Rituaal van het Sint-Elisabethsconvent te Huissen (1718-1825)

Dit Boek is gemaeckt:
Anno 1645, doen Overste waaren den Eerwerdigen Joannis Swijnius ende onse Werde Mater Anna Maria Honsschet. Pater en Mater van desen Convent, in het 7 of 8 jaar haerder Regeringe en noch tegenwoordigh leven, ende nogh langh moghen leven tot zaligheijt.

En vernieuwt:
Anno 1718, doen Overste waaren den Eerw. Heer Petrus van Beest en Sr. Agatha Eva de Jager, Pater en Mater van dit Convent in deesen tijt.

Januarius Heeft 31.

 1. De Besnijdenisse ons Heeren.
 2. St. Stevens Octaven. Iaergetijde suster Grietgen Gruters, geprofessijt ende beslooten. Anno 1707 iaargetijde Suster Mechteldt van de Waal, geprofessijt. Anno 1777 jaargetijde suster Maria Thresia Hulmans, geproffiet en besloote, jubelaria.
 3. St. Jans Octave.
 4. Octave der Onnoosele Kinderen.
 5. Telesphorus Paus.
 6. Feest drij Coninghen. Anno 1701 iaargetijde Suster Elisabeth Bouwmeester, geprofessijt en beslooten, jubilaria.
 7. St. Lucianus Mart.
 8. St.. Gudula Maagt. Iaergetijde onse Waerdige Moeder Dircken van Gerde, geprofessijt ende beslooten.
 9. SSt. Julianus en Basilisse Mart. Iaergetijde Sr..Ienneken van Straelen, onb. georde Suster.
 10. St. Agathon Paus en belijder. Iaargetijde onse Waarde Moeder Gersken van Kock, geprofessijt en beslooten.
 11. St. Hyginius Paus.
 12. St. Arcadius Mart. Anno 1649 den 12 Januari is afgestorven onse Eerste Moeder Sophia van Doornick, geprofessijt en beslooten.
 13. St.Godefridus Conf.
 14. St.. Pontiani Mart. Anno 1668 Jaergetijde Suster Ienneke Theunis, geprofessijt. Anno 1672 Iaergetijde Sr. Margarita Baltis, geprofessijt. Anno 1721 Iaergetijde Sr. Cornelia Ignatia Cefar, geprofessijt en beslooten.
 15. St. Paulus Eerste Eremijt.
 16. St. Marcellus Paus. Anno 1733 Jaargetijde suster Elisabeth Catrina Minne, geprofessiet en beslooten.
 17. St. Antonius Abt. Hooghtijtsdagh uut cracht der OLV Belofte. Anno 1743 Jaargetijde suster Clara Maria de Raadt, geprofessit en beslooten, Jubilaria. Anno 1764 jaargetijde juffrouw Christina Maria Heijsterman, waarvan ’t Convent ontfangen heeft 300 Guldens, soodat die van’t Convent schuldig sijn jaarelijks requiem te singen en naar de H. misse te leese de misereere en de Profondis.
 18. St. Peterus Stoel tot Romen. Anno 1778 jaargetijde de Heer Jacobus van Oijen, waarvoor t’ Convent schuldig is jaarelijks Requiem te singen. Daar t’ Convent voor ontvangen heeft 300 guldens.
 19. St. Marius en Martha. Martelaren. Anno 1648 Iaergetij Suster Magdalena van Huen, geprofessit en beslooten.
 20. St. Fabianus Paus en St. Sebastianus Mar. Anno 1779 jaargetij suster Maria Clara Gaffelbrak, geprofessit en besloote.
 21. St. Agnes. Maght en Martelaresse. Anno 1781 jaargetijde suster Dominica Heijdendaal, geproffessit en beslooten.
 22. St. Vincent ende Annastasius met 70 Marte. 1797. Den 22 suster Anna van Wissen. Geproffesit.
 23. St. Raymondus de Pennafort Conf.
 24. St. Timotheus Martelaar. Anno 1772 jaargetijde Sr. Singnatia v. Staaden. Geproffessit en besloote.
 25. St.Paulus. Bekeeringh.
 26. St. Policarpus. Bischop. Anno 1706 iaargetijde Sr. Maria Clara ten Hagen, geprofessijt en beslooten. Anno 1714 iaargetijde Sr. Elisabetht Keminckx, geprofessit en beslooten, jubilaria.
 27. St. Joannes Chrisostomus. Bisc. 1641 is in den Heer gerust den Eerwerdighen en Seer geleerden Johan Christinus, sonderlingen weldoender van desen Convent.
 28. St. Flavianus Mart.
 29. St. Franciscus de Sales biscop.
 30. St. Martina M. en Martelares. 1729 Jaargeteyde suster Johanna Caarels, gepoffiessyt. 1819 jaargeteijd suster Maria Costers geprofessijt en beslooten. Te Arnhem overleede.
 31. St. Petrus Nolascus. belijder.

Anno 1656 is afgestorven Heer Gosen van Steelaer, Dockter in de Rechten, een sonderlinghe weldoender van ons Convent, voor wiens ziel sijnder vrinden sielen die vant Convent iaerlijcks sullen singen Requiem.

Februarius heeft 28 dagen
1. St Ignatius. Martelaar.
2. Onse Lieve Vrouwe Lichtmisse.
3. St Blasius. Bisc en Mart.
1819 jaargetey Suster Christina Beyjens, geprofessijt en beslooten, die ons Convent as mater 17 jaar loffeleyk heeft geregeert. Te Huessen overleede.
4. St Andreas Corsini. Bischop.
Anno 1722 jaargetijde onse Eerwr Moeder Agatha Eva de Iager, die ons Convent loffelijck 10 iaaren geregeert heeft, geprofessijt en beslooten.
5. St Agatha. Maget en Martelaresse.
iaergetijde suster Aeltie Wijlheesen.
6. St Dorothea. M. en Marte.
7. St Romualdus. Abt.
Anno 1642 is afgestorven de Eerwr heer Gerardus Pelt, Licentiaat in de h. Godtheijt, visiteerder van dese Convent. Voor wiens ziele die van het Convent sulle schuldigh blijve alle iaare Requiem te singen.
Anno 1795 Jaargetijde van juffrouw Dorotea Maria Hanlo, waar die van 't Convent schuldig sijn jaarlijks Requems te singen. Waarvoor 't Convent heeft ontfange in 't jaar 1801 300 guldes.
8. St Ioannes de Matha. belijder.
Anno 1751 is in den Heer gerust onsen seer Eerwr Pater Joannes Josephus Potse, Deken van Gelderland, die het Convent tien jaar 9 maanden loffelyck heeft geregeert in 't geestelyk en in ’t tijdelyck. Ons naargelaaten voor een testament 833 gulden boven sijn besondere weldaden. Waarvoor die van 't Convent sulle schuldig sijn jaarlijks voor sijn ziel Requiem te singen en na de H. Misse te lesen de Miserere ende Profondus.
Anno 1799 jaargetijde Sr. Pitternella Ensing, geproffesit.
9. St Appollonia. M en Marte.
Anno 1778 jaargetijde Sr Cornelia Angnis de Wit. Geproffessit en besloote.
10. St Scholastica. Maghet.
Anno 1687 jaargetijde Sr Cecilia Cornelis, geproffessijt ende beslooten.
11. St Ionas. Monnick.
Jaergetijde Sr Elisabeth van den Hoven, geprofesijt en beslooten.
12. St Eulalia. Ma en Marte.
Ao 1758 jaargetijde van juffrouw Cornelia E: Occo, die ons Convent heeft laate behoude een cappitaal van 600 guldens en de intrest van twee jaar sijnde nog 42 gulde. Waarvoor die van 't Convent sulle schuldig blijve alle jaaren requiem te singen.
13. St Gregorius. Paus den tweeden.
1777 jaargetij suster Joanna Clara Ketelack, waarvoor de susters sulle schuldig sijn jaarlijks requiem te singe. Daar 't Convent in 't jaar 1756 ontfangen heeft 325 Gl.
14. St Valentinus. Priester ende Mar.
Anno 1809: Jaargetey Sr Helena Swakenburg, geprovesiet.
15. St Faustijn en Iovita. Mart.
Anno 1750 Jaergetijde D' Heer Joannes Francois voor wiens ziele die van 't Convent schuldigh blijve alle jaar Requiem te singen. Waarvoor het Convent seeker gelt ontfangen heeft.
16. St Iuliana. Maght en Mart.
17. St Silvinus. Bischop.
18. St Simeon. Bischop en Mart.
Anno 1681 jaergetijden Iuffr Margarita van Reijgersberghen, voor wiens ziele die van 't Convent sullen schuldigh blijve alle iaar requiem te singen.
19. St Gabinius. Priester en Mart.
Ao 1602 jaergetijde Sr Merrijken Pas, geprofessijt.
20. St Elutherius. Bischop en belijder.
Anno 1679 iaergetijde Sr Theodora Benders, geprofessijt en beslooten.
21. St Pipinus. Hertoghe van Brabant.
Ao 1737 Jaergetijde Sr Theodora Ludiwina Verhel, geprofessit en beslooten.
22. St Petrus stoel tot Antiochiën.
23. St Martha. Maghet en Mart.
24. St Matthias. Apostel.
25. St Aldetrudis. Maghet.
26. St Walburgis. Maagt.
27. St Leander. Bischop.
28. St Romanus. Abt.
Anno 1680 jaergetijde Sr Margarita van Mens. Geprofessijt en beslooten.
Anno 1751 jaargetijde Sr Aplonia Catrina Bosman. Geprofessijt en beslooten.

