III-J Keurvorstendom Brandenburg (1614-1701)


E. Smit, De Brandenburgse tijd. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 109-111.

J.H.F. Zweers, Keurvorstsingel herinnert aan boeiende staatkundige periode in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 92-93.

K. Flink, Kleve im 17. Jahrhundert (2 dln). Kleve, 1979-1980.
Deel 2:                          Huissen: blz. 108, 109, 112, 122, 222, 232
Deel 3:                          Huissen: blz. 133, 157, 179, 193.

R.R.A. van Gruting, Het lot van de kerkschatten van de Sint Walburgiskerk te Arnhem in de vroege zeventiende eeuw. In: Arnhem de genoeglijkste jrg. 15 (1995), blz. 134-156.
Blz.140:         Pastoor Van Everdingen beklaagt zich over het feit, dat in 1617 een protestant als drost is aangesteld.

Heike Preuss, Die Flüchtung des klevischen Archivs 1621 und die kaiserliche Archivkommission 1628. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 220 (2017), blz. 127-170.
Over de overbrenging naar en het verblijf van het Kleefse archief in Huissen (1621-1628).

J.H.F. Zweers, Italiaanse muiters in Huissen 1622-1624. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 164-170.

Emile Smit, Een krantenartikel uit 1623. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 99-101.
Betreft het vertrek van Italiaanse muitende soldaten uit Huissen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Verkoopverbod op zon- en feestdagen (1628). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 40-41.

P.J. Meij (e.a.), Geschiedenis van Gelderland, boek II. Zutphen, 1975.
Blz. 139:                       1622, Huissen "rendez vous" voor Italianen
Blz. 213:                       1672, De Montbas beschermt grens Huissen-Lobith.

A. Mörath, Beiträge zur Korrespondenz des Kurprinzen Friedrich Wilhelm von Brandenburg mit dem Grafen Adam zu Schwarzenberg (1634-1640). In: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XXXII (1896), blz. 1-39.
Blz. 15, 18:                   Huissen in pandschap van Schwarzenberg.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De Huissense burcht in 1629. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 159-168.

F.A. Hoefer, De groote keurvorst als jongeling in Gelderland. In: B.M. Gelre XI (1908), blz. 49-68.
Blz. 59:                         1635, augustus. Verblijf van Friedrich Wilhelm te Huissen.              

S. Isaacsohn, Geschichte des Preußischen Beambtentums vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. In 3 Bänden, Berlin, 1874-1884. (facsimile Aalen, 1962).
Band 2:                          1641, Landrentmeester Lucas Blaspeil vlucht naar Huissen om aan arrestatie te ontkomen.

Malafide rentmeester van Huissen maakt promotie. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 72.
Snipper betreffende Conrad Blaspeil.

Ernst Opgenoorth, Friedrich Wilhelm. Der Große Kurfürst von Branden­burg. Eine politische Biographie (2 dln). Frankfurt-Zürich, 1971-1978.
Deel 1    blz. 113:        1641, Kleefse regering legt beslag op Huissen ondanks verzet van Johann Adolph von Schwarzenberg
                Blz. 171:       1647, Nederlandse bestuurder van het ambt Huissen stuurt Aziatische eenden en andere vogels aan de Grote Keur­vorst.

Huissen dan toch eindelijk Brandenburgs. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 25.
Betreft de overgang van Schwarzenberg naar Brandenburg in 1641.

J.H.F. Zweers, Brandenburgse inkwartiering in Huissen 1647. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 171-176.

O. Meinardus, Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Leipzig 1889-1917.
Hierin veel vermeldingen over Huissen uit de periode 1640-1666.

Aan de Hoogh Ed. Gestrenge en Hooghgeleerde Heeren de Ridderschap en Steden des Vorstendoms Cleve Arnhem, 1650.

Supplicatio an Sr. Churfürstliche Durchleucht. zu Brandenburg unsern gnedigsten Herrn, In Sachen des Kirspels Malburg, contra Burgemeistern, Scheffen und Rhat der Statt Huyssen. Cleve, 1653.

