Jaarverslagen van de Historische Kring Huessen

Jaarverslag 2016

Al terugkijkend op een bepaald jaar denk je al snel ‘dit was geen onaardig jaar’, of ‘wat een rotjaar’, maar bij 2016 lijkt mij deze categorisering niet op te gaan. Zwaar negatief (om het maar netjes uit te drukken, woorden met een o-klank zijn hier meer op hun plaats) waren de perikelen rond de aankoop van het pand. Het vraagbedrag van de gemeente vonden wij te hoog, iets wat we naar onze mening goed konden onderbouwen, maar in plaats dat we de onderhandelingen konden gaan beginnen, sloeg de gemeente de deur keihard dicht in ons gezicht. Het was alles of niets voor de gemeente en het werd – helaas, helaas – dus niets. De hele verkoop was van de baan en wij zaten met de kater en met de vraag ‘wat nu?’. De huur was opgezegd en in theorie zouden we binnen een half jaar op straat kunnen staan. Gelukkig werd ook nu de soep niet zo heet gegeten en zoals iedereen nu weet is het hele verkoopverhaal met een sisser afgelopen. Toch, wij hebben er onnoemlijk veel tijd en energie in moeten steken: aparte bestuursvergaderingen, speciale ledenraadplegingen, nieuwe commissies, een extra nummer van Mededelingen, talrijke mensen gesproken voor steun en inspiratie, sponsors warm gemaakt, deskundige hulp ingeroepen, berekeningen gemaakt en onderhandelingsstrategieën opgesteld, een pr-offensief begonnen en dan zal ik vast nog wat vergeten zijn.

Kortom, onnoemlijk veel tijd en energie ging in de aankoop zitten, tijd en energie die je dus niet aan andere zaken kunt besteden en zo kom ik bij de reden waarom ik 2016 al met al toch niet zo’n slecht jaar vond. Want als Kring gingen we als een speer. Ik heb even gekeken wat we alleen al als bestuur hebben georganiseerd in 2016 en dit viel me bepaald niet tegen, zeker als je bedenkt dat er halverwege 2016 een belangrijke bestuurswisseling plaatsvond. Wilfried Derksen gaf het stokje door aan Emile Smit en Frans Pauwelsen aan Jan Zweers. Zoals gewoonlijk hadden we een voorjaars- en najaarsbijeenkomst, dit maal gewijd aan resp. het Pruisische Huissen en het huis van Jeanette van Nigtevegt in de Langestraat, maar 2016 was ook het jaar waarin we herdachten dat 200 jaar eerder Huissen bij Nederland kwam (of andersom, zoals verschillende Huissenaren het stelden). Aan deze overdracht hebben we als Kring veel aandacht besteed. Uiteraard was er een tentoonstelling in het Hof van Hessen, verder organiseerden we rondleidingen met ‘re-enactments’ (het naspelen van historische gebeurtenissen), bezocht ongeveer de helft van de Huissense basisschoolleerlingen ons museum en ontvingen we op 25 juni een grote groep Duitsers die behalve op een deskundige begeleiding van de Duitssprekende bestuursleden, ook konden aanschuiven bij een royale lunch, verzorgd – jawel – door de gemeente Lingewaard. Veel belangstelling trok ook de lezing van Emile Smit over de overgang van Huissen naar Nederland. Natuurlijk lieten we de kans niet lopen om ook een ‘Bijdrage’ te besteden aan de overdracht. Huissen was niet de enige Pruisische enclave in Gelderland die in 1816 naar Nederland overging en zo werd het idee geboren om een gezamenlijk boek te presenteren over al deze enclaves, hun geschiedenis en hun overdracht. Onder leiding van ‘onze’ Emile Smit werd het een prachtig boek en de complimenten stroomden binnen. Gezien de vele partijen die moesten samenwerken lukte het helaas niet om het boek al in 2016 uit te brengen, pas in maart 2017 lag het in de boekhandel.

