Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier

Deze bibliografie is ingedeeld in 24 categorieën. De meeste categorieën zijn op hun beurt weer onderverdeeld in sub-categorieën. De meeste categorieën zijn in zijn geheel op tijd en naar onderwerp geordend. Uitzonderingen hierop vormen de volgende categorieën:
Categorie I (Algemeen):
is alfabetisch/lexicografisch op auteur geordend. Hiervan is alleen in die gevallen afgeweken, wanneer duidelijk is, dat twee artikelen betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.
Categorie IX.B. (Genealogie van families en personen):
is alfabetisch/lexicografisch op familienaam geordend.
Categorie XVI (Straten en gebouwen):
is alfabetisch/lexicografisch geordend   en wel op de namen van de straten en gebouwen.
Wij vertrouwen erop dat de gebruiker snel vertrouwd raakt met de indeling van deze bibliografie.

De samenstellers.GEBRUIKTE AFKORTINGEN
B.M. Gelre  Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre

Med. H.K.H.    Mededelingen omtrent de werkzaamheden van de  Historische  Kring Huessen. 
                                                
A.A.U.          Archief Aartsbisdom Utrecht.

Jaarverslagen van de Historische Kring Huessen


Opsporing verzocht

Regelmatig krijgt de Historische Kring Huessen foto's aangeboden met het verzoek om informatie over de plaats van de foto, wanneer de foto gemaakt is en wie erop staan .
In Nieuwsbrief jrg 2 nr 5, zijn we begonnen met uw hulp inroepen om de personen op een toegezonden foto te indentificeren.
Met een, heel snel, positief resultaat.
In deze rubriek willen we regelmatig uw hulp inroepen om iets meer over een foto te weten te komen.

Opmerkingen over de foto's graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOORWOORD

Hiermede krijgt u toegang tot  "Bibliografie van Huissen. Voorlopige inventarisatie van literatuur die betrekking heeft op Huissen", een uitgave van de Sectie Bronneninventarisatie binnen de Historische Kring Huessen. De ondertitel en het losbladig zijn van deze uitgave duiden op het onvoltooide karakter van dit werk. Waarom voorlopig ? Dit vindt zijn oorzaak in het volgende. Wij zijn ons ervan bewust dat, hoewel het grootste deel van de op Huissen betrekking hebbende geschriften in dit werk wel verzameld is, er toch nog aanvullingen mogelijk zijn. Ook deze geschriften dienen te zijner tijd in deze bibliografie [te] worden opgenomen. Het ligt dan ook in de bedoeling om regelmatig één of meer categorieën, die naar onze mening niet meer voldoende volledig zijn in zijn geheel te vervangen. Daarbij worden dan tevens de tot op dat ogenblik verschenen nieuwe publikaties opgenomen. Het is dan ook daarom dat iedere categorie intern genummerd is.

Op deze plaats willen wij dan ook onze dank uitspreken aan allen die op welke wijze dan ook bij het vervaardigen van deze bibliografie behulpzaam zijn geweest. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, zouden wij drie personen in het bijzonder dank willen zeggen. Op de eerste plaats de heren Th.H. Janssen en H.W.J. Derksen die ons telkens weer op het spoor brachten van nieuwe artikelen of boeken. Daarnaast geldt onze dank ook de heer A.C. Hengst die het geheel vermenigvuldigd heeft.
Tenslotte willen wij de hoop uitspreken, dat dit werk zijn nut zal bewijzen aan hen die zich op enigerlei wijze met Huissen bezig houden of bezig zullen gaan houden.

Huissen, oktober 1979.

Dr. E. Smit
J.H. Vuurman
J.H.F. Zweers


BIJ DE TWEEDE UITGAVE

Toen ik tijdens ons verblijf op St. Maarten in 1993 begon aan het per computer verwerken en aanvullen van de Bibliografie van Huissen bleek hoe verouderd de oorspronkelijke uitgave was. Sinds de eerste verschijning in 1979 is -mede dankzij de werkzaamheden van de  Historische Kring Huessen- de kennis over de geschiedenis van Huissen aanzienlijk vergroot; hetgeen zijn weerslag vindt in deze bibliografie.
Ten opzichte van 1979 is een beperkt aantal zaken gewijzigd. Zo is wat toen onder XIII.C. Omdracht stond, nu geplaatst onder VII.A.9. Sacramentsprocessie. Dit heeft vanzelfsprekend geleid tot een omnummering van de rest van de onderwerpen in de beide categorieën VII en XIII.
Bij het verschijnen van deze uitgave van de Bibliografie van Huissen komt de eerste versie te vervallen. Tijdens de eerste opzet van de bibliografie was het de bedoeling telkens wanneer dat nodig was een categorie die verouderd was te vervangen. Dankzij de computer is dit nu veel gemakkelijker realiseerbaar, dan in 1979, toen we nog werkten met een typemachine. De samensteller houdt zich nog steeds aanbevolen voor op- en aanmerkingen over deze bibliografie. Aanvullingen zijn vanzelfsprekend ook altijd welkom.

