BIBLIOTHEEK & COLLECTIES

Reglement voor raadpleging van de bibliotheek, het documentatiecentrum en de fotoverzameling.

l. Bibliotheek, documentatiecentrum en fotoverzameling zijn kosteloos ter inzage voor iedereen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
2. De tijden, waarop de verzamelingen toegankelijk zijn, worden vastgesteld door het bestuur van de Historische Kring Huessen in overleg met de secties, die de collecties beheren.
3. Het lenen van gedrukt materiaal uit de bibliotheek geschiedt alleen aan personen, die lid zijn van de Historische Kring Huessen. De leiding van de bibliotheek heeft het recht een bewijs van het lidmaatschap te vragen. Boeken ouder dan 1900 worden niet uitgeleend.
Ook andere boeken kunnen wegens onvervangbaarheid niet voor uitlening in aanmerking komen. Welke boeken dit betreft, wordt bepaald door de Sectie Bronneninventarisatie als beheerder van de Kringbibliotheek.
4. Een lid mag niet meer dan een nader door het bestuur vast te stellen aantal boeken of artikelen tegelijk ter leen hebben.
5. De uitleentermijn van de boeken of artikelen is vier weken. Verlenging van de uitleentermijn kan voor de vervaldatum mondeling, schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd onder opgave van het lidmaatschapsnummer, de schrijver, de titel en de datum, waarop de termijn verloopt. De uitleentermijn kan alleen worden verlengd, wanneer het boek of artikel niet voor een ander is gereserveerd. Voor het te laat terugbezorgen van boeken of artikelen worden kosten in rekening gebracht.
6. Ieder, die een boek of artikel leent, dient zich ervan te overtuigen, dat het in goede staat verkeert. De lener is aansprakelijk voor schade aan of verlies van hetgeen hij/zij op zijn/haar naam te leen heeft ontvangen.
7. Op verzoek kunnen boeken worden gereserveerd.
8. Doorlenen aan anderen is niet toegestaan.
9. Uit het documentatiecentrum en de fotoverzameling worden geen stukken of foto' s uitgeleend. Eveneens heeft de bibliotheekleiding het recht uitleen van zeldzame of in slechte staat zijnde boeken of artikelen te weigeren conform het bepaalde in artikel 3. De desbetreffende stukken, foto's, boeken of artikelen zijn op de leeszaal ter inzage.
10. De stukken uit het documentatiecentrum zijn alle vrij ter inzage, met uitzondering van die stukken, welke de leiding om haar moverende redenen uitzondert.
11. Voor aan het documentatiecentrum in bruikleen gegeven collecties kunnen door de bruikleengever aparte voorwaarden worden gesteld.
12. Voor de inzage van de collecties is een duidelijke opgave van doel en onderwerp noodzakelijk.
13. Van werken uit de bibliotheek en van stukken uit het documentatiecentrum kunnen fotokopieën worden gemaakt, behoudens het bepaalde in de Auteurswet.
14. Van foto' s kunnen tegen vergoeding van kosten afdrukken worden verstrekt indien hierop geen copyright van derden rust, voor de volgende doeleinden: a. Publicaties. Zulks uitsluitend onder opgave van de publicatie, waarvan de bedoelde foto deel zal gaan uitmaken. b. Privé-doeleinden. Zulks alleen, als een kennelijke betrokkenheid bij het op de foto afgebeelde onderwerp bestaat.
15. Aangevraagde foto's of fotokopieën worden door of namens de Historische Kring Huessen gemaakt Alle kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Het voor reproduceren of fotokopiëren verschuldigde tarief wordt door het bestuur vastgesteld.
16. Wie voor een publikatie gebruik maakt van door de Historische Kring Huessen beschikbaar gesteld materiaal, is verplicht de bibliotheek één exemplaar van de publikatie kosteloos af te staan. Bij een door de Historische Kring Huessen beschikbaar gestelde foto moet zijn vermeld: "Foto Historische Kring Huessen". Van de verplichting tot afstaan van een exemplaar zijn uitgezonderd de publikaties, die door de Historische Kring Huessen zijn uitgegeven.
17. Bij overtredingen van de bepalingen van dit reglement dan wel in geval van wanordelijk gedrag kan de beheerder van de verzamelingen besluiten een bezoeker de toegang tot de verzamelingen te ontzeggen. Van dit besluit staat beroep open bij het bestuur van de Historische Kring Huessen.
18. Het bestuur van de Historische Kring Huessen heeft het recht om tijdelijk afwijkende maatregelen te treffen ten aanzien van dit reglement.
19. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Historische Kring Huessen na advies te hebben ingewonnen bij de Sectie Bronneninventarisatie en de Sectie Beeld en Geluid.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 december 1977 en gewijzigd in de vergadering van 9 maart 1994


