Inhoudsopgave Bibliografie 
I.      Algemeen

II.     Oudheidkunde en archeologie
 A.    Oudheidkunde
B.    Archeologie
C.    Opschriften
D.    Musea
III.    Staatkunde
A.    Algemeen
B.    Voorkleefse periode (tot 1242)
C.    Eerste Kleefse periode (1242 - 1368)
D.    Hertogdom Gelre (1368 -1371)
E.    Tweede Kleefse periode (1371 - 1411)
F.    Graafschap Mark (1411 - 1413)
G.    Graafschap Kleef (1413 - 1417)
H.    Hertogdom Kleef (1417 - 1609)
I.     Possiderende Vorsten van Kleef, Gulik en Berg (1609 - 1614)
J.    Keurvorstendom Brandenburg (1614 - 1701)
K.   Koninkrijk Pruisen (1701 - 1795)
L.    Overgangstijd (1795 - 1816)
M.   Koninkrijk der Nederlanden (1816 - heden)
N.   Bezettingstijd (1940 - 1945)

IV.    Krijgsgeschiedenis
A.   Vesting en Stadsmuur
B.   Geschiedkundige bijzonderheden

V.     Sociaal- economische geschiedenis
A.   Primaire sektor
1.   Algemeen
2.   Veeteelt
3.   Akkerbouw
       a.   Kersenteelt
b.   Tabak
c.   Diversen
4.   Tuinbouw
5.   Jacht en Visserij
B.   Sekundaire sektor
               1.   Nijverheid
2.   Industrie
C.   Tertiaire sektor
1   Handel
2   Vervoer en verkeer
3   Middenstand
4   Verzorgende sektor
5   Horeca
D.   Statistiek
 
VI.    Onderwijs
A.   Algemeen
B.   Kleuteronderwijs
C.   Basisonderwijs
D.   Vooortgezet onderwijs

VII.   Godsdiensten
A.   Rooms Katholiek
1.   Algemeen
2.   Parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Stad)
3.   Vicariën
4.   Parochie H. Margaretha (Malburgen)
5.   Parochie H.H. Martelaren van Gorcum (Zand)
6.   Sint Elisabethsconvent
7.   Dominicanen
8.  Zusters Penitenten van de Eenheid
9.   Hollandse Zending
10. Sacramentsprocessie
11  Diversen
B.   Nederlands Hervormd
C.   Joden
 
VIII.   Recht
A.   Staatsbestuur
1   Domeinen en lenen
2   Heerlijkheid
3   Tol
B.   Plakkaten, ordonnantiën
C.   Rechtsgeleerdheid
D.   Stads- en Gemeentebestuur
E.   Politie en Justitie

IX.    Genealogie en heraldiek
A.   Stad en Gemeente
B.   Families en Personen

X.     Numismatiek

XI.   Zegelkunde

XII.   Kunst en Literatuur
A..   Geestelijke kunst en literatuur
   
1. Stadskerk
   
2. Zandse kerk
   
3. St. Elisabethsconvent
   
4. Dominicanenklooster
   
5. Diversen
B.   Wereldlijke kunst en literatuur
   
1. Beeldende kunst
   
2. Gilden
   
3. Literatuur
   
4. Toneel en muziek

XIII.   Volkskunde en Heemkunde
A.   Algemeen
B.   Herdenking beleg en ontzet 1502
C.   Gilden
1.   Algemeen
2.   St. Joris- en St. Antoniusgilden
3.   St. Gangulphusgilde
4.   St. Laurentiusgilde
5.   Rechten
6.   Kerkelijk
7.   Historische feiten
8.   Zilver
9.   Vendelzwaaien
10.  Festiviteiten
11.  St. Jorisvendel
D.   Overige tradities

XIV.  Kartografie

XV.   Aardrijkskunde en plaatsbeschrijving
A.   Geologisch
B.   Historisch
C.   Statistiek
 
XVI.   Straten en gebouwen
XVII.  Infrastructuur
A.   Algemeen
B.   Waterstaat

XVIII.  Planologie

XIX.    Verenigingsleven
A.   Kulturele groepen
B.   Sportverenigingen
C.   Muziekverenigingen en zangkoren
D.   Sociale verenigingen
E.   Carnavalsverenigingen
F.   Verkennerij
G.   Diversen

XX.    Archief

XXI.   Periodieken
A.   Historische periodieken
B.   Dag- en weekbladen

XXII.   Foto's en film

XXIII.  Dialect

XXIV.  Historiografie

Rechtstreekse links naar de categorieën