Wellicht vindt u het wat veel borstklopperij van het bestuur – dit stuk is tenslotte geschreven door een van hen -, maar ik meen oprecht dat we veel en goed werk hebben verricht en dat mag ook worden gezegd. Want naast de bestuursvergaderingen, de aankoopperikelen, de lezingen en ‘1816’, waren we ook present op de boekenmarkt, de Bemmelse vrijwilligersmarkt en bij de bijeenkomsten van het Historisch Platform, het onderling overleg van de historische verenigingen in de gemeente Lingewaard. Verder namen we deel aan de werkgroep ‘klompenpad’, een wandelroute door de Huissense uiterwaarden. Of het pad er ooit komt is zeer de vraag, maar de initiatiefnemers van het pad, naast ons Mea Vota en Lingewaard Natuurlijk, werken er hard aan. Gelukkig waren we niet de enigen die zich met volle overgave voor de Kring inzetten. Integendeel! De sectie Beeld & Geluid bijvoorbeeld heeft in 2016 zo’n duizend (!) videobanden uit de nalatenschap van Gerrit Meeuwsen gedigitaliseerd. Monnikenwerk kan ik u verzekeren. De sectie beschikt ondertussen over zoveel beeldmateriaal dat nieuwe kastruimte noodzakelijk werd. En wat te denken van Piet Driessen en Jeanette Eeuwes die naast hun vele werk voor Mededelingen er telkens weer in slagen om met een typisch Huissens hebbedingetje voor de dag te komen. Het ‘zwanenbord ’ - hun Huissense variant op het aloude ganzenbord – was ondanks de prijs van €25,- binnen een mum van tijd uitverkocht. De museumcommissie wist in 2016 weer twee tentoonstellingen te organiseren, naast de bovengenoemde expositie over 1816, ook een tentoonstelling met oude klassenfoto’s van de middelbare scholen in Huissen. Het liep storm. De sectie archeologie heeft veel werk verzet in Loovelden. Door dit gebied liep de oude Romeinse grens, de limes en de sectie heeft het plan opgevat om deze grens zichtbaar te maken in de nieuwe woonwijk. De sectie genealogie kreeg ook dit jaar weer ‘schoenendozen’ vol met bidprentjes en andere gegevens binnen, zelfs een doos uit Australie!. Momenteel heeft de sectie de gegevens van zo’n zeventigduizend mensen in hun computer zitten, maar meer gegevens zijn altijd welkom. ‘Bronnen’ heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de oudere jaargangen kranten en tijdschriften (de nieuwere deden ze al). Als u de dossierkasten volgestouwd met krantenartikelen ziet, dan weet u dat het woordje ‘monnikenwerk’ ook hier van toepassing is. Overigens kunnen ze nog goed mensen gebruiken bij deze sectie. De sectie heemkunde heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op avondactiviteiten als ’het Huuses dictee’, en niet zonder succes. In de toekomst wil men echter meer de boer op om verhalen en spullen te verzamelen. Het vermelden waard is dat Theo Gerritsen zijn uitgebreide verzameling pijpen aan de Kring heeft geschonken. De transcriptiegroep tenslotte, doet wat zij altijd al heeft gedaan, het leesbaar maken van oude teksten. Het woord ‘monnikenwerk’ is al een paar keer gevallen, maar misschien komen zij het dichtst in de buurt van de oorspronkelijke betekenis.

Met een kleine duizend leden en een redelijk bezoekersaantal mogen we als vereniging zeker niet klagen en dat doen we ook niet. Toch zal het niet meevallen om de duizend te handhaven. Ook Huissen vergrijst. De bezoekersaantallen handhaven zal voor 2017 niet lukken. In het Hof van Hessen is asbest gevonden en in sommige ruimtes achtte de inspectie de situatie zo ernstig dat deze ruimtes onmiddellijk werden gesloten. We kunnen nu bijvoorbeeld niet meer bij de meterkast komen en kunnen dus ook niet meer de temperatuur bijstellen. Belangrijker is dat ook in het dak asbest is verwerkt en dus een uitgebreide renovatie van het dak noodzakelijk is. Gelukkig voor ons zijn de kosten van deze renovatie voor de gemeente. Bezoek ontvangen zal echter lastig worden.

Ruud Vermaas

Jaarverslag 2015

Eigen haard is goud waard

De Historische Kring Huessen, het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan, vierde in 2015 zijn 40-jarig bestaan met een speciaal nummer in Mededelingen en een jubileumavond in de Buitenpoort. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar het lijkt me niet overdreven om te stellen dat de Kring in deze veertig jaar tot een vereniging van formaat is uitgegroeid. Om te beginnen hebben we zo’n duizend leden en dat zowel absoluut als relatief een oogstrelend aantal. Zo’n zes procent van de Huissenaren is lid van onze club, een percentage waarvan de meeste historische verenigingen alleen maar kunnen dromen. Een andere droom die we verwezenlijkt hebben is ons onovertroffen Kringpand, de Hof van Hessen. De renovatie heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar wat een mooi onderkomen is het geworden en wat een schitterend museum! Trots? Jawel en niet zo zuinig ook. Maar zoals u ongetwijfeld ook heeft meegekregen, bestaat de kans dat we dit jaar afscheid moeten nemen van ons droompand. De gemeente heeft per 1 juni de huur opgezegd en de vraag of we het pand weer opnieuw kunnen huren (en tegen welke prijs), dan wel zelf in eigendom nemen (wederom, en tegen welke prijs), is bij lange na nog niet beantwoord. De onderhandelingen met de gemeente lopen stroef, dus blijft het spannend voor u en voor ons. Eigen haard is goud waard, maar het moet toch niet teveel in de papieren gaan open.