Maart heeft 31 dagen
1. St. Suitbertus. Bischop.
2. St. Willecius. Conf.
3. St. Cunegundis Keijserin.
Ao 1759 jaargetijde suster Cristina Chatharina Heijsterman, jubilaria. Geproffessit en beslooten. Waarvoor het Convent schuldig is alle jaare requiem te singen en heeft van familie daar voor getrocken 300 Gl.
1816 Jaargetij suster Dooritea Boonenkamp, geprofesseijt. Te Heyssen ooverleeden.
4. St. Casimirus. Beleijder.
Anno 1656 is gestorven Rijmerigh Cornelis Heman, wedue van Sr Peter Gent, die ons Convent gemaakt heeft een testament. Voor wiens ziel die van 't Convent sulle schuldigh blijven jaarelijckx requiem te singhe.
5. St. Phocus. Mart.
1811 Jaargetijde Sr Augestina Oosterdorp, geprovesciet, ongewielt.
6. St. Victor en Victorinus. Mart.
7. St. Thomas van Aquina. Beleijder.
Jaergetijde Sr Alijt Maes, geprofessijt.
Anno 1687 iaergetijde Sr Francisca van den Steenh, geprofessijt ende beslooten.
8. St. Joannes de Deo, belijder.
1824 Jaargetijde voor Zuster Agatha ten Oever, geprofessiet en besloten. Overleden te Huissen.
9. St. Francisca Romana. Wedue.
Anno 1782 jaergetijde Sr Bernadina Hacfort. Geprofessiet en beslooten.
10. SSt. De 40 Martelaren.
11. St. Catharina van Bolonien. Maghet.
12. St Gregorius. Paus.
Ao 1684 Jaergetijde Sr Brigitta Engelen, geprofessijt ende besloten.
Anno 1783 Jaargetijde Sr Anna Engelen, geprofessit.
13. St. Cordua. Maght.
14. St. Mathildis. Koninghinne.
15. St. Sacharias. Paus.
Jaargetijde heer Gerrit van Rees, een begin van ons huijs.
Anno 1748 Jaargetijde Sr Margreta Maria Sonnenberg, geprofessit en beslooten.
16. St. Abraham. Eremijt.
17. St. Geertruijt. Maghet.
Jaargetijde Sr Geertruijt van Herkol, geprofessit en beslooten.
Anno 1750 Jaargetijde Sr Maria Francisca Staats, geprofessit en besloote.
18. St. Eduardus. Koninck van Engelant.
Anno 1660 Jaergetijde Sr Lysbeth van Hoesden, geprofessijt en beslooten.
19. St. Joseph. Bruydegom van de H. Maget Maria.
20. St. Joachim, belijder.
Jaargetijde 1778 van vrouwe Cornelia Anna van der Wal, huijsvrouw weijle de Heer Juan Manuel d’ Uriondo, in sijn leeven Consult-Generaal en tresaurier van de Kooning van Spanjen. Waar de susteren sulle schuldig sijn jaarlijks requiem te singe, waarvoor 't Convent getrocken heeft 300 Gl.
21. St. Benedictus. Abt.
22. St. Catharina van Swede.
1661 Jaargetijde Sr Helena Kuijpers. Geprofessit en besl.
Anno 1702 iaargetijden Sr Aeltie Janse, geprofessit.
23. St. Benedictus. Monnick.
24. dat H. Kint. Simion.
Jaergetijde Dinnum Vijge, geprofessijt en besloote.
25. Onse Lieve Vrouwe Bootschap.
Iaargetijde Juffr Christina Hackvoort, wedue zal. Cornelio van Zallant, die ons gemaackt heeft 50 gulde tot de olij voort H' Sacrament.
26. St. Ludgeri. Bischop.
27. St. Lupertus, bisschop.
1808 jaargeteijde Suster Geertruy Hol, ongewielt.
28. St. Sixtus. Paus.
1676 Jaargetijde Sr Clara van Telckhuijsen, geprofessijt en beslooten.
1794 Jaargetijde Suster Maria Francisca Hanlo, geprofessiet en besloten.
29. St. Eustachius. Abt.
30. St. Quirinus. Mart.
31. St. Guido. Abt.
Jaargeteijde Dimpna Dircks, voor wiens ziele die van 't Convent sullen schuldich blijven alle iaar Requiem te singen.
Anno 1720. Jaargetijde Suster Lucia Wers, geprofessijt.

April heeft 30 dagen
1. St Walaricus. Abt.
Anno 1667 Iaargetijde Sr Maria Hubert, geprofessijt en besloote.
Anno 1742 Jaargetijde Sr Elisabeth Bartels, geprofessijt. Jubilaria.
2. St Franciscus de Paula.
Anno 1708 Iaargetijde Sr Maria Magdalena Stichters, geprofessijt en beslooten. Iubilaris.
3. St Richardus, bisschop.
Anno 1708 Iaargetijde Sr Margarita Helena Onderwater, geprofessijt en beslooten.
1771 jaargetijde Caarlo Antonio Carelini, waarvoor 't Convent sal schuldig sijn jaarlijks requiem te singen. Daarvoor ontfange 300 Guldens.
Anno 1806 jargeteijde Suster Scholastieka Scholten, geprovesit en besloten.
4. St Hildebertus. Martelaar.
5. St Vincentius Ferrerij, belijder.
6. St Sixtus. Paus.
Anno 1781 jaargetij Sr Josepha Joanna van Manen. Geprofessit en beslooten.
7. St Hermanus.
8. St Bodemus. Mart.
9. St Hugo. Bisschop.
10. St Appolonius.
11. St Leo. Paus.
12. St Julius Paus.
1825: Suster Constantia Lommerse, geprofesseit en beslooten. Laatst geweesene mater, die met allen lof 6 jaren lang haar moeijelijk amt bekleedt heeft – en te Groessen overleeden is – Jaargetij te houden.
13. St Hermenegildis. Mart.
14. St Fiburtius en Valeriani en Max. Mart.
Jaargetijde Sr Merrijke Gruesbeck, geprofessijt en beslooten. A
Anno 1696 Iaargetijde Sr Maria van Selst, geprofessijt en beslooten.
15. St Basilissa en Anast.
Anno 1693 Jaargetijde Sr Iohanna Clara ter Heerenhaef, geprofessijt en beslooten.
Anno 1802 Jaargetijde Sr Lusia Baajen, geprof.
16. St Calixtus.
17. St Anicetus. Paus.
18. St Usmarus. Bisschop.
19. St Bernardus den Penitent.
Jaargetij 1823 suster Anna Maria Kleuters, geprofessijt en besloote. Overleeden tot Leijden.
20. St Victor. Paus.
Anno 1741 Jaargetijde Sr Catarina Clara Roelof. Geprofessijt en Besloote.
Anno 1743 suster Sebilla Jeronima Peters. Geprofessit en Beslooten.
21. St Anselmus. Bisschop.
Anno 1647 Iaargetijde Sr Cunera Jans, geprofessijt.
22. St Soter ende Caius. Mart.
23. St Georgie. Mart.
24. St Egbert. Priester.
Anno 1773 jaargetijde van juffrouw Joanna Sophia Enxinck, weduwe D' Heer Everhardt Schaapman. Waarvoor de susters sullen schuldig sijn jaarlijks requiem te
singen en voor de overledenen van die familie te bidden. Waarvoor t' Convent int jaar 1763 heeft ontfangen 500 Guldens.
25. St Marcus. Evangelist.
26. St Cletus en Marcel. Mart.
Anno 1713 Iaargetijde Sr Maria Teresia ter Hell, geprofessijt en beslooten
27. St Conradus. Bisschop.
Anno 1713 Iaargeteij Sr Geertruda Cecilia Straffintvelt, geprofessijt en beslooten.
1707 Iaargetijde van Juffrouw Iohanna Jacoba Rogeau, van wien het Convent geërft heeft 4750 guldens. Voor dit besonder en groot weldaet sullen de susters schuldigh sijn alle iaaren tweemaal Requiem voor haer siel te singen te weten het iaargetijde alsoock op het halv iaar dat in October vervalt, en na de h' Misse de Miserere en Profondis te leesen.
Anno 1798 Sr Francisca Campman, geprofesiet en beslooten.
28. St Vitalis. Mart.
Anno 1789
29. St Petrus. Mart.
Anno 1778 Sr Joanna Thresia Stijn. Geprofessit en besloote.
Anno 1790 Sr Chatrina Rosa van Mol, geprofessit en besloote.
30. St Catharina van Senen.
Anno 1639 Iaargeteij Sr Barber Christiaens, geprofessit.

