Statuten Historische Kring Huessen
Heden, de negentienhonderd vijf en tachtig verschenen voor mij, AN­TOON JAN GERARD HUIGENS notaris ter standplaats HUISSEN:

1       De Heer THEODORUS HENDRIKUS JANSSEN , analist wonende te Huissen Gasthuisstraat 10, volgens zijn verklaring ge­boren te Arnhem op een en twintig juli negentienhonderd zes en twintig.

2       De Heer WILHELM JOZEF VAN BAAL, rijksambtenaar, wonende te Huissen Kuunskop 65, volgens zijn verklaring geboren te Arnhem op zeven en twintig oktober negentienhonderd negen en veertig.

Ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectieve­lijk voorzitter en secretaris van na te noemen vereniging en als zodanig die vereniging ingevolge het bepaalde in haar statuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende. De comparanten verklaarden:
-dat op twintig mei negentienhonderd vijf en zeventig is opgericht de vereniging genaamd " Historische Kring Huessen", gevestigd te Huissen;
-dat die vereniging werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato tien juni negentienhonderd zes en zeven­tig, waarvan publicatie geschiedde in de Nederlandse Staatscourant van twintig oktober negentienhonderd zes en zeventig nummer 204;
­-dat de statuten der vereniging echter nimmer notarieel werden vastgelegd;
­-dat op een algemene vergadering van de vereniging gehouden op 6 Mei 1986 waartoe werd opgeroepen met inachtneming van de bepalingen der statuten van de vereniging een besluit werd genomen tot wijziging der statuten alsmede tot vast­legging der statuten in een notariële akte, welk besluit eveneens werd genomen overeenkomstig de bepalingen der statuten blijkende van dat besluit uit de notulen van die vergadering; van welke notulen een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht;
-dat blijkens voormeld uittreksel uit de notulen der vergadering aan de comparanten tevens machtiging werd verleend om bij onderhavige akte te compareren.
­Ter uitvoering van voormeld besluit van de Algemene Vergadering van de vereniging verklaarden de comparanten, han­delend als gemeld bij deze voor de vereniging de statuten opnieuw vast te stellen als volgt:

S T A T U T E N.

­NAAM EN ZETEL.
­Artikel 1.
De vereniging is genaamd: “HISTORISCHE KRING HUESSEN”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente HUISSEN.

DUUR

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan op twintig mei negentienhonderd vijf en zeventig voor onbepaalde tijd.

VERENIGINGSJAAR/BOEKJAAR

Artikel 3.
Het verenigingsjaar casu quo boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar met dien verstande dat het eerste vereni­gingsjaar loopt van de datum van oprichting tot en met een en dertig december van het jaar van oprichting.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4.
1. De vereniging heeft ten doel:
­a. het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Huissen;
b. het bevorderen van de instandhouding van de in Huissen nog levende folkloristische gebruiken;
c. het opsporen van en het waken voor het behoud der in Huissen aanwezige archeologische, historische, kunst­historische en folkloristische objecten;
­d. het zo mogelijk bijeen brengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling;
e. het aankweken en verspreiden van de kennis omtrent het vorenstaande;
2. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het verrichten van onderzoekingen op archeologisch, historisch, kunsthistorisch en folkloristisch gebied en het stimuleren daarvan;
b. het houden en doen houden van voordrachten, tentoonstellingen en excursies;
c. het verlenen van medewerking aan en ondersteuning van verenigingen en corporaties, die zich ondermeer de instandhouding van folkloristische gebruiken ten doel stellen;
d. het verzorgen en uitgeven vaneigen publicaties en het bevorderen van de uitgave van publicaties, welke op de. doelstelling der vereniging betrekking hebben, door anderen:
e. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van haar doel bevorderlijk zijn.