Een vereniging draait alleen dankzij de inzet van vrijwilligers en ook op dit punt mogen we in Huissen niet klagen. Extra mensen kunnen we uiteraard altijd wel gebruiken, maar met ruim vijftig vrijwilligers scoren we bepaald niet slecht. Ik vlei me met de gedachte dat de Kring voor de meeste medewerkers zowel een inspirerende als een gezellige tijdsbesteding is. En dit blijkt ook wel uit het vele werk dat de secties verzetten. Als er één lijn uitsprong afgelopen jaar, dan was het wel het digitaliseren en openbaar maken van het bronnenmateriaal. Onze benjamin binnen de secties, de Transcriptiegroep, heeft bijvoorbeeld de hele kroniek van het Elisabethconvent ontcijferd en digitaal toegankelijk gemaakt. En dit was nog maar een deel van de bronnen die ze ter hand hebben genomen! “De sectie heeft een vruchtbaar jaar achter de rug”, stellen ze met de nodige understatement in hun jaarverslag. De sectie Bronnen bleef niet achterwege en heeft alle recente krantenknipsels en documenten verwerkt en gedigitaliseerd en gaat dit jaar beginnen met het digitaliseren van de oudere knipsels. Archeologie is druk doende om hun collectie digitaal toegankelijk te maken (via de Collectie Gelderland van het Gelders erfgoed) en Beeld & Geluid heeft de titanenklus op zich genomen om hun archief aan te passen aan de moderne, digitale, archiveringsnormen. De sectie genealogie, tenslotte, is druk doende het Huissense bevolkingsregister uit te vlooien op bruikbare informatie. Modern monnikenwerk allemaal, zeker, maar u, als mogelijke gebruiker van dit materiaal (voor uw stamboomonderzoek of wellicht voor een artikel in Mededelingen) vaart hier wel bij. Het raadplegen van onze bronnen is er een stuk aangenamer op geworden!

De term ‘archiefrat’ komt wellicht bij u op, maar ik kan u verzekeren dat er meer gebeurt in de secties. Heeft u bijvoorbeeld de filmpjes gezien die Beeld en Geluid heeft gemaakt voor de museumzaal? (al liet de techniek het helaas soms afweten). Of heeft u deelgenomen aan het Huusses dictee van de sectie Heemkunde? Zelf scoorde ik maar matig, maar dat maakt mijn bewondering voor de winnaars – met een vrijwel foutloze beheersing van ’t Huissens – er alleen maar groter op. De sectie Archeologie heeft afgelopen jaar veel werk verricht in Loovelden. Komende tijd wil men hiervan de resultaten zichtbaar maken en als alles gaat zoals de sectie zich wenst, kunnen we in de nabije toekomst langs het Huissense deel van de oude Romeinse grens – de limes - wandelen.

Duizend leden, vijftig vrijwilligers, zes secties; communicatie is dan essentieel en hiervoor mogen we ons gelukkig prijzen met onze website en ons eigen huisperiodiek, Mededelingen, onder redactie van Piet Driessen en Jeanette Eeuwes. Ik vind het verbazend hoe ze er elk jaar weer in slagen ons een gevarieerd en boeiend tijdschrift voor te zetten. Dit jaar hebben we voor het eerst een Mededelingen in kleur kunnen presenteren en dit smaakt naar meer. Wie weet.

Tenslotte ons paradepaardje, het museum. Over de huisvestingsproblematiek heb ik u hierboven al geïnformeerd, dus kan ik me nu toeleggen op de leuke dingen. De bezoekersaantallen houden we niet bij, maar ik heb de museummedewerkers niet horen klagen over een gebrekkige aandacht voor hun werk. Naast de vaste collectie konden de bezoekers vorig jaar twee wisseltentoonstellingen bezoeken, namelijk Huissen en Pruisen en Kunst in Huissen.

Kortom, er zit genoeg leven in de Kring. Of de Kring ook in leven blijft, dat horen we dit jaar. Zonder Kringpand is – u heeft het hierboven kunnen lezen – een historische vereniging als de onze niet goed denkbaar. Deo volente, zeiden ze vroeger, en wij wachten maar af wat de nieuwe goden beschikken.

Namens het bestuur van de Kring, R. Vermaas.


Voor 2014 is gekozen geen jaarverslag van de secretaris te publiceren maar u te verwijzen naar de jaarverslagen van de diverse secties.