May heeft 31 dagen
1. St Philippus en Jacobus. Apostelen.
2. St Athanasius. Bisschop.
3. H. Cruysvindinge.
Anno 1664 Juffr Magdelena Hamels, weduwe van zaliger Ioncker Johan van Renesse van Baer, voor wiens ziel die vant Convent sullen schuldigh blijven requiem te singen.
Anno 1720 iaargetijde Sr Barbera Reckmans, geprofessijt.
4. St Monica. Weduwe.
5. St Pio Paus, den Vijf:
Anno 1623 Iaargetijde Sr Jenneken Kresiers, geprofessit.
6. St Jan in d'Olie.
Anno 1656 Iaargetijde Juffr Walrawe Mom, voor wien die vant Convent sulle schuldigh blijve alle iaar requiem te singen.
7. St Stanislaus, biss.
Anno 1642 Iaargetijde van Betgen van Berck, die ons Convent gemaeckt heeft een testament. Voor wie die vant Convent sulle schuldigh sijn alle Iaar requiem te singen.
8. St Michiels Openbaringe.
Anno 1662Jaargetijde Suster Iudit Cornelis, geprofessijt en beslooten.
Anno 1720 Jaargetijde Sr Gerarda Dorothea Reijne, geprofessijt en beslooten.
9. St Gregorius. Bisschop.
10. St Antonini. Bisschop.
Anno 1623 is in den Heer gerust onsen Eerw. pater Cornelis Cool, die het Convent 7 iaar loffelijck geregert heeft en int tijdelijckvoort gebrocht. Voor sijn testament ende menighvuldige weldaden sulle die vant Convent iaarlijckx sijn ziel gedachtigh sijn.
11. St Mamertus, biss.
12. St Nercus en Achilleus. Martelaren.
Anno 1743 Jaargetijde Suster Antonia Geertruy van Brienen. Geprofessit en beslooten.
13. St Servaas. Bisschop.
Anno 1660 Iaargetijde Suster Iudit Ians, geprofessijt ende beslooten.
14. St Bonifacius. Mart.
15. St Dimphna. Maaght.
16. St Torpus. Mart.
Anno 1627 Jaargetijde Sr Aeltgen Schetters, geprofessijt tot Eijmeren.
17. St Simon Stock.
18. St Venantius. Martelaar.
Anno 1775 Sr Anna Paula Mony, geprofessit en beslooten.
19. St Pudentiana. Maaght.
20. St Hisberga. Maaght.
Anno 1713 Jaergetijde Sr Sophia Elisabeth van Wildenraat, geprofessit en beslooten.
21. St Bernardinus, beleijder.
Anno 1679 Jaargetijde Suster Anna Elisabeth Bos, geprofessijt en beslooten.
22. St Murcianus. Bisschop.
Jaargetijde Sr Grietien van Eck, onse waarde Moeder, geprofessijt en beslooten.
23. St Guibertus, belij.
Anno 1763 jaargetijde Suster Anna Ageta Sweering. Geprofessijt en besloote.
24. St Johanna.
Anno 1680 Jaergetijde Suster Margarita Cornelia Delft. Geprofessijt ende beslooten.
Anno 1761 den jaargetijde Suster Maria Magdaleena Geelhandt. Geprofessit en besloote.
Anno 1771 jaargetijde Joanna Margreta van der Horst, weduwe Mathijs van Oijen waarvoor 't Convent sal schuldig blijven alle jaaren requiem te singe en na de H. mis te leese de misere en de proffondis. Daar 't Convent voor heeft getrocken 300 Gl.
25. St Maria Magdalena de Passie.
Anno 1691 Jaergetijde Suster Elisabeth Clara Blyckenbeeck, geprofessijt en beslooten.
26. St Philippus Nerius. Belij.
Anno 1656 Iaargetijde Suster Anna van Buijtendijck, geprofessijt en beslooten.
Anno 1676 in den Heer gerust onsen Eerwr. pater en proost Joannes Suennius, die het convent 33 iaar loffelijck heefd geregeert en int tijtdelijck ent geestelijck sijn [doorgehaalde tekst]. Naerlaetende een testament boven sijn weldaeden 200 Gul, waervoor die vant Convent sulle schuldigh sijn Jaarlijckx requiem te singen.
27. St Joannes. Paus.
28. St Germanus. Bisschop.
29. St Sisinius en Theodorus.
Anno 1681 Jaergetijde Sr Iohanna Theunis, geprofessijt.
30. St Felix. Paus.
Anno 1687 Jaergetijde Suster Adriana Versteegen, geprofessijt en beslooten.
31. St Petronella. Ma.
32. 1822 jaargetij Suster Marta Gerritzen, geprofessit en besloote. Overleden tot Arnhem,

Junius. Heeft 30 daage
1. St. Pamphilius Mart.
2. St. Marc. Peeter & Eras. Mart.
Anno 1632 Jaergetijde Suster Mechtelt Melgers.
Onder Mater geprofessijt ende Beslooten.
3. St. Crotildis Coningh.
4. St. Quirinus Bisschop.
1825 Jaargetij Suster Agnes Jonkslaeger
geprofessijt (overleden te Woubach).
5. St. Bonifacius Bisschop.
6. St. Norbertus Bisschop.
7. St. Paulus Bisschop.
1674 Jaergetijde Sr. Hester van Moock geprofessijt ende beslooten.
8. Sr. Medardus Bisschop.
9. St. Primus en Felicianus. Mart.
10. St. Margareta Coningin.
11. St. Barnabas. Apostel.
12. St. Odulphus. Beleijder.
1742 jaargetijt juffrouw Jacoba Margreta van der Wal, waarvoor die van ’t Convent sulle schuldig sijn alle jaaren requiem te singen. Daar ons Convent voor ontfangen heeft 300 guldens.
13. St. Antonius a Padua.
14. St. Basilius. Bisschop.
15. St.. Vitus, Modestus en Cresentius. Mart.
16. St. Ciriacus.
Anno 1677 Jaergetijde Suster Joanna Christina ter Stegen. Geprofessyt ende beslooten.
1767 jaargetijde d’Heer Bernardus Hanlo, waarvoor die van ’t Convent sulle schuldig sijn jaarlijks requiem te singen. Daar ’t Convent voor getrocken heeft 300 gulden.
17. St. Alena. Maagt.
18. St. Marcus en Marcellianus. Mart.
19. St. Gervasius en Protasius. Mart.
Jaergetijde suster Elsken Vissers, geprofessijt ende beslooten.
20. St. Silverius. Paus.
21. St. Aloysius Gonzaga. Belijder.
22. St. Paulinus. Bisschop.
Anno 1765 jaargetijde van d’ Heer Petrus Nicolaas van der Wal, waarvoor die van ons Convent schuldig sijn alle jaaren requiem te singen alsoo ons Convent daar voor ontfangen heeft 300 guldens.
23. St. Chiltrudis. Coningin.
24. St. Jan Baptist en geboorten.
25. St. Adelbertus. Belijder.
26. St. Joannus en Paulus. Martelaaren.
27. St. Crescentius. Mart.
Anno 1716 Jaargetijde van Mejuffrouw Margarita van Beest voor wiens siel die van het Convent schuldigh sullen sijn Jaarlijx Requiem te singen.
28. St. Leo. Paus.
29. St. Peter en Paules. Apostelen.
30. St. gedenckenis van St. Paules.