Rest mij tenslotte mijn dank uit te spreken aan dr E. Smit, die met name in de laatste fase van het samenstellen van deze tweede versie zeer behulpzaam is geweest bij het zoeken naar oplossingen voor gerezen problemen.

Huissen, december 1997.

Drs J.H.F. Zweers


Sectie Heemkunde

Activiteiten:
* Inventarisatie van:
- alle folkloristische gebruiken en hun herkomst
- oude volksverhalen en legenden
- uitingen van oud volksgeloof
- oude spreekwoorden en gezegden
- bij-, toe- en scheldnamen
- gebruiken bij doop, trouw en overlijden
- oude klederdrachten
- oude huis-, boerderij-, straat-, veld- en perceelsnamen
- stoep- en gevelstenen
- gebruiken in land- en tuinbouw
- oude ambachten die in Huissen beoefend werden (en worden)
* Het vastleggen via foto, film of dia van architectonisch of landschappelijk waardevolle objecten in het streven tot behoud hiervan (overheid stimuleren tot monumentenbehoud)

- organisatie van evenementen met een heemkundig karakter (ook in samenwerking met of ter ondersteuning van derden) voor het behouden en uitdragen van het cultureel erfgoed van Huissen.
- onderhouden van een netwerk met andere verenigingen, stichtingen etc. met als doel het behouden en uitdragen van het cultureel erfgoed van Huissen.

Werkavond: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
index.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het tuinbouwmuseum Mea Vota wordt de Huissense druiventeelt in ere gehouden.

Sectie Archeologie


 Activiteiten:

* Archeologisch onderzoek (bodemonderzoek)
* Verwerken van bodemvondsten
* Scherven wassen
* Restauratie van aardewerk e.d.
* Registreren, tekenen en fotograferen van vondsten
* Publiceren van onderzoeksresultaten

Werkavond: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
Contactpersoon: C.G. Neijenhuis, phone 026-3253997,   email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medewerkers van de sectie archeologie speuren in het terrein van De Altena naar bodemvondsten.


Sectie Beeld & Geluid

 
Activiteiten:
* Inventariseren van beeld- en geluid dragende documenten (respectievelijk foto's, films en geluidsbanden)
* Beschrijven van foto's op kaart en invoeren van deze gegevens in databestand op computer
* Verzamelen van ansichten, ordenen van dia's.

Werkmiddag: maandag van 13.00 tot 16.00 uur

Contact:   index Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

beeldengeluid Custom
De werkgroep Beeld en Geluid bestaat in december 2013 uit v.l.n.r.: Jan Kemperman, Ruud Nijhuis, Hennie Oonk, Willie Peters, Hans Hoen, Gerard Nijhuis en Leo Tonk. (Montagefoto: G. Nijhuis)

Sectie Genealogie

"Weet, dat meer dan 79.200 Huissenaren vanaf 1620 in ons bestand geordend zijn opgenomen, en waar mogelijk in relatie tot anderen"

Activiteiten:
* Registreren van genealogische (familie)gegevens
* Alfabetiseren van DTB (Doop-, Trouw- en Begraafgegevens) en van de Burgerlijke Stand (Geboorte-, Huwelijks en Overlijdensaktes)
* Reconstrueren van gezinslijsten en stambomen
* Beheer over de collectie bidprentjes
Werkmiddag: woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
Contactpersoon:  Frans Pauwelsen  indexDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Transcriptiegroep

Doel en activiteiten van de Transcriptiegroep

* De Transcriptiegroep stelt zich ten doel oude manuscripten uit
de Huissense geschiedenis voor een ieder toegankelijk te maken door deze
te ontcijferen,  in leesbare tekens over te zetten en digitaal te publiceren.

* De Transcriptiegroep wil haar kennis van oude handschriften vergroten
en ten dienste stellen van de Kring en andere belangstellenden.

Fragment uit Gelderse Handschriften van ca. 1550 over Regels en Rechten voor Huissen .

4 RIMG0014akl


Contactpersoon: mw. Gonny van Dijk,   phone026-3251846 emailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkbijeenkomsten zijn op variabele data op Donderdagmiddag om 1400 uur.

De werkgroep bestaat nu uit de leden: mw. Gonny van Dijk, mw. Ine Hulzing, mw. Grady van den Brink, Rein van Berkel, Simon Groenen,
mw. Jolande Mattijssen, Lars van Nigtevegt en Emile Smit als adviseur.