Jaarverslag 2013
van de secretaris
Door: ing. E.H.J. Laurentzen

Algemeen
Met het afsluiten van het jaar 2013 sluit de Historische Kring Huessen het 38e jaar van haar bestaan af. Evenals in het verleden is ook in het afgelopen verenigingsjaar doel en streven geweest de Kring overeenkomstig haar doelstellingen te laten functioneren. Voor een belangrijk deel gebeurde dat binnen de verschillende secties van de Kring. Voor de door die secties ontplooide activiteiten wordt op deze plaats verwezen naar de jaarverslagen van die secties, die elders in dit nummer staan afgedrukt.
Ook het afgelopen jaar is geprobeerd de jaarlijkse Kringexcursie te organiseren. De organisatie door Emile Smit en Wim van Baal lukte natuurlijk wel, maar uiteindelijk is de reis toch niet door gegaan. Er waren helaas te weinig aanmeldingen. We laten ons echter niet uit het veld slaan. Dit jaar gaan we namelijk op 6 september naar onze “zusterstad” Kleef. Nadere informatie krijgt u nog, maar noteer het alvast in uw agenda!
De Kring presenteerde zich ook dit jaar onder andere op de Huissense dag, het Museumweekend, de kunstmanifesatie Lingew’Art, op de al voor de 10e keer! georganiseerde boekenmarkt en tijdens Huissen bij Kaarslicht. Niet alleen door openstelling van het museum maar ook door het plaatsen van een kraam vóór het Kringpand waar allerlei Kring-publicaties te koop waren.

Museum
Het museum van de Kring is een vertrouwd begrip in Huissen en geniet een ruime belangstelling. Met name de regelmatig van onderwerp wisselende wisselexposities trekken vele nieuwsgierigen naar het museum. Gedurende het jaar wordt het museum niet alleen door “individuele” bezoekers bezocht, maar ook groepen van verschillende herkomst en samen­stelling weten de weg naar het museum te vinden. Voor deze groepen bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door het museum. Hier­van wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt. Ook van de mogelijkheid om een rondleiding door de stad Huissen te krijgen wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Ook voor educatieve doeleinden wordt geregeld een beroep gedaan op het museum en de Kring­collecties. Scholieren en studenten maken graag gebruik van de collecties van de Kring voor het maken van scripties en werkstukken.
Ook bent u altijd welkom in onze museumwinkel vol met snuisterijtjes en boeken over Huissen. Een woord van dank aan alle vrijwilligers, die dit telkens maar weer mogelijk maken, is hier echt op zijn plaats.

Mededelingen & Website
Het visitekaartje van de Kring, het Kringperiodiek Mededelingen, verscheen gelukkig weer regelmatig en wederom in een mooie layout en gevuld met prachtig en rijk geïllustreerde artikelen.
Meer dan een woord van dank voor het steeds weer bijeengaren van de copy en het zeer regelmatig uitbrengen van Mededelingen is hier echt op zijn plaats aan Piet Driessen en Jeannette Eeuwes, die de redactie vormen. De coördinatie voor het rondbrengen en versturen door Anne Driessen c.s. is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar ook daar dank voor deze zekerheid!
Ook onze Website is op en top verzorgd en blijft continu verversen met verhalen over en uit Huissen en is daardoor zeer actueel. Hiervoor past een woord van dank aan onze webmaster Jos Hendriksen. Kijk dus regelmatig op onze kringwebsite www.huessen.nl en meldt u aan voor de Nieuwsbrief!

Bestuur en Bestuursvergaderingen.
Bestuursmutaties vonden het afgelopen jaar helaas wel plaats. Derk Jan Prins en Sanne Meijer hebben besloten te stoppen met hun bestuursactiviteiten. We zullen dit moeten respecteren en danken hen voor de getoonde inzet!
Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar iedere 1e maandag van de maand. Tijdens zo’n vergadering komen allerlei vraagstukken aan bod. We hadden ook themavergaderingen met een specifiek onderwerp, zoals “financiën”. Het is belangrijk, dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieve) ontwikkelingen in het gemeentelijke subsidiebeleid. De viering dit jaar van Huissen 700-jaar stad was ook zo’n themavergadering. Dus we kijken ook naar de toekomst. We vormen het bestuur nu met 7 personen, maar we streven naar 9. Als u nog een kandidaat weet of zelf interesse heeft, laat het ons weten!

Ledenvergaderingen en –bijeenkomsten
De statutair voorgeschreven jaarvergadering vond in het afgelopen jaar plaats op donderdag 18 april. Deze vergadering werd gevolgd door een lezing van Emile Smit en Jan Zweers over de rijke geschiedenis van de stadskerk van Huissen. Naast de lezing was er in de kerk veel te zien en te beleven over het religieuze erfgoed. Mooie erfgoedstukken stonden speciaal voor deze avond opgesteld in de kerk. Kortom, het was een mooie kans voor iedereen om wat meer over de Stadskerk te weten te komen.
Op donderdag 21 november werd de traditionele najaarsbijeenkomst voor de leden gehouden, gevolgd door de inmiddels traditionele dialectavond. Wederom een groot succes en goed georganiseerd door onze sectie Heemkunde.