LIDMAATSCHAP.
­Artikel 5.
1.De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. donateurs;
2.Gewone leden zijn: natuurlijke personen of rechtspersonen.
Ereleden zijn: zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd.
3.Donateurs: zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die als zodanig, na aanmelding bij het bestuur,door het bestuur zijn toegelaten en die zich door aanmelding verbonden hebben, de vereniging jaarlijks met een mini­male, door de Algemene Vergadering vast te stellen geldelijke bijdrage te ondersteunen.
4.Toelating als gewoon lid geschiedt., na schriftelijke aanmelding bij de secretaris door het bestuur.
­Indien een kandidaat door het bestuur niet is toegela­ten kan hij na ontvangst van een schriftelijke kennis­geving, . inhoudende vorenbedoelde afwijzing een beroep doen op de Algemene Vergadering.
­De Algemene Vergadering kan dan alsnog besluiten lidmaatschap aan bedoelde kandidaat aan te bieden.
5.Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en telefoonnummers van alle leden zijn opgenomen
6. Het lidmaatschap is persoonlijk.
7. Een rechtspersoonlid kan een harer bestuursleden schriftelijk aanwijzen om namens haar de aan het lidmaatschap der vereniging verbonden rechten uit te oefenen. Deze aanwijzing blijft gehandhaafd zolang niet door het rechtspersoonlid een ander bestuurslid schriftelijk zal zijn aangewezen.

VERPLICHTINGEN
­ARTIKEL 6.
Door aanvaarding of voortzetting van het lidmaatschap van de vereniging erkennen de leden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten overeenkomsten en genomen besluiten

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 7
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. erfstellingen, legaten,schenkingen waarvan de erfstelingen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrij­ving mogen worden aanvaard;
c. donaties;
d. andere wettige baten;

CONTRIBUTIES.
Artikel 8.
1. Ieder gewoon lid is verplicht, tenzij hij daarvan is vrijgesteld, de vereniging jaarlijks een contributie te betalen. Voor de beide categorieën van gewone leden kunnen verschillende jaarlijkse contributies worden vastgesteld.
2. Besluiten betreffende contributies en donaties dienen op voorstel van het bestuur in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen te worden genomen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni­gingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens indien het hierna in artikel 9 lid 2 laatste regel bepaalde van toepassing is.
4. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit, krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens indien het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

EINDE LIDMAATSCHAP
.
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid bij een natuur lijk persoon; of door ontbinding bij een rechtspersoonlid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het ver­enigingsjaar, en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
­Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opge­houden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereni­ging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
­Opzegging namens de vereniging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in leden 2 of 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur, en kan geschieden wanneer een lid handelt in strijd met de statuten~ reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging OP onredelijke wijze benadeelt. Het betrok­ken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld4 Hem staat binnen drie maanden na ontvangst van de kennisge­ving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

DONATEURS
.
­
Artikel 10.
1. D
onateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.­
In principe hebben zij geen toegang tot een algemene vergadering, tenzij het bestuur of de Algemene Vergadering anders oordeelt.
2. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

STEMRECHT
Artikel 11.
Alleen de gewone leden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt hebben actief en passief stemrecht. Ieder lid heeft één stem.
Zij kunnen zich door een ander gewoon lid van de vereniging laten vertegenwoordigen, evenwel met dien verstande dat één lid maar één ander lid kan vertegenwoordigen.
­
Artikel 12.
1. Het bestuur wordt door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd en bestaat uit een oneven aantal van ten­minste drie en ten hoogste negen personen waarvan de voorzitter door de Algemene Vergadering in functie wordt gekozen en waarvan minstens één bestuurslid tevens lid moet zijn van het Gilde van Sint Gangulphus of van het Gilde van Sint Laurentius, welke beide gilden hun zetel hebben in de gemeente Huissen.
­Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2.a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld op voordracht van het bestuur, of op voordracht van tenminste een/tiende gedeelte van het aantal gewone leden.     Bestuursleden kunnen kandidaat worden gesteld door het bestuur of door tenminste een/tiende van het aantal gewone leden. Zulks onder voorbehoud, dat voor een voordracht door de leden maximaal twintig leden de voordracht hoeven te ondersteunen.
  b. Iedere voordracht dient minimaal twee namen van per­sonen te bevatten, die vooraf een verklaring hebben afgelegd, waaruit blijkt dat zij bereid zijn een bestuursfunctie te aanvaarden ingeval zij hiertoe worden verkozen.
De voordracht van het bestuur dient tenminste drie weken voor de bijeen te roepen algemene vergadering aan de gewone leden te worden bekend gemaakt.