Remonstrantie aen ... Johan Mauritz, vorst tot Nassouw, enz, ... wegen de partijdigheidt des richters van Huyssen Stephen van Herwaerden ... Het tweede deel ... overgegeven door Jacob van Biesen, volmachtiger ende Heymraedt des kerspels Malburgen, in ‘t jaer 1654. Z.p.,z.j [1654].

Taffel von großen und gewichtigen Interessen zum nachtheil und geringhschätzungh ihrer Chur fürstlichen Durchlaut und desselben hochgelobten Regierungh, wie auch der Herren Landständen des Fürstentums Cleve und Grafschaft Marck … Arnhem, 1656.
(Dit is één van de twee vlugschriften, die zich in het archief van Frankfort bevindt. Zie: P.L. Nève, Het Rijkskamergericht en de Nederlanden. Assen, 1972 blz. 359 n. 408).

Anatomie van de Huyssense langhe, breede, gestoffeerde en vliegende leugenzack. Arnhem, 1657.

De Huyssense verkaerde achtergaense krabbeganck. Arnheim, 1658.
(Dit is één van de twee vlugschriften, welke zich in het archief van Frankfort bevindt. Op het titelblad staat een spotprent. Zie: P.L. Nève, Het Rijkskamergericht en de Nederlanden. Assen, 1972 blz. 359 n. 408).

Kristallijne Spiegel Daer in Claer te sien is het recht en onrecht over collections saecken Arnhem, 1663.

Finaele Afgedaene Klachten over Collections saecken voor de Erven des Kerspels Malburgen Ressorterende onder ’t Richter Ampt Huyssen. Arnhem, 1663.

Het Gepractiseerde Huyssense vermeynt proces over collectionssacken begonnen door Burgemeester ... der Stadt Huyssen tegen dat arme kerspel Malburgen den 31 Martii 1650 door bedrog en falsiteyten by de ... regierings­raden tot Cleeff aangehangen en de erven des kerspels ... on-noodigh ... in proces getooghen tot desen lopende jare 1668 en daervan den krabbenganck weten te maken tegens Syne Doorl. van Brandenburch voorgaende gegeven recht enz. Arnhem, 1668.

Vast ende onverbreeckelijk en geslooten recht het welcke by syne Churv. Doorl tot Branden­burch, Anno 1649. den 30. Novemb. Met toedoen van de Heeren Landt - Stenden des Vorstendoms Cleve ende Graafschap Marck, op een gemeyne Landtdagh tot Cleef is gegeven, ende van de Heeren Regie­ringh - Raeden met rijpen Raadt geconfirmeerd, den 3. Martij 1650 voor ‘t Kerspel Malburgen tegen de Stadt van Huyssen. Arnhem, 1668.

Harry Chr. van Bemmel, Twee eeuwen boekdrukkunst in Arnhem. Arnhemse drukkers, boekverkopers en uitgevers van 1581 tot 1800. B.M. Gelre LXXIV (1983), blz. 73-102.
Blz. 78:                   1649, Jacob van Biesen “Heymraedt des Kerspels Malburgen”
Blz. 94:                   In noot 109 wordt verwezen naar het hierboven genoemde boek Remonstrantie …   

J.H.F. Zweers, Een stedelijke klaagzang uit 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 78-81.

H.W.J. Derksen, Non-activiteit wegens Oorlog en Duuren tijd van 1663-1683 en 1753-1777. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 6, blz. 2-4; no 7/8, blz. 4-8.

Jan Zweers en Emile Smit, Dicken Tooren (1668). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 69-71.

­Kroniek van het Elisabethsklooster te Huissen. In: Godsdienstvriend LXXXIV (1860), blz. 82.
Betreft de periode 1671-1672.

J.H.F. Zweers, Gevelsteen herinnert aan Vrede van Nijmegen. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 64-65.

P.G.M. Driessen, Huissens rentmeester Ophoff in 1679 bedreigd door de stadhouder van Kleef. In: Med H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 59-60.