BIBLIOTHEEK & COLLECTIES

Reglement voor raadpleging van de bibliotheek, het documentatiecentrum en de fotoverzameling.

l. Bibliotheek, documentatiecentrum en fotoverzameling zijn kosteloos ter inzage voor iedereen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
2. De tijden, waarop de verzamelingen toegankelijk zijn, worden vastgesteld door het bestuur van de Historische Kring Huessen in overleg met de secties, die de collecties beheren.
3. Het lenen van gedrukt materiaal uit de bibliotheek geschiedt alleen aan personen, die lid zijn van de Historische Kring Huessen. De leiding van de bibliotheek heeft het recht een bewijs van het lidmaatschap te vragen. Boeken ouder dan 1900 worden niet uitgeleend.
Ook andere boeken kunnen wegens onvervangbaarheid niet voor uitlening in aanmerking komen. Welke boeken dit betreft, wordt bepaald door de Sectie Bronneninventarisatie als beheerder van de Kringbibliotheek.
4. Een lid mag niet meer dan een nader door het bestuur vast te stellen aantal boeken of artikelen tegelijk ter leen hebben.
5. De uitleentermijn van de boeken of artikelen is vier weken. Verlenging van de uitleentermijn kan voor de vervaldatum mondeling, schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd onder opgave van het lidmaatschapsnummer, de schrijver, de titel en de datum, waarop de termijn verloopt. De uitleentermijn kan alleen worden verlengd, wanneer het boek of artikel niet voor een ander is gereserveerd. Voor het te laat terugbezorgen van boeken of artikelen worden kosten in rekening gebracht.
6. Ieder, die een boek of artikel leent, dient zich ervan te overtuigen, dat het in goede staat verkeert. De lener is aansprakelijk voor schade aan of verlies van hetgeen hij/zij op zijn/haar naam te leen heeft ontvangen.
7. Op verzoek kunnen boeken worden gereserveerd.
8. Doorlenen aan anderen is niet toegestaan.
9. Uit het documentatiecentrum en de fotoverzameling worden geen stukken of foto' s uitgeleend. Eveneens heeft de bibliotheekleiding het recht uitleen van zeldzame of in slechte staat zijnde boeken of artikelen te weigeren conform het bepaalde in artikel 3. De desbetreffende stukken, foto's, boeken of artikelen zijn op de leeszaal ter inzage.
10. De stukken uit het documentatiecentrum zijn alle vrij ter inzage, met uitzondering van die stukken, welke de leiding om haar moverende redenen uitzondert.
11. Voor aan het documentatiecentrum in bruikleen gegeven collecties kunnen door de bruikleengever aparte voorwaarden worden gesteld.
12. Voor de inzage van de collecties is een duidelijke opgave van doel en onderwerp noodzakelijk.
13. Van werken uit de bibliotheek en van stukken uit het documentatiecentrum kunnen fotokopieën worden gemaakt, behoudens het bepaalde in de Auteurswet.
14. Van foto' s kunnen tegen vergoeding van kosten afdrukken worden verstrekt indien hierop geen copyright van derden rust, voor de volgende doeleinden: a. Publicaties. Zulks uitsluitend onder opgave van de publicatie, waarvan de bedoelde foto deel zal gaan uitmaken. b. Privé-doeleinden. Zulks alleen, als een kennelijke betrokkenheid bij het op de foto afgebeelde onderwerp bestaat.
15. Aangevraagde foto's of fotokopieën worden door of namens de Historische Kring Huessen gemaakt Alle kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Het voor reproduceren of fotokopiëren verschuldigde tarief wordt door het bestuur vastgesteld.
16. Wie voor een publikatie gebruik maakt van door de Historische Kring Huessen beschikbaar gesteld materiaal, is verplicht de bibliotheek één exemplaar van de publikatie kosteloos af te staan. Bij een door de Historische Kring Huessen beschikbaar gestelde foto moet zijn vermeld: "Foto Historische Kring Huessen". Van de verplichting tot afstaan van een exemplaar zijn uitgezonderd de publikaties, die door de Historische Kring Huessen zijn uitgegeven.
17. Bij overtredingen van de bepalingen van dit reglement dan wel in geval van wanordelijk gedrag kan de beheerder van de verzamelingen besluiten een bezoeker de toegang tot de verzamelingen te ontzeggen. Van dit besluit staat beroep open bij het bestuur van de Historische Kring Huessen.
18. Het bestuur van de Historische Kring Huessen heeft het recht om tijdelijk afwijkende maatregelen te treffen ten aanzien van dit reglement.
19. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Historische Kring Huessen na advies te hebben ingewonnen bij de Sectie Bronneninventarisatie en de Sectie Beeld en Geluid.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 december 1977 en gewijzigd in de vergadering van 9 maart 1994