VIII.D. Stads- en gemeentebestuur

H.W.J. Derksen, Uit de oudste historie van Huissens stadsbestuur. In: De Gelderlander van 28, 29, 30 mei; 2 en 3 juni 1970.

J.H.F. Zweers en H.W.J. Derksen (†), Burgemeesters van Huissen in de 14e, 15e en 16e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 42-44.

J.H.F. Zweers, Burgemeesters uit en van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz.77-79.

J.S. van Veen, Schepenen van Huissen 1330-1624. (Benevens eenige richters van 1330-1577). In: Algemeen Nederlandsch Familie Blad. jrg. 15 (1902), blz. 497.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Het burgerboek der stad Huissen -Een recon­structie-. In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 40-51.

J.H.F. Zweers, Het stadszegel van 1680. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 99-100.

J.H.F. Zweers, De bestuurlijke ontwikkeling in Brandenburg-Pruisen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 305-309.

J.H.F. Zweers, Bestuur(d) op z'n Pruisisch. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 129-135, 152.

J.H.F. Zweers, Het vertrek van stadssecretaris en gerichtsschrijver Van Lendt in 1715. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 136-140.

Uit de stadsrekening 1773-1774. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 178.

H. Reckmann, Die Wahlen zu den Selbstverwaltungsämtern einiger klevi­scher und obergelde­rischer Städte zu Beginn der Neuzeit. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1973. Kleve, 1972 blz. 134-136.
Blz. 135:                       Huissen.

Cornelis Antonius van Wiggen: twaalfde burgemeester van (Nederlands) Huissen. In: Med H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 45.

Thea & Jan de Roos, Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen. Groningen, 1995.
Blz. 152-154:      Huissense stad- en gemeentehuizen alsmede overzicht van burgemeesters (1812-1995) en             gemeentesecretarissen (1865-1995).

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, J.J.E. Pilgrim was burgemeester secretaris en notaris. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 11-16, 31.

A.H. Martens van Sevenhoven, Schets van de geschie­denis der burgerlijke gemeenten in Gelderland vóór de invoering der gemeentewet van 1851. In: B.M. Gelre XXIV (1921), blz. 1-50.
Blz. 2:           Functie van Buurmeesters o.a. te Huissen
Blz. 8, 29:     1816, Huissen Nederlands
Blz. 29:         Bestaan van drostambten o.a. in Huissen
Blz. 30:         1811, Elden maakt deel uit van de Mairie Huissen
Blz. 31-32:    1816, Huissen gemeente ten plattelande    
Blz. 36:         Kleefsche Waard maakt deel uit van de gemeente Arnhem
Blz. 40:         Omschrijving van Huissen.    

A.H. Martens van Sevenhoven, Schets van de geschie­denis der burgerlijke gemeenten in Gelderland vóór de invoering der gemeentewet van 1851. In: Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften­. blz. 203-257.
Blz. 210, 231-233, 239:                               Huissen.

W. de Vries, Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. In: B.M. Gelre LVIII (1958), blz. 15-50.
Blz. 28:         1816, Huissen bij Gelderland gevoegd
Blz. 41:         Huissen ingedeeld bij de gemeenten ten plattelande.

Pet voor den sporenslegter. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 179.

Johan van de Boogaard, De plaag der dorpen. Herinneringen uit het leven van een kandidaat-notaris-burgemeester. Amsterdam, 1870.

J.H.F. Zweers, De plaag der dorpen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 104-106.

Gemeenteraadsverkiezingen in 1873. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 77. Uit: De Gelderlander van 3 augustus 1873.

H.W.J. Derksen (†), Over de sloop van het Gasthuis en het “Armenhuis van Marian”. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 24-30.

H.W.J. Derksen, Verkiezingspropaganda in 1887. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 50.

Propagandatocht (1890). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 70.
Krantenartikel uit Recht voor Allen van 15 oktober 1890.

Socialisten (1892), In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 67. Uit: De Gelderlander van 3 november 1892.
Snipper.

Veldwachter. In: Med H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 19
Betreft advertentie in De Gelderlander van 12 januari 1899.

Pompen en kachelpijpen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 180.

Ledenvergadering der kiesvereniging (1901). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 63.
Krantenartikel afkomstig uit De Betuwe van 4 mei 1901.

H.W.J. Derksen, "Over een candidatenlijst". In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 47-52.
Betreft de gemeenteraadsverkiezingen van 1911.

H.W.J. Derksen, Raadsverkiezingen Huissen ook vroeger zeer actueel. In: De Gelderlander van 4 februari 1966.

H.W.J. Derksen, Bij een "verkiezingsfoto" uit 1913. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 37-45.

Een koperen klankbord (1914). In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 154.

Snipper betreffende de aankoop van ’t Blèk.

A.J. Neijenhuis, Gelderland in woord en beeld (1). Een Huissense veldwachter. In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz 30-31.
Betreft gemeenteveldwachter H.J. Zweers.

J.H.F. Zweers, Rond de benoeming van burgemeester Dony in 1934. In: Med H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 75-79.

J.H.F. Zweers en Emile Smit, Stadszegel uit 1680. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 142-143.
Betreft de uitgifte van replica’s van het stadszegel door het gemeentebestuur.

J.H.F. Zweers, Van Dolle Dinsdag tot Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 162-173.
Betreft de correspondentie tussen burgemeester Dony en gemeentesecretaris Van Dort tijdens deze periode.

P.R.A. van Iddekinge, Een provinciaal interregnum. Provinciaal bestuur van bevrijd Gelderland, september 1944-augustus 1945. In: B.M. Gelre LXXXIII (1991), blz. 89-123.
Blz. 95:          1944, 4 oktober, bijeenkomst van burgemeesters van bevrijde Gelderse gemeenten. Burgemeester van Huissen is er ook bij ook al is Huissen nog bezet.

Verkiezingspropaganda 1949. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 36.

Huissen, het “stadje van de lachende vechters”. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 11.
Betreft tentoonstelling in De Hof van Hessen over de gemeenteraadsverkiezingen in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw.

Joop Brons, De oorlog rond de stembus. Scheuringen veertig jaar geleden al aan de orde van de dag. In: De Gelderlander van 5 februari 1994.
Betreft de gemeenteraadsverkiezingen 1949 en 1953.

H.W.J. Derksen, Huissen wierp wel een "begerige blikken" maar noodge­dwongen ... In: De Nieuwe Koerier van 24 december 1952.

Huissen liet 130 jaar geleden reeds oog op Angeren en Bergerden vallen. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 111.

In en om 't Zwanennest: Gemeenteverslag 1945-1952. Huissen, 1952.

R.A.M. Vermaas, “De haat heerst in Huissen”. De Huissense politiek in de roerige jaren zestig. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 33, 35-80, 119.

J. Brons, Chaos rond verkiezingen in 1962. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 49-51.

H.W.J. Derksen, Annexatiestrijd rond Malburgen I - V. In: De Gelderlan­der van 4, 5, 6, 7 en 10 maart 1959.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De annexatiestrijd rond Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 37, 42-58, 147 (reactie).

Vijftig jaar Arnhem-Zuid. In: De Malburger Koerier van 29 december 1982, 5 en 19 januari 1983.

Het Aanzien van 1970. Amsterdam, 1971.
Blz. 44:         Huissens raadslid Jos Martens zwom door de polder.

Oud-burgemeester C.A. van Wiggen overleden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 57.

Laatste poststempel en notulen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 85.
Betreft de laatste notulen van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Huissen (2000).