De Brouwketel: zuidoostelijke "grenspost" van Huissen
Uit Mededelingen jaargang 6, 1981, nummer 1

brouwketel5 (Custom)

De bekroonde foto van dr ir J. Hendriks heeft betrekking op "de Brouwketel ,het meest zuidoostelijk gelegen, tongvormige stukje Huissen, dat nog steeds tot het grondgebied van de gemeente behoort.
Voor vele Huissenaren en zeker voor de nieuwkomers zal het volkomen terra incognita - onbekend land - zijn. De meesten zullen ongetwijfeld denken, dat het tot Angeren behoort.
Met twee kaartjes, die wij ontlenen aan Dr. G. P. de Ven, Aan de wieg van de Rijkswaterstaat — Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
De Walburg Pers Zutphen, 1976 — Geld. Hist.Reeks VIII) mogen we de vroegere en huidige situatie verduidelijken.
brouwketel2 Custom

Het eerste kaartje dateert van 1695, dus vóór het graven van het Pannerdens Kanaal (de nieuwe verbinding tussen de Waal bij Pannerden en de Rijn bij Candia, schuin tegenover Angeren), én de vergravingen bij de IJsselkop (de Pleyen).
Het tweede dateert van 1790, toen de doorgravingen dus reeds een feit waren.
De heer Hendriks gebruikte namel ijk voor zijn montage een fragment van een uit 1630 daterende kaart van Brandenburgse landmeters, toen het huis De Brouwketel aan de Rijn was gelegen.
Zijn fragment geeft de situatie echter "andersom" aan, d.w.z. vanuit het zuidwesten gezien, zodat Den Angerschen Strang "boven" is getekend en de grens met het Angerse gebied ("Angersche hoigheit) links is aangegeven, evenals het huis De Brouwketel.
Van de vermelde 7 nurnmers komt slechts nr. 1 , Den Brouketel", op het kaartfragment voor. Aandacht verdient met name het feit, dat op de kaart is aangegeven de "Weg van Schenckenschantz nach Huissen und Arnheim" .
Deze weg - niet meer dan een voetpad — werd later, na de doorgraving (en nu nóg) het "Pannerdense voetpad" (in het dialect: Panderse Voetpad) genoemd.
Deze "weg" vormde dus de verbinding met Schenkenschans, de eveneens tot het Kleef behorende vesting, die in 1586 door Maarten Schenk van Nydeggen was aangelegd rond de toren van de oude Kleetse burcht.
brouwketel3 CustomSchenkenschuns verloor tegen het einde van de 18e eeuw zijn militaire betekenis, temeer waar in 1711 ook nog de smalle landverbinding met de Betuwe verloren ging.
In 1635 gelukte het de Spanjaarden om de vesting te overrompelen en te veroveren.
Het zou acht maanden duren voordat de Staatsen er in slaagden om deze "poort tot de Nederlanden" te heroveren.
Schenkenschans behoort thans tot het grondgebied van de stad Kleef. H.W.J.D.
brouwketel4 Custom

Fragment uit de "Kleurenplattegrond Huissen" (uitgave: Suurland's Vademecum , Eindhoven, 1e druk) .
Men ziet het Pannerdense Voetpad (op deze kaart "Oude Pannerdenscheweg genoemd) vanaf het Looveer in de richting van de Brouwketel.
Links boven "De Middelwaard" het enige stukje grondgebied op de rechter Rijnoever, dat Huissen na de annexatie van de Pleyen is gebleven.