Historische Kring Huessen

Door Joop Thissen

In januari 2022 zaten we nog midden in de derde lockdown, waardoor het stadsmuseum Hof van Hessen voor de derde keer gesloten was! Gelukkig konden we vanaf 1 februari weer open. Maar... we hadden toen nog geen enkel vermoeden dat we aan het einde van 2022 in een energiecrises terecht zouden komen.
Om te voorkomen dat ons geld op zou gaan aan de uit de pan gerezen gas en stroomkosten, besloten we het museum per 15 november 2022 beperkt open te stellen (alleen op vrijdag, zaterdag en zondag). Dit tot en met 31 maart 2023.
In 2022 is door de werkgroep Herinrichting hard gewerkt aan de plannen om de vaste expositie in de grote zaal een ander aanzicht te geven. Die plannen kwamen er, de uitvoering heeft echter enige vertraging opgelopen. We hopen nu in 2023 aan de ideeën uitvoering te kunnen geven.
Voor de wisselexposities hebben we gebruik gemaakt van één ruimte op de eerste verdieping.
De eerste wisseltentoonstelling werd zonder enige ceremonie op 8 februari geopend. Het was een expositie van "geschilderde herinneringen aan Huissen" met als titel "Uit de kunst". Hierbij waren olieverfschilderingen, potloodtekeningen en aquarellen te zien.
Aan het einde van het jaar is de tentoonstellingsruimte ingenomen door de expositie "De hele santekraam". Er zijn behalve allerlei religieuze afbeeldingen, wijwaterbakjes en prenten uit het "rijke roomsche leven", ook bijvoorbeeld rozenkransen en grote beelden te zien.
Veel activiteiten hebben in 2022 wel weer kunnen plaatsvinden. Zo zijn er talrijke rondleidingen verzorgd door de deskundige rondleiders van de Historische Kring Huessen.
Ook weten schoolklassen steeds meer hun weg te vinden naar het museum Tevens is er op scholen uitleg gegeven over de Tweede Wereldoorlog en dan met name over hoe Huissen getroffen is door het oorlogsgeweld.

De zomer wandelingen met acteurs op 14 en 28 augustus (thema "Het Smokkelnest Huissen") waren een groot succes. Ondanks de hitte hebben velen kunnen genieten van de rondleidingen.

Op de Huissense dag hebben we voor onze begrippen een goede omzet gedraaid. Ook op de boekenmarkt zijn er veel boeken verkocht.

De werkgroep Communicatie heeft in 2022 verschillende werkgroepen, die bij de Historische Kring Huessen/ museum Hof van Hessen werkzaam zijn, wat meer in het daglicht gesteld. Over iedere bezochte groep is een verslag gemaakt dat in het tijdschrift Mededelingen te lezen was. Ook heeft de werkgroep Communicatie via de pers haar best gedaan om mensen te interesseren voor de Historische Kring Huessen. Een goed voorbeeld van waarbij dat lukte is de werkgroep Transcriptie, waarvoor zich een aantal nieuwe mensen hebben aangemeld.

Wat betreft de actualiteit van 2022 hebben we in de Mededelingen verhalen en foto's gepubliceerd over de Aloysiusschool die eindelijk na vele jaren gesloopt is. De opgravingen na de sloop hebben verrassende resultaten opgeleverd. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de vondst van de vijfhonderdponder. We zijn overigens zeer benieuwd naar het nog te verschijnen opgravingsrapport van de archeologen!

Ook werd de Historische Kring in 2022 weer verblijd met aanwinsten en schenkingen. Het varieerde van bidprentjes, foto's, oude ansichten, documenten, tot boeken en objecten. Zo werden bijvoorbeeld ook uit verschillende nalatenschappen aanwinsten verkregen.

Wanneer we terugkijken op 2022 kunnen we de conclusie trekken dat er door alle vrijwilligers van de Historische Kring Huessen weer veel tot stand is gebracht.