Ledenbestand
Al in 2011 werd het jaar afgesloten met een totaal aantal leden (inclusief leden rechts­personen en relaties) van 1000! En nu nog steeds hebben we dat aantal weten te behouden. Daarmee zijn we één van de grootste vereniging van Lingewaard (zo niet de grootste). Iets waar we trots op kunnen zijn! Enkele leden zijn nog niet in de gelegenheid geweest hun €. 18 te voldoen en dus is het "schone" totaal nu 983.

Lidmaatschappen
Geschiedenis en erfgoed leven steeds meer. Naast de Kring spelen ook andere verenigingen een belangrijke rol voor ons cultureel erfgoed. Naast (ruil)lid of contribuant van diverse zuster-verenigingen en –stichtingen te zijn, hebben wij besloten, nog actiever in te zetten op de samenwerking met de verenigingen, die het Huissens erfgoed ook omarmen.

Kringpand
Al jaren wordt ons kringpand “verzorgd” door Wielly van Onna. Vele vrijwilligers, bezoekers etc. gebruiken ons pand zeer intensief. Wielly bedankt, dat je het toch iedere keer weer voor elkaar krijgt om ons pand er Spik en Span uit te laten zien.
De afgelopen tijd heeft Willie Peters een computernetwerk geprogrammeerd, waarvoor Frans Pauwelsen en Wiely van Onna de hardware in ons pand hebben geïnstalleerd, geheel met diverse nieuwe computers, netwerk, server, programma’s etc., etc. Een topprestatie. Dit alles mogelijk gemaakt, via bemiddeling van Frans Pauwelsen, door de Stichting Mi Corazon.
We merken ook dat ons kringpand steeds meer het huis van de geschiedenis wordt. Een mooie ontwikkeling!

Woord van dank
Tenslotte wil ik langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor het wederom prachtige verenigingsjaar. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van u allen.
Maar ook u als lid wil ik bedanken. Zonder u kunnen wij niet bestaan. Dank u wel!

Jaarverslag 2012

Door: E.H.J. Laurentzen

Algemeen

Met het afsluiten van het jaar 2012 sluit de Historische Kring Huessen het 37e jaar van haar bestaan af. Evenals in het verleden is ook in het afgelopen verenigingsjaar doel en streven geweest de Kring overeenkomstig haar doelstellingen te laten functioneren. Voor een belangrijk deel gebeurde dat binnen de verschillende secties van de Kring. Voor de door die secties ontplooide activiteiten wordt op deze plaats verwezen naar de jaarverslagen van die secties die elders in dit nummer staan afgedrukt. Ook het afgelopen jaar werd de jaarlijkse Kringexcursie weer georganiseerd. Op zaterdag 8 september vertrok een bus vol enthousiaste Kringleden richting Zevenaar, Anholt en Hoch-Elten . Na het bezoek aan het Liemers Museum ging de reis verder naar Duitsland voor een bezoek aan Kasteel Anholt. En op de weg naar huis nog even langs Hoch-Elten voor de St.-Vituskerk en de Drususput. Emile Smit en Wim van Baal bedankt voor deze prachtige dag. Dit jaar op 8 juni weer! De Kring presenteerde zich ook dit jaar op de Huissense dag, het Museumweekend, op de al voor de negende keer (!) georganiseerde boekenmarkt en tijdens Huissen bij Kaarslicht. Niet alleen door openstelling van het museum maar ook door het plaatsen van een kraam vóór het Kringpand waar allerlei Kringpublicaties te koop waren.

Museum

Het museum van de Kring is een vertrouwd begrip in Huissen en geniet een ruime belangstelling. Met name de regelmatig van onderwerp wisselende wisselexposities trekken vele nieuwsgierigen naar het museum. Gedurende het jaar wordt het museum niet alleen door “individuele” bezoekers bezocht, maar ook groepen van verschillende herkomst en samenstelling weten de weg naar het museum te vinden. Voor deze groepen bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door het museum. Hier­van wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt. Ook van de mogelijkheid om een rondleiding door de stad Huissen te krijgen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Ook voor educatieve doeleinden wordt geregeld een beroep gedaan op het museum en de Kringcollecties. Scholieren en studenten maken graag gebruik van de collecties van de Kring voor het maken van scripties en werkstukken. Ook in onze Museumwinkel vol met snuisterijtjes en boeken over Huissen bent u altijd welkom. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit ieder keer maar weer mogelijke maken is hier echt op zijn plaats.

Mededelingen & Website

De Mededelingen kon in 2012 door omstandigheden niet regelmatig verschijnen. Het bestuur zoekt naar verbreding van de redactie. De Website is op en top verzorgt en blijft continu verversen met verhalen over en uit Huissen en daardoor zeer actueel. Hiervoor past een woord van dank aan de webmaster Jos Hendriksen. Kijk dus regelmatig op onze kringwebsite www.huessen.nl en meldt u aan voor de Nieuwsbrief!