Julius heeft 31 daage
1. St . Rombout. Bisschop.
Anno 1759 jaargetijde Sr. Hedewige Klomp geproffessit en bisloote.
2. Ons L. Vrouwen Visitatie.
3. St. Felix en Irenus. Mart.
4. St. Martens Overvoeringe.
Anno 1623 Jaargetijde Suster Neul van Loon, geprofessyt tot Eymeren.
5. St. Bonifacius en sijn Medegeselle. Mar.
6. St. Godeleva. Maget.
1794 Jaargetij suster Johanna Constantia Hanlo, oude mater, jubilaria. Waar die van ’t Convent schuldig sijn Jaarlijks Requiem te singe. Daar ’t Convent in ’t jaar 1729 voor heeft ontfange 325 gul.
7. St.Willibaldus. Bisschop.
8. St. Elisabeth.Coningin van Portegaal.
9. De S.S. Martelaars van Gorckum.
10. St. de 7 Broeders. Mart.
Anno 1771 jaargetijde Joanna Maria van Oijen, waarvoor ’t Convent sal schuldig sijn alle jaare requiem te singen. Daar voor ontfange 300 Guldens.
11. St. Pius. Paus en Mart.
Anno 1697 Jaergetijde Suster Alijda Iohanna Minne geprofessijt ende beslooten.
Anno 1793 Jaargetijde Luas Wusthuys, waarvan ’t Convent na sijn overlijden heeft ontfangen 130 gulde, waarvoor die van ’t Convent sijn Ziel sulle gedagtig sijn.
12. St. Narbor en Felixx. Mart.
Anno 1677 Jaergetijde Suster Catharijna van Seelberghen, geprofessijt ende besloten.
13. St. Anacletus. Paus.
14. St. Bonaventura. Bisschop en Cardinaal
Anno 1687 Jaargetijde Sr. Maria van Renesse, geprofessijt en beslooten.
15. Schijdinge der Apostelen.
16. St. Plechelmus. Bisschop.
17. St. Alexius Beleijder.
18. St. Frederikus. Bisschop.
19. St. Bernulphus. Bisschop.
20. St. Margareta. Maagt.
21. St. Praxcedis. Maagt.
22. St. Maria Magdalena.
23. St. Apolinaris. Bisschop.
24. St. Christina.Maagt.
Anno 1681 Jaergetijde Suster Johanna van Bommel, geprofessijt ende beslooten.
25. St. Iacobus. Apostel.
Jaargetijde van Anna van de Kuijss.
Anno 1756 jaargetijde van juffrouw Anna Maria Ketelack, waarvoor de susters sulle schuldig sijn jaarelijks requiem te singen, waarvoor het Convent wel voldaan is, en in het rekenboek van dit jaar te sien. De somma is geweest 775.
26. St. Anna. Moeder van onse L. Vrouw.
27. St. Pantaleon. Mart.
28. St. Nazarius en Celsus. Martelaaren.
29. St. Martha. Maagt.
30. St. Abdon en Sennen.
31. St. Ignatius de Loyola.

Augustus heeft 31 daage.
1. St. Petrus Banden.
Anno 1779 jaargetij Petronella Heijsterman, van wien ons Convent ontfangen heeft de somma van 3 honderd gulden, waarvoor die van ’t Convent sulle schuldig sijn jaarelijks requiem te singen en na de H. misse leese de miserere en de profrondus.
2. Onse L. vrouw ter Engelen of Portiuncula.
3. St. Stevens Vindingh.
Anno 1778 jaargetij d’ Heer Juan Manuel de Ariondo, in sijn leeve Consult-generaal en tresaurier - Extraordinair van sijn Catholijke majestijt den koonig van Spanjen. Waarvoor die van ’t Convent sulle schuldig sijn alle jaaren requiem te singen, waarvoor ontfangen is de somma van driehondert Guldens.
4. St. Dominicus. Belijder.
Anno 1760 jaargetijde van Nicolaas van Brienen, Doctor in de medecijnen, die ons Convent gemaakt heeft bij testament een som van veijfhondert guldens, voor welk weldaat de susteren sullen schuldig blijven alle jaaren requiem te singen en na de Hl. misse de miserere te leesen.
Anno 1763 jaargetijde van Dorothea Maria Barbera Hanlo, Geestelijke Doghter van wien ons Convent getrocken heeft drie Hondert Guldens, waarvoor die van ’t Convent sullen schuldig sijn jaarlijks requiem te singen en na de H. misse te leesen de miserere en de Profondus.
5. Onse L. vrouwe ter Sneeu.
6. De Transfiguratie ons Heeren
7. St. Caietanus. Beleijder.
8. St. Ciriacus en Largus. Mart.
9. St. Romanus. Mart.
10. St. Laurentius. Mart.
1775 jaargetijt D’Eerw. Heer Henderickus Joannes Schaapman, die ons Convent gemaakt heft vijfhondert Guldens, waarvoor die van’t Convent sullen schuldig sijn jaarlijks requiem te singen en na de mis de misereeren en de profondus te leesen.
11. St. Adriana. Maaght.
12. St. Clara. Maaght.
Anno 1689 Jaargetijde Suster Elisabeth Antonia Guntelaar. Geprofessijt en Beslooten.
13. St. Wigbertus. Mart.
14. St. Eusebius. Mart.
15. Ons Live Vrouwe Hemelvaert.
16. St. Hiacintus. Belijder.
Anno1688 Jaargetijde Suster Theresia Hendrica Ouderkerck, onder matersche, geprofessit en Beslooten.
17. St. Clara de Montefalco.
18. St. Jeroen. Mart.
Anno 1656 Jaargetijde Suster Maria van Smalevelt. Geprofessijt en beslooten.
19. St. Helena.Keijserin.
20. St. Barnardus. Abt.
21. St. Petrus. Eremeijt.
Anno 1778 Jaargetijde Suster Anna Josepha van Mellen, geprofessiet en besloten.
22. St. Thimotheus. Mart.
Anno 1676 Jaargetijde Suster Aletta Vosch, geprofessijt ende beslooten.
23. St. Philippus Benitü. Beleijder.
24. St. Bartholomeus. Apostel.
25. St. Gregorius. Paus.
Jaargetijde van Maria van der Kuyl, die ons Convent 50 gulde gegheven heeft.
Anno 1748 Jaargetijde suster Dorothea van Vurden, geprofessit.
26. St. Zepherijn. Paus.
Jaargetijde Suster Lisabeth van Wijlaack, geprofessijt en beslooten.
Anno 1801 is in den Heer gerust den Eerwaarde Heer Jacobus Som, die ons Convent als pater Rector 17 jaar en 10 maande loffelijk heeft geregeert.
27. St. Werenfridus. Beleyder.
28. St. Augustinus. Bisschop en doctoor.
Anno 1652 jaargetijde Suster Maria van der Graft, geprofessijt ende beslooten.
29. St. Jans Ont-hoofdingh.
30. St. Felix en Adauctus. Mart.
Jaargetijde Suster Dirckie van Huissen, geprofessijt en beslooten.
Anno 1673 iaargetijde Suster Geertruijt Hermens, geprofessijt en beslooten.
Anno 1695 iaargetijde Suster Geertruijt Otte, geprofessijt en beslooten.
31. St. Raymundus Vonnati. Beleijder.
Anno 1680 jaargetijde Suster Barbara Schutten, geprofessijt en beslooten.
Anno 1697 jaargetijde Suster Maria Theresia van Ingen, geprofessijt ende beslooten.
Anno 1714 jaargetijde Suster Maria Dirckx, geprofessijt.