Jaarverslag 2021 Historische Kring Huessen

Door Joop Thissen

Waar het jaar 2020 mee eindigde, begon het jaar 2021 weer opnieuw met alle perikelen rondom het coronavirus.
De eerste acht maanden van 2021 bestonden voornamelijk uit het afblazen of uitstellen van allerlei activiteiten, die de Historische Kring Huessen wilde organiseren.
We moesten de nieuwjaarsbijeenkomst, de bijeen- komst met de werkende leden, de voorjaarsleden-vergadering, de zomer rondleidingen met acteurs, het deelnemen aan de boekenmarkt en in decem-ber Huissen bij Kaarslicht noodgedwongen afge-lasten.
De opening van de tentoonstelling van de Huissense Gilden konden we gelukkig uitstellen naar een later tijdstip in het jaar 2021.
Het museum is tweemaal een periode gesloten geweest.
Maar wat is in het jaar 2021 wel allemaal gelukt?
In de eerste plaats zijn er vijf heel mooie "Mededelingen" verschenen. In juli mochten we weer open en konden we genieten van een tentoonstelling over de Huessense Gilden.
Ook de onthulling van het infopaneel Arnhemse Poort in september was een geslaagde activiteit.
Verder konden de bijeen-komst voor werkende leden in oktober en de najaarsledenvergadering van 10 november doorgaan.
Op de najaar sledenvergadering zijn de benoemingen van een aantal bestuursleden bevestigd.
Het bestuur van de Historische Kring Huessen is met negen personen een voltallig bestuur.
Ondanks dat de werkende leden niet vaak in het museum aan de slag konden is er veel werk verzet.
De bestuursvergaderingen, de vergaderingen van de tentoonstellingscommissie en andere bijeenkomsten ten behoeve van het museum zijn door Zoomvergaderingen via de computer gehouden.
De webshop op de site van de Historische Kring is vele malen bezocht om een bestelling te doen uit de winkel van het museum.
Wanneer je in Huissen woonde, werd het gratis thuisbezorgd.
Ook konden we in het afgelopen jaar veel aanwinsten en schenkingen voor het museum in ontvangst nemen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn een fraaie penning van graaf Otto II van Gelre, een verzilverde vork, diverse documenten uit de Tweede Wereldoorlog, een schilderij (Winterlandschap, een gezicht op Huissen) geschilderd door Cor Melchers en doktersattributen afkomstig uit de nalatenschap van dokter G. van Delft. 
Ook ontvingen we twee bijzondere stukken die als bruikleen in het museum mogen worden ge plaatst, namelijk het stadszegel van Huissen uit het jaar 1680 en het draagteken van de Garde Champêtre, gedragen door de eerste Huissense veldwachter.
In oktober 2021 is de tentoonstellingscommissie aan de slag gegaan om de vaste expositie in het museum te herstructureren.
De plannen hiervoor zijn inmiddels al in een vergevorderd stadium. We hopen dat we de plannen binnen enkele maanden kunnen realiseren.

 

Jaarverslag 2020

Gelukkig hebben we de foto’s nog

Een verslag van het jaar 2020 door Emile Smit

Op zondag 4 januari 2020 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de werkende leden van de Historische Kring Huessen. Ik mag als voorzitter dan staande op de overloop van het Kringpand de mensen toespreken. Wetend dat ik dat jaar mijn termijn van vier jaar als voorzitter zou afronden, deelde ik de leden tevreden mee, dat het mij zo goed was bevallen, dat ik me graag voor een tweede termijn beschikbaar zou stellen. Ik heb gedurende het afgelopen jaar veel aan die woorden moeten denken. Het was bepaald geen groot genoegen om tot tweemaal toe te moeten besluiten om museum en werkruimten in het pand te sluiten. Anderzijds waren er toch nog veel dingen die het jaar ook voor de Historische Kring de moeite waard maakten. Er was een mooie tentoonstelling over de bevrijding, er werden prachtige filmpjes en andere zaken online gezet, er kwam een nieuw leesplankje, de voorraad artikelen in de museumwinkel werd aangevuld en ook online goed verkocht. En last but not least: Mededelingen kwam gewoon op tijd vijfmaal per jaar uit en werd ook trouw bij de leden bezorgd.

Een tegenvaller voor de Kring is, dat Ruud Engelaar vrij abrupt aankondigde te stoppen met zijn bestuurswerk. Hij was sectieleider van Beeld en Geluid en hij was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de ICT. In deze merkwaardige tijd hebben we nog geen opvolger voor hem kunnen zoeken. Dus wie het leuk vindt om hetzij de ordening van de fotocollectie aan te sturen hetzij de ICT-afdeling: we hebben vacatures!

Niet heel onverwacht is ook Jan de Vries gestopt als penningmeester. Hij heeft ons nog een jaar na zijn voorgenomen vertrek uit de nood geholpen, maar per 1 januari 2021 was het toch wel genoeg. Op al onze oproepen kwam nooit een nieuwe kandidaat. Dus ook het penningmeesterschap is op dit moment vacant. Gelukkig heeft Wim van Baal, die jarenlang het secretariaat vervulde, toegezegd ons voorlopig uit de nood te helpen door het penningmeesterschap waar te nemen.

Ook heeft Anne Driessen, die al jarenlang ons ledenbestand beheert en voor de verzending van Mededelingen zorgt, beloofd ons bestuur te komen versterken. Natuurlijk zouden we moeten wachten tot we de waarneming door Wim en het bestuurslidmaatschap van Anne door de ledenvergadering konden laten bevestigen. Maar ieder weet, hoe de tijd is en ik kan me niet goed voorstellen, dat iemand van de leden er moeite mee heeft, dat we beiden al laten meedraaien in het bestuur.

Wat er dit jaar kan worden gedaan en wanneer het plaats vindt? Wie het weet mag het zeggen. We laten de jaarplanning nog maar even wachten tot het volgende nummer. Intussen is het een schrale troost, dat wij niet de enigen zijn die activiteiten missen. De gilden weten niet eens, of ze in juni de stad mogen verdedigen tegen de onvermijdelijke Gelderse aanval. En wat dacht u van het Huissens carnaval? Vorig jaar werd de optocht uitgesteld vanwege hevige storm en dit jaar vanwege de lockdown. Maar gelukkig hebben we als Kring het verleden ter beschikking. We hebben de plaatjes nog!