De Kringbibliotheek in 2015

Door: Drs. Robert Melchers

Aanwinsten uit 2015

De Kringbibliotheek werd ook in 2015 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. De Kringbibliotheek werd rijkelijk bedeeld. Van de nieuwste aanwinsten mag een aantal boeken en publicaties zeker vermeld worden, vanwege hun betrekking tot Huissen, curiositeit of nut bij onderzoek. Dat doe ik hieronder en bedank daarbij alle schenkers namens de Kring.

Archeologie en voorwerpen

Riet Helsen schonk een zeer bruikbaar boek over speelgoed. Het boek heet Kinderdelijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden en is geschreven door Annemarieke Willemsen. Het gaat over kinderspeelgoed, dat afkomstig is van bodemvondsten en bekend is uit de kunst.

Fotoboeken

Ruim 50 bekende mensen uit Huissen zijn met mooie foto’s en persoonlijke beschrijvingen bijeengebracht in een nieuw boek. Het heeft als titel Humans of Huissen en is samengesteld door Hans Schmeinck en Susan Broekman. Hiervan werd een exemplaar aangeschaft.

Genealogie

Dr. E.B.H. (Eef) Hofs uit Zeist schreef het boek Uitgezwermd vanuit Ewijk. Van Biermans naar Bierman en Buurman. Eef Hofs schonk een exemplaar van zijn werk, als dank voor verleende hulp door de sectie genealogie. Het is een rijk beschreven, gedocumenteerd en geïllustreerd naslagwerk, dat interessant is voor Huissen vanwege de hier voorkomende familie Buurman.

Kerken en kloosters

De kerken van Huissen-Stad en Huissen-Zand komen uitgebreid aan bod in een mooi nieuw gedenkboek, getiteld: Mijn Kerk, mijn Levensbron! Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. In dit werk, onder redactie van Michel Bongers, wordt de geschiedenis en het erfgoed beschreven van zeven parochiekerken. De publicatie is aangekocht door de Kringbibliothecaris.

Een andere aanwinst op de boekenschappen is het afschrift van de Kroniek van het Sint Elisabethsconvent, een klooster dat vroeger in Huissen stond. De groep “oud-schrift” van onze Kring heeft het oorspronkelijke handschrift getranscribeerd en overgezet in moderne letters.

Kleef

Clivio-Polis. Die Stadt Kleve im Jahre 1653 is een schenking van onze vrienden uit het Kleefse stadsarchief. Het boekwerk hebben we als dank voor de goede ontvangst van de archiefmedewerkers in 2015. Dit werk gaat over de stad Kleef, vroeger de hoofdstad van het land, waar Huissen bij hoorde. In Clivio-Polis wordt de stad afgebeeld en beschreven zoals deze er in 1653 uit zag.

Landschap

Park Lingezegen van plan tot park is ook een leuke aanwinst. De geïnteresseerde kan in maar liefst 108 pagina’s van alles zien en lezen over de 5 deelgebieden, het landschap, de archeologie, de historie, het ontwerp, de uitvoering, de natuur, de gebruikers en de toekomst van het park.

Pijpelogie en Tabak

De grootste schenking betreft een omvangrijke partij naslagwerken, boeken en boekjes, van ons Kringlid Theo Gerritsen. De onderwerpen zijn: pijpelogie (= de wetenschap rond kleipijpen), tabak, tabaksgebruik en rookcultuur.

