III.A. Algemeen


Staatkunde algemeen


Huissen - Gld - 600 jaren stad. Huissen, 1948.

Jan Zweers, De stad Huissen. Die Stadt Huissen. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 6-7.

Jan Zweers, De ambten Huissen en Malburgen. Die Ämter Huissen und Malburgen. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 12-13.

10 bestuurswisselingen in zes eeuwen. In: De Gelderlander van 9 juli 1948.

E. Smit, Huissens landsheren. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 130-133; jrg. 19 (1994), blz. 21-23, 53-55, 83-85, 130-133, 150-152; jrg. 20 (1995), blz. 32-35, 110-113, 129-133, 162-163, jrg. 21 (1996), blz. 17-19, 82-84, 115-119, 141-144.

J. Eeuwes, Hoe vorstelijk is Huissen? In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 108-110.

T.J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Nie­derrheins. In 4 Bänden (779-1609). Düsseldorf, 1840-1858. (fotomechanischer Nachdruck: Aalen, 1966).
Hierin veel oorkonden betreffende Huissen.

E. Smit, Huissen. In: Maandjournaal “Bij de tijd” jrg. 5 (1975), no 55.

S. Oedin, De geschiedenis. In: De Gemeente Huissen. Proeve eener sociaal geographische analyse. (Diss. Wageningen, 1946) blz. 113-135.

J.W. Staats Evers, Gelderlands voormalige steden. Arnhem, 1891.
Blz. 201-208:      Huissen.

H.W.J. Derksen, "Rheinische Geschichte": De voormalige enclaves (op­nieuw) genegeerd. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 130.

J.S. van Veen, Huussen in betrekking tot Gelderland. In: B.M. Gelre XXIX (1926), blz. 73-74.

A.J.C. Kremer, Malburgen. Eene historische bijdrage. In: Algemeen Ned. Fam. Blad 1884. blz. 17, 69.

A.J.C. Kremer, Malburgen. In: Arnhemsche Courant van 15 augustus 1899.

L.A.J.W. Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelderland. (3 dln) Arnhem, 1852-1855.
Deel 1:          blz. 4-10:                Kleefse enklaves 1261-1817
blz. 73:                   grondgebruik in Huissen
blz. 357-359:          polderbestuur Huissen en Malburgen.

F. Gorissen, Griethausen. Die Geschichte einer Stadtgründung oder Aufstieg und Niedergang eines Rheinhafens. Köln, 1974.
Huissen vermeldt in de oorkonden no 7, 36, 37, 46, 152, 156, 162, 171, 174, 203.

J.G.C. Joosting, Historia Gelriae Auctore Anonymci. Arnhem, 1902.

Gert van der Schuren, (ed. R. Scholten) Clevische Chronik. Cleve, 1884.

H.D.J. van Schevichaven, Vraagstukken in de geschiedenis van Nijmegen’s voortijd. In: B.M. Gelre IX (1906), blz. 1-96.
Blz. 46:         Huissen geplunderd door de Denen omstreeks 837.

L.A.J.W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen.’s-Gravenhage
1872-1876. (3 dln)
Blz. 30-31:       814-815, giften te Hosenheim
Blz. 44:             854, gift te Huasenheim
Blz. 54:             864, gift te Husnin
Blz. 162:           ca 1050, Lorsch' bezit te Huissen
Blz. 630-631:   1242, stadsrechtverlening aan Kleef met tolvrijheid te Huissen.
Blz. 778:           1257, scheidsgericht Gelre - Kleef tussen Nijmegen en Huissen
Blz. 872-874:   1266, scheidsgericht Gelre - Kleef o.a. over de tol te Huissen.

Theod. Jos. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins … Erster Band (in zwei Abtheilungen) von den Jahren 779 bis 1200 einschließlich. Düsseldorf, 1840.

Blz. 67-68:                                    970, 3 augustus. Keizer Otto I bevestigt de Stiftskirche te Elten in de van graaf Wichman gekregen erfgoederen o.a. te Huissen

W.J. Alberts (e.a.), Geschiedenis van Gelderland. Deel 1 's-Gravenhage, 1966.
Blz. 13:                         Huissen in het Gelders rivierengebied
Blz. 57:                         positie van Huissen in de 13e eeuw
Blz. 151:                       814, vermelding grond te Huissen
Blz. 228:        1448, klooster te Huissen.

F. Gorissen, Stadtrechnungen von Wesel. Bonn, 1963-1968.
Huissen:        deel 1:     blz. 79, 82, 87, 92, 123, 128, 138, 142-144, 170, 174, 185. 189, 195
deel 2:     blz. 232, 234-235, 239
deel 3:     blz. 86, 112, 119, 131, 182
deel 4:     blz. 320.

P. Weiler, Urkundenbuch des Stiftes Xanten, Erster Band. Bonn, 1935.
Blz. 98-99:                    1240, Stift Xanten neemt goederen over van de Abdij van Denain
Blz. 103:                       1244, Xanten's goed in Husen
Blz. 172:                       1282, Everardus de Huissen
Blz. 460-467:                                1338-1339, Henricus Dictus de Huissen
Blz. 568, 583, 588, 589 1355-1358, Servatius de Huissen Vicaris in Xanten.