September heeft 30 daage.
1. St. Egidius. Abt.
2. St. Stephanus. Coningh.
1730 Jaar Getijde Sr. Anna Steevenaars geprofissit.
3. St. Stevens Overvoeringh.
4. St. Rosa. Maget.
5. St. Laurentius Justinianus.
Jaargetijde Ioncker Johan van Renesse van Baar voor wiens ziel die vant Convent sulle schuldigh blijven alle iaar Requiem te singen.
Anno 1774 jaargetijte Sr. Lussia Jans. Geproffessit.
6. St. Elutherius. Abt.
7. St. Evortius. Bisschop.
8. Ons Lieve Vrouwe Geboorte.
9. St. Gorgonius. Mart.
10. St. Nicolaes Tolentijn, belijder.
11. St. Protus en Hiacintus. Mart.
12. St. Guido. Belijder.
Anno 1679 Jaergetijde Suster Engel Ignatia Bos. Geprofessijt ende beslooten.
13. Onse Live Vrouwe Naam.
14. H. Kruys Verheffingh.
15. St. Nicodemus. Mart.
Anno 1749 Jaargetijde Suster Petronilla Jacobs, geprofessit.
16. St. Cornelius en Ciprianus. Mart.
Anno 1675 Jaargetijde Suster Catharina Gent. Geprofessyt ende beslooten.
17. St. Lambertus Bisschop en St. Franciscus Indruckingh.
Anno 1658 Iaergetijde Heer Henderick Hoefslangh, voor wiens ziel die vant Convent sullen schuldigh blijven Jaarlijckx Requiem te singen.
Anno 1664 jaargetijde Suster Maria van den Steenhuysen, geprofessijt ende beslooten.
18. St. Tomas de Vilanova.
19. St. Ianuarius. Bisschop.
Anno 1672 Jaargetijde Suster Maria Rombius, Onder-Mater, geprofessijt ende beslooten.
20. St.Eustachius. Mart.
1784 Jaargetijde Suster Antonia Keminks, geprofessiet en besloten. Jubilaria.
21. St. Mattheus. Apostel.
22. St. Mauritius. Mart.
23. St. Linus. Paus.
Anno 1748 Jarigetijde Suster Helena Leenders, geprofessit. Jubelaria.
24. Onse L. Vrouw van Mercede.
25. St.. Firminus. Bisschop.
26. St. Cipriaan en Iustina. Mart.
Anno 1699 Iaargetijde van Mejuffr. Gerarda van de Poll, voor wiens ziel en die van haar broeder en susters ziele die van’t Convent sullen schuldig sijn Jaarlijx Requiem te singen en naer die H. Misse te leese de Miserere ende profondus, waarvoor ’t Convent gemaackt is 600 guldens.
27. St. Cosmas en Damianus. Mart.
28. St. Wenceslaus. Hertoogh.
Anno 1642 Iaargetijde Suster Anna Korthouwers, geprofessijt.
1728 Jaar Getijde Suster Agnes de Man, geprofessit.
29. St. Michiel. Aartsengel.
30. St. Hieronimus. Doctoor.

October Heeft 31 Daage
1. St. Remigius. Bisschop.
2. Den H. Engelbewaarder.
3. De twee H. Ewalde.
Anno 1615 Jaargetijde onse Eerwerde Moeder Johanna van Smalevelt. Geprofessit.
Anno 1669 Jaargetijde Juffrouw Adriana van Reijgersbergh, die ons Convent een testament gemackt heefd van hondert Rijcksdaelders, waarvoor die vant Convent alle iaar requiem sulle singen.
Anno 1794 Jaargetij Sr. Maria Aloysia Schaapman, voorheen 6 Jaare Moeder loffelijk geregeert. Geproffiet en besloote. Jubilaria.
4. Onsen H. Vader Franciscus. Belijder.
5. St. Placidus. Mart.
Anno 1804 Jaargetijde Suster Maria Jacoba Hensbroek, geprofessit en beslooten. Jubilara.
6. St. Bruno.Beleijder.
7. St. Marcus. Paus.
8. St. Brigitta. Weduwe.
9. St. Dionisius. Mart.
Anno 1758 jaargetijde Sr. Augustina van Hal. Geproffessiet. Jubelaria.
10. St. Franciscus de Borgia.
Anno 1663 Jaergetijde Johan Bos, voor wiens ziel die vant Convent sullen schuldigh blijven iaerlijcks requiem te singen.
11. St. Gomer. Beleijder.
12. St.. Wilfridus. Bisschop.
Anno 1653 is Christelijk afgestorven den seer Eerwaardigen Heer Johan Wagtelaar, visiteerder en weldoener deeses Convents, wiens ziele sal men jaarlijks in onse gebeden gedagtig weesen.
13. St. Eduwardus. Coninck.
Anno 1707. Iaargetijde Suster Mechtildus Paula Versteegen, geprofessyt en beslooten.
14. St. Calixtus. Paus.
15. St. Theresia de Jesu.
Anno 1753 jaargetij van juffrouw Elisabeth Geijsbarta van Staaden, die ons Convent gemaakt heft 300 Gl, waarvoor die vant Convent sulle schuldig blijve alle jaaren requiem te singen.
16. St. Galius. Abt.
17. Hedwigis. Weduwe.
18. St. Lucas. Evangelist.
Anno 1657 Jaargetijd Dockter Franciscus de Bie.
19. St. Petrus de Alcantera. Belijder.
Anno 1702 Jaargetijde suster Anna Elisabeth van Herten, procuratersse, geprofessijt en beslooten.
20. St. Hilarion. Abt.
Anno 1672 Juffr. Iohanna van Buijtendijck, huijsvrouw van Dockter de Bie.
21. St. Ursula met haar geselschap.
Anno 1695 Jaargetijde onse Eerwd Moeder Hieronima Catharina van Herten, die ons Convent loffelijck 24 iaren geregeert heeft, geprofessyt en beslooten.
22. St. Malchus. Monnick.
Anno 1644 sterft den Eerwerdigen Heer Dirck de Swaen, pater des grooten Convent binnen Emrick ende visitator van desen Convent. Sullen om sijn groote weldaden die susters iaerlijcks sijn siele gedachtich wesen.
23. St. Severijn. Bisschop.
24. St. Evergistus. Bisschop.
Anno 1627 iaergetijde Suster Geertruy Thomas, een geoorde Suster tot Eymeren.
25. St. Chrisantus en Daria. Mart.
26. St. Evaristus. Paus.
Anno 1722 heefd het Convent nogh ontfange van het Erfdeel van Juffr Johanna Iacoba Rogeau zaliger 5 duijsent gulde voor welck weldaet het Convent op desen tijt oock sal schuldigh blijve requiem te singen.
27. St. Vincentius Sabina.
Anno 1616 Jaergetijde van onsen Eerw. pater Frans Vermaet, die het Convent 17 iaar loffelijck geregeert heeft en in tijdelijck voortgebracht. Voor sijn testament en menighfuldige weldade sal het Convent alle iaer voor sijn ziel requiem singen. Alsoo dese bovenstaende last niet en blijckt, maer uyt devotie aengenomen is, sullen de Susters sijn siele jaarlijcks gedachtigh wesen.
28. St. Simon en Judas. Apostelen.
29. St. Narcissus. Bisschop.
Anno 1719 Jaargetijde Suster Hadewich Helena van Vanevelt, geprofessijt en beslooten, die voor dese het officie van Mater 15 iaare loffelijck bedient heeft.
30. St. Marcellus. Mart.
31. St. Quirinus. Mart.