De voordracht door het bestuur van een kandidaat-bestuurslid dient tenminste drie weken voor de bijeen te roepen algemene vergadering aan de gewone leden te worden bekend gemaakt.
  c. Een voordracht door tenminste een/tiende gedeelte van het aantal gewone leden moet uiterlijk twee weken voor het begin van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Na de indiening ­van deze voordracht wordt daarvan door het bestuur binnen een week mededeling gedaan aan de overige leden.
  d. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een, met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
3. In de eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elke bestuurslid diens taak vast met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12, en doet hier­van middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dage1ijks bestuur, waarvan eerstgenoemde tevens voorzitter is.
4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na verkie­zing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
5. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrach­te stemmen, in een algemene vergadering waarin tenmin­ste twee/derde gedeelte van de geregistreerde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
­Indien geen twee/derde gedeelte van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen negentig dagen daarna, doch niet eerder dan dertig dagen na de laatstgehouden algemene vergadering een nieuwe algemene vergadering gehouden waarin ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, vorenbedoeld besluit kan worden genomen. mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de  vereniging
b. door het bedanken als bestuurslid, hetgeen schriftelijk dient te gescheiden aan de secretaris.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 12 eerste lid bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mo­gelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 13.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wensen. ­Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.
2. Besluiten binnen het bestuur worden met gewone meerderheid genomen, tijdens een vergadering waarin tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
­Vertegenwoordiging van een bestuurslid is niet toege­staan bij een bestuursvergadering.
4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzit­ter of een bestuurslid anders wenst. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen besluit de voor­zitter. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen per­soon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuurs­vergadering door het bestuur dienen te worden vastge­steld, ten bewijze waarvan deze notulen door de voorzitter en de secretaris dienen te worden ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14
.
1.Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoor­digd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk, zij kunnen mits gezamenlijk aan de penningmeester volmacht geven om over bank- en girosaldi te beschikken.
3.Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur. worden benoemd.
­4a. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, Vervreemden of bezwaren van registergoe­deren , tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde ver­bindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegenderden een beroep worden gedaan.
b.
Het bestuur behoeft voor de vervreemding van de overige duurzame bezittingen der vereniging, buiten de reeds sub a bedoelde registergoederen, alsmede voor het aan­vaarden vanerfenissen en schenkingen, waaraan lasten zijn verbonden, de voorafgaande schriftelijke goed­keuring van de Algemene Vergadering.
5.
Een besluit tot goedkeuring tot de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen, dient met een volstrekte meerderheid van stemmen te worden genomen in een alge­mene vergadering waarin drie/vierde gedeelte van het aantal geregistreerde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Indien het vereiste gewone aantal leden niet ter vergadering aanwezig is kan op een volgende te houden Algemene Vergadering, welke echter niet eerder kan worden gehouden dan veertien dagen en niet later dan negentig dagen na de laatste algemene vergadering, alsnog onge­acht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoor­digde aantal gewone leden met een volstrekte meerder­heid van stemmen besluiten als bedoeld in lid 5 over hetzelfde onderwerp worden genomen.
7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, te doen in­schrijven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker ressort
devereniging haar zetel heeft.

