De Verordeningen, aanstellingen en eedsafleggingen in Huissen, 1394-1667

Uit de Verordeningen, aanstellingen en eedsafleggingen in Huissen, 1394-1667, vindt u hieronder een fragment. 

Wilt u de hele transcriptie lezen, bezoek dan de downloadpagina waar u die als PDF kunt downloaden

Deze transcriptie bevat 36 bladzijden van 57 folio’s manuscript

Van den Lazarus Huys.

Wy Burgemr, Schepen und Raet und Gasthuijsmeisteren tot Huissen doen kondt allen luijden und bekennen in desen apenen brieff, dat wy met goeds voorsichtigheijt ind voorgehalden beraet aengenamen hebben und averkomen sijn met Evert Lipkens und Geertruijt, sijn echte huijsvrouwe, oirer twee leven lanck  toe bewoonen ind op te halden, dat nije getimmerde Lazarus huijs dat wij opten Zand buijten onse Stadt doen timmeren hebben. Dat is tho weten dat die selve Evert und Geertruijt alle vreemde uijt seitte Lazaren die um Gaetswil herbergh aen oir gesinnen, guetlich ontfangen, und oiren gerack  van potspijs, brandt und slaepingh  doen sullen gelijck sij dat hier to vooren in onsen gasthuijs binnen onse Stadt te hebben plegen. Und die voorschreven Evert und Geertruijt sullen hier voor oir leven lanck inderselver huijsinghe mogen woonen ind gebruijcken die geheel hoffstadt und alinge geseet gelijck dat afgewracht  is.

In oirkonde onser Schepen Segel van Huissen aen desen brieff gehangen, gegeven inden Jare onses Heeren 1490 des naesten vrijdagh na den Heyligen pinxterdagh.

iconiconicon