November Heeft 30 Daage
1. Alder Heyligen Dagh.
2. Alder Zielen Dagh.
Anno 1752 jaargetijt onse waarde moeder Laurentia Maria de Haan, die ons Convent loffelijk 22 jaar geregeert heeft, geproffessit en besloote. Jubilaria.
3. St. Huybrecht. Bisschop.
Anno 1677 Jaergetijde Suster Aleyda Jans. Geprofessijt ende beslooten.
Anno 1737 is alhier in bewaaren gegeven door Hendrik Jansen de somma van 199 gl. Alsoo er tot het Jaar 84 geen navragen is na gekomen en de erven niet te vinden zijn, soo is met consent van hoger Oversten goed gevonden het zelve als een almoes aan te nemen en de siel onder het getal der overleden Weldoeners te stellen en de Susters s’Jaarlijks na alder-sielen dag een lesende Mis te hooren.
4. St. Vitales en Agricola. Mart.
5. St. Carolus Borromeus. Bisschop.
6. St. Leonardus. Bisschop.
Anno 1752 jaargetijde suster Maria Elisabeth Geelhand. Geproffessit en besloote.
7. St. Willibrordus. Bisschop.
8. De 4 Gecroonde. Mart.
Anno 1719 Jaergetijde Suster Cunera Margarita Huntelaar, geprofessit ende beslooten.
9. De Kerck Wijdingh van St. Salvator.
10. St. Triphon en Respice. Mart.
Anno 1729 Jaergetijde suster Sophia Josepha Boon, geprofessit ende beslooten.
1823 Jargeteij Suster Ignatia Nielen, geprofesit en beslooten. Tot Huissen overleeden.
11. St. Martinus. Bisschop.
Anno 1679 Jaergetijde Suster Petronella Dirckx, geprofessyt ende beslooten.
12. St. Lebuinus. Belijder.
Anno 1777 jaergetijde suster Chatrina Hundthordts, geprofessit.
13. St. Didacus. Belijder.
14. St. Brixius. Bisschop.
Anno 1697 Jaergetijde Suster Anna Heuvers, geprofessyt.
15. St. Martinus. Paus.
16. St. Edmundus. Bisschop.
17. St. Gregorius Taumaturnus. Bisschop.
Anno 1727 Jaargetijde suster Weynanda Rosalia van Isem, geprofessit ende besloote. Jubilaria.
18. Kerckwijdingh van S.S. Peter en Paulus.
19. Onse H. Moeder Elisabeth. Weduwe.
20. St. Felicis de Valoijs. Belijder.
Anno 1752 jaargetijde Suster Megtelt Sluyvers, geproffessit.
21. Onse L. Vrouwen Presentatie.
Anno 1776 jaargetijde Sr. Anna Maria Sprake, geprofessit en beslooten, jubilaria 15 jaaren.
22. St. Cecilia. Maagt.
Anno 1796 Jaargetijde Suster Barbara Ariaans. Geprofest. Jubilaria.
1813 jaargetij Suster Aloysia Doen. Geprofesset en beslooten. Overleden tot Lingen in Munsterland.
23. St. Clemens. Paus.
Anno 1737 Jaargetijde Sr. Margaritha Bernardina Borremans, geprofesit en besloote. Jubilaria.
24. St. Chrisogonis. Mart.
Anno 1660 Jaergetijde Suster Ottien Ians, geprofessyt en beslooten.
Ao 1739 Jaergetijde Suster Anna Maria Rogeau, geprofessijt en beslooten. Waarvoor het Convent sal schuldigh blijve alle Jaar Requiem te singen.
Ao 1770 jaargetijde sr Maria Carlina de Geuze, geproffessiet en besloote. Jubilaria.
25. St. Catharina.Mart.
Anno 1688 Jaargetijde Suster Helena Willems, geprofessijt.
Anno 1731 Jaargetijde Suster Theodora Jans, geprofessijt.
Anno 1801 Jaargetijde Suster Benedicta Odijk, geproffesit en beslooten. Jubilaria.
26. St. Petrus. Mart.
Anno 1733 Jaergetijde Sr. Maria Magdalena Vierhuysen, geprofessiet ende beslooten.
27. St. Josaphat en Barlam.
28. St. Oda. Maagt.
Anno 1682 Jaargetijde Suster Agnes Steenlaghen, geprofessijt en beslooten.
Anno 1686 Jaergetijde Sr. Iohanna Berens, geprofessijt ende beslooten.
Anno 1749 Jaergetijde Suster Tresia Vierhuysen, geprofessit en beslooten.
29. St. Radbodus. Bisschop.
Anno 1681 Jaergetijde Suster Helena van Weij, geprofessijt ende beslooten.
30. St. Andreas. Apostel.