Bijdragen

Aan het eind van het afgelopen jaar verscheen een boek in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen, kortweg Bijdragen genoemd. In de Bijdragen wordt steeds een bepaald onderwerp uit Huissens geschiedenis belicht. Deze Bijdrage, van de hand van Jan Zweers en Emile Smit, was in zijn geheel gewijd aan Huissen 100 jaar geleden. Het prachtige boekje werd uitgebracht met als titel “Huissen honderd jaar geleden, in honderd foto’s”. De huidige wisseltentoonstelling is overigens aan dit thema gewijd.

Bestuur en Bestuursvergaderingen.

Bestuursmutaties vonden het afgelopen jaar niet plaats. Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar iedere eerste maandag van de maand. Tijdens zo’n vergadering komen allerlei vraagstukken aan bod. Maar we hadden ook themavergaderingen, met een specifiek onderwerp, zoals “financiën”. Het is belangrijk dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieve) ontwikkelingen in het gemeentelijke subsidiebeleid. Maar ook de viering van Huissen 700-jaar in 2014 was zo’n themavergadering. Dus we kijken ook naar de toekomst. We vormen het bestuur nu met 7 personen, maar we streven naar 9. Als u nog een kandidaat weet, of heeft u interesse. Laat het ons weten.

Ledenbestand

Het jaar 2011 werd afgesloten met een totaal aantal leden (inclusief leden rechtspersonen en relaties) van 1000! En nog steeds hebben we dat aantal weten te behouden. Daarmee zijn we één van de grootste, zo niet de grootste, vereniging van Lingewaard. Iets waar we trots op kunnen zijn!

Ledenvergaderingen en –bijeenkomsten

De statutair voorgeschreven jaarvergadering vond in het afgelopen jaar plaats op dinsdag 17 april. Deze vergadering werd gevolgd door een lezing van drs. J. Zweers over zijn werkzaamheden aan een te publiceren Stedeatlas van Huissen en de uit te brengen kadastrale atlas van Huissen.Op donderdag 22 november werd de traditionele najaarsbijeenkomst met de leden gehouden. Gevolgd door de inmiddels ook traditionele Dialectavond. Wederom een groot succes en goed georganiseerd door onze sectie Heemkunde.

Lidmaatschappen

De Historische Kring Huessen is (ruil-) lid of contribuant van diverse zusterverenigingen en –stichtingen. In het afgelopen jaar zijn we zuster geworden van de Historische Kring Angeren.

Secretariaat

De secretaris belastte zich ook in het afgelopen verenigingsjaar met de voorbereiding van de vergaderingen, de verslaglegging daarvan en met de verzorging van de correspondentie.

Woord van dank

Tenslotte wil ik u langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor het wederom prachtige verenigingsjaar. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van u allen. Maar ook u als lid wil ik bedanken. Zonder u kunnen wij niet bestaan. Dank u wel!


Jaarverslag 2011

Door Evert Kooiman, secretaris

Toen ik in april 2010 als secretaris van de Historische Kring Huessen werd gekozen, werd mij al snel duidelijk dat deze Kring een zeer actieve is.
Ik noem een aantal activiteiten uit 2010: de expositie over de Huissense Umdracht, maar ook het ontstaan van de nieuwe werkgroep Educatie, maar ook de betrokkenheid van de Kring bij het Uiterwaardenplan en het Centrumplan.
Hoewel in 2011 geen echte ontwikkelingen zijn geweest waarbij de Kring gevraagd werd te adviseren, is dat laatste onderwerp natuurlijk nog steeds actueel.

Het bestuur vergaderde elke eerste maandag van de maand behalve in de zomermaanden.
Een aantal vergaderingen betrof een zogenaamde themavergadering, met een specifiek onderwerp, zoals “financiële bronnen”.
Het is belangrijk dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieven) ontwikkelingen in het gemeentelijk subsidiebeleid.

In dit jaar werd een eerste aanzet gegeven tot het ICT-plan van Gerard Nijhuis.
De vraag was hoe de Kring voor het beheren van zijn objecten en document op de beste wijze gebruik kon maken van digitale opslag- en communicatiemiddelen.
Dit heeft in 2011 geleid tot de aanschaf van nieuwe computerapparatuur en een softwareprogramma Adlib.
De collectie wordt in samenwerking met de Collectie Gelderland toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Via onze eigen website. Prachtige ontwikkelingen!

Naast de lezing op 24 maart over de Wederopbouw in Lingewaard, het zeer druk bezochte Historisch Moment op 15 september en de dialectavond op 17 november met de tweede editie van het Huusses dictee, zijn er afgelopen jaar vele activiteiten/exposities geweest.
Ik noem maar de avond over 350 jaar Gilden in Huissen, georganiseerd in samenwerking met de viering van 400 jaar Protestante Gemeente in Huissen, de expositie 75 jaar scouting, de tentoonstelling “Ja! Ik wil!”.