Sociaal-economische geschiedenis

Emile Smit en Jan Zweers hebben een artikel geschreven over de druiventeelt in Huissen in het nieuwe jaarboek van stichting Tabula Batavorum. Daarom hebben we dat ook in huis. Het is getiteld Terugblik 16. Dames en heren, appels en peren en handelt over de fruitteelt in de Over-Betuwe.

Sportverenigingen

Ook de nieuwe uitgave van Piet Driessen kwam binnen. Op naar de Schalkshof gaat over de voetbalgeschiedenis van Jonge Kracht. Dit tweede deel behandelt de periode 1965-1985. Zie voor meer informatie over dit boek in de vorige Mededelingen, jaargang 40 (2015) nummer 5, bladzijde 184.

Boeken in museumwinkel

Een paar van de bovengenoemde boeken zijn te koop in onze museumwinkel. Het gaat om de reeds genoemde voetbalgeschiedenis van Piet Driessen en het jaarboek over de fruitteelt.

Doel, database en onderzoek

Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen. De Kringbibliotheek telt thans 2541 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden.

Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl


De Kringbibliotheek 2014

Door: Drs. Robert Melchers

Aanwinsten uit 2014

De Kringbibliotheek werd ook in 2014 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. Van de nieuwste aanwinsten mag een aantal boeken en publicaties zeker vermeld worden, vanwege hun betrekking tot Huissen. Dat doe ik hieronder en bedank daarbij alle schenkers namens de Kring.

Archeologie

Ten eerste kwam via Cor Neijenhuis een lijvig archeologisch rapport binnen, genaamd: Een Romeinse nederzetting in Huissen. Het gaat over een opgraving in het verlengde van de Hortensialaan te Huissen. De locatie ligt in het plangebied Agropark II (Bergerden).
Dit verslag van archeologisch onderzoeksbureau ARC uit 2010 beschrijft de opgravings-resultaten, zoals grondsporen en vondsten, van bewoning uit de Romeinse tijd, is 255 pagina's dik en geïllustreerd.

Munten

Paul Oostervink schonk het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde nr. 100 (Amsterdam 2013). Hierin staat een artikel dat hij schreef met Theo Nissen over "Huessensche contrefeijtsels", oftewel over de muntslag in Huissen in de 17de eeuw.

Kerken

Verder kwam er richting boekenschap: Sjaloom! Jubileumeditie 1611-2011: 400 jaar protestantisme in Huissen (Huissen 2011). Deze jubileumeditie in kleur gaat over het feest, dat gegeven werd ter gelegenheid van vier eeuwen protestantse kerkgemeenschap. Ook schreef de bibliothecaris een informatief boekje in over Het orgel in de kapel van het Dominicanerklooster te Huissen dat is gemaakt door Hans Kriek.

Huissen 700 jaar stad

In het kader van de viering "Huissen 700 jaar stad" werden te Huissen in 2014 de volgende boeken uitgegeven: Ten eerste bijdrage nr. 20 van de Historische Kring Huessen, getiteld Kaarten van Huissen 1586-1818, met prachtige kleurenreproducties van oude kaarten, geselecteerd en beschreven door drs. J. Zweers en dr. E. Smit. Verder het kinderboekje Bette en Bram vinden een schat, door Femke van Ottele en Cor Melchers, en het wijd verspreide Huissen 700 jaar Stad Magazine.

Wapenkunde

Wilfried Derksen schonk een dik en rijk geïllustreerd naslagwerk over wapenkunde. Het is gemaakt door Ottfried Neubecker en genaamd Heraldiek; bronnen, symbolen en betekenis.

Genealogie Mom

Auteur Mr. F.A.J.M.J. Mom schonk zijn Genealogie familie Mom revisited (Sittard 2013). Dit is een verbetering en aanvulling op zijn bestaande werk, dat al langer in de Kringbibliotheek is opgenomen.

