Agenda voorjaarsvergadering Historische Kring Huessen
Op woensdag 10 april 2019. Aanvang 19.30 uur in de Buitenpoort

1 Opening

2 Notulen najaarsvergadering 2018

(de notulen liggen vooraf aan de vergadering ter inzage)

3 Financiën

a – de resultatenrekening en de balans van de Historische Kring Huessen

b – de resultatenrekening en de balans van ’t Hof van Hessen

c – het verslag van de kascontrolecommissie

d – de benoeming van een nieuw commissielid

(de financiële stukken worden u voorafgaand aan de vergadering aangeboden)

4 Bestuursmutaties

Aftredend volgens het rooster zijn R. Vermaas en J. Zweers

Zweers stelt zich opnieuw kandidaat, Vermaas niet.

Pauze

Na de pauze verzorgt J. Zweers een lezing over de gevolgen van de reformatie voor Huissen.

Omwille van het geloof

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de aanhangers van de nieuwe godsdienst in Gelderland door met name Spaanse troepen vervolgd. Om aan hun belagers te ontkomen vond een aantal van hen een veilig onderkomen in Huissen. Toen in de jaren 70 en 80 van de zestiende eeuw Gelderland calvinistisch werd, waren het de katholieken die hun toevlucht zochten in het stadje. Wat de gevolgen waren van de komst van telkens nieuwe geloofsvluchtelingen in Huissen zal tijdens de lezing worden besproken.

Het hertogdom Kleef werd vanaf 1592 geregeerd door hertog Johan Willem. Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan maar door het onverwacht overlijden van zijn broer Karel Frederik werd hij hertog tegen wil en dank. Johan Willem was overtuigd katholiek en dus was er voor de aanhangers van het protestantisme weinig ruimte in zijn hertogdom. Wat dat betekende voor de eerste jaren van de protestante gemeente van Huissen zal eveneens tijdens de lezing aan de orde komen.