Transcriptiegroep

Activiteiten van de onderafdeling Transcriptie:                            

* Het transcriberen (afschrijven) en daardoor leesbaar maken
van manuscripten uit de vorige eeuwen. De Transcriptiegroep
stelt zich ten doel oude manuscripten uit de Huissense geschiedenis
voor een ieder toegankelijk te maken door deze te ontcijferen, in
leesbare tekens over te zetten en digitaal te publiceren. Daartoe wil
ze haar kennis van oude handschriften vergroten en ten dienste
stellen van de Kring en andere belangstellenden

Detail uit de Consistoriaal-verhandelingen van 1670 van de
Gereformeerde Gemeente te Huissen.

Naamloos


Geen vaste werkmiddag, maar een vaste werkbijeenkomst op de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur

Contactpersoon: mw. Gonny van Dijk, tel. (026) 3251846
De werkgroep bestaat nu uit de leden: mw. Gonny van Dijk, mw. Ine Hulzing, mw. Grady van den Brink, Rein van Berkel, Simon Groenen, Jurjen Tak, Lars van Nigtevegt en Emile Smit als adviseur.

Jaarverslag van de transcriptie groep over 2016

De werkgroep bestaat nu uit acht medewerkers: Rein van Berkel (voorzitter), Grady van den Brink, Gonny van Dijk, Simon Groenen, Ine Hulzink, Lars van Nightevegt, Jurjen Tak en Emile Smit. We hebben de dropbox in gebruik genomen om gezamenlijk werk online te kunnen volgen. Iedereen, die daarvoor gemachtigd is, kan op elk tijdstip zien, wat de ander doet en dan aanvullingen of verbeteringen aanbrengen. De passeerdata van de akten, die in de manuscripten worden aangeduid met de naam van het feest van de desbetreffende heilige, zijn nu als volledige datum (dag-maand- jaar) in de transcriptie opgenomen. Hiervoor wordt Grotefend Taschenbuch der Zeitrechnung geraadpleegd. Ontbrekende en moeilijk leesbare folio’s moeten opnieuw in het archief in Arnhem worden gefotografeerd. Er wordt besloten om teksten die in het Latijn geschreven zijn niet alleen te transcriberen, maar ook de vertaling erbij te zetten. De grootste behoefte aan manuscripten-transcriptie komt voor bij de Duitse brieven en stukken. Hiervoor is kennis van het Duitse Fraktur schrift nodig. Maar oefening baart kunst. En zo krijgen we ook dit weer onder de knie. De transcripties moeten goed en gemakkelijk vindbaar op de site gezet kunnen worden. Dit wordt besproken met Jos Hendriksen de webmeester. Kleinere stukken kunnen worden opgeslagen in chronologische volgorde en grotere stukken worden voorzien van een inleiding om opzet en betekenis duidelijk te maken voor de toekomstige leken-lezer. Aan Geert Coenen wordt gevraagd de digitale en hardcopy-versies van de transcripties op te bergen. Door drie leden wordt nog aan een extra transcriptiecursus in Zutphen deelgenomen.

Afgerond werk:

1. Extract uit het Register der RESOLUTIEN van den MINISTER VAN    FINANCIEN van 1816

2. Consistorie-verslagen van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1657-1685)

3. Briefverkeer van de schepenen van Huissen met de landdrost van Gelderland in Arnhem (1808)

4. Brief aan de Koning (Willem 1) over het bedelaarswerkhuis (1818)

5. Toespraak van kerkmeester Putters bij het 25-jarig bestaan van het Dominicanenklooster (1883)

6. Inventarisatie van goederen Elisabeths Convent t.b.v. een veiling (1812)

7. Kadasterbrief uit 1796 betr. Schaapskamp (Hypothequen Schein)

8. Parochie memoriaal (1873-1924)

9. Notariële stukken van familie Arends wonende De Steeg Huissen (eind 19de eeuw)

10. 2 Brieven van Johan van Kleef (1498)


Jaarverslag van de transcriptie groep over 2015

Onderdeel van de sectie Bronneninventarisatie.

Door: Gonny van Dijk-Koelman

Ruim drie jaar zijn we bezig om oude handschriften van Kronieken, akten, brieven, inventarisaties, enz. te ontcijferen en digitaal toegankelijk te maken.
Ons eerste gezamenlijk voltooide project “Kroniek van het Sint Elisabeth Convent te Huissen” (1667-1752 en 1782-1801) hebben we begin 2015 op schijf aan de voorzitter van HKH kunnen aanbieden. Online is het voor iedereen toegankelijk.
Andere voltooide projecten zijn: Huwelijksaktes Burgerlijke stand (1831-1892), Rituaal van het St. Elisabeth Convent (1645-1825), Parochie memoriaal (1873-1924), Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1741-1772), Briefverkeer van de schepenen van Huissen met de landdrost van Gelderland in Arnhem (1808-1809), Notariële stukken van Familie Arends wonende De Steeg Huissen (einde 19de eeuw) en Extract uit het Register der RESOLUTIEN van den MINISTER VAN FINANCIEN van 1816, Inventarisatie van goederen Elisabeths Convent t.b.v. een veiling (1812)
Sinds september 2015 lezen we ook weer gezamenlijk speciaal daarvoor geselecteerde teksten. Daaruit komt informatie die zich rechtstreeks leent voor een artikeltje in Mededelingen.
Onder leiding van Dr. Emile Smit hebben we een vruchtbaar jaar achter de rug.

                                                                                                                                                            


Jaarverslag van de transcriptiegroep over 2014

Dit jaar zijn we zeven keer bij elkaar gekomen. Elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur is onze vaste bijeenkomstavond.
Onder leiding van Dr. Emile Smit bespreken we het werk, dat we onder handen hebben.
We krijgen steeds meer inzicht in de transcriptieregels en in het lezen van oude handschriften.
Ons doel is om "onleesbare" kronieken, akten, inventarislijsten, consistorieboeken, etc. letterlijk te "vertalen" in de nu gangbare computerletters.
Wij interpreteren dus niet. Wij willen op deze manier de handschriften toegankelijk maken.

Afgerond werk:

1. Kroniek van het Sint Elisabethsconvent te Huissen (1667-1752 en 1782-1801)
2. Rituaal Elisabeths Convent (1718-1825)
3. Liber Memorialis van de Parochie Huissen-Stad (1873- 1924)

Werk in uitvoering:

1. Inventarisatie van goederen Elisabeth Convent t.b.v. de veiling bij de opheffing van het klooster in 1812.
2. Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1652-1724), GA - RBS 978.
3. RBS 979 Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1714-1772)
4. Brieven uit de correspondentie van de magistraat van Huissen, als fotokopie aanwezig in het Documentatiecentrum van de Kring. (1808)