Het bestuur kijkt ook naar de toekomst. Zo is er een eerste aanzet gegeven tot de vorming van een werkgroep die zich gaat bezighouden met de viering van Huissen 700-jaar in 2014.
Een grote groep belanghebbenden (verenigingen en anderen) wordt gevraagd te anticiperen.

Het ledenbestand stond, toen ik in 2010 bij het bestuur kwam, op circa 825. Aan de duizend leden durfde het bestuur toen echt niet te denken.
Echter, op 17 december was het echt zover. De heer Piet Hegeman kon als 1000e lid worden verwelkomd.

Eind 2011 besloot Piet Driessen te stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid van de Kring.
Piet kwam in 1985 in de honderste vergadering in het bestuur en was dus meer dan vijfentwintig jaar bestuurslid.
Bij het afscheid van Piet Driessen, die zich op een intensieve manier heeft ingezet als bestuurder van de kring, zal op de voorjaarsvergadering worden stilgestaan.

Ik wil 2011 samenvatten als een bewogen jaar met vele hoogtepunten en ik weet zeker dat ook 2012 wederom een actief Kringjaar wordt.
Daarnaast hoop ik natuurlijk dat nog veel meer Huissenaren lid worden van onze Kring. Ik wens iedereen een goed 2012 toe.


Jaarverslag 2009

door secretaris Ruud Vermaas

"Het leven vliet gelijk het vlood", dichtte Bloem al en dus zijn we weer een jaar verder en mag ik opnieuw mijn pen trekken om een korte terugblik te schrijven over het wel en wee van de Historische Kring Huessen in het afgelopen jaar. Doorbladerend door de Mededelingen denk ik dat we het er met ons allen over eens kunnen zijn dat 2009 geen slecht jaar was voor de Kring.
In het bestuur verwelkomden wij afgelopen jaar enkele nieuwe gezichten en was het even zoeken naar een nieuw evenwicht, maar – en dat zeg ik niet zonder trots – binnen de kortste keren liep de zaak weer als een trein. Met enkele (oud-) ondernemers in de gelederen en een jurist als voorzitter is de toon wat zakelijker, meer no-nonsense, maar de sfeer lijdt hier niet onder. Verder doet het bestuur wat het bestuur altijd al deed, namelijk besturen.
Nieuwe agendapunten werden deels door de politiek ingegeven. Twee grote projecten, de centrumvisie en het uiterwaardenplan, bedreigen ons inziens het historische karakter van Huissen, en het afgelopen jaar hebben wij (met name Wilfried Derksen, Henk Eerden, Erik Laurentzen en Cor Neijenhuis) veel tijd en energie gestoken in het amenderen van deze plannen. Via Mededelingen hebben we u hiervan op de hoogte gehouden. Eén conclusie moet ik wellicht nogmaals benadrukken: de Historische Kring Huessen opereert volstrekt autonoom, we hebben ons aan geen enkele belangengroepering gebonden (al werkten we uiteraard wel met andere groeperingen samen) en onze insteek was louter en alleen de zorg om het historische karakter van Huissen. Niets meer en niets minder. Eenzelfde motivatie beweegt ons ook om in de commissies  Straatnaamgeving (Robert Melchers) en Monumentenzorg (Cor Neijenhuis) te zitten.

De museumcommissie (Emile Smit, Sjaak van Wissen en Cor Neijenhuis) wist ook vorig jaar weer twee exposities te organiseren in het Hof van Hessen. De eerste tentoonstelling stond in het teken van de nieuwe canons over respectievelijk de Huissense en Lingewaardse geschiedenis. Het gedeelte over de Lingewaardse canon werd verzorgd door Maria Loonen. Persoonlijk vond ik verrassend dat Huissen nog zoveel geschiedenis deelt met de andere Lingewaardse kernen. Jarenlang riepen we in Huissen dat we (historisch gezien) weinig gemeenschappelijks hadden, maar deze gedachte is door de Lingewaardse canon en de bijbehorende expositie voorgoed achterhaald.

De tweede wisselexpositie had de Zilverkamp als onderwerp. Een mooi stukje contemporaine geschiedenis en niet alleen voor de bewoners van de Zilverkamp interessant. Stedenbouwkundig gezien was de Zilverkamp een nieuw, gedurfd project en in de jaren zeventig trok de wijk veel belangstelling uit binnen- en buitenland. En al wordt er tegenwoordig aan geknabbeld (de bielzen zijn verrot, de bankjesverdwenen en de inhammetjes “weggebulldozerd”), de typisch jaren zeventig sfeer in de wijk valt gelukkig nog terug te vinden.