December Heeft 31 Daage.
1. St. Eloy. Bisschop.
2. St. Bibiana. Maagt.
3. St. Franciscus Xaverius.
4. St. Barbara. Maagt.
5. St. Saba. Abt.
6. St. Nicolaes. Bisschop.
7. St. Ambrosius. Bisschop.
Anno 1636 iaergetijde Suster Aertgen Cornelis, geprofessijt ende besloote.
8. Ons Live Vrouwe Ontfanckenis.
Anno 1724 Jaargeteyde onse Eerw. Moeder Helena Francisca Staadts, die ons Convent loffelijk 3 Jaaren geregeert heeft, geprofessiet en beslooten.
Anno 1789 Jaargeteyde Sr. Maria Constantia Hanlo, waarvoor die vant Convent zullen schuldig zijn Jaarlijx requiem te zingen. Waarvoor ontfangen is 325 gl.
9. St. Leocadia. Mart.
10. St. Melchiades. Paus.
11. St.Damasus. Paus.
12. St. Epimachus.
13. St. Lucia. Maagt.
Anno 1649 Jaergetijde Suster Ienneken Stevens, geprofessijt.
Anno 1712. Jaargetijde Suster Ludiwina Lutgarda Donckers, geprofessyt ende beslooten.
Anno 1727 Jaargetijde suster Aleyda Antonia Duytschot, geprofessit en besloten.
14. St. Nicasius. Bisschop.
15. St. Eusebius. Bisschop.
16. St. Everardus. Belijder.
Anno 1738 Jaargetijde van Suster Maria Elisabeth van Schorrenberg. Geprofessit en beslooten.
17. St. Begge. Wedue.
18. St. Winubaldus. Abt.
Anno 1788 Jaargetijde van Sr. Johanna Geurs. Gepofesjet.
19. St. Nemesius. Mart.
20. St. Philegon. Bisschop.
Anno 1671 Iaergetijde onse Eerwr. Moeder Anna Maria Hontschets, Geprofessijt en beslooten.
21. St. Thomas. Apostel.
22. St. Hongerij. Bisschop.
23. St. Servulus. Belijder.
24. St. Gregorius. Priester.
25. De Geboorte Ons Heeren.
Anno 1696 Jaergetijde Suster Maria Agatha van Bommel, geprofessijt ende beslooten.
26. St. Steven. Eerste Mart.
27. St. Jan. Evangelist en Apostel.
28. St. Alle Onnosele Kinderen.
Anno1781 jaargetijde van Alijdis Maria Hanlo, geestelijke doghter, waarvoor die van’t Convent sullen schuldig sijn jaarlijks requiem te singen. Waarvoor t’ Convent getrocken heeft 300 Gulden.
29. St. Thomas van Cantelbergh.
Anno 1733 Jaargetijde Suster Johanna Jacoba Stigter, geprofessiet en beslooten. Jubilaria.
30. St. David. Coninck.
Anno 1711 Jaargetijde Suster Iacoba Agatha van Grasvelt, geprofessijt ende beslooten.
31. St. Silvester. Paus.
Al is t’, dat het altijd een oud gebruik is geweest in de Heylige Catholijke Kerke voor malkanderen te bidden, want Sint Jacob Apostel vermaent ons in sijne sendbrief, Cap. 5. Bidt voor malkanderen. Nochtans dit is besonder eijgen aen Religieusen en Geestelijck persoonen, die volgens haeren roep en staet meerder moeten bidden en wiens gebed bij God van veel vermoogen is. Dat is de reden dat de wereltsche gelovigen gewoon zijn hunlieden gebedt in veele voorvallen te versoecken, maer voornaementlijk wanneer sij ziek zijn, jae mede na haere doot, als se overleden zijn, opdat tot laeffenisse van haere ziele soude gebeden worden gevende tot dien eynde eenige herkentenisse. Van waer komt de loffelijcke gewoonte, die in verschijde kloosters en geestelijcken huysen is, datse een register hebben van de naemen, dewelcke versoecken, dat men voor haer ziele soude bidden. Welcke register nu en dan opgelesen wort, voornaementlijk wanneer voor die op de register staen gebeden wort. Om dus danige godvrughtige en loffelijcke gewoonte oock na te volgen, so is bij de overste van dit Convent met toestemmen der susters goed gevonden het selve mede in ons Convent in te voeren en dat op de volgenden manieren.
Ten 1. Dat degeene die daer in believe te sijn, 25 guldens soude geven; te weeten man en vrouw wort voor één gerekent, suster en broeder ider apart, gelijck oock andere vrinde en bekende.
Ten 2. Soo daer vrinden sijn, die aen onse susters soo veel daer toe believe te geeven, dat sij na haar doot daer oock in konnen komen, sullen met believen van de oversten daer dan oock in geschreven worden.
Ten 3. Dit sal weesen voor de tijt van 40 jaren tot troost van de ziele.
Ten 4. Onse susters sullen verplicht sijn de namen op de reventer alle 14 dagen af te lesen. En dan op dien dagh als d’ oversten believen, sullen de susters na de Priem alle 14 dagen een Miserere en de Profundis leesen met de Collect, die begint: “Deus Veni Largitor”.
Ten 5. t’ Convent sal gehouden sijn eens int jaar voor die ziele in’t generael Requiem te laten singen, en dan oock een vigilie geleesen worden van 3 nocturne.
1718 Den 1. Maart
Is dit begonnen, en de susters sullen verplicht sijn voor dese navolgende ziele te bidden als boven vermelt is.
Dit is uijt.
Mr. Cornelis van Beest, dockter in de medicijne en sijn huijsvrouw Joanna Strengh, d’ouders van onse Eerw. Pater.
Dit is uijt.
Henderick de Jager en sijn huijsvrouw Eva van Hartochvelt, d’ouders van onse Eerw. Mater en haar broeder, Theodorus de Jager, priester.
Dit is uijt.
Henderick Vierhuysen en sijn huijsvrouw Maria Henckhuysen, d’ouders van onse susters.
Dit is uijt.
Hendricus Hunteler en sijn huijsvrouw Margrita van Holt, d’ouders van onse suster.
Dit is uijt.
Joannes Heysterman en sijn huijsvrouw Anna Swijnbergh, d’ouders van onse suster en sijn tweede huijsvrouw Chatrijna Peylendaal, moeder van onse suster. 1755
Roelof Spraakel, en sijn huijsvrouw Joanna ten Grootenhuys, d’ouders van onse suster.
Dit sij afgedaan.
Den 3 April 1722: Joanna Verburgh, moeder van onse suster, en Barnardes Sweeringh, vader van onse suster. Dit ook.
Michiel Halmans en sijn huijsvrouw Geertruyda Sas, d’ouders van onse suster. Dit ook.
Den 17 Augustus 1718: Maria Both en haar man.
Den 5 Maart 1719: Pieter de Jager, broeder van onse Waarde Mater, en sijn huijsvrouw Cornelia van der Mije. Dit ook.
Pater Bernardus de Jager, Minderbroeder, en Arnoldus de Jager, broeder van onse Waarde Mater. Dit ook.
Hier moet begonnen worde te leese
Ao 1719
Cornelia van der Mey. Dit is uijt.
1719 Joanna Jacoba Rogeau, suster van onse suster. Dit ook.
1722 Bernardus Sweering, vader van onse suster. Dit ook.
1720, den 11 December.
Catharina Smit, moeder van onse suster. En den 30 januarij 1724 Joannes van Brienen, vader van onse suster. Dit ook.
1721, den 8 januarij.
Jacobus Stichter en sijn huijsvrouw Margarita Ruhof, d’ouders van onse suster. Dit ook.
Johannis van Dijck en sijn huijsvrouw Cornelia Stichter, suster van onse suster. Dit ook.
1721, den 30 maij.
Arnoldus de Bruyn van Beerendrech, neef van onse Eerw. Mater. Dit ook.
1722, den 4 februarius.
Sr. Agatha Eva de Jager, geweesene Eerw. Mater van dit Convent. Dit ook.
1722, den 3 april.
Johannes Francois en sijn huijsvrouw Maria Fey, moeder van onse suster. Dit ook.
Dese voorige sijn afgedaan.
1723, den 11 augusti.
Franciscus Boon, en sijn huijsvrouw Maria Kordijck. d’ ouders van onse suster.
1724, den 18 augusti.
Antoni van Brienen en sijn huijsvrouw Alegonda Pinkeveer, grootvader en grootmoeder van onse suster.
1724, den 18 augusti.
Catrina Tieme, suster van onse suster en haar man Joannes Francois. 1750 den 15 febr.
1724, den 8 december.
Sr. Helena Francisca Staadts, geweesene Ewerde Mater van dit Convent.
1725, den 4 meij
Joanna De Vos, onse georde suster.
1725, den 9 meij
Hendricus Huijsman
1727, den 5 november
Josephus Tieme en sijn huijsvrouw Elisabeth Huijsman.
1729, den 20 januarij
Elisabeth Clumper, nicght van ons Eerw. Mater.
1729 Den 24 augustus
Anna Brockhof, nicght van onse suster ende haar man Barnardus Wesseling.1736.
1730, den 16 juni
Zacharius Hanlo en sijn huijsvrouw Eva Van Mane, de ouders van onse suster.
1732, den 13 maart
Simona v. Muijlwijck.
1733, den 8 october
Weijnanda De Vos, nigt van onse suster.
1735 Den 15 januarij
Petrus Josephus Francois, prister, broeder van onse suster.
1735, den 4 november
Maria Kuypers, geestelijke dogter.
1737, den 5 julij