J.F. Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, Eerste Deel 1104-1399. R.G.P. Grote Serie. 's-Graven­hage, 1968.
Blz. 70:                         1293, Dirk VII van Kleef verleent Dordrecht voorrechten bij de tol te Huissen
blz. 243:                       1360, Huissen als plaats, waar scheidsgericht Kleef - Hol­land of Zeeland kan plaatsvinden
Blz. 299:                       1377, Landvrede Mechteld met o.a. Huissen
Blz. 465:                       1381-1382, Heinric Sceiffaert uit Huissen
Blz. 489:                       1382-1383, Jan van Gronsem uit Huissen.

De Bode Fluggert. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 197.
Betreft de stadsbode van Arnhem en zijn activiteiten in 1372.

J.J. Pontanus, Historia Gelricae Libri XIV. Harderwijk, 1639.
Blz. 187, 289, 318, 623, 737:       Huissen.

W. Teschenmacher, Annales Cliviae - Iuliae - Montiae - Marchae - Ravens­burgiae. Arnhem, 1638.
Blz. 171, 209, 296, 297, 301:       Huissen.                               

Fr. Char, Geschichte des Herzogtums Cleve seit der ersten historischen Kenntnis bis auf unsere Zeit. Cleve-Leipzig, 1845 (fotomechanischer Nachdruck Kleve, 1972)
Blz. 74:             vestiging tol te Huissen
Blz. 108:           stadsverheffing van Huissen
Blz. 110:           het territorium van het hertogdom Kleef onder hertog Johan I
Blz. 135-136:   1502, Over het beleg en ontzet van Huissen
Blz. 187:           bezetting van Huissen door prins Maurits.

Andreas Dederich, Annalen der Stadt Emmerich. Meist nach archivalischen Quellen. Emmerich / Wesel, 1867.
Blz. 74:          1348, Huissen krijgt stadsrechten
Blz. 134:        1380, Mechteld van Gelre overlijdt te Huissen
Blz. 180:        1422, Opheffing van een rijksban door de keizer over een aantal ongehoorzame steden waaronder   Huissen
Blz. 187:        1446, Stedelingen van Emmerich mogen tolvrij varen op de tol van Huissen
Blz. 259:        Opnieuw over het tolvrij mogen varen op de tol van Huissen
Blz. 264:        1510, Vergadering van de steden Emmerich en Arnhem te Huissen om onderlinge   handelsconflicten op te lossen
Blz. 274:        1508, Oorkonde aangaande geestelijke goeden in Kleefse steden o.a. te Huissen
Blz. 314:        1502, beschrijving van Beleg en ontzet.

Th. Ilgen, Quellen zur inneren Geschichte der Niederrheinischen Territo­rien. Herzogtum Kleve I. (3 dln) Bonn, 1921-1925.
Bevat vele oorkonden betreffende Huissen over de periode 1356-1612.

P. Nijhoff, Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge­lieden verhaald. Arnhem, 1869.
Blz. 133:           Over het overlijden van Machteld (Mechtild) van Gelre te Huissen
Blz. 230-231:   1502, beleg en ontzet van Huissen.

A.J. de Mooy, De Gelderse kroniek van Willem van Berchem. Arnhem, 1950.
Blz. 24:                         1380, Mechteld van Gelre overleden te Huissen
Blz. 103:                       1466, Huissen met Johan van Kleef tegen Adolf van Gelre.

W.A.F. Bannier, De landsgrenzen van Nederland I. (Diss. Leiden, 1900).
Blz. 285-300:   1368-1831, ontwikkelingen rond de Kleefse enklaves waar­onder Huissen.

A.G. van Dalen, Gelderse Historie in de Liemers. 's-Gravenhage-Rotter­dam, 1971.
Blz. 67:             1368, Huissen Gelders
Blz. 328-329:   1502, beleg van Huissen.

W.J. Alberts, Stadsrekeningen van Arnhem.(4 dln) Groningen, 1967-1978.
Posten betreffende Huissen:
Deel 1 (1355-1377):     blz. 26, 30, 55
Deel 2 (1377-1401):     blz. 20, 27, 84, 121, 138, 190, 207, 209, 350, 352, 369
deel 3 (1402-1420):      blz. 79, 241, 246, 301, 302, 372
deel 4 (1420-1427):      blz. 12, 60, 62-64, 128, 182, 276, 303.

P.N. van Doorninck, Rekening van den ambtman en richter van Over-Betuwe Rutger van Renwijc, van Vrijdag na Geertrudendag (20 Maart) 1388 tot Sondag na Victoersdag (16 October) 1390, berustende in het staatsarchief te Dusseldorp afdeeling Jülich-Berg, No. 9. In: B.M. Gelre IV (1901) blz. 187-208.
Blz. 179:        1377, landvrede gesloten tussen hertogin Mechteld en o.a. de stad Huissen.

W. Zondervan, Na honderdvijftig jaar - schetsen uit de Lijmers. Zutphen, 1966.
Blz. 8-9:                        Kaart van de Kleefse enklaves; begin 19e eeuw
Blz. 72-74:                    14e eeuws stadszegel van Huissen
                                Huissens schepenzegel van 1390
                                Huissens schepenzegel van 1680.

C.L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van de stedelijke elitevorming. Hilversum, 1992.
Blz. 67, 104, 136, 138, 316, 326, 429, 437, 453, 494, 658, 662:                Huissen.

Huissen, Anholt. In: De Navorscher 1884, blz. 13.

A.J.C. Kremer, Huissen. In: De Navorscher 1883, blz. 18.