Zoals hierboven al genoemd, werden we vorig jaar verrast met niet één, maar twee canons. De Huissense canon werd samengesteld door Emile Smit en dankzij een subsidie van Heijting Beheer BV konden we de Bijdrage wat meer ‘glossy’ maken dan wat u gewoonlijk van ons gewend bent. Met de nieuwe canon heeft u voortaan geen excuus meer als u wordt aangesproken op uw gebrek aan historische kennis over Huissen.

De trouwe lezers van Mededelingen kunnen we hier uiteraard niet van verdenken. Mededelingen 2009 was alweer de 34e jaargang. Chapeau voor de redactie die er telkens weer in slaagt een interessant en gevarieerd nummer persklaar te maken. Het drukken gebeurt overigens tegenwoordig door een eigen Huissense drukker; Kuipers BV. Het afgelopen jaar heeft redacteur Robert Melchers er weer veel, te veel, tijd in gestopt en het was dan ook goed dat de redactie werd uitgebreid met Derk Jan Prins en Piet Driessen. De kwaliteit van Mededelingen was weer als vanouds, met artikelen uit het verre tot nabije verleden en met heel veel foto’s. U als lezer stelt de foto’s zeer op prijs en zelf zijn we er bepaald ook niet afkerig van. Uiteraard lukt dit alleen als we ook regelmatig ‘verse’ aanvoer krijgen en tot nu toe mogen we niet klagen. Toch, gaat u alstublieft door met foto’s sturen. We kunnen er nooit genoeg hebben. Tot ons verdriet kwamen we er onlangs achter dat we bijvoorbeeld niet één foto van het oude zwembad in onze collectie hebben.

Het bestuur (en met name Gerard Nijhuis) is druk doende om de nieuwe website van de Kring te ontwikkelen. Ideeën voor de nieuwe website hebben we volop, maar de uitwerking hiervan vraagt veel tijd en geduld. Vandaar dat we de site in fasen opbouwen. De hoop is om nog dit jaar tot een afronding te komen. Enige hulp kunnen we hierbij goed gebruiken, dus als u iemand weet die redacteur of  webmaster voor de Kring wil zijn, laat het ons weten.

Bestuurslid Piet Driessen nam afgelopen zomer het initiatief om het museum vaker open te stellen. U weet, in het Hof van Hessen is ook een VVV-kantoor gehuisvest en dus konden zowel het museum als de VVV van de ruimere openstelling profiteren. Het initiatief sloeg aan en tegenwoordig is Het Hof van Hessen vier maal per week geopend, op  woensdag en vrijdag van tien tot half vijf en in de weekeinden van één tot half vijf.

De Kring, mogen we in alle oprechtheid zeggen, bruist van het leven. Twee lezingen per jaar was u al gewend van ons en ook in 2009 mocht u niet klagen over de kwaliteit van de lezingen. Ik vind het nog altijd een prestatie van formaat dat de Kring er telkens weer in slaagt om ‘eigen’ sprekers te presenteren (dat wil zeggen, uit de eigen gelederen en niet uit de ‘catalogus’) die op bevlogen wijze hun inzichten in de Huissense geschiedenis met ons willen delen. Ferdinand van Hemmen wist dit naar mijn mening uitstekend te doen met zijn lezing over de geschiedenis van de dijken in ons gebied en Jan Zweers niet minder met zijn vertoog over de ‘Brandenburgse tijd’. Nieuw vorig jaar was het zogenaamde ‘Historische Moment’, een audiovisuele presentatie in café Het Moment (vandaar de naam), uiteraard verzorgd door de sectie Beeld & Geluid van de Kring. De avond (met een gefilmd interview met Piet Arntz) trok meer bezoekers dan verwacht en dit initiatief krijgt zeker een vervolg.

Een oud succesnummer van de Kring is de jaarlijkse Kringexcursie en ook dit jaar wist de commissie (Wim van Baal, Emile Smit) weer een interessante bestemming (Breda) te vinden. De boekenmarkt, een initiatief van Kringleden Anne en Piet Driessen, ontwikkelt zich naar behoren. De Kring was met een kraam vertegenwoordigd en we waren niet ontevreden over de opkomst, noch over de verkoop. Uiteraard stonden we met onze kraam op de Huissense dag en ook de Open Monumentendag lieten we niet onopgemerkt aan ons (en u!) voorbijgaan. Voor een rondleiding rond de eigen Huissense monumenten kunt u overigens nog steeds een beroep op ons doen. De stadsrondwandelingen waren ook in 2009 weer een succes. Voor 2010 staan er geen ingrijpende voorstellen op de agenda. Wel een grote gebeurtenis: het jubileum van de Huissense processie, maar hierover krijgt u te zijner tijd veel meer te horen.