REKENING EN VERANTWOORDING EN INTERNE AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 15.
1.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaar­verslag uit en legt onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoor
ding af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Ongeacht een eventuele verlenging van de ter­mijn voor het houden van de Jaarvergadering dienen be­doelde balans en staat van baten en lasten door het bestuur binnen vorenbedoelde termijn van zes maanden te worden opgemaakt.
Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de hiervoor genoemde termijn, ieder gewoon lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3a. De Algemene Vergadering kiest jaarlijks een kascom­missie bestaande uit drie leden en een plaatsver­vangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, door desge­wenst, de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaar­verslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden tenminste tien jaar lang te bewaren.
8. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werk­kring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 16.
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of  statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
a. Tenminste twee maal per jaar en wel voor een juni en voor een december wordt door het bestuur een ledenvergadering bijeengeroepen.
b. In de eerste vergadering als bedoeld in lid la van dit artikel, brengt de secretaris verslag uit over de gang van zaken
in hetafgelopen verenigingsjaar en legt,de penningmeester rekening en verantwoording af van het financieel beleid over het afgelopen jaar; goedkeuring daarvan strekt hem en het bestuur tot decharge. c. In de laatste vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient de penningmeester een begroting in van de te verwachten inkomsten en uitgaven der vereniging in het volgende verenigingsjaar.
4.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik­wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of indien ten­minste vijftien geregistreerde gewone leden, middels een daartoe schriftelijk verzoek aan de secretaris, zulks verzoeken met opgave van de door hen verlangde agendapunten.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van, ten­minste acht dagen, de dag van oproeping en die der ver­gadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle gewone leden te zenden schrifte­lijke kennisgeving, dan wel door publicatie in een
on­der de leden veel gelezen dagblad, indien het niet be­treft een spoedeisend geval waarvoor de algemene verga­dering bijeen wordt geroepen,zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
6. Indien aan gemeld verzoek gedaan door tenminste vijftien geregistreerde gewone leden binnen zes weken geen gevolg is gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is , veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan, met de restrictie als  in artikel 11
is bepaald
3.
Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze in een vergadering bijeen die niet op de voorgeschreven wijze bijeen is geroepen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangete­kend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt, tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclama­tie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij vol­strekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. ­Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
­Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Komen tengevolge van een ge­lijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking dan heeft tussen deze allen een herstemming plaats. Hij die bij tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld;
7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel,dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastge­legd, is zijn oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron­kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18.
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
­Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de Algemene Vergadering op de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19
.
1.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opge­roepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
­De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste dertig dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leg­gen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste vijftien dagen voor de vergadering,de dag der publicatie of verzending en die vergadering niet meegerekend, in het verenigingsorgaan gepubliceerd en/of een af­schrift hiervan aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de gewone stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet de helft van de gewone stemgerechtig­de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen negentig dagen doch niet eerder dan dertig dagen na de laatst gehouden algemene vergadering een tweede vergadering gehouden waarin over het voorstel tot statuten­wijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de or­de is geweest, ongeacht het aantal der dan aanwezige gewone stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergade­ring alle gewone stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 20.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering f genomen met tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrach­te stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de gewone stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal gewone leden/niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een vol­gende te houden algemene vergadering, welke niet eerder dan dertig dagen en maximaal negentig dagen na de laatste algemene vergadering gehouden mag worden, a1snog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of ver­tegenwoordigde aantal gewone stemgerechtigde leden, met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitge­brachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste der­tig dagen bedragen.
4.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal. niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch zal. worden overgedragen aan de gemeente Huissen
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit­gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de w
oorden "in liquidatie”
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig  jaren berusten onder de gemeente Huissen.

­HUISJOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 21.
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.  Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschie
den bij besluit van de Algemene Vergadering.
3.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de be­palingen van de wet of de statuten tenzij de afwijking door de Wet of de statuten wordt toegestaan.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
----------------WAARVAN AKTE, -----------------------

in minuut opgemaakt, is verleden te Huissen, ten dage in het hoofd dezer gemeld.
­Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs·te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de com­paranten en mij, notaris, ondertekend.


Goedgekeurd in de ledenvergadering van 6 Mei 1986

                 .