VIII.C. Rechtgeleerdheid

G. Rothoff, Die Stadterhebung am linken Niederrhein. In: Führer zu vor- und frühgeschicht­lichen Denkmälern. Mainz, 1969.
Blz. 105:       Over de stadsverheffing van Huissen met kaart op blz. 103.

E.J.Th.A.M.A. Smit en J.H.F. Zweers, Oudste vermelding van Huissen als stad uit 1314. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 117, 119-121.

Robert Melchers, Herhaalde fout over stadsrechtverlening. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 92-93.

E. Liesegang, Zur Geschichte des klevischen Städtewesens unter den ältesten Herscherhaus. KöIn, 1909.
Blz. 103-104:                                Over de stadsverheffing van Huissen en het zwane­wapen i.v.m. de zwaneriddersage.

E. Smit, Supra Fossatum Antiquum. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/19­76), nr 4, blz. 11.

A.J. van de Ven, Eene regeling van internationaal privaatrecht in 1320. In: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht. Deel VIII (1940), blz. 504.

W. Teschenmacher, Annalens CliviÆ, JuliÆ, Montium, MarcÆ, Westphali­cÆ Ravensber­giÆ, GelriÆ et ZutphaniÆ. Frankfurt, 1721.
Codex Diplomaticus blz. 13-15: Stadsrechtbevestigingsoorkonde van 1348.

T. Brouwer, De oude stadsrechten van Huissen. In: Huissen (Gld) 600 jaren stad. Huissen, 1948 blz. 19-27.

A. Zijp. De rechterlijke organisatie van Gelderland in de 16de eeuw. In: B.M. Gelre. XVI (1913), blz. 209-214.
Blz. 211:       Geërfden van Ressen konden appel aantekenen bij de schepenen van Huissen

J.S. van Veen, Rechten der stad Huissen. In: Verslagen en Mede­deelingen van de Vereeni­ging tot uitgaaf der Bronnen van het oud-vaderlandsche recht VI (1916), blz. 489-536.

E.J.Th.A.M.A. Smit, De rechten der stad Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 71-73, 106-108, 128-130, 184-186; jrg. 25 (2000), blz. 32-33, 82-84.

E. Smit, Huissen 670 jaar stad. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 30-32.

F. Gorissen, Stadtrecht und Bürgerbuch von Kranenburg. Kranen­burg, 1977.
Blz. 15:                         1348, het woord "poorter" wordt voor de eerste keer gebruikt in de Huissense stads­rechtbevesti­ging.

Poorter of burgers. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 44.

J.S. van Veen, Kerkhof - vrijplaats. In: B.M. Gelre VIII (1905), blz. 505-506.

Oppenhoff, Das Gerichtswesen in der Stadt Kleve. In: Beiträge zur Ge­schichte des Herzog­tums Kleve. Köln, 1909.
Blz. 112:       Over de rechten der stad Huissen.

Bert Thissen, Klevische Patrizier im 17. Jahrhundert. Das katholische Ehepaar Dr. Eberhard Streuff und Gertrude Gykens. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2021. Z.p., 2020, blz. 73-88.
Blz. 80:         Kleefse schepenbank als “Oberhof” voor Huissense schepenbank.

Richter krijgt slaapplaats op de Dannenburcht (1465). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 86.
Snipper.

A. Johanna Maris, De raadskamers of hoven van Karel den Stoute in Gelre en Zutphen, 1473-1477. In: B.M. Gelre LVI (1957), blz. 45-123.
Blz. 72:          1474, 26 mei appelleerden Hendrick Zaelbosch c.s. tegen een sententie gewezen ten voordele van het convent van Huissen. Appel wordt aangetekend bij het Parlement van Mechelen.                                                                                                                         

Emile Smit en Jan Zweers, In een doodshemd rond het kerkhof. Incestbestraffing in Huissen in 1549. In: Terugblik. “Mystiek Rivierenland”. Merkwaardige verhalen uit de Betuwe. (Jaarboek Tabula Batavorum nr. 13 (2013) blz. 15-20.

Afgehakte hand in een pot (rechtspraak). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 88.
Snipper.

P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competen­tie - territoir - archieven. Assen, 1972.
Blz. 358-359:      Geërfden van Malburgen in proces tegen de stad Huissen.

E.J.J. van der Heijden en B.H.D. Hermesdorf, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oud vaderlands recht. Utrecht - Nijme­gen, 1965 (7e druk).
Blz. 154:       Huissen.

J. van Bragt, Brandende kaarsen bij de verkoop van een huis. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 9-11.
Betreft het huis "De Bijl" in 1693.

J.H.F. Zweers, Hypothekenschein. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 112-113.
Betreft een overzicht van schulden in een huis in de Langestraat (1790).

J.H.F. Zweers, Het processierecht en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 23-26, 31.

J.H.F. Zweers, Een zitting van meesters-in-de-rechten en notarissen. De voorbereiding van 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 6-8.