Franciscus Van Staden, en sijn huijsvrouw Cornelia Vierhuysen, de ouders van onse suster.
1738, den 8 december
D’ Eerwaerde Heer Petrus Van Beest, aartsprister, en pater van dit Convent.
1740, den 15 juni
Maria Eva Geelhand, suster van onse susters en haar man Dirck Clumper.
1741, den 8 maart
Gerardus Geelhand, vader van onse susters en sijn huijsvrouw Maria Petronella De Jager.
1743, den 12 meij
Sr. Antonia Geertruda van Brienen.
1746, den 10 november
Joannes Duyfhuijs en sijn huijsvrouw Elisabeth van Berkel.
1746, den 10 november
Cornelus Ruygrock en sijn huijsvrouw Cornelia Duyfhuijs.
1746
Cornelus Duyfhuijs.
1746, den 10 november
Elisabeth Duyfhuijs.
1746, den 10 bovember
Cornelus Brouwer.
1749, den 15 october
Cornelus Vierhuyse, broeder van onse suster.
1749, den 10 november
Adrianus van Brinen, broeder van onse suster en sijn huijsvrouw Henderica Branger.
1750, den 22 jannuarij
Jacoba Margreta van der Wal, suster van onse suster en haar man Bernardus Hanlo,1767, den 16 junij.
1750, den 28 maij
Mr. Hermanus Rixse en sijn huijsvrouw Margreta Heerman, 1761, den 4 februarie.
1750, den 20 decembr
Gerrardus Raatsvelt en sijn huijsvrouw Geertruy Schaap, d’ ouders van onse suster.
1751, den 8 febr
D’ Eerwaerde Heer Joannes Josephus Potse, aersprister en pater van dit Convent.
1751, den 16 april
Magdaleena Barbara Wilkens.
1752, den 25 julij
Anna Maria Keetelack, suster van onse suster en haar man Henderick Meijbeek, 1768, den 30 april.
1752, den 14 september
Grardus Josephus van Mol en sijn huijsvrouw Petronella Chatharina Huijsberge, de ouders van onse suster.
Ao 1752, den 27 octobr
Anna Duyfhuijs, geestelijke doghter.
Ao 1753, den 5 meij
Bernardus Hacfort en sijn huijsvrouw Reijgina Rabeling, de ouders van onse suster.
Lucas Hackfort, oom van onse suster.
Ao 1753, den 13 october
Helena Megtildis Schaapman, suster van ons suster.
Ao 1753, den 15 october
Elisabeth Geijsbarta van Staaden, suster van onse suster en haar man Petreus Nicolaas van der Wal, 1765, junij.
Ao 1754, den 24 januarie
Jacobus Cramer en sijn huijsvrouw Margareta Anna Borret, 1761, den 23 december.
1755, den 30 april
Hendericus Joannes Hackvoort, broeder van onse suster, en sijn huijsvrouw Jacoba van Lil.
Lucas Hackvoort, broeder van onse suster.
1755, den 23 meij
Theodorus Huijsbergen en sijn huijsvrouw Chatrina Rosa van Couveren, grootvader en grootmoeder van onse suster.
1755, den 20 september
Daniel Peylendaal en sijn huijsvrouw Willemina Epping, oom en meu van onse suster.
1755, den 26 november
Theodorus van Mol, broeder van onse suster.
1756, den 25 julij
Hermanus Ketellack en sijn huijsvrouw Barbera Compas, de ouders van onse suster.
1755
Chatrina Peylendaal, moeder van onse suster.
1756, den 1 december
Maria van Staden, moeder van onse suster en haar man Aarnodt van Melle, 1771, den 18 jannuarie.
1756, den 1 december
Margreta Jacoba Mulder
1757, den 6 december
Nicolaas Clumper Dirckssoon, neef van onse suster.
1758, den 20 februarie
Roelof Eevers, neef van onse suster.
1758, den 1 meij
Joannes Eduardus Schaapman, vader van onse suster en sijn huijsvrouw Joanna Sophia Enxinck, 1773, den 24 april.
1759, den 3 maart
Suster Christina Chatarina Heysterman, Jubilaria.
1760, den 10 augustus
D’ Eerw. pater Henricus van Mol, broeder van onse suster.
1760, den 4 augustus
Nicolaas van Brienen, docter jn de medecijnen.
1761
Margrita Harman.
1761
Margrita Anna Borit.
1761, den 24 meij
Suster Maria Magdaleena Geelhandt.
1761, den 13 september
Joannes Slebus en sijn huijsvrouw Heleena Groenen.
1763, den 1 junij
Eva Alijda Hanlo, suster van onse susters.
1763, den 16 julij
Joannes Capman en sijn huijsvrou Chatrina IJselstijn, de ouders van onse suster.
1763, den 4 augustus
Dorothea Maria Barbera Hanlo, geestelijke doghter, suster van onse Eerwaarde. Mater.
1764, den 17 jannuarie
Christina Maria Heysterman.
1765
Nicolaus van der Wal.
1765, den 21 meij
Herderick de Jager.
1766, den 24 januarie
Maria Thresia van Mol, suster van onse suster, en haar man Richardus van der Kun.
1766, den 24 junij
Joanna Margreta van der Horst, moeder van onse Eerwaarde Pater.
1767 Den 20 Mey
Joannes Grardus Hanlo, broeder van onse Eerw Mater, en sijn huijsvrouw Cornelia van Staaden, 1780.
1767, den 30 julij
Zacharias Josephus Hanlo, broeder van onse susters.
1768
Hendrik Meybeek.
1768, den 1 meij
Geijsbert de Wit en sijn huijsvrouw Bartina van Vrakenhorts, de ouders van onse suster.
1769, den 20 october
Henderik Weegenaar en sijn Huijsvrouw Joanna ten Graaven.
1770, den 10 julij
Joanna Maria van Oijen, suster van onse Eerwaarde Pater.
1771
Arnolt van Melle.
1771, den 3 april
Caarelo Antonio Cavelini.
1772, den 24 jannuarie
Sr. Sara Jngnatia van Staaden.
1773
Johanna Sophia Enxing.
1773, den 28 meert
Geertruij van Zeevender.
1775, den 10 augustus
D’ Eerwaarde Heer Henderickus Joannes Schaapman, broeder van onse suster.
1775, den 21 december
D’ Eerwaarde Pater Augustinus Heijsterman.
1776, den 23 october
Elisabeth Paarslaaken.
1776, den 21 november
Sr. Anna Maria Sprakes, jubelaria 15 jaar.
1777, den 2 januarie
Sr. Maria Thresia Halmans, jubelaria 9 jaar.
1777, den 13 februarie
Sr. Joanna Clara Ketelack.
1777, den 26 junij
Joannes de Roij en sijn huijsvrouw Chatrina Paerslaken.
1777, den 16 augustus
Theodorus Peijselman en sijn huijsvrouw Cornelia Vermeulen.
1778, den 9 februarij
Sr. Cornelia Angnis de Wit.
1778, den 12 febuarie
Hendericus Paijman, docter jn de medesijn, broeder van onse suster.
1778, den 18 jannuarie
Jacobus van Noije, broeder van onse Eerwaarde Pater.
1778, den 20 maart 1778
D’ Heer Juan Manuel de Tiriondo, Consult van den Koning van Spanje en sijn huijsvrouw Vrouwe Cornelia Anna van der Wal, nigt van onse susters.
1778, den 4 september
Anna Jacoba Hanlo, nigt van onse susters.
1779, den 20 jannuarij
Sr. Maria Clara Gaffelbroek.
1779, den 7 februarie
Joanna Maria Vogelvanger.
1779, den 1 augustus
Petronella Heysterman.
1781, den 21 jannuarij
Sr. C. Dominica Heijdendaal.
1781, den 6 april
Sr. Josepha Joanna van Manen.
1781, den 28 december
Alijdis Maria Hanlo, geestelijke doghter, suster van onse Mater.
1782, den 9 maart
Sr. Bernadina Hacfort.
1782, den 29 julij
D’ Eerwaarde Heer Migiel van Ojen, Pater van ons Convent.
(op apart opgespeld briefje) Hier moet begonne geleese te worde.
1783, den 2 augustus
D’ Eerwaarde Heer Johannes Fredericus Josephus Goders, Pater van ons Convent.
1784, den 2 november
Hendrik Jansen.
1785, den 10 october
D’ Eerwaerde Pater Zacharias Josephus Hanlo, neef van onse susteren.
1786
Hubertus Cramer, broeder van onse suster, en sijn huijsvrouw Piternela van Mol, den 8 julij 1793.
1789, den 19 februarij
Christina Maria Hanlo, geestelijke dogter, suster van onse oude Eerw. Mater.
1789, den 28 april
Clara Elisabeth Velbert en haar man Johannes Buckhöven.
1789, den 8 december
Sr. Maria Constantia Hanlo
1790, den 29 april
Sr. Chattrina Rosa van Mol.
1793, den 3 april
Willemina Noortwijk.
1793, den 28 julij
Lucas Wusthuys, broeder van onse suster.
1794, den 28 maart
Sr. Maria Francisca Hanlo.
1794, den 6 julij
Sr. Johanna Constantia Hanlo, oude Mater, Jubilaria 17 jaar.
1794, den 31 october
Sr. Maria Aloysia Schaapman, geweesene Mater, Jubilaria.
1795, den 22 april
Johannus Cleuters en sijn huijsvrouw Sibbila Nielen, groodvader en groodmoeder van onse suster.
1799, den 20 februarij
Maria Heymen.
1800, den 11 maart
Helena Doen, suster van onse suster.
1800, den 4 december
Cornelis Huysman.
1801, den 16 september
De Eerwaarde Heer Jacobus Som, pater van dit Convent.
1811
Johanna Chatrina Smits.

iconiconicon