BIBLIOGRAFIE

Voor U ligt de "Bibliografie van Huissen. Voorlopige inventarisatie van literatuur die betrekking heeft op Huissen", een uitgave van de Sectie Bronneninventarisatie binnen de Historische Kring Huessen. De ondertitel en het losbladig zijn van deze uitgave duiden op het onvoltooide karakter van dit werk. Waarom voorlopig ? Dit vindt zijn oorzaak in het volgende. Wij zijn ons ervan bewust dat, hoewel het grootste deel van de op Huissen betrekking hebbende geschriften in dit werk wel verzameld is, er toch nog aanvullingen mogelijk zijn. Ook deze geschriften dienen te zijner tijd in deze bibliografie [te] worden opgenomen. Het ligt dan ook in de bedoeling om regelmatig één of meer categorieën, die naar onze mening niet meer voldoende volledig zijn in zijn geheel te vervangen. Daarbij worden dan tevens de tot op dat ogenblik verschenen nieuwe publikaties opgenomen. Het is dan ook daarom dat iedere categorie intern genummerd is.
Op deze plaats willen wij dan ook onze dank uitspreken aan allen die op welke wijze dan ook bij het vervaardigen van deze bibliografie behulpzaam zijn geweest.
Tenslotte willen wij de hoop uitspreken, dat dit werk zijn nut zal bewijzen aan hen die zich op enigerlei wijze met Huissen bezig houden of bezig zullen gaan houden.

Huissen, oktober 1979.

Dr. E. Smit
J.H. Vuurman
J.H.F. Zweers

Bij de tweede uitgave

Toen ik tijdens ons verblijf op St. Maarten in 1993 begon aan het per computer verwerken en aanvullen van de Bibliografie van Huissen bleek hoe verouderd de oorspronkelijke uitgave was. Sinds de eerste verschijning in 1979 is -mede dankzij de werkzaamheden van de  Historische Kring Huessen- de kennis over de geschiedenis van Huissen aanzienlijk vergroot; hetgeen zijn weerslag vindt in deze bibliografie.
Ten opzichte van 1979 is een beperkt aantal zaken gewijzigd. Zo is wat toen onder XIII.C. Omdracht stond, nu geplaatst onder VII.A.9. Sacramentsprocessie. Dit heeft vanzelfsprekend geleid tot een omnummering van de rest van de onderwerpen in de beide categorieën VII en XIII.
Bij het verschijnen van deze uitgave van de Bibliografie van Huissen komt de eerste versie te vervallen. Tijdens de eerste opzet van de bibliografie was het de bedoeling telkens wanneer dat nodig was een categorie die verouderd was te vervangen. Dankzij de computer is dit nu veel gemakkelijker realiseerbaar, dan in 1979, toen we nog werkten met een typemachine. De samensteller houdt zich nog steeds aanbevolen voor op- en aanmerkingen over deze bibliografie. Aanvullingen zijn vanzelfsprekend ook altijd welkom.

Rest mij tenslotte mijn dank uit te spreken aan dr E. Smit, die met name in de laatste fase van het samenstellen van deze tweede versie zeer behulpzaam is geweest bij het zoeken naar oplossingen voor gerezen problemen.

Huissen, december 1997.

Drs J.H.F. Zweers

Bij de derde uitgave

Sinds de laatste uitgave in december 1997 verscheen is de Bibliografie verder aangevuld en reeds voor een groot gedeelte via de internetside van de Historische Kring Huessen te raadplegen waardoor een verdere papieren uitgave niet of nauwelijks meer nodig is. Het is verheugend te merken dat deze bibliografie door een groeiende groep mensen geraadpleegd wordt. Dit betekent dat deze bibliografie inmiddels haast onontbeerlijk is geworden voor hen die de geschiedenis van Huissen wensen te bestuderen. Ook streelt het, dat deze bibliografie gebruikt gaat worden om in de toekomst te gaan dienen als leidraad voor het digitaal toegankelijk maken van alle collecties van de Historische Kring Huessen.

Huissen, december 2003.

Drs. J.H.F. Zweers

Bij de vierde uitgave

Na de laatste uitgave begon bij de gebruikers van deze bibliografie de behoefte te groeien aan een nieuwe uitgave die zowel via het internet alsmede op beperkte schaal ook op papier beschikbaar is. Hopelijk zullen veel onderzoekers gebruik maken van deze bibliografie bij hun onderzoek naar de geschiedenis van Huissen

Huissen, maart 2007.

Drs. J.H.F. Zweers

Bij de vijfde uitgave

Besloten is, dat het voorvoegsel “Voorlopig” in de titel van de bibliografie van Huissen vanaf deze uitgave komt te vervallen. Een groot aantal oudere publicaties waarin over Huissen wordt geschreven, kon sinds de eerste uitgave in 1979 aan deze bibliografie worden toegevoegd. Dit is gebeurd door middel van het traditionele heuristiek onderzoek. Daarnaast werden ook eigentijdse methoden gebruikt. In dit opzicht ben ik dank verschuldigd aan de heer A.G.M. Muller, die mij attendeerde op een aantal oudere publicaties die hij via het internet heeft opgespoord. 

Huissen, december 2013.

Drs. J.H.F. Zweers

 

Bij de zesde Uitgave

Sinds de laatste uitgave van de Bibliografie van Huissen in 2013 is weer een groot aantal publicaties met betrekking tot Huissen verschenen. Opnieuw ben ik de heer A.G.M. Muller veel dank verschuldigd voor de vele vermeldingen die hij via het internet ontdekte. Helaas heeft hij de voltooiing van deze zesde uitgave niet meer mogen beleven. Deze bibliografie zal in de loop van 2021 ook via de website van de Historische Kring Huessen digitaal te raadplegen zijn.

Huissen, december 2020

Drs. J.H.F. Zweers

iconiconicon