Stadskerk

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel IV: De provincie Gelderland. Utrecht, 1917.
Blz. III, 114-115:          Huissen.

G.A. Leeuwenberg, De O.L.V. Kerk te Huissen in de Betuwe. In: De Gelderlander van 23 mei 1934. Opnieuw gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 125-128.

H.W.J. Derksen, Huissens kunstbezit. In: De Gelderlander van 18, 19, 20 en 21 april, 2 en 3 mei 1962. (Gedeeltelijk opnieuw geplaats in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 175-177).

R.J.H. Melchers, De kerkschatten van de vooroorlogse grote kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 101-107.

J.E. Brom, Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht -Verslag over de jaren 1932 en 1933, Utrecht, 1934.
Blz. 7:                  Afstaan van Huissense beelden:
                            - St. Augustinus, 18e eeuw
                            - Madonna met Kind, begin 19e eeuw
                            - Madonna, 1634
                            Afstaan Huissense kunst:
                            - Eikenhouten Christus, liggend in het graf, begin 16e eeuw
                            - IJzeren kaarsenluchter, ca 1500
Blz. 7-8:               Tijdelijke uitleen schilderij van Jan van Bijlert (1603-1671)
Blz. 10, afb. 14:   Christus in het graf
Blz. 11, afb. 15:   Detail van Christus in het graf
Blz. 11, afb. 16:   Kaarsenluchter
Blz. 12, afb. 17:   Schilderij van Jan van Bijlert.

John B. Knipping, Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Nieuwkoop / Leiden, 1974
Blz. 479:        Afbeelding van het schilderij “De Genadestoel” van Jan van Bijlert.

D.P.R.A. Bouvy, Middeleeuwse beeldhouwkunst in de Noordelijke Neder­lan­den. Amsterdam, 1947.
Blz. 193:              Maria met Kind op maansikkel (oorlogsverlies)
Blz. 193-194:       Maria en Engel Gabriël (oorlogsverlies)
Blz. 198:              Liggende Christus uit Huissen (oorlogsverlies).

Verloren gegaan Kunstbezit. In: De Gelderlander van mei 1953.

Console uit 1726 (bruikleen) is van Sint Antoniusbeeld. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 16, 18-19.

W.F. Pelgrim, De geschiedenis van een verdwenen Huissense miskelk. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 112-114.

W.F.W.M. van Heugten, 1867: Terugkeer van een ciborie. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 143-144.

P.G.M. Driessen, Een Huissense kelk. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 99-101.

Huissens wapen op Almelose monstrans. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 336.

De torenhaan van de oude kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 292, 294. Uit: De Nieuwe Koerier van 27 september 1940.

F. Gorissen, Kranenburg ein altes Heiligtum des Niederrheins. Kranenburg, 1953.
Blz. 60:                         21 mei - 25 juni 1436, Meister Gisbert te Huissen.

G.Th.M. Lemmens, Het drieluik van de familie Kanis. Een werk van Aertgen van Leyden in Nijmegen ? Nijmegen, 1975.
Blz. 25-26:                    Beschrijving en afbeelding van een uit Huissen afkomstig drieluik.

Catalogus schilderijen Aartsbisschoppelijk Museum. Utrecht, 1948.
Blz. 34-35:                    Over drieluik afkomstig uit Huissen.

H.W.J.Derksen, Huissens "Pinkster-altaartje- op Nijmeegse expositie. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 3, blz. 1, 3-5.

G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, dl II. 's-Graven­hage, 1937.
Blz. 529:                       Over drieluik afkomstig uit Huissen.

A.G. Stil, Een altaar bij de inname van Steenwijk in 1582. In: Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch Regt en Geschiedenis jrg. 102 (1987), blz. 5-13.

Betreft twee luiken van een altaar uit Steenwijk die via Huissen in het Rijksmuseum te Amsterdam zijn gekomen.

Nog een Altaarstuk uit Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 3, blz. 22.

Huissens huisaltaartje deels in Almelo deels in Schalkwijk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 291-292, 295-296.

H.W.J. Derksen, In 1879 kreeg de stadskerk een Mengelbergaltaar. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 94-97, 99-101.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Mengelberg-altaar in de stadsparochiekerk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 178-179.

H.W. Keiser, Die deutsche Hinterglasmalerei. München, 1937
Blz. 17:                         Nederrijns Theodosiaaltaar afkomstig uit Huissen.

Catalagus schilderijen Aartsbisschoppelijk Museum. Utrecht, 1948.
Blz. 87-103:                  Nederrijns Theodsiaalaltaar afkomstig uit Huissen

D.P.R.A. Bouvy, Kerkelijke Kunst I. Bussum, 1965.
Blz. 57-61:    Nederrijns Theodosiaaltaar afkomstig uit Huissen. Afbeelding nr. 33.