Tweede Wereldoorlog

De Kringbibliothecaris registreerde verder een paar kleine boeken over de Tweede Wereldoorlog. De titels hiervan zijn: Zij, die voor U paraat stonden en Bombardementen op Huissen, Market Garden en Huissen: 2 oktober 2014 - 70 jaar na 1944. Deze uitgaven komen respectievelijk van het Exodus comité en van Huissen 700 jaar Stad.

Schilder- en museumkunst

Het boek Cor Melchers, schilder van kleurende eenvoud door Nadia de Bruin kreeg een geschikte plaats. Het werk van deze bekende Huissense schilder is mooi geworden. Ook het gidsje Collectie Gelderland kreeg zijn plaats, vanwege de daarin opgenomen twee Huissense museumstukken, te weten het aardewerken bord met jaartal 1621 en de zilveren beker met St.-Laurentius.

Verhalenbundel van De Klepperman

Van Piet Driessen kwam een verhalenbundel, genaamd De Klepperman, columns over Huissen. Op deze manier blijven de columns bij elkaar bewaard in een band.

Burgemeestersfamilie Pilgrim

Tenslotte werd, zoals vele jaren, weer het jaarboek van Stichting Tabula Batavorum aangekocht, ditmaal genaamd Terugblik 15. Het had in 2014 als thema: Macht en onmacht. Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917.

In dit jaarboek schreven Emile Smit en Jan Zweers over "Honderdvijftig jaar Pilgrims in Huissen (1762-1911)". De familie Pilgrim heeft Huissen een aantal burgemeesters geleverd, waar veel interessante verhalen over te vertellen zijn.

Boeken in museumwinkel

Een aantal van de bovengenoemde boeken zijn te koop in onze museumwinkel. Het gaat om de reeds genoemde kaartenatlas en de boeken van Cor Melchers, de Klepperman en het jaarboek met de burgemeestersfamilie.
Zie daarvoor ook de webshop van de Museumwinkel

Doel, database en onderzoek

Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen. De Kringbibliotheek telt thans 2476 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden.

Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl


De Kringbibliotheek in 2013

Door: Drs. Robert Melchers

De Kringbibliotheek werd ook in 2013 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. Van de nieuwste aanwinsten mag een aantal boeken en publicaties zeker vermeld worden. Dat doe ik hieronder en bedank daarbij alle schenkers namens de Kring.
Kringlid Jan Kemperman schonk een boekje, gemaakt door Dolf Flintrop. De titel is: Wat een leven; de levensgeschiedenis van Wim Flintrop en Anna Flintrop Campschroer, 1902-1987. Van Hans Hoen kwam een mooi fotoboek over de schilderwerken van Geert Tonk (1929-2011) naar de boekenschap. Van deze schilderwerken is ook een expositie geweest in tuinbouwmuseum Mea Vota.
De Kringbibliothecaris kocht een nieuw standaardwerk aan, getiteld: Kastelen in Gelderland, waarin ook (de) Huissense kastelen staan. Het werk is 616 pagina's dik en uitgegeven te Utrecht in 2013. Hierin staan bijdragen en artikelen over bestaande en verdwenen kastelen. Ze zijn gerangschikt per huidige gemeente. De opgenomen Huissense kastelen zijn: Huis of slot Huissen, geschreven door Jan Vredenberg, op pag. 284-285, en de Waede of de Poll, op pag. 293, beiden uiteraard onder het stuk van de gemeente Lingewaard. De Malburcht te Malburgen, dat vroeger Huissens was, staat op pag. 125 onder gemeente Arnhem, waar de locatie nu onder hoort.
Er verscheen een interessant artikel van Arie van Herwijnen, getiteld
"Middeleeuwse muntreeks Huissen uitgebreid met nieuw type kwart groof'. Dit is gepubliceerd in "De Beeldenaar, Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst", Jrg. 37 (2013) Nr. 6, pag. 259-263. Hiervan kwam een exemplaar 'richting Kringbibliotheek.
Daarna werd het boek Wandelend door de kom van Huissen met foto's en verhalen van Hans Hoen, Hans Maters en Hans Wienk aangeschaft. Het is een mooi fotoboek geworden, vol herkenbaarheden en leuke anekdotes.
Jan Zweers en Emile Smit schreven een verhaal over een ras-Huissenaar en kunstenaar: Kees Berendsen (1925-1980). Dit artikel staat in: Terugblik 14. Schoonheid verbeeld. Kunst in de Betuwe, het Jaarboek van de Stichting Tabuia Batavorum (Opheusden 2013) pag. 67-76.
Ten slotte staat in de Kringbibliotheek ook eeri exemplaar van een nieuw boek over vrijetijdsarcheologen. Het heet Kijk eens wat ik gevonden heb!
Vrijetijdsarcheologen en hun mooie vondst. In het boek staan ook onze Kringleden Femke Heijting en Cor Neijenhuis met hun foto en verhaal. Zij houden zich al jaren bezig met onder meer Huissense archeologie.
De Kringbibliotheek telt thans 2453 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken. Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen.
De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden. Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij ontvingen van de heer Paul Oostervink het Jaarboek 2013 van het Nederlands Genootschap voor Munt-en Penningkunde, waarin van zijn hand een artikel is verschenen over de Huissense valsmunterij in de eerste helft van de 17e eeuw (zie samenvatting op p. 31). Hiervoor onze hartelijke dank! Eerder verscheen een artikel van hem in De Beeldenaar (2013, nr. 3, p. 135-137) onder de titel "De muntvondst te Huissen in een regel". Ook een artikel van J. Buijs, getiteld "Krenten, verzamelaars en pap", over de Huissense boezen, een imitatie van een Machteld Groot, geslagen te Huissen tussen 1379 en 1284, in het Jubilieumboek 25 jaar Numismaten Kring Oost Nederland, p. 26.