Geert Grote en de moderne devotie. Utrecht, 1984.
Blz. 27:          Cat. nr. 163 Thedosiaaltaar afkomstig uit Huissen.

C.C. de Bruin, Geert Grote en de moderne devotie. Zutphen, 1984
Blz. 125:        Thedosiaaltaar afkomstig uit Huissen, waarvan afbeelding op de omslag.

Karin van Schaik, Een houtsnede met Christus aan het kruis als Goede Herder uitgegeven door Peter Warnersz. In: Bulletin van het Rijksmuseum jrg. 38 (1990), deel 3. blz. 215-222 (met illustratie)

Fr. Ryser, Versauberte Bilder. Kunst der Malerei hinter Glas. München, 1990.
Blz. 53:                          Over Theodosiaalaltaar uit het klooster te Huissen, dat berust in het museum Catharijneconvent te Utrecht.

H.W.J. Derksen, Gildebroeder Porh schonk preekstoel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 6, blz. 11.

Jan Wannet, Gildebroeder Porh schonk preekstoel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr 3, blz. 24-25.

H.W.J. Derksen, Preekstoel uit 1656 overleefde kerkbrand van 13/14 mei 1943. In: De Gelderlander van 13 mei 1972.

Engelenkopje van Huissense preekstoel in Schalkwijk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 335.

J.J.M. Timmer, Symboliek en Iconografie der Christelijke kunst. Roer­mond/ Maaseik, 1947.

Blz. 77 en 885, nr 87:    Over Jan van Bijlerts genadestoel met St. Willi­brord en St. Bonifatius in de R.K. Kerk te Huissen   (met afb.)

J.E. Brom, Een monumentaal werk van Jan van Bijlert in het Aartsbis­schoppelijk Museum. In: Maandblad van "Oud Utrecht" jrg. 9 (1934), blz. 57-58 (met afb.).

Th.H. Janssen en H.W.J. Derksen, Torenvormig doopvontdeksel blijkt behouden. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 210-214, 223.

H. Hoen en J. Wannet, Het Laurentius-beeld. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 4 (1991), nr 3, blz. 10-12.

Jaarverslag der provinciale Geldersche archeologische commissie over 1904, uitgebracht aan Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland. In: B.M. Gelre jrg. VIII (1905), blz. XXVI-XXX.
Blz. XXIX:                                   Klok uit de kerk van Ammerzoden uit 1547 draagt dezelfde medaillon als die van de oudste klok van Huissen.

J.H.F. Zweers, De oudste klok van 1558. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 220-221.

Klocke Gangulphus (1699/1700). In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 55.

J.H.F. Zweers, Klokkenroof 1942. (Uit het Liber Memorialis van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 134-138.

Emile Smit, De dag waarop mijn opa huilde. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 139-142.

Th.H. Janssen, En ... weer zweeg de 9-uursklok. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 252.
Beschrijving van deze klok.

J.H.F Zweers, De klokken in de stadsparochiekerk. In: Med H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 114-117.

André Lehr en J.W.C. Besemer, Zingende torens. Gelderland en Limburg. Zutphen, 1990.
Blz. 59-60:    Beschrijving carillon Huissen-Stad.

Het Orgel. Koning der Instrumenten. Z.P.,z.j. [brochure uitgegeven door Vermeulen orgelbouwers]
Blz. 4, 22, 34:      Beschrijving orgel van parochiekerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming.

J.H.F. Zweers, Klokketorentje gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 144-145.
Betreft de klokkentoren van de N.H.-kerk en de daarin hangende klok.

J. Gazenbeek, Middeleeuwsch toneel in Geldersche steden. In: Algemeen Handelsblad van 17 april 1938.
Hierin wordt aandacht besteed aan de Passiespelen in Huissen.

H.W.J. Derksen, Huissen genoot faam als centrum van lekespelen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 41-42, 44-54, 59, 114 (reactie), 120.

Passiespel. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 37.

Christus Koningbeeld. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 171-172.

E. Smit, Een vijftiende eeuws Huissens handschrift in Den Haag. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 122.

O.L.V. ten Hemelopneming. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 162. Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 13 (reactie van de maker)
Betreft schilderij van de vooroorlogse stadsparochiekerk.

J.H.F. Zweers, De Stadsparochiekerk gezien vanaf het Kerkplein. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 50-51.

Huissense kerk door P. Koenders. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 156.

Tegeltje. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 117.
Betreft een tegel met de afbeelding van de naoorlogse stadsparochiekerk.

OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad. Religieus erfgoed. In: Michel Bongers (red.) Mijn Kerk, Mijn Levensbron ! Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz.170-177.