De Kringbibliotheek in 2012

Door: Drs. Robert Melchers

De Kringbibliotheek werd ook in 2012 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. Van de nieuwste aanwinsten mogen de volgende boeken zeker vermeld worden:

bieb (Custom)

Vier recente uitgaven op de schoorsteenmantel van de Kringbibliotheek.
Nieuwe boeken over (oud) Huissen: ze blijven komen!

-Vroedvrouwen, heelmeesters en doctoren in Huissen, een flink werk over de vroegere gezondheidszorg te Huissen, waarover eerst nog niet veel onderzocht en gepubliceerd was;

-40 Jaor! De Bevelander Muzikanten, een gezellig en kleurrijk jubileumboek;

-Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Huissen. Ook Huissen heeft hiermee vanaf nu een goed bruikbaar naslagwerk van de oorspronkelijke kadastrale gegevens;

-Huissen honderd jaar geleden in honderd foto's. Dit is ons bijdragenummer met prachtige beelden van rond 1900.

Alle vier genoemde boeken zijn te koop in de museumwinkel van de Kring.

De Kringbibliotheek telt thans 2439 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken. Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen.

De Kringbibliotheek is ingedeeld in rubrieken: algemeen, oudheidkunde, archeologie en munten, staatkunde, krijgsgeschiedenis, middelen van bestaan, onderwijs, godsdiensten, (stads)recht, families en stambomen, zegelkunde, kunst en literatuur, volkskunde en heemkunde, cartografie, aardrijkskunde en plaatsbeschrijving, gebouwen en monumenten, infrastructuur, planologie, verenigingsleven, archiefinventarissen, periodieken, dialect en plaatsbeschrijving. Ook zijn er algemene naslagwerken zoals woordenboeken en encyclopedieën.

Om meerdere praktische redenen zijn enkele rubrieken -van oudsher- geplaatst op de werkruimtes van de secties die zich met die rubrieken bezighouden. Het gaat in deze gevallen om de rubrieken: “Oudheidkunde en archeologie” en “Numismatiek (munten)” bij de sectie Archeologie en om “Genealogie (families en stambomen) en heraldiek (wapenkunde)” bij de sectie Genealogie.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden. Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl