Artikelen uit oude Mededelingen

Sinds 1976 geeft de Historische Kring Huessen het periodiek "Mededelingen" uit
Het blad had toen als ondertitel "over de werkzaamheden van de Historische Kring Huessen".
Dat is nu veranderd in "omtrent de verenigingsactiviteiten van en de resultaten van historisch onderzoek door de Historische Kring Huessen"
Mededelingen werd toen nog vormgegeven op een ouderwetse typemachine en daarna vermenigvuldigd op een stencilmachine.


 • Brandbombardement: veertig jaar geleden. Uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1 Open or Close


  Brandbombardement: veertig jaar geleden.

  Uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1

  Bombardement0 kl
  bombardement1 kl
  bombardement2 kljpg

 • Dec. 1944: dodelijke schoten in Malburgen. „Wat..? Was het raak .Uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1. Open or Close


  Dec. 1944: dodelijke schoten in Malburgen. „Wat..? Was het raak ..? stamelde „Gefreiter" Apitz
  Uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1

  Nadat in november/december 1944 de laatste Huissenaren waren geëvacueerd 1) verbleven hier nog slechts Duitse militairen. In december arriveerde de “ 6. FalImschirm-Jàger Division” om de 10e SS.Panzerdivision Frundsberg” af te lossen. De strijd tegen de Engelsen speelde zich hoofdzakelijk af langs de Linge 2) waar al sedert 27 september 1944 stellingen waren betrokken door militairen

  van het "Festungs-Maschinengewehrbatallion 46" (M.G. Batallion 46).

  Dit bataljon stond sinds het vertrek van de "Frundsberg” onder het commando van de "60 FalIschirm-Jàger Division". Over een incident bij de 4e compagnie van het 46e M.G. -bataljon gaat het nu volgende.Apitz1

  De 23-jarige Gerhard Max Otto Apitz maakte sinds 5 september 1944 als "Gefreiter" deel uit van het 46e M.G. -bataljon. Apitz was sinds april 1941 in actieve dienst en had tot 1943 aan het Oostfront gevochten. Op 21 maart van dat jaar kreeg hij granaatsplinters in zijn gezicht, hetgeen overplaatsing betekende. Overigens had hij zich aan het Oostfront dusdanig verdienstelijk gemaakts dat hij maar liefst vier onderscheidingen had ontvangen, waaronder het IJzeren Kruis 2e klasse. Hoewel Apitz zich koelbloedig had gedragen, was hij lichtzinnig en miste hij volgens zijn compagniescommandant, Hauptmann Burmeister, elk "diep gevoel voor verantwoordelijkheid", hetgeen ook uit zijn bepaald niet vlekkeloze strafblad blijkte Zo was hij op 23 oktober 1942 veroordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens het tot twee maal toe niet verschijnen op zijn wachtpost. Hij zat daarvan slechts een gedeelte uit. Eensdeels, omdat men hem aan het front eenvoudig niet kon missen en anderzijds omdat de rest van de straf werd kwijtgescholden wegens dapper gedrag.
  Volgens de beoordeling beschikte hij over. een levendig temperament bij een slechts middelmatige intelligentie. Op 11 december 1944 was Apitz verantwoordelijk voor een bloedig incident bij zijn bataljon. Op. die avond rond negen uur verscheen hij in de steenfabriek Malburgen waar het veldlazaret van het bataljon was gevestigde Toen hij binnenkwam trof hij daar de "Obergefreiter” Horst Danisch en Werner Katzenbach aan. Apitz, die in het bezit was van een Engels machinepistool; hield dit wapen in de lucht en schreeuwde meermalen: Handen omhoog! Door dit op zijn zachtst gezegd merkwaardige gedrag ontstond er een woordenwisseling tussen Apitz en Danisch.
  Laatstgenoemde zei,  dat Apitz niet zo raar moest doen: waarop de opgewonden Apitz hem toevoegde, dat hij wel eens kon gaan schieten. Toen Danisch daarop antwoordde dat hij niet goed bij zijn hoofd was, was voor Apitz de maat vol. Hij richtte zijn machinepistool op Danisch en schoot drie keer. Twee schoten troffen Danisch in het gezicht en zwaar gewond zakte hij in zijn stoei voorover. Apitz; kennelijk geschrokken van hetgeen hij had aangericht, stamelde: Wat”.. . Was het raak.. “, draaide zich om en liep weg. Katzenbach wilde hem eerst achterna gaan, maar bedacht zich en besloot eerst de zwaargewonde Danisch te helpen. Hij legde een noodverband aan en alarmeerde

  daarna de aanwezige artsen. Het mocht echter niet meer baten. Nadat Danisch naar de verbandkamer was overgebracht, kon stafarts dr. Friedrich alleen nog maar de dood constateren. Nog dezelfde dag werd Gerhard Apitz gearresteerd en overgedragen aan de "Ortskommandantur” in Arnhem 4). Apitz2Verdere processtukken zijn helaas niet voorhanden, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat Apitz op grond van het oorlogsrecht ter dood veroordeeld is. Het gedrag van Apitz is niet geheel onbegrijpelijk. De Duitsers, die in Huissen waren gelegerd waren in geen enkel opzicht te benijden. Zij beschikten over niet veel meer dan éénmansgaten van waaruit ze de Engelsen gedurende een periode van ruim acht maanden (27 september 1944 2 april 1945) moesten bestrijden en dat, terwijl het weer steeds slechter werd. Behalve van grote hoeveelheden regen en sneeuw had men bovendien last van water aangezien de Over-Betuwe door de Duitsers was geïnundeerd. Of dit al niet genoeg was, had het 46e M. G. -bataljon grote verliezen geleden, namelijk 111 gewonden in acht weken tijds, zijnde meer dan één vierde van de totale sterkte 5). Tenslotte liet de verzorging van de troepen veel te wensen over. Warm voedsel was niet of nauwelijks beschikbaar, terwijl ook iedere mogelijkheid om zich te ontspannen ontbrak. Dat hierdoor de zenuwen van de manschappen tot het uiterste gespannen waren, waardoor excessen zoals hiervoren beschreven, ontstonden, wordt derhalve enigszins verklaarbaar.
  DRS.J.H.F. ZWEERS

  NOTEN:

  1) Na de "officiële" evacuatie, die op 23 oktober 1944 haar beslag kreeg, bleef er verspreid nog een klein aantal Huissenaren in schuilkelders achter, hopende spoedig bevrijd te worden. Zij werden

  tenslotte door de Duitsers ontdekt en uit de Over-Betuwe verwijderd.

  2) Toen nog twee parallel lopende weteringen.

  3) Malburgen was destijds nog Huissens grondgebied.

  4) Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Archief an de Wehrmachtsbefehtshaber in den Niederlanden, inv. nr.47 b.

  5) Bundesarchiv Militararchiv. Freiburg im Breisgau Archiv LXXXVIII. Armeekorps.

  Danisch: één van de 31.511 van Ysselsteyn

  Horst Danisch, is één van de 310511 gesneuvelde Duitsers, die vanuit geheel Nederland naar Ysselsteyn bij Venraij in de Peel zijn overgebracht om daar op een centrale begraafplaats te worden begraven.
  Hij ligt in vak BG, rij 12, graf nr. 288e Hij werd geboren op 2 september 1919 en was dus 25 jaar oud toen hij temidden van de ruïnes van de Malburgse steenfabriek door de schoten van Apitz dodelijk werd getroffen,
  Over Apitz’ lot is zoals vermeld niets bekend wegens het ontbreken van verdere processtukken. In elk geval komt zijn naam niet voor in het kaartsysteem te Ysselsteyn.

  Apitz3

 • In memoriam Juffrouw Hulsman, uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1 Open or Close


  In memoriam Juffrouw Hulsman
  Uit Mededelingen, jaargang 8, 1983, nr. 1

  Op 19 april j.l. stierf, op 89-jarige leeftijd, in "Sancta Maria" het oudste lid van de Historische Kring, Mej. Lambertine Hulsman. Tijdens de jaarvergadering op 21 april d.o.v. wijdde de voorzitter bij de aanvang van de vergadering de volgende woorden aan haar verscheiden: "Met haar overl ijden is een opmerkelijke figuur uit onze gemeenschap heengegaan.
  Generaties Huissenaren hebben haar gekend en meegemaakt als onderwijzeres, eerst aan de openbare gemeenteschool - de schooi van haar vader - en sinds 1932 aan de r.k. jongensschool St. Aloysius. Velen onzer zijn, met háár in het midden, vereeuwigd op een klassefoto. Zij stond daar dan: kaarsrecht en gestreng. Want zij was een onderwijzeres; een "juffer" van de oude stempel, voor wie tucht. orde en netheid boven alles gingen. Zij spaarde dan ook de haar toevertrouwde jongensschaar de roede niet: haar "Spaanse rietje" was vermaard en gevreesd. Een onoplettenheid of een grapje in de kerk tijdens de voorbereiding voor de eerste Communie kon zij b.v. allerminst appreciëren. Haar gestrenge blik ontnam dan verder ieder de lust zich nog aan enige ontsporing te buiten te gaan.
  Op 18-jarige leeftijd stond zij reeds voor de klas en 46 jaar lang zou zij onafgebroken in het onderwijs werkzaam zijn. Zij was geen gemakkelijke vrouw, voor anderen noch voor zichzelf. Zij eiste discipline van eenieder en was er zelf een toonbeeld van.
  Die discipline kenmerkte ook haar godsdienstig leven . Op dit punt duldde zij - streng in de katholieke geloofsleer - geen enkele afwijking of vrijzinnigheid, hoe gering ook. Menig pastoor en kapelaan hebben het ondervonden als zij de preekstoel beklommen en het aandurfden van enig modernisme — in haar ogen - blijk te geven.
  De moderne liturgie was haar een gruwel en de vrijheid, die de dames zich gingen veroorloven door zonder hoed in Gods huis te verschijnen, bedroefde haar. Zélf zou zij nooit blootshoofd ter kerke gaan. Zij spaarde de geestelijkheid haar kritiek evenmin. Ook als prominent lid van de Derde Orde van St. Dominicus wenste zij - in die kring - geen afwijking van de leer en geen "vrijzinnige opmerkingen van de zijde der eestelijke leiding.
  Zij maakte zich, behalve in het onderwijss ook zeer verdienstelijk op cultureel, sociaal en charitatief terrein (Geloof en Wetenschap, Wit-Gele Kruis, vakantiekolonies e.d.) en het moet voor haar een vreugdevolle dag zijn geweest, toen zij bij haar afscheid van het onderwijs in december 1958 de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" ontving.
  Zij voelde zich ais een echte Huissense. Zij was er geboren als dochter van een "import-Huissenaar"" weliswaar, maar van een moeder, die stamde uit het oude Huissense geslacht Kloppenburge
  De Huissense geschiedenis en de beoefening ervan hadden haar interesse en zij meldde zich dan ook kort na de oprichting aan als lid van de Historische Kringe. Ofschoon de laatste jaren slecht ziende, las zij "Mededelingen" met grote aandacht en kritisch. Zij gaf dan vaak waardevolle correcties en aanvullingen op het gepubliceerde: voortspruitende uit haar eigen wetenschap als uit die welke haar vader en haar moeder haar hadden overgeleverd.
  Enkele malen bezocht zij een Kring-vergadering en liet dan levendig blijken geïnteresseerd te zijn in het verhandelde en het gebodene, met name toen de "Huissen Revue" in aanwezigheid van wijlen kapelaan W.F.Pelgrim werd vertoond.
  Als een zeer gewaardeerde geste schonk zij de Kring de hamer van de voormalige Huissense Rederijkerskamer "Oefening kweekt Kennis" - waarin haar vader zo'n belangrijke rol had gespeeld - als voorzittershamer voor de Kring.
  De hamer, op welks voet wij een inscriptie te harer ere hebben laten aanbrengen blijve een herinnering aan deze opmerkelijke en sterke Huissense vrouw, die tot vóór kort "resideerde" in het prachtige 17e eeuwse herenhuis aan de Langestraat. Zij moest het wegens fysieke omstandigheden verlaten, ongetwijfeld met een bezwaard gemoed.
  Tegen haar levenseinde moet zij toch de troost hebben gehad, dat "haar" huis door een fraaie restauratie een pronkstuk van Huissen zal blijven.
  In deze vergadering eren wij gaarne de nagedachtenis van LAMBERTINE HULSMAN. Zij moge rusten in vrede.
  (De uitvaart en begrafenis hadden op 22 april j.l. piaats.)

 • Huzarenstukje van Amerikanen op Holthuizen , uit Mededelingen jrg. 8, 1983, nr.1 Open or Close


  Huzarenstukje van Amerikanen op Holthuizen, 15/16 oktober 1944

  uit Mededelingen jaargang 8, 1983, nr.1
  verkenning7Zoals bekend stokte de geallieerde opmars in Nederlands op 17 september 1944 ingezet in de Operatie Market Garden, vier dagen later in de Betuwe. Eenheden van de 10e SS-Pantserdivieie Frundsberg brachten bij Elst de spits van het 30e Britse legerkorps tot staan en spoedig b!eek dat een verdere opmars uitgesloten was.
  Zelfs deden de Duitsers verwoede pogingen in de eerste dagen van oktober om de geallieerde troepen weer uit de Betuwe te verjagen. Om aan deze Duitse tegenstoot het hoofd te kunnen bieden voerde het opperbevel van het 30e legerkorps extra troepen aan, o.a. de 53e Britse divisie.
  Hieraan was ook een Amerikaans regiment toegevoegd, het 508th Parachute Infantry Regiment. Op 6 oktober 1944 werd dit regiment de Betuwe ingebracht. Het betrok posities ten noorden van Bemmel en ten oosten van Elst, ongeveer bij de buurtschap Aam.
  Daar bleven zij tot 10 november. Het waren twee militairen van het 508th Parachute Infantry die op 15 en 16 oktober een huzarenstukje uithaalden, waarbij zij tenslotte op Groot Holthuizen - op door de Duitsers bezet Huissens grondgebied - belandden. Het boerderijcomptex Groot Holthuizen was destijds in pacht bij de fame C. Hoogerbrugge.
  Korporaal Smith en soldaat eerste klas Heath verlieten de voorste positie van hun frontlijn voor een patrouille op 15 oktober om half 12 nachts(1). Zij gingen in de richting van de Linge, die op dat moment als scheiding van de troepen fungeerdeo De Linge die zoals bekend in de Oost-Betuwe geen rivier, maar een gegraven wetering is, bestond destijds op dat punt uit twee parallel lopende waterlopen.
  De beide Amerikanen bereikten deze juist op een punt, waar over elke loop een kleine houten brug lag. Zij bekeken vanaf de zuidkant hoe Duitsers aan de overkant de schuttersputjes controleerden, (2) 1) waar steeds één soldaat zich moest bevinden. Twee Duitsers liepen langs de Linge en riepen in elke put: "Kamerad" Omdat de Amerikanen veronderstelden, dat deze controle elk uur zou plaatsvinden, wachtten zij een half uur in de hoop, dat de Duitsers dan wat slaperig zouden zijn.
  Toen kroop eerst Smith en vervolgens Heath over de eerste brug. Zoals ze de Duitsers hadden zien doen liepen ze rechtop brutaalweg de tweede brug over. Zo bevonden zij zich om één uur 's nachts achter de Duitse linies. Ze volgden eerst een stukje twee sloten, de Huissense en de eerste Bergerdense Zeeg, maar toen zij geen vijanden zagen liepen zij dwars door het terrein naar het noorden tot ze aan de Bergerdense Straat kwamen.
  Deze volgden ze in westelijke richting. Ze hoorden in het terrein Duitsers graven en ze zagen, dat er langs de weg een loopgraaf lag (3) . Viak voordat ze in Rijkerswoerd waren richtten ze hun tocht naar het noorden en liepen door het terrein totdat zij een groep afgebrande gebouwen in een boomgaard aan de Mooieweg bereikten. Het was de boerderij met bijgebouwen van de fam. C. Baars (thans - in nieuwbouw - fam. C. Baars Jr., Mooieweg 52).
  verkenning8Zij vonden daar iets wat zij aanzagen voor een grote houten weegbrug, die in de grond was ingegraven. Omdat er een plank los zat, konden zij eronder kruipen en daar sliepen ze van zes tot negen (4) 2)
  Eenmaal weer ontwaakt verkenden ze de omgevinge Zij verscholen zich achter een heg op de hoek van de Mooieweg en de Zeegwal en zagen van daaruit twee Duitsers bezig met een kar aan de Loostraat.(5). Op deze straat zagen zij ook een burger lopen en iets later namen ze een Duitser waar op de Eldense Dijk. Na eerst de loopgraven langs de Mooieweg te hebben bekeken, gingen ze om half twaalf daar een huis binnen.
  Zij vonden een overvloed aan bewijzen, dat het huis door de Duitsers was gebruikt. Achter het huis vonden zij in de boomgaard resten van een Messerschmidt 109 (6)(3 Zij bleven tot zes uur in dit huis, waarbij ze nog een DuLtser zagen lopen op hun slaapplaats van die morgen, de boerderij van Baars.
  Nadat de schemering was ingevallen liepen Smith en Heath naar de Eldense Dijk. Brutaalweg gingen ze over die dijk in oosteliike richting tot aan de boerderij Groot Holthuizen. Diverse gebouwen, die ze passeerden, werden gebruikt en achter de dijk — in de uiterwaarden dus - lag weer een loopgraaf. Op hùn terugweg over de dijk werden ze bijna door een wagen met zes man overreden (7).verkenning9 Verder kwamen ze nog een Duitser tegen, "that took no notice of them" !. Zij gingen terug naar hun schuilplaats van die middag om te zien, hoe ze terug konden komen naar de eigen linie. Daarvoor besloten ze de radicaalste manier te kiezen. Ze liepen eerst de Mooieweg en daarna de Zeegwal af tot aan de Bergerdense Straat. Rechttoe rechtaan gingen ze terug naar de beide bruggen, die ze zonder problemen passeerden. Het was intussen half tien, toen ze besloten, dat ze eigenlijk best een Duitser mee konden nemen. Dus: terug de Linge over, waarna ze het water volgden. In het eerste schuttersputje, dat ze vonden, riep Heath: "Comrade" maar het bleek leeg. Het tweede, dat ze vonden; was een complete machinegeweeropstelling met slaapplaatsen, maar wel weer leeg.
  Het derde gat leverde het gewenste resultaat. Op Heathe roep "Comrade" stak een Duitse soldaat hoofd en schouders uit het gat (8). Om hem duidelijk te maken, dat hij gevangen werd genomen, hielden ze hem de loop van hun machinepistool in het gezicht. Hij stak zonder aarzeling zijn handen op. Nadat ze hem gezegd hadden zijn armen weer omlaag te doen en hem uit het gat hadden laten komen, liepen Smith en Heath met hun gevangene rechtop door het terrein naar de brug.
  Om half 12, na precies 24 uur afwezigheid, waren zij terug bij hun eigen linie(9).
  DR.E.SMIT

  BRONNEN:
  W.G.Lord, History of the 508th Parachute Infantry. Washington, 1948. Public Record Office Kew - Reference WO 171/505.

  NOTEN :

  1) De witte cijfers op zwarte achtergrond verwijzen naar de desbetreffende afbeeldingen op de pagina is 26 en 27.
  2) Inderdaad bevond zich bij de boerderij van de fam. Baars een houten weegbrug. Na de oorlog is deze instal latie verwijderd. Vriendelijke mededeling van de heer C. Baars Jr.
  3) Volgens de heer Baars moet hier een vergissing in het spel zijn. De ME 109 was niet op de door de Amer ikanen aangegeven plaats neergestort, maar op een perceel weiland schuin achter de boerderij van de fam. Baars. De heer Baars heeft die plek op de kaart (pag.20 en 21) aangegeven. Hij heeft als jongeman de Messerschmidt 109 zelf zien neerkomen na een iuchtgevecht met Britse jagers.
  De piloot wist uit het toestel te komen. Hij meende binnen de Engelse linies te zijn verzeild geraakt. Het betrokken perceei wordt binnen de familie nog altijd "het vliegtuigstuk" genoemd.

  FATROUILLE WERD IN BEELD GEBRACHT (zie afbhieronder)
  De verkenningspatrouille van Corporal. Heath en Private First Class Smith werd in beeld gebracht in het boek dat aan de geschiedenis van het betrokken regiment (De Rode Duivels) is gewijd: "History of the 508th Parachute Infantry" (Washington 1948)
  Het boek is in de bibliotheek aanwezig. Wij reproduceren het "bee!dverhaal" verkleind hiernaast. Wij mogen daarbij aantekenen, dat in het boek als data, waarop de patrouille werd uitgevoerd, worden vermeld 17 en 18 oktober 1944.
  In het door dr. Smit en drs. Zweers geraadpleegde oorsprokelijke verslag van de patrouilles dat aanwezig ie in het Public Record Office te Kew (Engeland) worden echter als data 15 en 16 oktober vermeld. De acht prentjes uit het "beeldverhaal" zijn vergroot weergegeven op de pagina's 26 en 27, voorzien van met het verhaal corresponderende teksten.
  Als curiosum moge nog worden vermeld; dat zich op maandag, 16 oktober 1944 ook Engelsen op Huissens grondgebied bevonden. In het (gemeentelijk) rapport over die periode valt onder genoemde datum namelijk te lezen: "de gehele dag storingsvuur der artillerie. Weinig vliegtuigen.
  De Engelsen komen niet verder dan de Karbrug maar nachtelijke patrouilles wagen zich tot Karstraat - Nieuwe Diep"
  De aanwezigheid van nachtelijke Engelse patrouilles was de volgende dag vaak óók af te leiden uit lege doosjes Player-sigaretten, die de soldaten hadden weggegooid.
  Wij - de heren The Rijsemus en Larsen (van het kantoor van de zgn. Plaatselijke Bureauhouder) en ondergetekende vonden er b.v. op 9 oktober 1944 in de Karstraat nabij het Nieuwe Diep; toen we op weg waren naar Angeren (via Kamervoort) om toestemming te vragen op verzoek van plv. burgemeester H.J.Siepman aan de betrokken artillerie-officier (Oberstleutnant Kimmle), die zetelde in het torentje van de hervormde gemeente te Angeren; om te mogen doen dorsen op de boerderij De Zilverkamp i.v.m. het door de dorsmachine te veroorzaken lawaai, dat door de Engelse peilwagens als het geluid van Duitse pantserwagens zou kunnen worden geïdentificeerd.
  H.W.J.D.

  verkenning6verkenning5

  verkenning10verkenning11

   

   

  verkenning12

   

 • Toegezonden uit Californië, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.6 Open or Close


  Toegezonden uit Californië
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.6
  Een aantal zeer bijzondere foto's, welke in dit nummer van "Mededelingen het 6e en laatste nummer van de 7e jaargang, bevat een aantal zeer bijzondere foto's
  De meeste zijn niet of vrijwel niet bekend, Zij ontbraken in elk geval tot voor kort in de Kring-collectie.
  Zeer kort na de bevrijding maakte de heer Gérard Bodewes opnamen van de verwoestingen, evenals de toenmalige gemeenteveldwachter J. Olde Juninck.
  Die opnamen zijn allerwegen bekend en veelvuldig gereproduceerd. Het bLijkt echter, dat de heer Bodewes ook daarna in de fase van de sloop van de verwoeste, zwaar of soms zelfs licht beschadigde panden, opnieuw met zijn camera is rondgegaan en toen met name de "kaalslag" na de opruiming van het puin heeft vastgelegd.
  In sommige gevallen heeft hij toen ook reeds de eerste noodbebouwing kunnen fotograferen.
  Via een "intercontinentale omweg" hebben die foto's ons nu bereikt. Ongetwijfeld zijn er echter onder de Huissenaren nog wel , die deze foto's in hun bezit hebben, maar tot nu toe zijn wij daarop niet attent gemaakt.
  De onderhavige foto's bleken in bezit te zijn van de heer Bernard Bodewes,- oud-lid van de vrijwillige Brandweer, bij vele oudere Huissenaren wel bekend. Hij emigreerde na de oorlog en is thans te Hayward (Californië) in de VS woonachtig.
  Naar aanleiding van een verzoek van ons lid de heer H.W.Martens, om nadere inlichtingen over de activiteiten van de Huissense brandweer in de evacuatieperiode zond de heer Bodewes de volledige collectie foto's, die zijn broer maakte, aan de heer Martens toe.
  De Kring nu ontving ze van deze ter reproductie en wij meenden; gezien het feit, dat ze vrijwel onbekend zijn, dat er alle aanleiding is om onze leden van die vaak unieke opnamen zo ruim mogelijk kennis te mogen laten nemen.
  Men diene bij het beoordelen van de foto's te bedenken, dat het hier gaat om amateuropnamen, die zijn vergroot in reproductie en derhalve hier en daar aan scherpte kunnen hebben verloren.

  fotos2x fotos3x
  Kale vlakte met kruis
  Dit is de eerste uit een serie bijzondere foto's, welke in dit nummer van "Mededelingen" kunnen worden gepubliceerd. (Voor bijzonderheden zie men p. 199) Zij laat de kale vlakte zien, welke ontstond na de sloop van de verwoeste stadsparochiekerk.
  Op de plaats, waar het altaar van de nieuwe kerk zou komen werd een groot wit kruis geplaatst. Op de achtergrond v.l.n.r. de Gelderse Gevel, het pand Langestraat 9 (thans bewoond door weth.D.v.d.Meiden) met daarachter het hoge pand van mej.A.Houtkoper, vervolgens de hervormde kerk met de verwoeste toren, daarnaast de achterzijde van de Cremerstichting en rechts de zwaar gehavende Julianaschool.
  De "kaalslag" op het kerkterrein gaf ook vanuit de Langekerkstraat een merkwaardig uitzicht. Eeuwenlang was het gezicht in die straat vanuit de Vierakkerstraat gekenmerkt geweest door de stadsparochiekerk met haar markante toren.
  Nog "kaler" was de straat geworden door de sloop van het scholencomplex aan de linker- en die van de pastorie aan de rechter zijde
  Links: de voormalige kleuter- en naaischool (alle pannen van het dak !) , thans de raadszaal en het documentatiecentrum; rechts: het St. Elisabethklooster van de Zusters Franciscanessen van Heijthuizen, thans het stadhuis.

  fotos4x  fotos11x
  Uniek is deze foto ongetwijfeld omdat zij de kloosterkapel laat zien zonder torentje. Op 27 september 1944 wilden de Duitsers het torentje opblazen.
  Door een onhandige manoeuvre ontstond echter wel een groot gat in het dak maar het torentje bleef -zij het beschadigd- "hangen". Het werd later, om veiligheidsredenen, onder zeer moeilijke omstandigheden afgezaagd door de toen in Huissen werkzame landbouwkundige ingenieur Van Assendelft, die bij de Rode Kruis-hulpdienst was ingedeeld.
   Hotel De Buitenpoort aan de Helmichstraat met zijn garage aan de Kloosterlaan-zijde werd - met name wat het laatste bouwsel betreft - zwaar beschadigd en na de oorlog gesloopt.
  Tot aan de voltooiing van de nieuwbouw in 1948 werd het café (door de heer Richard van Dalen) geëxploiteerd in deze houten barak, welke afkomstig was van de voormalige Duitse vliegbasis Deelen.
  Na het gereedkomen van het nieuwe hotel (onder architectuur van de heer Chr. van Heelsbergen) werd de barak er aan de achterzijde tegen aan gebouwd om als zaal dienst te doen.

   fotos5x  fotos6x
   Bekend is de foto van dit gedeelte van de Vierakkerstraat vlak na de bevrijding, waarop de verwoeste panden van de families Scheerder, Eigenhuijsen en Willems te zien zijn.
  Zij is eerder in "Mededelingen" afgedrukt. Bovenstaande foto werd gemaakt nadat de panden waren gesloopt en het puin ervan was geruimd, Het pand op de hoek links, waarin voorheen bakkerij Vedder, was behouden gebleven, maar werd later gesloopt.
  In het nieuwe hoekpand vestigde zich de heer W.J.H.F.Jansen met zijn kleermakerij. Thans zijn er gevestigd kantoor en woning van de heer H.H.Klarenbeek
  (Ned. Middenstandsspaarbank)
   In de voormalige openbare lagere school (gemeenteschool) aan de Langestraat (thans parkeerterrein van de Ifa) was óór de oorlog de wasserij van de firma Bodewes gevestigd. In de mobilisatieperiode 1939—1940 waren er Torpedisten gelegerd.
  In de september- en oktobermaand 1944 werden in één der lokalen de stoffelijke resten van de oorlogsslachtoffers opgebaard om te worden geidentificeerd voordat zij in het massagraf ter aarde werden besteld. Na de oorlog werd het gehavende schoolcomplex gesloopt, waarna er voorlopig - met zgn. Zweedse barakken - een noodonderkomen werd gebouwd voor de scholen. Dit noodgebouw, waarin ook de wasserij van de fa. Bodewes een onderkomen kreeg, heeft er lang gestaan en werd successievelijk voor diverse doeleinden gebruikt, laatstelijk als gemeentewerf.
  De foto laat dit noodgebouw zien met ernaast nog het puin van de sloop van de school e.d. Op de achtergrond zijn de volgende panden te herkennen: vlnr. magazijn De Bijenkorf (later Hema), bakkerij Stam, postkantoor, huis H.Kloppenburg, huis mej. Hulsman en het magazijn van de fa.Lestrade, voorheen sigarenfabriek Putters/ v.d. Pluym.
   fotos7x  fotos8x
   Tot de serie behoort deze foto van het gehavende pand, toen plaatselijk gemerkt "Johannahoeve E.268". Het was het huis van één van de broers van de heer G.Bodewes, nl. van de heer Th.J. Bodewes, ondercommandant van de Vrijwillige Brandweer, die bij het bombardement van 2 oktober 1944 om het leven kwam.
  Het pand is nu plaatselijk gemerkt: (Deken) Van Wijkplein 4 en nog steeds bewoond door mevr. M. Bodewes-Tonk
   In de serie bevindt zich deze foto, die we weliswaar publiceren, maar waaromtrent we geen bijzonderheden kunnen vermelden. Ze is ergens in Huissen gemaakt tijdens herbouwwerkzaamheden, maar we zijn er niet in geslaagd die plaats te lokaliseren.
  Ook het meisje en het jongetje op de voorgrond konden we niet identificeren. Wellicht zijn er Kringleden, die ons de ontbrekende bijzonderheden kunnen verschaffen...
  Zie opmerking 1
   fotos9x  fotos10x
   In de serie mocht natuurlijk niet ontbreken een opname van de fameuze bestelwagen van de fa. Bodewes, die dienst deed bij de Vrijwillige Brandweer.
  Helaas hebben we de plaats, waar de foto werd gemaakt, niet kunnen lokaliseren. Evenmin hebben we de beide mannen, die bij de motorkap staan, kunnen identificeren.
  Beiden dragen een armband, waarschijnl ijk van de Binnenlandse Strijdkrachten.
  Zie opmerking 2
   Zo zag 't tuinbouwgebied Huissen-Zand e.o. met zijn 374 bedrijven (waarvan er slechts 57 zonder "glas" ) er na de oorlog uit. Een enorme ravage was er aangericht in de honderden kassen en warenhuizen.
  Deze verwoesting betekende tevens het einde van de Huissense druiventeelt, die in de tweede helft van de jaren dertig, dankzij welgeslaagde druivencorso's, die duizenden bezoekers trokken, in het middelpunt van de (landelijke) belangstelling was komen staan.
  Huissen was, blijkens een in 1946 gepubliceerde statistiek, de relatief zwaarst getroffen gemeente van Gelderland.
  Bovenstaande opname van de van alle glas beroofde kassen en warenhuizen werd gemaakt op de zwaar getroffen kwekerij van de heer W. Tonk, tussen Struifstraat en Bloemstraat.
   Foto's :G. Bodewes; fotocoll.: HKH/B.Bodewes.
     

  Opmerking 1

  Kinderen op foto geïdentificeerd
  In het vorige nummer publiceerden wij een foto, welke in Huissen werd gemaakt tijdens bouwwerkzaamheden in de eerste oorlogse jaren.
  Wij waren er niet in geslaagd om de plaats te lokaliserene Ook het meisje en het jongetje op de voorgrond konden we niet identificeren. Wij ontvingen daarop enkele reacties, t.w. van de fam. M. Hendriks-Sluiter (Langestraat) en van de heer J.Th.Janssen (Muntstraat). Allen wezen zij als lokatie aan het terrein aan/achter de Wijngaarden, waar toen de Dokter Bosmansstraat, de Pater Rijkenstraat, de Pilgrimstraat en de Dr. Ariënsstraat werden aangelegd en de bebouwing van die straten verrees.
  De foto werd ge maakt vanuit de richting Deken van Wijkplein, zoals dat pleintje na de oorlog werd genoemd, met zicht op de Korte Loostraat. Naast de directiewagen zijn dan ook - wat vagelijk - zichtbaar de bebouwing aan dat gedeelte van de straat. Men kan b.v. het blok van drie huizen onderscheiden, dat er nu nog staat. Tussen het belendende en het volgende pand is enkele jaren na de oorlog nieuwbouw verrezen.
  De kinderen op de voorgrond konden gemakkel ijk worden geïdentificeerd door mevrouw Me Bodewes-Tonk (schoonzuster van de heer G. Bodewes, die de foto maakte). Het zijn haar dochtertje Annelies en haar neefje Henk Tonk (Hzn. )

   

  Opmerking 2

  Identificatie vanuit Brazilië
  Van ons lid pater M.Bodewes CSSp. uit Brazilië ontvingen we de volgende reactie:
  "Bij de foto op p.226 in "Mededelingen" jrg.7, nr.6, waarop twee personen staan bij "de fameuze bestelwagen van de fa. Bodewes; vermeldt U, dat U deze twee personen niet kunt identificeren.
  lk kan U mededelen, dat het mijn TWEE BROERS BER ARD EN GERHARD zijn. Bernard zit het dichtst bij de cabine:
  CONSELHEIRO PENA,         M. BODEWES

   
 • Zwaar getroffen Langestraat-gedeelte, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.6 Open or Close


  Zwaar getroffen Langestraat-gedeelte

  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.6

  LangestraatxZwaar getroffen werd op 2 oktober 1944 o.a. dit gedeelte van de Langestraat (foto uit de jaren twintig) tussen postkantoor en hervormde pastorie (hoge huis).
  Thans staan op die plaats de panden resp. van de fam. Kemperman (nr.38), modehuis De Lama (nr.36) , sigarenmagazijn Arntzen (nr.34) , banketbakkerij Kersten Rups (nr.32) en supermarkt Ifa (nr.30).
  In het pand links op de foto de voormalige dienstwoning van het hoofd van de (openbare) gemeenteschool - was tot aan het bombardement de oudheidkamer ondergebracht.
  De ruimten werden zwaar beschadigd toen het pand ernaast een voltreffer kreeg. Daarbij kwamen om het leven: de echtparen Wisseling-Bouwmeister en Abeling-Terhorst alsmede een zuster van de in verwachting zijnde vrouw.
  Alle panden, welke op deze foto te zien zijn, werden na de oorlog gesloopt, De hervormde pastorie werd herbouwd op de hoek van de Langestraat en de Bruinsgas (in de volksmond ook wel de Van Dortsgas genoemd).

  (Foto: HKH/coll.: B.Brons)

  (Prentbriefkaart uitgave: F.J.Arntzen )

   

   

   

   

   

   

 • Bombardementsslachtoffer Deken TH.J.van Wijk, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 6 Open or Close


  Bombardementsslachtoffer Deken TH.J.van Wijk

  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 6

  vanwijkxPastoor-deken Theodorus Johannes van Wijk, staande vóór de ingang van de pastorie aan de Langekerkstraat, in de kelder waarvan hij op 2 oktober 1944 zwaar werd gewond.
  (Van de 11 personen, die in die kelder onder de keuken een schuilplaats hadden gezocht, werden 9 op slag gedood; deken Van Wijk werd zwaar gewond en slechts de doofstomme schoenmaker Th.Neijenhuis overleefde de bominslag.)
  's Avonds rond 22 uur stierf de 60-jarige deken, die verzorgd werd door de Rode Kruis-verpleegsters Riet Tonk en Mimi Rijsemus (nu mevr. H. Dicker-R ijsemus) , aan zijn verwondingen in het Dominicanenklooster, dat als centraal noodhospitaal was ingericht.
  Hij werd op 3 oktober, 's namiddags om 17.30 uur, voorlopig begraven nabij de grafkelder van het klooster naast de ook in de pastoriekelder omgekomen pater, prof. dr. J.H.H.Sassen O.P.
  De noodlijkkist, waarin de deken werd begraven, was door J.W. de Koning vervaardigd van blauw gekleurde, met sterren beschilderde planken, afkomstig uit het beschadigde plafond van de kloosterkapel.
  Op 2 oktober 1945 werd de deken plechtig herbegraven in het massagraf. De lijkrede werd daarbij gehouden door kapelaan G.J.Terpstra.
  Deze zei o.a. : "Twee oktober 1944 stonden wij bij de gevallen deken. En toen heb ik bij mijzelf gedacht: alles, alles wat deze priester uiterlijk tot stand heeft gebracht, is totaal met hem verwoest... "

  (Foto : HKH/Coll.: B.Brons)

  In "Mededelingen jaargang 8, 1983, nr.1 stond nog een aanvulling op bovenstaand artikel.

  Rond het overlijden van Deken v. Wijk
  Naar aanleiding van de bijzonderheden, welke wij in het vorige nummer op p.206 vermeldden rond het overlijden van deken Th.J.van Wijk, die aan de zware verwondingen tengevolge van het bombardement van 2 oktober 1944 bezweek in een cel van het Dominicanenklooster, ontvingen wij een tweetal aanvullende reacties.
  De eerste was van ons lid, mevrouw Ans Wolters-Hoff te Groesbeek, die destijds eveneens als Rode-Kruis-helpster in het centraal noodhospitaal (Dominicanenklooster) werkzaam was. Zij moest alléén bij de zwaargewonde waken vanaf het moment, dat de deken in de kloostercel werd binnengebracht totdat zij in de late namiddaguren door de helpsters Mimi Rijsernus (mevr.M.Dicker-Rijsernus) en Riet Tonk (+) werd afgelost.
  Onderwijl kwamen regelmatig doktoren en anderen de cel binnen. De deken, overdekt met steengruis, roet en stof, was vrijwel de gehele tijd buiten bewustzijn. Als hij even bij kennis kwam, stamelde hij soms enkele onverstaanbare woorden, maar reageerde b.v. bevestigend -moeizaam met een hoofdknik- toen de RodeKruis-helpster hem vroeg of hij wist wie zij was. Hij pakte af en toe haar arm vast en kwam dan iets overeind. Mevro Wolters-Hoff herinnerde er nog aan, dat in dezelfde kloostercel, waar de deken in de avond van de 2e oktober 1944 stierf, op vier oktober, 's middags rond 16.30 uur, voor het eerst in de geschiedenis van het Dominicanenklooster, een kind in het convent werd geboren nl. van de echtelieden G.Kersten (toen brandweerman) en C.Kersten-Bos (l).
  Een tweede reactie eveneens een aanvull ing ontvingen wij van ons lid, de heer J.A.C.Zweers (Sr.). Hij vertelde, dat hij na het bombardement op weg ging van het ouderlijk huis in de (Korte) Loostraat naar zijn pand in de Hefmichstraat/hoek Achter de Gracht (dat hij thans bewoont) om te zien of en in hoeverre dat was getroffen.
  Hij passeerde daarbij de door een bom getroffen pastorie aan de Lange Kerkstraat. Op dat moment was de deken reeds uit de kelder gehaald en op een provisorische rijdende brancard gelegd, die moeizaam werd voortgeduwd door pater Bernard Eerden. Aangezien de pater temidden van het puin in de Langekerkstraat en de Vierakkerstraat vrijwel niet vooruit kon komen met zijn last, hielp de heer Zweers hem de brancard te dragen.
  Hij was daarmee behulpzaam tot aan de Kloosterlaan, van waaraf pater Eerden ongehinderd zijn weg kon vervolgen naar het klooster.
  Toen de heer Zweers pater Eerden vergezelde, was de deken eveneens buiten bewustzijn.

  1) Daarna werden nog 7 kinderen in het klooster geboren, op 8, 9, 10 (2), 11, 12 en 15 oktober 1944.

   

 • 13/14 MEI 1943: Brandende stadsparochiekerk, uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 6 Open or Close


  13/14 MEI 1943: Brandende stadsparochiekerk
  Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 6

  brand1xHet brandbombardement in de nacht van 13 op 14 mei 1943 , dat twee levens eiste, deed het schip van de stadsparochiekerk geheel in vlammen opgaan.
  Daarbij gingen tal van onvervangbare kunstschatten helaas verloren. In het kader van een herbouwactie ontwierp Kees Berendsen een affiche in kleuren, die de behouden gebleven toren liet zien tegen de vlammen der brandende kerk, die negen jaar tevoren na verbouw en uitbreiding tot kruiskerk in gebruik was genomen.
  Bij de redding van de toren was de kunstenaar zelf nauw betrokken geweest, tezamen met de heer P. Lestrade.
  In okt. 1944 zou de machtige Rijnlandse toren door de Duitsers worden opgeblazen.


  (Fotocoll.: HKH/W.Roelofs)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Nog in 1955: Waaggebouw op de Markt, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5 Open or Close


  Nog in 1955: Waaggebouw op de Markt

  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5

  waagx

  Een historisch gebouw aan de Markt, dat, behalve de Stadsherberg, de oorlog had overleefd, was de uit 1732 daterende Stadswaag (Stads. tabaks-, boter- en kersen- waag) Het gebouw, dat was bl ijven staan terwijl rondom de huizen bij het bombardement van 2 okt. 1944 zwaar waren beschadigd of totaal waren verwoest, zou niettemin toch aan de sloop ten offer vallen. In het kader van de marktuitbreiding moest het pand verdwijnen.Eind augustus/ begin september 1955 werd het gesloopt. Daarbij kwam aan de noordoostelijke zijde een vrijstaande oude muur van 39 cm. dik (kloostermoppen) vrij, waarin zich vier dichtgemetselde zandstenen raamkozijnen bevonden; restanten van een ouder gebouw, mogelijk de vroegere waag De waag stond tussen het hoekpand (café) Langestraat-Markt en het winkel -woonhuis van de fam. Bos, iets ter zijde van de plaats, waar zich nu het zwanebeeld bevindt. Na de weigering in de "laatste Pruisische periode" (1813-1816) om de waagdwang te
  herstellen werd het drie verdiepingen hoge gebouw voor diverse doeleinden gebruikt, o.a. als graanpakhuis tot in de 2e helft van de jaren dertig, waarna het een tijd lang hoofdkwartier van de Verkennersgroep Mbaga was. In 1939 werd het tijdelijk gevorderd ten behoeve van de te Huissen gelegerde militairen. Na de oorlog kreeg de fa. Wezendonk gelegenheid er haar smederij te vestigen tot aan de sloop.
  (Foto: HKH/H.W.J.Derksen)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bij de foto's nabij de hoek Langestraat/Bloemerstraat, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5 Open or Close


  Bij de foto's nabij de hoek Langestraat/Bloemerstraat
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5

  Bij het artikel "De hoek Langestraat en (huidige) Vicariestraat" in "Mededelingen", jrg. 7, nr. 3, pp. 84-97, reproduceerden we op p.86 een ansichtkaart "Langestraat te Huissen" ter hoogte van café De Toelast. Op die foto was links nog even zichtbaar een gedeelte van het hoekpand van Boekhorst. Daarnaast was te zien café de Toelast, vervolgens het winkel-woonhuis van Arends ("Jan van de Kromme Toon"), het huis van H. Kloppenburg en de timmerwerkplaats van J. de Koning.
  We beschikken thans over andere - twee - foto's, welke die betrokken panden nabij de hoek Bloemerstraat (Vicariestraat) weergeven, namelijk één, welke de situatie toont vóór die welke op de genoemde ansichtkaart te zien is (p.175) en één -van latere datum- die de panden vanuit een ander gezichtspunt toont.
  De eerste foto werd gemaakt toen naast de winkel van Arends nog het oude pand met de gepleisterde gevel van H. Kloppenburg stond.De foto maakt deel uit van de bekende "Huissen Revue"-albums, welke de Kring een aantal jaren geleden ten geschenke ontving van wijlen pastoor J.L.Smulders (kapelaan te Huissen-stad 1930-1931). De foto is reeds een -niet al te beste- reproductie.
  De tweede foto ontvingen wij ter reproductie van mevrouw E.Helmich-Bonke. De opname werd vermoedelijk gemaakt ten tijde van de verschijning van de bovenvermelde ansichtkaart.
  Zij toont v.l.n.r. het grote huis van de fam. Boekhorst tussen Bloemnerstraat (Vicariestraat) en Kortekerkstraat, dan café De Toelast, de winkel van Arends en tenslotte de nieuwe voorgevel met dakkapel van het pand Kloppenburg, welke door de fa. Stoffels uit Bemmel werd gebouwd (l), Dit pand bleef tot aan de evacuatie bewoond door de heer H. Kloppenburg en twee ongehuwde zusters; na de oorlog o.a. door de heer B.Mattijssen. Thans is er gevestigd het accountantskantoor C.C.G.Otten , Langestraat 29.
  H.W.J.D.
  (1) Vriendelijke mededeling van de heer J.C. Berendsen

  Hoek Langestraat Bloemerstraat1xHoek Langestraat Bloemerstraat2x

 • De Markt meer dan zeven eeuwen bewoond, uit Mededelingen jaargang7, 1982, nr. 5 Open or Close


  De Markt meer dan zeven eeuwen bewoond

  door TH.H.JANSSEN

  uit Mededelingen jaargang7, 1982, nr. 5

  Graafwerkzaamheden in de maand juli j.1. op de Markt nabij het transformatorhuisje van de P.G.E.M., gaven ons toevallig de gelegenheid om ter plaatse nog wat dieper in Huissens bodem en daarmede ook wat dieper in de wordingsgeschiedenis van dit komgedeelte van Huissen te duiken,
  Om de werkzaamheden niet te belemmeren kon slechts een put van geringe omvang worden gegraven. Daarbij werd al onmiddellijk gestoten op een muurwerk van kloostermoppen, dat deel moet hebben uitgemaakt van één der gevels van de voormalige gasthuisbebouwing, nl. van de kapel. Langs deze muur werden scherven van aardewerk en korte, gedrongen gesmede spijkers aangetroffen.
  Op een diepte van 2.50 meter was de ongeroerde grond nog steeds niet bereikt.Het bleek zelfs, dat op deze diepte de cultuurresten van oudere datum werden.

  Tijdens de ingraving zijn geen sporen van een bestrating of huisvloer aangetroffen, zodat mag worden aangenomen, dat we op het erf van een gebouw hebben gezeten.
  De oudste gevonden scherven zijn onomstotelijk te dateren in de eerste helft van de 13e eeuw. Ik ben er zeker van, dat bij een verdere uitgraving 12e eeuwse en mogelijk sporen van nog oudere datum zullen worden aangetroffen.
  Het marktterrein vormt een rijke bron voor de geschiedkundige kennis van zowel de voorstedelijke nederzetting ais het met stadsrechten begiftigde Huissen. Deze conclusie kan worden getrokken uit de resultaten van de door mij gedurende jaren uitgevoerde waarnemingen tijdens graafwerkzaamheden op de Markt. Zij is archeologisch gezien een zeer interessant gebied. Het heeft van oudsher een geheel eigen plaats in het stadje ingenomen.
  • Graafwerzaamheden werden uitgevoerd door schrijveren zoon H.Janssen.
  Het stadje vertoonde vanaf de beginjaren een nogal agrarisch karakter. Het areaal binnen de stadswallen was verdeeld in een groot aantal terreinen, waarop veelal boerenhoeven (stadsboerderijen) stonden. Weliswaar lagen de grote akkers, weiden en boomgaarden buiten de stadsmuren, de boerenbehuizingen binnen de stad hadden echter nog wel zoveel grond (erf) rond de boerderij (bouwhof) , dat hierop voldoende geteeld kon worden om in eigen behoeften te voorzien.
  De Markt en directè omgeving vormden hierop echter een uitzondering. In de 16e eeuw was deze nagenoeg volgebouwd met allerlei bouwwerken, zelfs meer dan nu, welke in directe zin niets met het agrarisch leven te maken hadden (1) De functies van deze gebouwen waren meer stedelijk gericht en wel op de verdediging, de inkomsten (tol), de handel, het bestuur, de sociale en medische verzorging. Een en ander is op pagina 180 in een plattegrondschets in beeld gebracht. Markt 7eeuwen1x
  Men vond er allereerst de stadsmuur ( langs de binnenglooiing van de dijk (A), welke het gehele gebied aan de oostzijde begrensde. In deze stadsmuur was (ter hoogte van het achterterrein bij snackbar E.Jeurissen) de Rijnpoort opgenomen (B). Deze Rijnpoort vond nog een extra verdediging in de stadstoren , gelegen op het einde van de Rijnstraat (C) en een toren aan de andere zijde, richting Gasthuisstraat gelegen (D).
  Rechts van het poortgebouw, aan de buitenzijde van de stadsmuur, bevond zich het tolhuis i.v.m. de riviertol (E). Het geheel werd aan de voorzijde afgedekt door een nog goed bevaarbare hoofdarm van de Rijn, de huidige Strang (F). Vanuit de uiterwaarden, via de weg naar de Rijnpoort (G} de stad binnenkomend, vond men links, ter hoogte van de huidige oprit naar de Stadsdam (H) en rechts, ter hoogte van de nu onbebouwde zijde van de Rijnstraat (I), alsmede aan de overzijde, overeenkornend rnet de huidige bebouwing (J), diverse grote en voorname huizen, welke door gegoede en notabele families bewoond moeten zijn geweest.
  Verder vond men hier en daar verstrooid over de Markt nog enkele pakhuizen. Het zuidoostelijke deel van dit terrein, dat gedeelte waarop wekelijks de vrijdagmarkt plaatsvindt, werd in beslaggenon door een gebouwencomplex, dat van de Tempelieren afkomstig heet te zijn (K).
  Dit complex, dat ongeveer een kwart van het beschreven gebied besloeg, bestond uit een commanderij (1) met kapel (2), een gasthuis (3) en de nodige bijgebouwen (4). In deze gebouwen werd onder meer aan vreemdelingen, armen en zieken onderdak verschaft en mogelijk was het ook een oord voor het lenen van geld. In één van deze gebouwen was gedurende lange tijd het stadsbestuur gevestigd.
  Deze gebouwen heetten , zoals reeds opgemerkt, afkomstig te zijn van de Tempelieren. Bij mijn weten wordt hierover voor het eerst gewag gemaakt in 19e eeuwse schriftelijke stukken (2), Of deze gebouwen ook werkelijk door of vanwege de Orde der Tempelieren zijn opgericht is een omstreden zaak. Met zekerheid is daarover nog niets te zeggen daar hieromtrent nog geen oorspronkelijke schriftelijke stukker zijn gevonden" Wat echter we! te denken geeft, is het feit, dat vóór de 19e eeuw ter herinnering aan deze vestiging aan één der straten langs de Markt de naam Tempelierenstraat is gegeven, welke naam nog steeds als officiële straatnaam wordt gehandhaafd.
  Deze straat begrensde aan één zijde de Tempelierengebouwen (K) en aan de andere zijde een rij afzonderlijke woningen (L) . Dat de eerder genoemde gebouwen op de Markt aanwezig zijn geweest, is we! met zekerheid te zeggen.
  In de loop van de tijd worden ze verschillende malen met naam genoemd, zoals: "Domum Hospitales" (gasthuis) in 1364, "gasthuiskapel" in 1348 en 1469 en een niet met name aangeduid gebouw ernaast, dat dan naar al le waarschijnlijkheid het onderkomen, de commanderij, van de geestelijke bedienaar der kapel moet zijn geweest, is wel met zekerheid te zeggen.
  Ook worden in 16e eeuwse schriftelijke stukken nog de Meesteren van het Gasthuis genoemd (4). ·
  Indien er werkelijk sprake van een Tempelîerencommanderij is geweest, dan moeten deze gebouwen van zeer oude datum zijn geweest, aangezien de Orde der Tempelieren in 1312 door Paus Clemens V werd opgeheven, waarna de goederen kwamen aan de Johanniter- en Duitse Orde. Dit betekent automatisch, dat genoemde gebouwen reeds in de 13e eeuw moeten zijn opgetrokken. Een en ander zal door een eenvoudig onderzoek kunnen worden vastgesteld daar bij de bouw de vroegste vorm van kloostermoppen of tufsteenmateriaal moet zijn gebruikt.
  Het laatste onderzoek op de Markt heeft in elk geval aangetoond, dat het marktterrein in de 13e eeuw bebouwd en bewoond moet zijn geweest. Mogelijk kan een verdere bestudering van het bodemarchief opheldering verschaffen over de vraag of Huissen ook werkelijk een Vestiging van de Tempelieren binnen zijn muren heeft gehad. Het lijkt me een goede zaak om toekomstige ingravingen aldaar met meer dan normale zorg uit te voeren.
  Wat is er nu tijdens het laatste onderzoek van deze bewoning op de Markt aan cultuurresten teruggevonden? Allerlei fragmenten van aardewerk uit de 13e tot en met de 15e eeuw.
  Op pagina 187 zijn enkele prototypen in beeld gebracht en aangevuld met afbeeldingen van voorwerpen, welke ik reeds bij vroegere waarnemingen had gevonden. Al deze resten van aardewerk kunnen in twee hoofdgroepen worden ondergebracht, namelijk:
  a. zwarte tot grijskleurige fragmenten van kogelpotvormig aardewerk, hetwelk al of niet van een aangeknepen voet(standring) was voorzien;
  b. fragmenten van het zogenaamde Siegburger Steinzeug alsmede van de voorlopers daarvan.
  De onder a. genoemde waar, waarvan de aanvang wat vroeger in de tijd ligt dan de onder b. genoemde, vertoont jammer genoeg te weinig kenmerkende vormen, reden waarom het geen zin heeft om ze af te beelden. Volstaan wordt derhalve met een beschrijving.
  Tot deze groep aardewerk behoren o.a. de scherven, afkomstig van het zogenaamde Paffrathaardewerk. Het is het aardewerk, dat in de 12e en 13e eeuw in het pottenbakkerscentrum Paffrath in Duitsland is vervaardigd. De scherven hiervan zijn op de breuk schilverig wit, terwijl het oppervlak door het bakproces glanzend wit of zwart is gesinterd. Eén randfragment van zo'n kogelvormige pot is nog voorzien van een gemshoornachtige handgreep, eveneens een kenmerk van dit soort aardewerk.
  Tussen de scherven bevinden zich ook nog exemplaren van grove dikwandige onregelmatig gevormde kogelpotten. Ook werd een fragment van het bovenstuk van een vrij grote dikwandige grijze kan gevonden. Volgens mij dienen deze twee laatste in de 12e eeuw te worden geplaatst.
  Al dit materiaal toont veel overeenkomst met het materiaal, dat indertijd tijdens de opgraving aan de Burchtgracht is gevonden (5). Het vormt ook het jongste materiaal boven het indertijd door mij aan de Duisterestraat gevonden Merovingische grafveld.
  De resten van het onder b. genoemde aardewerk, beslaan een periode, welke loopt van de eerste helft der 13e tot en met de î5e eeuw. Het zijn resten van drinkbekers, drinkkannen, schenkkannen en voorraadkruiken, welke van een gegolfde aangeknepen voet zijn voorziend Het 13e eeuwse materiaal hiervan komt eveneens overeen rnet dat wat indertijd aan de Burchtgracht is aangetroffen.
  !n de loop van de tijd treden bij dit soort aardewerk vormwijzigingen op, op grond waarvan het geheel in een tijdscherna kan worden ondergebracht.

  Markt 7eeuwen2xGroep 1, midden 13e eeuw.
  Het zijn kannen, waarvan het halsuiteinde is voorzien van een geribbelde rand. Op pag.187 is onder de nrs. 1 a en b een voorbeeld geven.
  Groep 2, einde 13e eeuw.
  Bij deze exemplaren is het halseinde voorzien van een gladde, iets taps naar binnen lopende halsband. Het zijn de op pag. 187 onder de nrs. 2 en 3 afgebeelde exemplaren. Over het algemeen zijn zij donkerbruin van kleur, waarbij het gehele oppervlak van rossige spikkels is voorzien.
  Groep 3, 14e eeuw
  Bij deze exemplaren wordt de halsrand gevormd door een verticaal staande gladde band. Deze vorm is aangegeven op pag.187 onder nr. 4. Deze kannen zijn egaal van kleur en komen voor in de tint rossig tot oranje, licht tot donkerbruin en paars.
  Groep 4, overgang 14e - 15e eeuw.
  Bij deze typen heeft de pottenbakker de romp en hals van de kruik nagenoeg opgedraaid. Het zijn drinkkannen, waarvan de inhoud groter is dan die van de oudere exemplaren. Zie pag.187 nr. 5.
  0ver het algemeen zijn ze lichtgrijs of okerkleurig van tint.
  Groep 5, begin 15e eeuw.
  Hierbij wordt de hals steeds smaller uitgevoerd en in het begin flauw doch later in de tijd duidelijk geknikt afgezet op de romp, hetgeen voor de eerste exemplaren op pag.188 onder de nrs. 6 en 7 en voor de laatste vorm onder nr. 8 is aangegeven. Dit materiaal is over het algemeen okerkleurig of lichtbruin van tint.
  Groep 6, 15e eeuw.
  Dit materiaal is voorzien van een smalle lang gerekte hals. Deze typen hebben in de volksmond de naam "Jacokokan" gekregen. Zie pag. 188, nr.9. Met dit type wordt het aardewerk in deze vormontwikkeling afgesloten. Tussen alle resten bevond zich nog een bovenstuk van een bijzondere vorm. Deze is afkomstig van een groot formaat stenen veldfles, zoals deze door reizigers en pelgrims werd gebruikt. Dit ragment is van een voorraadfles afkomstig, welke met lederen riemen opzij van een paard werd gehangen. Dit exemplaar vertoont een paarse kleur en valt mogelijk te dateren in de 14e eeuw.
  De buik werd in twee delen vervaardigd. Eerst werd de ene helft uit klei gedraaid, waarna de andere helft met de hand knedend werd opgezet. Aan de bovenzijde werd vervolgens een hals met aan weerszijden een bandoor aangekleefd.
  Markt 7eeuwen3x

  Een afbeelding is te vinden op pag. 188 onder nr.10. Van dergelijke veldflessen doch van kleiner formaat heb ik ook resten gevonden op het terrein van het Dominicanenklooster en op de hoek van de Langestraat en de Vicariestraat. Deze werden echter met een lederen riem aan de gordel gedragen. Markt 7eeuwen4x

  Doordat aardewerk nagenoeg onvergankelijk is, vormt dit doorgaans de hoofdmoot in het archeologische vondstenpakket. Toch kunnen de omstandigheden in de grond van dien aard zijn geweest, dat ook vergankelijke cultuurresten in een verrassend goede staat zijn aangetroffen. Als voorbeeld hiervan een op de Markt gevonden sleutel. Het betreft hier een steeksleutel voor een pennenslot. In het ten opzichte van de pen haaks staande ronde blad bevinden zich twee kruisvormige openingen. Het is een bijzonder type sleutel. Daar dit exemplaar tussen 14e eeuwse scherven werd gevonden lijkt een datering in dezelfde tijd wel aannemelijk.
  Zie voor afbeelding pag.189 onder nr. 11.
  Op het marktterrein zelf îs nagenoeg geen 16e eeuws of jonger materiaal aangetroffen. Dit duidt er mogelijk op, dat door de omvangrijke bebouwing of de aard daarvan geen afvalgaten in de erven of tuinen konden worden gegraven en dat alle afval naar elders werd afgevoerd. Wellicht vormt dit de verklaring voor de grote hoeveelheden 16e eeuwse en latere huisafval, welke in het terreingedeelte tussen de Langestraat en de Stadsdam achter de huizen werd aangetroffen.

  NOTEN:

  1) RAG, Verz.Dom.Adm.Huissen, Inv.nr.9 (Legerboick und Register der Rentmeistereien Huessen, 1577).
  2) Graadt Jonckers R.H., Huissen, eene stad des vredes. Dordrecht, 1856 (Facs. Huissen 1977).- Derksen H.W.J., Eens vestigden zich Tempelieren in het land der Over-Betuwe. In: De Gelderlander 23 en 25 februari, 7 en 8 maart 1955.- Derksen H.W.J. en J.H.F. Zweers, Huissens stadhuis had zes voorgangers. Huissen, 1978.
  3) RAG, Verz.Dom.Adm.Huissen, inv.nr.XV a-16 (Tabula Regîstri Literarum van het St. Elisabeth Convent te Huissen).
  4) RAG, Verz.Dom.Adm.Huissen, inv.nr.9
  5) Zie voor vergelijkende gegevens: "Mededelîngen" HKH 1977/78,nr.2, pp.72-83; idem nr.4, pp.155-156, 161-164, 167; idem nr.6, pp. 229-238, en : Janssen Th.H., Aspecten van het stadskernonderzoek in Huissen. In: Westerheem XXVII (1978), pp. 195-204.

 • Onttakelde molen in winters landschap, uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr.5 Open or Close


  Onttakelde molen in winters landschap

  Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr.5

  In 1929 had de sloop plaats van de toen oudste torenmolen van Nederland, de "molen van Heijckmann" in de Molendel tegenover het Dominicanenklooster. Het werk werd uitgevoerd door een Apeldoorns slopersbedrijf, dat het slechts te doen was om de kloostermoppen aangezien die nog waarde hadden voor de restauratie van oude gebouwen (1).
  Van de molen tijdens de sloop publiceren we thans twee bijzondere foto's. Het gaat hier om oorspronkelijk twee, wat vergeelde amateurkiekjes, van 5.0x7.8 cm, die we hebben laten reproduceren en vergroten. Zij werden ons beschikbaar gesteld door mevr.E. Helmich-Bonke en laten de reeds van de kap en de wieken ontdane molen zien in een winters sneeuw- en ijslandschap.
  De eerste foto werd gemaakt vanaf de richting De Grote Bloem (Domineeswater).  Op de achtergrond links is het Dominicanenklooster met de toren van de kloosterkapel zichtbaar.

  De andere foto toont de molen vanaf de Angerse dijk gezien, met de door knotwilgen gemarkeerde toegangsweg vanaf de Stadsdam.

  1) G.W.C. van Wezel, De cilindrisch gemetselde molen te Huissen. In: Bijdragen en Mededelingen van Gelre, dl. LXVIII (1974/75), pp. 57-75.

  molen1xmolen2x

 • Ansichtkaart van Markt/Langestraat, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5 Open or Close


  Ansichtkaart van Markt/Langestraat,

  uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr.5

  Markt langestraatxDe Kring-fotocollectie beschikt - zoals vermeld -- thans over een reproductie van de op de omslag afgebeelde ansichtkaart, welke het voormalige raadhuis op de Markt laat zien mét een aantal panden in de Langestraat. Het gaat hier om een bijzonder scherpe opname uit een serie, die werd uitgegeven door H.Th. Geveling te Huissen en gedrukt door "Brinio, Rotterdam" onder nr. 1018/7. Het betrokken exemplaar werd op 1 december 1916 vanuit Huissen verzonden door de militair A.J.van Eldik via de veldpost aan zijn vriend, de militair J.H.van Neerbos, I Batterij, 3 Compagnie, 19R.I., II Divisie, Veldleger.
  Zij toont dus de situatie aan het begin van deze eeuw. Zij laat het uit 1867 daterende en in 1938 gesloopte zgn. Waterstaats-stadhuis zien met ervóór de hardstenen pomp, waarop de petroleumlantaarn, en daarnaast een ANWB-wegwijzer.
  Niet alleen wegens de scherpe afbeelding van het stadhuis, maar ook wegens de overige panden is de kaart interessant. Twee van die panden zijn behouden gebleven. De meeste werden bij het bombardement van 2 oktober 1944 verwoest.
  Uiterst links is nog even zichtbaar het hoge huis-met-het-scheepje, dat door de timmerman/bouwkundige G.F. Siepman werd ontworpen. Het werd laatstelijk bewoond door de families W.Hooyman/H.Demon.
  Daarnaast het pand, dat laatstelijk bewoond werd door de fam. De Haas. Het werd in 1943 op de gemeentelijke monumnenten!ijst geplaatst, o.a. wegens het bovenlicht met levensboom en wegens de stoepstenen met inscripties.
  Op deze plaats staat thans Het Wijnhuis. Het pand daarnaast staat er nu nog, zij het verbouwd. Het huisvest thans de winkel van Broekmans Mode, met bovenhuis.
  Het hoge pand ernaast is - eveneens verbouwd - het winkel-woonhuis van drukkerij/kantoorboekhandel Kuipers.
  Het hoekpand, laatstelijk bewoond door de fam. M.Hendriks-Stevens, werd in het midden van de jaren dertig gesloopt om plaats te maken voor de winkel "De Toko", met woning en bovenwoning van de fam.J.A.van der Kemp-Peters, na kapsalon Koeleman.
  De panden rechts zijn alle verdwenen. Geheel rechts - met straatlantaarn -. het laatstelijk door de fam.V. F.Siepman bewoonde pand, toen ook reeds door de fam. (G.F.) Siepman bewoond als winkelwoonhuis (zie reclamebord van Continental-banden). Markt langestraat1x
  Daarnaast het zgn. pilarenhuis, dat resp. school en sigarenfabriek was en laatstelijk winkel-woonhuis van de fam. A. Ponger. Het werd eveneens op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
  Naast dit pand staan (op de foto slechts ten dele zichtbaar) resp. café De Poort van Cleve en het café-hoekpand, laatstelijk bewoond door de fam. Hoedt.
  Op de plaats van de panden van Siepman en Ponger staat thans het - intussen verlaten - Rabo-bankgebouw. Na de sloop van De Poort van Cleve en café Hoedt werd ter plekke niet meer herbouwd. De ruimte werd gebruikt voor de uitbreiding van de Markt.
  Ter verdere oriëntatie: naast het pand van de fam. Siepman werd in het midden van de jaren twintig "De Cremerstichting" gebouwd.
  De foto op p. 154 laat die situatie zien, zoals zij was tot aan het bombardement van 2 oktober 1944. De opname, die in 1942/43 werd gemaakt vanaf de stoep van De Toko (men zie rechts het zonnescherm van winkel en bakkerij Hagdorn, thans drukkerij en kantoorboekhandel Kuipers) toont v.l.n.r. het zgn. Pilarenhuis van de fam. A.Ponger (thans Rabo-bankgebouw) , het winkel-woonhuis van de fam.V.F, Siepman (met het reclamebord van Ford en de Texaco-benzînepomp) en daarnaast het gebouvv van de Cremerstichting"
  Op de achtergrond is zichtbaar de door oorlogshandelingen verwoeste toren van de Ned. Hervorme kerk
  H.W.J.D.

 • Van kapotte ramen en een ooievaarsnest De Huissense burcht in 1629, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 5 Open or Close


  Van kapotte ramen en een ooievaarsnest,. De Huissense burcht in 1629

  door DR.E. SMIT en DRS.J.H.F.ZWEERS

  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 5

  Toen in het jaar 1633 Adam von Schwarzenberg de Landeshoheit over Huissen verwierf was hij er natuurlijk bijzonder in geïnteresseerd te weten, wat er in zijn nieuwe bezitting zoal aanwezig was. Daaraan danken we een tweetal inventarislijsten, die de Huissense rentmeester Conraidt Blaispeill op 4 augustus 1633 opstuurde en die dankzij de zorgvuldigheid van de Sclwarzenbergers nog heden in hun familiearchief in Cesky Krumlov berusten (1),
  Het gaat om lijsten, die niet in 1633, maar in 1629 zijn opgemaakt, toen ambtman Peter Hertenn de Huissense burcht verliet en de inventaris naliep met rentmeester B!aispeill, richter Willem van Vinceler en twee Huissense schepenen, Arnolt van Mens (Mainz) en Willem Schoenstein.
  Wat op de eerste plaats opvalt aan deze inventarislijsten is het feit, dat er tussen 24 aprîl 1629 en 4 augustus 1633 nauwelijks verandering in de burchtinventaris lijkt te zijn gekomen. Datgene wat veranderde is zeer zorgvuldig genoteerd en blijkt zeer gering. Des te opmerkelijker, als we ons realiseren, dat kort na het opmaken van de inventaris staatse troepen onder de Engelse kolonel Edward Harwood de burcht "bezochten" Het onderhavige document maakt daar melding van, maar vermeldt niet anders dan het zoekraken van een boogje, dat Harwood voor het voltrekken van een doodstraf had laten gebruiken. Dat Harwood's troepen, die in elk geval op 18 augustus 1629 in Huissen waren (2), wel degelijk méér meegenomen hebben, blijkt uit andere bron.
  Nog op 22 november 1629 klaagde Adam von Schwarzenberg daarover bij de Staten Generaal (3). Uit het feit, dat de lijst geen verdere verliezen vermeldt zou wellicht af te leiden zijn, dat Schwarzenbergs protest succes heeft gehad. Als men de burchtinventaris beziet, 1ijkt zuinigheid wel meer dan gepast. Er is onwaarschijnlijk weinig aanwezig en datgene wat er is, is in bijzonder slechte staat. De schrijver klaagt zelfs over het feit, dat diverse ramen kapot zijn en als men de kwaliteit van het geschut bekijkt, krijgt men ook al niet de indruk van een militair bolwerk, laat staan van een "fortified stronghold", zoals de Britse historicus Geoffrey Parker Huissen nog in een recent werk betitelde (4).
  Helemaal lachwekkend wordt het, als we de toestand van de huishoudeli jke artikelen op de tweede lijst bezien, waar het beddegoed, zilveren en tinnen vaatwerk, kasten, bedden, tafels en stoelen worden opgesomd. Er is een grote hoeveelheid lakens en dekens, nog in 1624 aangevuld, maar de kwaliteit laat enigszins te wensen over.
  "Ist aber alles alt und vihl gebraucht", "mit vihlen Iöchern verschlissen und nicht mehr tügen", "ganz schlissigh und zerbrochen" zijn zo wat toevoegingen in de inventaris. De veren bedden zijn bevlekt en smerig, van de vier hemelbedden was er slechts één nog in redelijke staat. Het was voor de bewoner van de burcht ook al geen aanlokkelijk perspectief hoge gasten te ontvangen. burcht1xEr was zeggen en schrijven één wijnroemer op zilveren voet in bruikbare staat. Met de rest van het tafelzilver was het wat beter, al moesten de gasten wel volgens middeleeuws gebruik met hun handen eten, want er waren 15 messen en 2 vorken. Hier en daar stond zowaar nog het Kleefse hertogelijke wapen op, maar een A op het doek van een bed geeft wel te denken, als men beseft, dat de laatste hertog Adolf in 1448 was gestorven. Opvallend moet ook de grote zwart-groene kist met het landsheerlijk wapen geweest zijn, alleen wat lastig bruikbaar zonder sleutel.
  Hoe desolaat ook de toestand van de Huissense burcht mag zijn geweest, we krijgen uit de lijst wel een idee, hoe de burcht was ingedeeld. Er is sprake van een voorpoort en een poort, beide bekend van de diverse kaarten en prenten. De aanbouw, die op de tekeningen van de burcht te zien is, heet in de stukken het "Vorhaus". In het hoofdgebouw was er een grote zaal, één grote Stube en diverse kleine. Men kon vanaf de bovenvertrekken met een trap door een venster in deleien op de tinnen komen, van waaraf dus een extra verdediging moge1ijk was. Curieus is ook de vermelding van een brouwhuis op het terrein van de burcht. Dit gebouw met zijn boven de gracht uitstekende hijsbalk was al bekend, maar niet zijn bestemming. Opmerkelijk is ook de vermelding van de bouw van een ooievaarsnest op de grote toren in 1633. Men gebruikte daarvoor de restanten van een oud wiel.
  Het is ons tot heden helaas niet bekend, of Adam von Schwarzenberg in het schrijven van Blaispeill van 4 augustus 1633 aanleiding heeft gevonden om de toestand van de burcht te verbeteren. Dit is wellicht geschied naar aanleiding van het bezoek, dat keurprins Friedrich Wilhelm in 1635 aan de Huissense burcht bracht (5), Zo dit al gebeurd is, dan heeft het weinig geholpen. Na de diverse "visites", die Staatse en Hessische troepen aan de burcht brachten in de jaren 1635 - 1641 was het ambtshuis danig beschadigd. Hierover beklaagt Blaispeill zich op 19 maart 1641 bij de keurvorst (6),
  Om de lezer een indruk te geven van de toestand van een en ander hebben wij de eerste van beide inventarislijsten hier met de verta1ing gepubliceerd.


  NOTEN:

  1) Statn Oblastni Archiv Cesky Krumlov, Schwarzenbergisches Familienarchiv. Abgekommene Besitzungen I Ab9: Huissen.
  2) F.J.G. te Aaa en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568 - 1795, deel IV, Breda 1910, p. 4, 279.
  3) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve Mark Akten 3944.
  4) G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567 - 1659, Cambridge 1981, p. 14-15.
  5) F.A.Hoefer, De groote keurvorst als jongeling in Gelderland. In: Bijdragen en Mededeelingen van Gelre XL (1937),p.49-68.
  6) Zentrales Staatsarchiv Merseburg - Bestand Kleve, Mark, Ravensberg und Niederlande, Rep. 34 Nr. 101 Bd. 1.

  DE BURCHTINVENTARIS VAN 1629
  Copie
  Inventaris van hetgeen Ambtman Peter Hertenn bij zijn vertrek van de burcht Huissen aan oude zaken of roerende goederen aan de rentmeester aldaar Conrad Blaspeill overgedragen heeft
  1. Twee voetbogen met aan elk twee kromme ijzers met een knipslot
  2. Een ijzeren lijfband met een ketting voor de gevangenen
  3. Een handboogje met twee brastelen/of kromme ijzers eraan
  (In de marge: N.B.Deze handboog heeft kolonel Harwood gekregen en er een gevangene mee dood laten schietén, die uit de gevangenis gebroken was; daarom is het niet terug ontvangen. Getuigenis van de burggraaf Johan Schmidt 22 aug. 1629 Jan Schmidt)
  4. Een zwarte regimentsstok.
  5. Twee oude ruiterharnassen boven op het kamertje, waarvan bij te een het vizier is gebroken.
  6. Nog vijf ijzeren handschoenen met twee schootsstukken
  7. Elf ijzeren haakbussen, zowel kleine ais grote : daaronder zijn twee oude grote landroeren (geweren) gerekend.
  8. Nog drie haakbussen; nog vijf lopen van oude geweren
  9. Een legerpan
  10. Een oude zitkist (dekenkist) , die in de zaal staat
  11. Een groot leistenen bord op een stenen voet gemetseld
  12. Nog een harnaskruis van hout
  13. Een ketelhaak in de keuken. Nog een heel oude kookbank
  14. Op de grote kamer een ijzeren tegelkachel met aarden pannen er bovenop gelegd
  15. Achter de grote kamer twee kleine ijzeren stukjes geschut zonder affuiten; aldaar staan drie oude raderen, die voor niets meer geschikt zijn, omdat er helemaal geen ijzerwerk meer aan zit
  (In de marge: N.B. Van deze drie raderen is er één als duivennest gebruikt, het andere in 1633 op de grote toren als ooievaarsnest; het derde is verrot en uit elkaar gevallen, bovendien dienden ze nergens anders toe)
  16. Op de korenzolder is het houtwerk van een rosmolen gevonden, waartoe twee lange armen behoren, die onder de poort liggen. Er mankeren nog een dwarshout en drie lange armen aan.
  17.Nog een bouwvallige handmolen
  18. Nog twee venstertrappen aan het leien venster, waardoor men op de tinnen komt.
  19. Een windspoel met het bijbehorende touw, dat echter op drie plaatsen gebroken en aan elkaar geknoopt is.
  20. Op het kamertje boven de trap in het voorhuis is een venster er heleraal uit. Eén is er zonder hangwerk voor het venstergat. Bovendien moeten in de zaal, in de oude keuken, op het onderste kamertje en dergelijke de glazen nodig gerepareerd worden en van windroeden voorzien
  21o. Boven het poortkamertje naast het plein mankeert een ijzeren deur van het venster.
  22. Voor op het stenen plein naast de tuin staat een mortier zonder affuit
  23. In het gewelf onder het pannen dak een mortier met zijn affuit, maar zonder wielen
  24.Nog onder het pannen dak een ijzeren stukje geschut zonder affuit

  In het brouwhuis

  1. Een brouwketel, die aan de ene kant helemaal doorgebrand en zeven jaar geleden opgelapt is.
  2. Nog twee brouwkuipen.
  3. Vijf watergoten van eiken en vurehout, de drie langste volkomen ondeugdelijk
  4. Nog drie stukken hout, die bij de losse vloer behoren
  5. Vier lange en vijf korte houten vensters, waaraan bij slechts twee het hangwerk
  6. Vier lange en vijf korte glazen vensterruiten, waar af en toe het glas nog uit is. N.B. Deze vensters horen in de Pelsen Hoeve
  N.B. (bij 6. en 7. Zijn aan de pachter van de (Pelsen-)hoeve Thonis Rijcken geleverd.
  7. Een timmermans schaafbank
  8. Een putzwengel met bijbehorende brug naar de gracht, tot het brouwhuis behorend
  9. Nog twee hengsels van de voorpoort
  (In de marge: N.B. : N.B Zijn vervolgens aan de nieuwe gekomen)
  10. Een houten windsel, die tot de korenberg behoort, waaraan echter de grote ijzeren spijker ontbreekt.
  11. Nog een lang touw of koord.

  Opgemaakt op het ambtshuis Huissen voor Wilhelm van Vinceler, richter, Arnoldt van Mentz en Wilhelm Schonstein, schepenen, en Lamberth Por, secretaris. Die dit naast ambtman en rentmeester voornoemd eigenhand hebben ondertekend.
  Op dinsdag 24 april 1629.
  Pe: Herten

  Conrad Blaispeill  Wilhelm van Vinceler richter te Huissen Arnoldt van Mens Wilhelm Schoenstein Lamb.Porh, secretaris,


  burcht2xburcht3x

   

   

 • De studiereis naar Ceský Krumlov, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 5 Open or Close


  De studiereis naar Ceský Krumlov

  door DR.E.SMIT en DRS.J.H.F.ZWEERS

  uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 5

  Nadat Brandenburg en Palts Neuburg in 1614 de Kleefse erflanden voorlopig onder elkaar hadden verdeeld, kwam een einde aan het gezamenlijk bestuur, dat vijf jaar geduurd had sinds het uitsterven van het Kleefse hertogelijke huis in 1609. Johann Sigismund van Brandenburg nam echter een groot aantal verplichtingen op zich, die hem handen vol geld kostten.
  De keurvorst zag zich dan ook genoodzaakt orn aanzienlijke sommen geld te lenen teneinde zijn tekorten te dekken (1). Deze politiek werd door zijn zoon Georg Wilhelm (1619-1640) voortgezet.
  Keurvorst Georg Wilhelm had een onbegrensd vertrouwen in de Kleefse stadhouder Adam Graf von Schwarzenberg. Hij verschafte verschillende malen geld aan de keurvorst. Op 19 september 1633 leende de graaf aan Georg Wilhelm maar liefst 156.000 Reichstaler, waarbij Schwarzenberg Huissen in onderpand verwierf. Vanaf dat moment - tot zijn dood in 1641 - was Adam von Schwarzerberg de hoogste bestuurdervan Huissen. Na zijn dood werd Huissen bezet door de nieuwe keurvorst Friedrich Wilhelm (1640- 1683).
  De keurvorst betaalde echter de 156.000 Reichstaler niet terug met als gevolg, dat de nieuwe graaf, Johann Ado!ph, een proces tegen de keurvorst aan spande. Pas in 1649 kwam het tot een overeenkomst tussen Friedrich Wilhelm van Brandenburg en Johann Adolph von Schwarzenberg. Huissen bleef 8randenburgs (2).

  De voorbereiding van de reis
  studiereis1xDe eerste aanwijzingen over de verpanding van Huissen aan Schwarzenberg werden in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf aangetroffen. De aldaar aanwezige archivalia. hebben echter alleen betrekking op de verwikkelingen tussen Friedrich Wilhelm en graaf Johann Adolph (3). In Düsseldorf is echter ook een microfilm aanwezig uit het "Statni Oblastni Archiv" in Trebon (C.S.S.R.), waarop ook opnamen van akten betreffende Huissen voorkomen. Het was deze microfilm, die ons op het spoor bracht van de verblijfplaats van het familiearchief Schwarzenberg.
  In september 1981 werd begonnen met het inwinnen van informatie bij de Tsjechische ambassade, waarna op 25 maart '82 toestemming werd verkregen om het archief te raadplegen. Het bleek te zijn ondergebracht in het voormalige stamslot van de Schwarzenbergs in Cesky Krumlov. Nadat we in september een visum hadden gekregen, stond niets een bezoek aan Cesky Krumov meer in de weg.

  De reis

  Op vrijdag, 15 oktober vertrokken we per trein naar Praag,waar we op zaterdagavond arriveerden. Op zondag hadden we een ontmoeting met Georg Freiherr Pavlovsky. Hij gaf ons nog een aantal waardevolle tips alsmede een introductie bij Karl Fürst zu Schwarzenberg, die in Wenen woont. Volgens Pavlovsky beschikt deze ook over een gedeelte van het familiearchief en hij achtte het dan ook raadzaam met hem contact op te nemen. Op maandag, 17 oktober reisden wij door naar Cesky Krumlov, alwaar we tot en met vrijdag ons onderzoek konden verrichten.studiereis2x

  De resultaten

  Mede dankzij de zeer bereidwillige medewerking van het hoofd van Statni Oblastni Archiv, de heer Záloha, heeft het onderzoek zeer veel resultaten opgeleverd.
  Bij aankomst op het archief bleek, dat de heer Záloha reeds een groot aantal stukken voor ons klaar had liggen. Naast een groot pak met correspondentie uit de periode 1633-1641 waren ook de verschillende verpandingsoorkonden onmiddellijk ter beschikking. Nadat dit materiaal was bestudeerd, moest echter worden geconcludeerd, dat er niets over de afwikkeling van de pandschap - dus over de periode 1641 - 1649 - aanwezig was.
  Desgevraagd ging de heer Záloha nogmaals op onderzoek en uit het materiaal, dat toen ter beschikking werd gesteld, kwam een dusdanige hoeveelheid stukken te voorschijn, dat het reeds aanwezige kwantum werd verdubbeld.
  Momenteel worden de door ons geselecteerde archivalia op microfilm gezet. De - naar schatting - 1000 opnamen zullen waarschijnlijk in december of in januari arriveren. Dan is het mogelijk om de periode 1633- 1649 goed te gaan bestuderen. De desbetreffende periode behoort dan tot één van de best gedocumenteerde uit de Huissense geschiedenis.
  Hoewel tijdens het onderzoek in Cesky Krumlov nauwelijks tijd over was om de archivalia te bestuderen, kan globaal toch wel worden gezegd, dat een schat aan gegevens is aangetroffen. Het gevonden mater iaal is, voor wat de periode 1633-1641 betreft, enig. Wat het tijdvak 1641-1649 aangaat, sluit het uitstekend aan op de gegevens, die reeds in Düsseldorf, Marburg (Hessen) en Wenen zijn gevonden.

  NOTEN:
  1) Zó leende hij in 1616 100.000 gulden via Pieter Hoefyser uit Amsterdam. Over de vérstrekkende gevolgen van die lening - óók voor Huissen - is geen of nauwelijks literatuur voorhanden.
  2) Statnî Oblastni Archiv Cesky Krumlov. Familienarchiv Schwarzenberg. Abgekommene Besitzungen. Laden 61,IAb 9i.Huissen. inv .nr. 324 en 325.
  3) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. K.M.A. inv. nr. 339.

   

   

 • Kloosterlaan een verdedigingswal, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4 Open or Close

   

  Kloosterlaan een verdedigingswal
  door TH.H. JANSSEN
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4

  De verbouwingswerkzaamheden tijdens de maand juni j.l. aan het café-restaurant "De Buitenpoort", Helmichstraat hoek Kloostedaan, hebben, dank zij de medewerking van de heer R. Hendriks, enkele interessante archeologische gegevens opgeleverd.
  De naam "De Buitenpoort" is een herinnering aan het buitengedeelte van het uit twee poortgebouewen (binnen- en buitenpoort) bestaande Vierakkerse Poort-complex. Bij een ingraving onder de zijgevel van het café-restaurant aan de Kloosterlaan werd op een diepte van 2.50 meter ondermeer een brok. tufsteen, enkele fragmenten van aardewerk en schelpen aangetroffen.
  kloosterlaan1kl
  Tussen de scherven bevond zich een vrij groot fragment van een drinkkan, welke te dateren valt op het einde van de 14e eeuw uitlopend in het begin van de 15e eeue gevonden bovendeel - waarvan hiernaast een afbeelding - vertoont aan de buitenzijde een grijze tint, waarin bruine sinteringsvlekken voorkomen. De geprononceerde draairillen verdelen deze kan in drie zones: de - ontbrekende - gegolfde voet met het van draairillen voorziene buikstuk, de gladde schouder en de cylindrische iets taps toelopende hals met gladde lip. Tussen de hals en de schouder is een bandoor aangebracht.
  Deze kannen - waarvan in de kom van Huissen reeds meer fragmenten zijn gevonden - behoorden op het einde van de 14e eeuw tot de gebruikelijke huisinventaris. De overige scherven, welke te dateren zijn in de 13e en de eerste helft van de 14e eeuw, zijn afkomstig van grijs- tot zwartgetinte potten, schalen en kannen. Zij hebben echter te weinig kenmerkende vormen om ze in beeld te brengen.
  Het brok tufsteen is ongetwijfeld afkomstig van één der stenen bouwwerken, welke tijdens de Karolingische periode (na 750) in Huissen werden opgetrokken.
  De geaardheid van de ondergrond alsmede de aanwezigheid op 2.50 meter diepte van schelpen geven de zekerheid, dat hier eertijds een gracht moet hebben gelopen. De Kloosterlaan moet dan vóór het midden van de 15e eeuw de aarden verdedigingswal zijn geweest, welke de zgn. Hazenberg met tufstenen toren en ringmuur aan de zuid-westzijde heeft beschermd. In die tijd werden gebouwen door een dubbele gracht omgeven, waartussen dan een verhoogde aarden wal werd opgèworpen. Als extra verdedigingselement werd deze wal met een dicht gewas van doornige struiken beplant.
  Omstreeks het midden van de 15e eeuw moet deze aarden wal een functie als omloopweg buiten de stads- en burchtomwalling hebben gekregen.

 • 70 jaar geleden: pastoriebrand, uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4 Open or Close


  70 jaar geleden: pastoriebrand
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4

  (Zie de foto's op pag, 135 en 136)

  In de vroege morgenuren van donderdag, 28 maart 1912, werd Huissen opgeschrikt door een hevige brand: de oude r.k, pastorie, destijds bewoond door pastoor H.B. Bodifee en zijn beide kapelaans, was een prooi der vlammen geworden. Zij brandde geheel uit. Na een eerste bericht in de krant van zaterdag, 30 maart 1912,deelde De Gelderlander in de uitgave van zondag/maandag, 31 maart/1 april mee: "Huissen. Omtrent den Donderdag reeds vermelden brand in de pastorie alhier wordt nog medegedeeld, dat de oorzaak gezocht moet worden aan den keukenschoorsteen. Voorzoover men heeft kunnen nagaan moet het vuur zich het eerst hebben medegedeeld aan kleederen, hangende in een kast, waar de schoorsteen doorliep en vervolgens aan het plafond, waarlangs het vuur verder voortwoedde".
  Een week later berichtte de krant, dat de muren, "welke alle na den brand nog stonden", voor de wederopbouw niet geschikt waren gebleken. "Men is een en ander aan het opruimen en naar wij uit goede bron vernemnen", aldus de krant, "zal de pastorie niet meer op dezelfde plaats worden opgebouwd".
  In de krant van 7-8-9 april 1912 verscheen een nieuw bericht rond de brand:· "Huissen" Onder de puinhoopen der afgebrande pastorie kwam te voorschijn een vermiste som gelds van f. 40,- aan muntspecie, een en ander was wel aan elkaar gesmolten doch goed te onderscheiden om de waarde te bepalen Het geld behoorde aan den zeereerwaarden heer S.O.R. De zeereerwaarde heer W. moet geldwaarde missen, wat in bankpapier bestond. Voor deze is de kans van terugvinden zeer gering".
  "S.O.R." waren de initialen van kapelaan J.H. Scholte op Reijmer (kapelaan te Huissen van 27 januari 1911 tot 17 oktober 1913); met "den zeereerwaarden heer W." werd kapelaan H.H.M, Wilens (kapelaan te Huissen van 8 juli 1910 tot 30 augustus 1912) bedoeld.
  Na de sloop van de muurrestanten volgde op vrijdag, 7 juni 1912 in het gebouw van de R.K. Volksbond aan de Steenstraat (thans Helmichstraat) de aanbesteding van de bouw van een nieuwe pastorie.
  Als architect was aangetrokken de heer Oscar Leeuw, een bekend Nijmeegs bouwmeester, naar wiens ontwerp drie jaar later in de Keizer Karelstad het Concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein zou worden gebouwd.
  Voor de aanbesteding van de bouw van de nieuwe pastorie bestond grote belangstelling. Er waren liefst 25 inschrijvingen. Aan de laagste inschrijvers, de Gebroeders De Kinkelder uit Arnhem, werd het werk terstond gegund voor een bedrag van f. 17.540 De hoogste inschrijver, met f. 28.725, was de aannemer Rammers uit Roermond.
  Op maandag, 12 augustus 1912 had de eerste steenlegging plaats door pastoor Bodifee in aanwezigheid van zijn beide kapelaans, de architect, de aannemers, de opzichter en de uitvoerder, terwijl eveneens de overige leden van het kerkbestuur acte de présence gaven. Met voortvarendheid werd gebouwd aan de grote villa-achtige pastorie, die nu haar voorgevel kreeg aan de Langekerkstraat. Gekenmerkt werd die gevel door een grote halfronde erker waarboven balcon en loggia.
  Twee en dertig jaar later, op 2 oktober 1944, zou Leeuws schepping, die door de laatste (hoofd)bewoner, deken Th.J. van Wijk - naar hij meermalen liet doorschemeren - als "te rijk en te pompeus" werd ervaren, door bominslag worden verwoest. Deken Van Wijk was daarbij één der slachtoffers.

  H.W.J.D.

  pastorie1xl

  pastorie2xl

  In een volgend nummer hopen wij nog enkele - weinig bekende - foto's van de pastoriebrand van maart 1912 te kunnen publiciteren.

 • Een fragment uit de slag om 'de Heuvel' (1 oktober 1944), uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4 Open or Close


  Een fragment uit de slag om 'de Heuvel' (1 oktober 1944)
  F. VAN HEMMEN en DRS.J.H.F.ZWEERS (*)
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 4

  Heuveltje1xlIn september 1944 barstte hat oorlogsgeweld los in Huissen Het resultaat van een 17 september vanuit Noord-België gestart geallieerd offensief. dat via Grave, Nijmegen en Arnhem gericht was op het Ruhrgebied.

  Tal van oorzaken, waaronder de gote veerkracht van Duitse verdediging, leidden er uiteindelijk toe, dat eind september de aanval vastliep in de Over—Betuwe en op de 25ste van die maand zelfs moest stilgelegd (l).
  Hoewel het front in die dagen niet ver meer van Huissen verwijderd lag — op 26 september reeds ten noorden van Bemnmel — was het stadje nog een heel eind van de bevrijding verwijderd. Nu de Engelsen waren overgegaan op meer kleinschalig militaire operaties gingen de Duitsers zich koortsachtig bezighouden met het verzamelen van troepen en voertuigen, ondermeer in Huissen en omgeving, voor een grote tegenaanval, bedoeld om de tegenstander uit de Over—Betuwe te dringen.
  Met de inmiddels in het oostelijk deel van Huissen liggende eenheden van de 10de SS-Pantser-divisie planden de Duitsers een aanval over de zuidrand van het buurtschapje de Heuvel heen op Vergert, teneinde de 9de Pantser—divisie, die merendeels in het gebied westelijk van Huissen was opgesteld en vooral in de richting Elst zou stoten, te ondersteunen (2).
  Al deze Duitse activiteiten gingen niet onopgemerkt voorbij aan het 7de bataljon van het Green-Howard-regiment, dat, onderdeel uitmakend van 50ste Northumbrian-infanteriedivisie, zich vanaf 26 september op de Heuvel en omgeving bevond. Op de avond van diezelfde hadden de "C"- en "D"- compagnieën van het bataljon posities ingenomen in enkele boomgaarden ongeveer 400 meter in nw—(bedoeld: no?) richting, van waaruit gepatrouilleerd werd naar de zich ter hoogte van de Linge verschanste Duitse troepen.
  Op 28 september kregen de Engelse eenheden een waarschuwing, dat de tegenstander zich gereed maakte voor een grote tegenaanval en op die dag was het ook, dat de linie van Green Howards werd ingekort. doordat de "C"- en "D"-compagnieën werden terggenomen op de buitenrand van de Heuvel , al waar tevens de "B"- en "A"-compagnieën waren gelegerd.
  Van tijd tot tijd stuurde met name de "B"—compagnie patrouilles naar de verlaten voorwaartse posities van de "D"—compagnie (die nu dus tegen de Heuvel aan lag) om de Duitse troepenbewegingen langs en ten noorden van de Linge te observeren (3).
  Na enige dagon van grote spanning begon op 1 oktober (daags vóór het bombardement op het stadje Huissen) 's morgens in alle vroegte en in een mist de Duitse aanval met een inleidende beschieting van de Engelse linies. Heuveltje2xl
  De aanval duurde slechts enkele dagen en mislukte na verloop van tijd geheel, waarop de zuidelijk van de Linge gelegen Duitse frontlinie Op 4 oktober 's nachts werd teruggeromen ten noorden van het riviertje. Gedurende de dagen van 1 tot en met 4 oktorber vonden dramatische gevechten plaats om het bezit van de Heuvel, waarbij de Duitsers, wie door de hoge grondwaterstanrd een ingraven haast onmogelijk werd gemaakt, termidden van het vlakke land geheel waren overgeleverd aan het genadeloze vuur van de Engelsen en daardoor zware verliezen leden (4).
  Een goed beeld van de strijd om de Heuvel biedt het gevechtsverslag van majoor J.Hunter (5), commandant van de bovengenoemde "B"-compagnie van de Green Howards. Het was zijn eenheid, die op 1 oktober één van de zwaarste klappen van de tegenstander uitgedeeld kreeg.
  Ais aanzet voor nog verdere publikaties over de slag om de Heuvel wordt hierna het goed voor zich sprekende verhaal van majoor J.Hunter over het gebeuren op 1 oktober weergegeven in de Nederlandse vertaling.
  In de vertaling zijn, waar nodig. tussen haakjes verduidelijkingen aangebracht en de persoonsnamen zoveel mogelijk van voorletters voorzien.
  NOTEN:
  l) F. van Hemmen, Huissen in de periode september—oktober '44, Een overzicht van de militaire ontwikkelingen in Huissen en omgeving met als uitgangspunt het werk van L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1Oa; Het laatste jaar 1 : eerste helft; in: Mededelingen HKH, jrg. 6 (1981) Nr. 4/5 p. 166-169.
  2) Idem,. p. 170, 173, 177.
  3) W.A.T.Synge, The Story 0f Green Howards, 1939-1945, Richmond Yorkshire, 1952, p. 350, 351, 353; E.W. Clay, The Path of the 50th (Northumbrian) Division in Second World War, 1939— 1945, Aldershot, 1950, p. 301.
  4) H. Harme! , Die 10. SS-Panzer-Division "Frundsberg" Im Einsatz vom Juni bis November 1944, z.p., 1954, p. 106—113, Militärgeschichtliches Forschungsamt, M.S. P—163.
  5) J.Hunter Report on "B" Coy's Action on October 1e 1944, Heuvel F.M. 738694, Record Office, WO 171/1303.

   

  Rapport over de actie van de "B"-compagnie op 1 oktober 1944. Heuvel FM 738694.
  Op 20 september 1944 om ongeveer 22.00 uur werd een groete vijandelijke tank- en troepenbeweging gehoord ten noorden van het kanaal (de Linge). Ik begaf mij naar de staande patrouille in de boomgaard ten noorden van onze posities (zie kaartje 1) en kroop voorwaarts naar de voormalige posities van de "D"-compagnie (zie nr. 2), waar bleek, dat de (vijandelijke) beweging aanzienlijk ver weg plaats had de aan de overzijde van het kanaal.
  Op 1 Oktober 1944 Om 00.30 rapporteerde de commandant van de staande patrouille, dat hij naar dezelfde positie was geweest en dat alles veilig was. Om 04.00 uur ging de staande patrouille opnieuw naar de voormalige posities van de "D"-compagnie, maar ontdekte daar niets bijzonders.
  Om 04.55 ontving ik van de adjudant een telefonisch bericht om gereed te zijn voor actie. De compagnie werd onmiddellijk gewaarschuwd slechts 10 minuten voordat korporaal A.J.Williamson en 3 mannen van het 11de peloton vertrokken waren om posities in te nemen in het achterste gedeelte van de boomrgaard teneinde de nachtelijke staande patrouille af te !ossen. Deze aflossing werd voltooid maar er is geen spoor gevonden van korporaal Williamson en zijn groep,die later door de vijand moeten zijn overlopen. Heuveltje3xl
  Om 05.15 begon de vijand met de aanval. Het was een donkere mistige ochtend en alles was in het voordeel van de aarvallers. Groepen vijandelijke Spandauteams (machinegeweerploegen) en infanteristen verschenen in de mist op ongeveer 50 meter van de voorste posities van de compagnie.
  Onze bren-machinegeweren openden het vuur en moeten zware verliezen hebben veroorzaakt bij de vijand, maar zij bleven komen in kleine groepen Om ongeveer 05.30 uur verscheen kapitein Thorne, een artilleriewaarnemer van de Guards Armoured-divisie (deze stond in contact met de Engelse artillerie) in zijn tank. Aangezien hij niet bij zijn normale observatiepost vóór het peloton aan mijn linker hand kon komen, vroeg ik hem of hij ons ondersteuning wilde geven met zijn tank.
  Hij ging onmiddellijk akkoord en terwijl hij zijn tank op de weg op gelijke hoogte bracht met het hoofdkwartier van de compagnie, begon hij de boomgaard vóór hem en het open terrein aan de linker kant te bestoken met zijn lichte automatische wapens, op hetzelfde moment de boomgaard onder zwaar artillerievuur leggend.
  Op dat tijdstip was de vijand door het terrein aan de rechter hand, dat van het rechter vooruitgeschoven 10de peloton, heengedrongen, waarbij de commandant, korporaal J. Dykes, werd gedood en (tijdelijk) korporaal J.Brett werd gewond.
  Compagnie sergeant-majoor·D.Pattersond die de gehele dag door met de grootste moed handelde, organiseerde de verdediging van het hoofdkwartier van de compagnie, dat was gevestigd in de uitgebrande boerderij op de Heuvel (zie op kaart: nr.3) en nam drie manschappen van de vijand (die op het punt stonden de positie te bestormen) voor
  zijnrekening.

  Heuveltje4xl
  Hij werd op bekwame wijze bijgestaan door soldaat F. Prior. Om 06.45 uur was de infanterieaanval afgeslagen, maar we ontvingen een bericht van het hoofdkwartier van het bataljon, volgens hetwelk de "D" compagnie tanks had waargenomen, die in onze richting door de boomgaard (zie op kaartje: nr.1) oprukten. Hierop vroeg ik or verdedigingsvuur 28 en 32 (waarschijnlijk nummers van een bepaald soort munitie) op de voorste rand van de boomgaard en de artilleriewaarnemer (Thorne) leidde al het vuur van zijn regiment op hen (de tanks). Ongeveer vijf minuten later verscheen de eerste vijandelijke tank, een "Tîger", aan de voorkant van de boomgaard. Op dat tijdstip lagen al onze posities onder zwaar vijandelijk artillerie- en mortiervuur, dat met korte tussenpozen werkte. De eerste tank werd gevolgd door drie andere "Tiger"-tanks en een paar "Ferdinand"-gemechaniseerde kanonnen (zie afbeelding op de vorige pagina), die zich opstelden aan de voorkant van de boomgaard en begonnen te vuren op het terrein van de boerderij.

  Heuveltje5xl

  Deze foto is ontleend aan: Norbert A. de Groot, Als sterren van de hemel - De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944, Bussum 19782, p. 213, onderschrift; ''Een Duitse Tiger II-tank, een zgn. 'Königstiger',ligt met zijn gewicht van 68.000 kg machteloos in een sloot langs de veldweg tussen de Linge-wetering en het buurtschap Heuvel, twee kilometer ten noorden van Bemmel. De kolos werd door mannen van de Able-compagnie, 508ste regiment, met Gammongranaten gestopt en buiten gevecht gesteld. Op de koepel kapitein Rex Combs". Volgens de tekst op p. 212 zou een en ander rond medio oktober 1944 hebben plaatsgehad.
  Het is echter de vraag of het hier niet de in de sloot overhellende "Tiger" uit het verslag van majoor Hunter betreft. Veel materiaal was rond midden oktober al teruggenomen uit het Duitse verdedigingsfront zuidelijk van Huissen. Bovendien zegt Harmel zelf (zie noot 4) op p. 116, dat er in deze tijd enkel nog stoot- en verkenningstroepactiviteiten plaatsvonden vanuit Huissen. De foto is overigens vermoedelijk, blijkens het gebladerte van de bomen, in de zomer van 1945 gemaakt.

     Gedurende de ochtend werden kleine groepen vijandelijke infanterie gezien in het open terrein aan de linkerkant, die door de sloten doordrongen tot de linkerflank waar de "D"-compagnie gelegen was. Wanneer mogelijk vroeg ik om ons eigen artillerie- en mortiervuur op deze vijand en dit accurate vuur moet hem enige verliezen hebben opgeleverd.
  Om ongeveer 10.30 uur begonnen de vijandelijke tanks op te rukken en een "Tiger"-tank kwam naar voren in het open terrein aan de linkerkant van de HEUVEL FM. Toen deze binnen 70 meter van de posities van het 11de peloton kwam, opende soldaat Eamandson piat-schutter (piat : een licht anti-tankwapen), het vuur en slaagde erin de tank te stoppen, nadat hij ongeveer vijf granaten had afgevuurd. Een Duitser kwam eruit en terwijl hij met zijn hand zwaaide, riep hij in gebroken Engels: "Jullie winnen deze keer" en maakte zich zo snel mogelijk uit de voeten" Een ander kwam eruit en begon te schieten vanaf de (tank)toren, doch daar werd gauw mee afgerekend. Dit leek de tanks ervan te weerhouden verder te komen en gedurende de rest van de dag bleven zij in de volgende posities. "Tiger" op 738694 (zie op kaartje: nr. 4), Tiger op 738696 langs de weg (zie nr.5), "Tiger" op 738696 en 738697 (zie nr.6). Gemechaniseerde kanonnen ("Ferdinards") aan de rand van de boomgaard 739696 (zie nr.7).
  De gehele dag door leverden onze kanonniers groots werk bij het beschieten van de boomgaard en het afgeven van vuur, wanneer ik daarom vroeg, op kleine infanteriegroepen, die wij op de linkerflank konden zien, Om ongeveer 18.00 uur begonnen de tanks op te trekken en maakten een aanvang met de berging van de voorste tank en een tweede, die uitgeschakeld maar niet opgeblazen was.
  !k vrogg om een artilleriebeschieting op de boomgaard toen deze 2 tanks werden geborgen en op hetzelfde moment doken er twee "Typhoons (jachtbommenwerpers) omlaag".Heuveltje7xl We zochten gedurende deze tijd (van de luchtaanval) dekking in de kelder en zagen, naar buiten kijkend toen het allemaal weer voorbij was, een grote wolk zwarte rook en een vuurzee uit het midden van de boomgaard omhoog komen,
  De tank, die op de weg had gestaan op 738696, raakte één van de MK IV-mijnen bij het in beweging komen en helde over in de sloot (zie de foto op p.119). Om ongeveer 18.30 uur legden de kanonniers een enorm spervuur juist voorbij onze linie en geheel om ons heen.Dit duurde ongeveer twee uur en moet zware vijandelijke verliezen veroorzaakt hebben in het gebied van de boomgaard. Van 20.30 uur totdat we opdracht kregen terug te trekken om 22.00 uur, leek alles tamelijk rustig aan het front en we waren in staat aan de voorkant van de boerderij (op de Heuvel) te lopen en wat van de uitrusting te verzamelen. We telden twaalf dode vijanden voor onze posities binnen een straal van 150 meter van het hoofdkwartier van de compagnie. Zo eindigde een buitengewoon verschrikkelijke dag maar de Duitsers waren niet doorgebroken, In het begin bedroeg de sterkte van de compagnie 60 man Totaal aantal verliezen 2 doden, 4 gewonden, 10 vermisten.

  Heuveltje6xlHeuveltje8xl

  (*) Met vriendel ijke dank wegens medewerking en adviezen aan: Mevr. Yvonœ van Hemmen—Simonis (vertaling) en de heren majoor W.J. M. Duyts te Huissen, G. de Hartog te Zetten en D. Viergevor te Zetten.

 • Immigranten, handelaren en veteranen in Loovelden? Uit Mededelingen, jaargang 37, 2013, nr. 1 Open or Close


  Immigranten, handelaren en veteranen in Loovelden?

  Uit Mededelingen, jaargang 37, 2013, nr. 1

  Door; C.G.Neijenhuis

   

  De Limes

  Een van de nieuwe wegen in het plan Loovelden in Huissen gaat Limes heten. Velen zullen zich afvragen wat de herkomst is van deze naam en al die andere Latijnse namen in de wijk. Om ze te kunnen verklaren moet je weten dat de grens van het machtige Romeinse Rijk ( ook wel Limes genoemd) ooit door Loovelden liep en dat deze namen verwijzen naar zaken die hier uit deze periode zijn aangetroffen. De Romeinse Rijn, die destijds de noordgrens van het Romeinse rijk vormde,stroomde langs Loovelden en ook toen was het hier al een drukte van  belang. De waarde van de Rijn als grenszone nam vooral toe na de verovering van Engeland, omdat de rivier tevens een belangrijke transportroute werd voor graan van Engeland naar het Romeinse achterland. Hoe weten we nu dat die Romeinse grens langs Loovelden liep?

  We weten dat de Romeinen op regelmatige afstand versterkingen (castella) langs de Rijn bouwden om die grenszone te bewaken. Op de zuidoever van de Rijn lag een weg, de Limesweg, die de versterkingen met elkaar verbond en ervoor zorgde dat er snel troepen verplaatst konden worden en natuurlijk dat de troepen bevoorraad konden worden. Een groot aantal van deze versterkingen uit de Romeinse tijd zijn teruggevonden, en aan de hand van de ligging hiervan kon de globale loop van de Romeinse Rijn en de Limesweg bepaald worden. Enige jaren geleden is er in Meinerswijk bij Arnhem een Romeinse versterking (castellum) ontdekt en ook in de Loowaard onder Angeren moet een versterking hebben gelegen. Hoewel beide locaties nog steeds aan de Rijn liggen, wil dat niet zeggen dat de Rijn in de Romeinse tijd ook de loop van de huidige Rijn heeft gevolgd. We weten bijvoorbeeld dat in de middeleeuwen de Rijn langs de stadsmuren van Huissen stroomde. De Limesweg volgde ook niet altijd de loop van de rivier en sneed als dat beter uitkwam de bochten in de Rijn af.

  Als we Loowaard en Meinerswijk met een denkbeeldige lijn verbinden, dan weten we dat de Limesweg het huidige Huissen moet hebben aangedaan. Dankzij de resultaten van het archeologisch onderzoek zijn we in staat om de loop van de Limesweg preciezer te bepalen. Van belang is om te weten dat men in de  Romeinse traditie zijn doden begroef buiten de woonplaats aan de uitgaande wegen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden bij het uitgraven van een gierkelder aan de Loostraat verschillende Romeinse crematiegraven aangetroffen. Circa 250 meter westelijker vond de Sectie Archeologie van de Historische Kring Huessen langs de Loostraat nog twee begravingen uit de Romeinse tijd.

  De verspreiding van de graven geeft aan dat de begravingen zich over een grote afstand uitstrekken. Het was niet voor het eerst dat er begravingen uit de Romeinse tijd in Huissen ontdekt werden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw  werd ook al een aantal Romeinse graven aangetroffen bij de bouw van de flats aan de kruising van de Duisterestraat met Stadswal. De Loostraat en de Duisterestraat liggen op de lijn Loowaard-Meinerswijk en lijken vroeger een doorgaand tracé te zijn geweest. Als je het tracé Loostraat-Duisterestraat doortrekt, kom je uit op het huidige Dominicanenklooster. In het een oud kaartenboek van de stad Huissen uit 1586 zie je duidelijk dat het verloop van de Duisterestraat in de richting van het Dominicanenklooster ooit bij de bouw van de stadmuur werd onderbroken.

  loovelden1kl

  Door archeologisch onderzoek, dat voorafging aan het bouwrijp maken van plan Loovelden, zijn inmiddels langs de Loostraat, buiten het bekende grafveld, ook vier mogelijke woonplaatsen uit de Romeinse periode vastgesteld en onderzoek uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft uitgewezen dat ook op het terrein van het huidige dominicanenklooster al gewoond werd in de Romeinse tijd.

  Twee begraafplaatsen en vijf plaatsen waar gewoond werd in de Romeinse periode, allen gelegen op de lijn Loowaard-Meinerswijk, dit kan geen toeval zijn en men neemt aan dat hier in de Romeinse tijd het Limestracé heeft gelopen. Door het fragmentarisch onderzoek heeft men de Limesweg nog niet vastgesteld maar dat dit niet altijd eenvoudig is bewijst een onderzoek in het Wateringse Veld in de gemeente Den Haag. In 1996 werd hier over een grote afstand een Romeinse weg met vier Romeinse mijlpalen als een kaarsrechte lijn teruggevonden, maar zonder een enkel spoor van verharding, onderhoud of gebruik. Niet uitgesloten moet worden dat de Limesweg onder de Loostraat of ten noorden hiervan in de wijk Zilverkamp ligt.

  De nederzettingen

  loovelden2kl

   A t/m B Romeinse nederzettingen en grafveld (B) in Loovelden. De donkere strepen zijn de opgravingsvlakken tot medio 2012. Duidelijk is te zien dat er slechts een klein deel van het areaal is onderzocht.

  Sinds 2001 is er in Loovelden onderzoek verricht in de nederzettingen en het grafveld. De oorspronkelijke vier gespotte nederzettingen die men aanvankelijk had vastgesteld, bleken uiteindelijk drie nederzettingen. Twee afzonderlijke vindplaatsen maakten, zo bleek bij nader onderzoek, deel uit van één langgerekte nederzetting. Van één nederzetting is vastgesteld dat die nog verder doorloopt in het stuitbos tussen Huissen en Arnhem.

  De nederzettingen zijn gelijktijdig bewoond geweest; ze moeten dus gezien worden als een soort lintbebouwing op de hoger gelegen oeverwal langs de Loostraat. De nederzettingen zijn duidelijk pas in de Romeinse tijd ontstaan en waarschijnlijk na de definitieve inrichting van de Limes rond 70 na Chr. De nederzettingen zijn globaal bewoond geweest van de eerste tot en met de derde eeuw. Er zijn echter aanwijzigen dat er ook in de vierde eeuw nog gewoond werd.

  loovelden3
  Gesleten en deels afgebroken  hak  met inscriptie  >.T.F.  de eerst letter is een omgekeerde C een Centuriateken  dat verwijst naar een legereenheid . De  T.F. is een afkorting van de naam van de centurio . Eeen centurio is  een functie in het Romeinse leger


  Alles wijst erop dat de stichting van de nederzettingen een nauw verband heeft gehad met de militaire ontwikkelingen in het gebied. De omvangrijke met militaire precisie aangelegde greppelstructuren doen de militaire bemoeienis bij de aanleg van de nederzettingen vermoeden. De ligging aan de Limes zou het deels militaire karakter van de vindplaatsen kunnen verklaren.

  Niet duidelijk is geworden welke rol de nederzettingen en hun bewoners hebben gehad langs de Limes. Men gaat ervan uit dat men langs een dergelijke strategische route alleen kon wonen met instemming van de Romeinse machthebbers en dat dit voorbehouden was aan goede relaties.  Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat we hier te maken hebben met een militaire wachtpost. Een stationes (tussenstation) voor de troepen is in verband met de nabijheid van de castella van Meinerswijk en Loowaard niet aannemelijk. De nederzettingen lijken geen surplus aan agrarische producten te hebben voortgebracht. De productie lijkt vooral gericht op zelfvoorziening. Naast lokale graansoorten was er ook sprake van import (tarwe, walnoot en vijg). Er zijn ook geen aanwijzingen dat de nederzettingen een bovenregionale functie als marktplaats hebben gehad.

  Traditionele bouw

  Het archeologisch onderzoek door de instituten heeft 235 fragmenten van Romeins bouwmateriaal opgeleverd. De Sectie Archeologie van de Historische Kring Huessen heeft een vergelijkbare hoeveelheid verzameld. Het merendeel van de fragmenten was afkomstig van tegula (dakpannen). Voor alle stukken geldt dat ze zeer fragmentarisch waren. Dit zou kunnen betekenen dat het materiaal secundair is gebruikt en al als fragment is aangevoerd. Er zijn tot nu toe geen aanwijzigen voor monumentale bouw met een dekbedekking bestaande uit tegula. Gezien het militaire karakter van de vindplaatsen en de nabijheid van de Limes is dit opmerkelijk. De verwachting is dat de gebouwen vooral op de traditionele wijze gebouwd zijn zonder dakpannen

  Er waren tot nu toe weinig plattegronden van huizen gevonden. Dat kan te wijten zijn aan het fragmentarisch onderzoek. De levensduur van een traditionele houtbouw is circa 40 jaar. Gezien de periode van bewoning zou er dus een groot aantal huisplattegronden aanwezig moeten zijn. Er zijn echter tot nu toe alleen erfgreppels en plattegronden van spiekers, een soort voorraadschuren op palen, vastgesteld. Men veronderstelt dat men in het onderzoek vooral op toenmalige achtererven is bezig geweest. (Bij het meest recente onderzoek in 2012 zijn pas voor het eerst huisplattegronden ontdekt. C.N.) De onderzoeken in het plan Loovelden lichten slechts een tipje van de sluier op. Veel vragen blijven onbeantwoord omdat het onderzoek slechts fragmentarisch is geweest, men moest zich bij het onderzoek beperken tot het maken van onderzoeksleuven en slechts een klein deel van de sporen kon onderzocht worden.

  Welstand

  loovelden4kl

  In de nederzettingen is nagenoeg geen inheems aardewerk of andere materiaal van inheemse oorsprong gevonden. Van het gebruikte aardewerk was 97% elders in het Romeinse rijk gemaakt volgens de Romeinse traditie en vormen.  Men importeerde voedsel en aardewerk en men bezat sieraden; de vondst van graffiti op aardewerk en twee zegeldoosjes geven aan dat men kon schrijven.

  Ring van gemaakt van git met een afbeelding van negroïde kopje, Git is een delfstof die maar op een paar plaatsen in Europa wordt gevonden. De ring is uniek , er is geen tweede exemplaar bekend. De ring is niet erg draagbaar,dergelijke ringen werden soms speciaal vervaardigd om mee te geven als grafgift.

  Een fragment van een Romeins godenbeeldje betekend dat de bewoners hun heil ook bij de Romeinse goden zochten. De bewoners hebben duidelijk geleefd volgens de Romeinse tradities. Een aantal luxeobjecten die schaars zijn voor rurale nederzettingen zijn in de nederzettingen in Loovelden, wel voorhanden geweest. Het bezit van geïmporteerde zaken, voedsel, sieraden, de omvangrijke grafmonumenten met grafheuvels (onderzoek 2012, nog niet gepubliceerd) duiden op een zekere welstand. De grafmonumenten, niet zelf geproduceerde goederen en geld zijn een indicatie dat de bewoners van de nederzettingen daar wat tegenover gesteld moeten hebben.

  Economie

  In het rivierengebied was geen sprake van uitgebreid grondbezit en dus ook niet van een elite die rijk was geworden door agrarische producten te verbouwen voor een grotere markt. De regio zelf was nauwelijks van economisch belang. Het enige “surplus“ van betekenis dat de oorspronkelijke bevolking produceerde, was waarschijnlijk de rekruten voor de hulptroepen. Als er geen aantoonbare surplus aan landbouwproducten was, dan is mogelijk het leveren van diensten en goederen een bron van bestaan geweest.

  Het gebied was belangrijk om militair-strategische reden: de aanwezigheid van een verdedigbare Rijn die tevens een belangrijk transportkanaal vormde. De bevoorrading van het Romeinse leger liet men niet aan de vrije handel over, maar waarschijnlijk is er sprake van handelaren en transporteurs die speciaal in dienst waren van het Romeinse leger. Granen werden aangevoerd vanuit goed georganiseerde landbouwbedrijven uit het zuiden of uit Engeland. Vee werd plaatselijk gekocht of als tribuut gevorderd aan de overzijde van de Limes.

  Het ontbreken van hoornpitten en staartwervels van runderen in het onderzoek kan worden gezien als een indicatie voor het villen van runderen en het afvoeren van de huiden omdat deze delen aan de huid bleven zitten. De aanwezigheid van paardenresten gecombineerd met de aanwezigheid van jonge dieren wordt ook wel gezien als een aanwijzing voor het fokken van paarden. Het voorkomen van paardenskeletten met een schofthoogte van 140 en 151 centimeter wijst erop dat het geen inheemse paarden betrof.

  Bekend is dat een militaire eenheid kon beschikken over een stuk land dat met de Latijnse naam “prata” (weiden) werd aangeduid. In een prata vond je nederzettingen, boerderijen en ambachtelijke bedrijven. Het gebied had een bescheiden landbouwproductie die gericht was op zelfvoorziening en diende daarnaast als voorraadpunt voor aangevoerde en geproduceerde producten en levende have. Het beheer van de functies hierbinnen werd meestal gedelegeerd. De metaalvondsten uit het onderzoek weerspiegelen  ambachtelijke en handelsactiviteiten, maar wijzen ook op de aanwezigheid van een militaire component. Het militaire materiaal wijst waarschijnlijk op de aanwezigheid van soldaten in de directe omgeving van de vindplaats of zelfs in de vindplaats

  De bewoners

  De inheemse bevolking, de Bataven, hield zich voornamelijk bezig met veeteelt en zij ontleenden ook hun status aan de grootte van hun veestapel. Zij verbleven bij hun vee in de landelijk gelegen nederzettingen. Deze nederzettingen hebben een lange historie en de bewoning loopt door van de prehistorie tot in de Romeinse tijd. Hun gemengde bedrijf leverde net genoeg om in eigen behoefte te voorzien en meestal niet meer dan dat. Men was niet bereid om huis en haard te verlaten voor een maatschappelijke loopbaan. Ook bij Nijmegen als de stad van de Bataven waren voor zover we weten geen Bataven betrokken bij publieke functies. Van de twee raadsleden die we kennen van Nijmegen, weten we dat het geen Bataven waren, maar handelaren die normaal gesproken niet tot deze functie werden toegelaten.

  Het ligt niet voor de hand dat er net na de Bataafse opstand, rond 70 na Chr., met hulp en instemming van de Romeinse machthebbers, nederzettingen met Bataafse inwoners langs de Limes zijn gesticht. Als er sprake is van een “prata” met de geschetste voorzieningen dan ligt het voor de hand dat het geheel onder militaire regie stond maar dat de bewoners ook een bepaalde vrijheid van handelen hadden. Met de bewoners bestond een vertrouwensrelatie en het vermoeden bestaat dat het een gemêleerd gezelschap betrof dat weinig banden had met de lokale bevolking maar uit hoofde van de gedelegeerde taken meer binding had met het Romeinse leger of er zelfs ooit in gediend hadden. Een dergelijke aanname lijkt goed aan te sluiten bij de resultaten van het onderzoek. Als we op basis van deze aanname een profiel moeten schetsen van de bewoners dan moeten we eerder denken aan immigranten, handelaren en veteranen.


  Literatuuroverzicht (chronologisch)

  Legerboick en register der Rentmeistereien Huessen

  Gelders Archief Domeinadministratie

  J.E. Bogaers; Opgravingsverslag Hazenberg, 1951. Niet als zodanig gepubliceerd

  Willem J.H. Willems; Romans en Batavians A Regional Study into the Dutch Eastern River Area, I Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 31 1981

  C.G. Neijenhuis; Opnieuw Romeins graf aan de Loostraat. Mededelingen Historische Kring Huessen, Jrg18,1993, blz 52-57

  Tilman Bechert en Willem J.H. Willems; De Romeinse Rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust. Matrijs, 1995

  C.G. Neijenhuis; Huissen van Prehistorie tot middeleeuwen. Bijdrage tot geschiedenis van Huissen XIV(2002) Historische Kring Huessen 2002

  C.G. Neijenhuis; Ulpius Quietus een “Huissense Romein”. Mededelingen Historische Kring Huessen, Jrg21,1996,  blz 156-159

  Miel Schurmans; Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgraving Huissen Loostraat-Zuid. ACVU Archeologisch Centrum Vrije Universiteit Zuid-Nederlandse Archeologische Notities nr. 139 2008

  Antony Kropff; Forum Hadriani. Een aanzet tot Urbanisatie? Westerheem 3, jaargang58- juni 2009, blz. 98 tm 111

  W. Roessingh en E. Blom; Boeren of reizigers langs de Limes bij Huissen Rapport 1569 ADC Archeoprojecten,. mei 2011

  W. Roessingh; Huissen Loovelden rioolsleuven. Rapport 2565 ADC Archeoprojecten, januari 2011

  Plangebied Loostraat-Zuid te Huissen Een archeologische kartering en waardering, Raaprapport 759

  IIII M.P. naar M.A.C. Romeinse mijlpalen en wegen. Haagse Oudheidkundige Publicaties nr 8. Afd. Archeologie Dienst van de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Den Haag

 • Oude perceelsnamen in het gebied van de Zilverkamp. Uit Mededelingen jaargang7, 1982, nr. 4 Open or Close


  Oude perceelsnamen in het gebied van de Zilverkamp
  Uit Mededelingen jaargang7, 1982, nr. 4

   

  zilverkamp1kl
  zilverkamp2kl

 • De hoek Langestraat en (huidige) Vicariestraat. Uit Mededelingen jaargang 7, 1982,nr. 3 Open or Close


  De hoek Langestraat en (huidige) Vicariestraat

  door H.W.J.DERKSEN

  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr 3

  Onderaan dit artikel vindt u nog een overzichttekening van de Bloemerstraat in 1915.
  Nog slechts voor de oudste Huissenaren valt nevenstaande foto , welke wij ter reproductie mochten ontvangen van de fam. M.J.Hendriks—Broekman (St.Jorisplein) , te identificeren. Zij toont het pand op de hoek van de Langestraat en de huidige Vicariestraat (toen officieel Bloemerstraat geheten, maar in de volksmond Smidsgas of Kapelaansgas geroemd), vóórdat het werd gesloopt om plaats te maken voor café—restaurant "De Toelast", dat de heer C. Berendsen er in 1914/15 liet bouwen.

  Hij deed dat later (1926) over aan zijn zoon Ant.H.Berendsen, die het exploiteerde tot aan het bombardement van 2 oktober 1944 (1).
  De foto laat het hoekpand zien, dat er tot 1914 stond en toen als winkelwoonhuis en bakkerij in gebruik was bij de fam. Sieprnan—Thebes (2).
  Over de bebouwing van die hoek Langestraat—Vicariestraat is reeds eerder hier gepubliceerd. Men zie b.v. voor de situatie eind 16e — begin 17e de plattegrond, afgedrukt in "Mededelingen", jrg.3,nr.2, p. 55 (percelen 16 en 17 — op de hoek van "Die Arnhernsche Strait to Huessen" en "Kerckhoff").
  Bekend is, dat er rond 1586 woonachtig was als eigenaar burgemeester Peter Kemerlingh als opvolger van Wolter Kleinpenning "Beseher" (tolopziener) , en vóór burgemeester Jacob Canis (3). toelast1 kl
  De oudste Nederlandse kadastrale leggers dateren van 1832 en daaruit blijkt (4), dat aldaar — Sectie D nr. 217 — toen geregistreerd waren: huis en erf, ter oppervlakte van 1 roede en 84 el, ten name van "Cornelis van Engen te Huissen" (dit pand kornt ook reeds voor de op de zgn. Verpondingskaart van 1809/10), die zijn eigendom rond 1841 overdeed aan "wed. Derk Peters, landbouwster te Huissen".
  Deze verkocht op haar beurt erf en opstal in 1843 aan Jacobus Janssen, een uit Huissen geboortige schoenmaker, die zich toen vanuit Arnhem wederom in Huissen vestigde (5). Twee jaar later, in 1845, brandde het pand af, waarna het werd herbouwd. De foto laat derhalve het in 1845/46 herbouwde pand zien, dat zijn voorgevel had aan de zijde van de Langestraat.
  Aan de zijde van de (huidige) Vicariestraat was aangebouwd een afzonderlijk pandje dat na de sloop van het hoekpand in 1914/15 bleef staan en dat als tapperij en proeflokaal "De Oude Toelast" (ter onderscheiding van het later gebouwde café-restaurant "De Toelast") nog bij oudere Huissenaren bekendi is.
  Het valt duidelijk te herkennen op het stadsgezicht vanuit de toren, afgedrukt in "Mededelingen" , jrg. 3, 1, p.2 (links boven).
  Dit had — aldus de kadastrale legger — een van oppervlakte 47 el, was later afgescheiden van het oorspronkelijke pand en werd 1865 verkocht aan "Antonius Michgels, tapper en kleermaker te Huissen" (6). Vermoedelijk werd eerst in dát jaar de tapperij in het pandje gevestigd; vóór 1865 werden de eigenaren en bewoners niet met het beroep "tapper" of "kastelein" aangeduid. toelast2 kl
  Na Michgels' overlijden in 1877 ging het in 1879 over aan diens oudste zoon Gerardus Jacobus Michgels (7) en verdere erfgenamen.
  In hetzelfde jaar verkochten de erven (kinderen) Michgels het pandja aan hun moeder "Petronella Boshoven, kastelein, vrouw van Petrus Antonij Festen" (8). Drie jaar later — in 1882 — werd het door de erfgenamen van de op 5 augustus 1880 gestorven Petronella Festen—Boshoven verkocht aan "Theodorus Koenen, tuinman, Huissen" (9) die het een jaar later alweer van de hard deed en verkocht aan "Judocus Scheepers, sigarenmaker, Huissen" (10), die de tapperij zou drijven tot 1887.
  Op 2 mei van dat jaar verhuisde hij met vrouw en dochtertje naar Gestel (NB) en verkocht het pandje aan "Johannes Gerardus Meijer, zonder beroep, te West—Pannerden" (Doornenburg) (11). Meijer trouwde op 14 september 1892 met Maria Johanna Neerincx (12) maar stierf reeds vier en een half jaar later, op 1 februari 1893.
  Op 29 augustus van dat jaar werd een zoon geboren, Johannes Gerardus Meijer, de bij vele oudere Huissenaren nog bekende horlogier "Gradus" Meijer. Zijn nog jeugdige moeder hertrouwde op 9 mei 1894 met haar oude jeugdliefde Cornelis (Kees) Berendsen (13), die aldus zijn intrede deed in "De Toelast". toelast4kl
  Het was een klein café, zoals er talloze in Huissen waren en waren geweest, althans tot de invoering van de Drankwet, toen Huissen zelf ruim 50 herbergen, tapperijen, bier- en wijnhuizen telde. Van ongeveer gelijke grootte was b.v. het iets verder op in de straat gelegen café "Vogelenzang", gedreven door Willem Roelofs (14) een neef van Kees Berendsen Sr.
  Ofschoon van geringe afmetingen werd in dergelijke "herbergen" , zoals ze meestal werden genoemd, met kermisdagen zelfs nog gedanst, al moest dan wel het een en ander worden ontruimd, zoals in "De Toelast" het geval was. "Vogelenzang" had - in tegenstelling tot "De Toelast"- zelfs een biljart. De "herbergen" dragen weliswaar de vermelde namen, maar in de volksmond werden ze meestal met de naam of bijrnaam van de kastelein aamgeduid. toelast5kl
  "Bèj d'n Buut" heette het als men in café "Vogelenzang" verbleef -de bijnam van de kastelein — en "Bèj Kees" als men in "De Toelast" verkeerde. Men zal zich herinneren, dat in het gesprek tussen "Willem en Dorus", dat in de vorige aflevering werd geciteerd (15) de persoon Dorus tegen Willem zegt: "Zeg Willem neem een halfje bij Kees.....".
  Toen Kees in 1894 zijn intrede deed in "De Toelast" was het belendende hoekpand bewoond door J.W.Sieprnan. die er winkel en bakkerij (bekend om een door een hond voortbewogen roggebroodmolen) dreef.
  Het na de eerdergenoemde brand in 1845/46 door Sshoenmaker Jacobus Janssen herbouwde pand was in 1872 in eigendom overgegaan aan de zoon "Jacobus Janssen Jaczn" (16), die het in 1883 had verkocht aan zijn zwager "Andries Balk, kleermaker, Huissen (17). Deze had het pand nauwelijks vier jaar in bezit gehad toen hij het verkocht aan broodbakker J.W.Siepman (18).
  In 1914 werd het pand tenslotte gekocht door "buurman" C. Berendsen, die het liet slopen, waarna, onder architectuur van zijn oudste zoon J.C. Berendsen (19), de latere gemeente—architect, die toen juist de opleiding aan de Arnhemse Ambachtsschool achter de rug had, het café—restaurant "De Toelast" met woning en bovenwoning (met ingang aan de Bloemerstraat werd gebouwd.
  Daaraan belendde dus de tapperij, die verder ls proeflokaal "De Oude Toelast" dienst deed. De jeugdige bouwmeester kreeg daarbij de hulp van zijn oud - leraar Odinot (20)
  "De Toelast" zou dertig Jaar lang zijn geheel eigen bijdrage leveren aan het gezelligheidsleven in het stadje voordat het oorlogsgeweld het pand en het belendende pandje verwoestte en aan de levens van de bewoners op zulk een tragische wijze een ende zou maken.
  Het huidige café "De Toelast", dat in de plaats kwam van het in 1944/45 verwoeste pand, kreeg de voorgevel aan de Vicariestraat. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen, waarin een afbeelding van een toelast en de gelijke naam is gehouwen.

  NOTEN (bij: "DE HOEK LANGESTRAAT (HUIDIGE) VICARIESTRAAT")
  1) Daarbij kwamen hij, zijn echtgenote en drie kinderen, zijn ouders en stiefbroer m"Gradus" Meijer, om het leven door een voltreffer op de kelder van het tegenover gelegenouderlijk huis, hoek Weverstraat. "De Toelast" c.a. werd -vermoedelijk door V 1 —inslag- verwoest toen het geëvacueerde Huissen frontgebied was tussen 25 Oktober 1944 en 13 april 1945.
  2) Sieprnan, Johannes Wilhelmus, geb. Huissen 21 sep. 1855, met Thebes, Hendrina, geb. Huissen 31 mrt. 1863 (GAH, Bev.Reg. 1880/90, Wijk A 2e dl,A288, bl.381).
  3) Zie noot 12 (p.118) bij: E.J.C. Kamerling, "De Hoeven en de familie van Vinceler" , in "Mededelingen", jrg.2, nr.5.
  4) Met vriendelijke dank aan de bewerkers van het statisch archief der gerneente, dr. E. Smit en drs. J.H.F. Zweers.
  S) Janssen, Jacobus, geb. Huissen 16 nov. 1808, r.k., schoenmnaker, overl. Huissen 2 nov. 1874 (GAH, Bev.Reg. 1870-8O, Wijk A, Stad, A. 71).
  S) Michgels, Antonius, geb. Huissen 7 mei 1822, r.k., kleermaker, Overleden Huissen 21 mrt. 1877. Hij was gehuwd met Boshoven, Petronella, geb. Huissen 8 dec. 1829, overl. Huissen 5 aug 1880. Zij hertrouwde met Festen, Peeter Antony (zie hieronder onder 8). (GAH, Bev. Reg. 1870-80, Wijk A, Stad, A 80, p. 59) .
  7) Mlchgels, Gerardus Johannes, geb. Huissen 28 jun. 1859, vertrokken mar Arnhem 18 Sep. 1882, weer gevestigd te Huissen 17 Jan. 1883 en opnieuw vertrokken naar Arnhem 28 aug. 1885. De andere kinderen van het echtpaar Mlchgels - Boshoven waren : Johanna Maria, geb. Huissen 16 dec. 1862; 2. Jacobus Johannes, gebr. Huissen 8 okt. 1864; 3. Antonius Johannes, geb. Huissen 5 nov. 1866. (GAH, Bev. Reg. 1880-90, Wijk A, 1e dl. , A 101, bl. 106. De oudste dochter, Alijda Johanna, geb. Huissen 31 jan. 1861 , was toen reeds gehuwd. Zie noot 11) .
  8) De onder noot 6 geroemde Petronella Boshoven was 21 mei 1873 hertrouwd met de weduwnaar Festen, Peeter Antony, geb. Gemert 22 feb. 1830, r.k. ,tapper. (GAH, Bev. Reg. 1880-90, Wijk A 1e dl., A 101, bl. 106). Deze had zich op 10 okt. 1876, komend van Gemert, in Huissen gevestigd. Als zijn beroep werd toen vermeld "kantoorbediende". Bij wie hij inwonend en werkzaam was, is door een onduidelijkheid in het betrokken register niet meer na te (GAH, Db.Reg. 1870-80, fol. 19, nr. 4).
  9) Koenen, Theodorus, geb. Huissen 17 feb. 1847, die in 1882 zaakwaarnemer was. (GAH, Bev. Reg. 1880-90, Wijk A 1e dl, A 151, bl. 157). Hij was een zoon van de tuinman Koenen, Peter, geb. Herwen 24 aug. 1815, en van Van Steen, Arnolda Alyda, geb. Huissen 7 apr. 1812
  10) Scheepers. Judocus, geb. Woensei 21 okt. 18S2, r.k. kastelein. Hij was 25 apr. 1880 te Huissen gevestigd, komend van Blaarthem (bij Eindhoven) en werkte toen als "fabrieksarbeider" bij "Putters". Hij trouwde te Huissen met de oudste dochter van het echtpaar Michgels—Boshoven, nl Alijda Johanna, geb. Huissen 31 jan. 1861. (GAH, Bev.Reg. 1880/90, Wijk A 2e dl., bl. 406).
  11) Meijer, Johannes Gerardus, schipper, geb. Doornenburg 18 mei 1848, gevestigd te Huissen 19 apr. 1887 en inwonend bij het gezin Festen—Michgels . (GAH, Bev. Reg. 1880-90, Wijk A 1e dl., A 101,blz. 106,en Wijk D, 2e dl. , D 302, bl. 307).
  12) Neerincx (in bev.reg. ookNeerinx). Maria Johanna, geb. Huissen 7 mrt. 1861.
  13) Berendsen, Cornelis, geb. Huissen 12 feb. 1863. Hij en zijn jongere broer Hendrikus (geb. Huissen 26 jun. 1865) werden meestal resp. "Kees Gieben" en "Hendrik Gieben" genoemd, naar hun stiefvader Everhardus Gieben, met wie hun moeder Everdina Euwes (geb. Huissen 22 sep. 1822) hertrouwd was. Hun vader Cornelius Berendsen, geb.Oud-Zevenaar 20 nov. 1815, knecht bij "Putters, overleed te Huissen 6 dec. 1865, een half jaar na de geboorte van de jongste zoon.
  14) Roelofs, Willem, geb. Huissen 25 sep. 1850, overl. Huissen 25 mei 1927. Over hem zie: Henny W.J.Derksen, Willem Roelofs, Kastelein van café "Vogelenzang te Huissen — een levensschets met ultvoerige genealogische gegevens, Huissen/Nijmegen 1971 (geïll.).
  15) H.W.J. Derksen, "Over een candidatenlijst", in "Mededelingen", jrg. 7, nr. 2 pp.47-52.
  16) Janssen, Jacobus, Huissen 13 jan. 1841, huwde 3 jun. 1872 met Hooyman, Aloida Johanna, geb. Westervoort11 mei 1847. (GAH, Bev.Reg. 1870/80, Wijk A, Stad A 71).
  17) Balk, Andries, geb. Huissen 19 apr. 1849, r.k. kleermaker (zoon van Balk,Andries, barbier, en Hermsen Aleida. Hij was gehuwd met Hooyman, Elisabeth, geb. Westervoort 28 feb. 1850, zuster van de onder noot 16 genoemde Hooyman, Aleida Johanna. (GAH, Bev.Reg. 1870-8O,Wijk A, stad, A 207, bl. 162).
  IB) Zijn naam komt o.a. voor als secretaris van de R .K. Kiesvereeniging St.Jan, in de advertentie uit 1887, welke is afgedrukt in "MededeIingen", jrg. 7, nr. 2, p. 50. Hij komt voor op de foto van de Hulssense Brandweer uit 1896 in hetzelfde nummer (p. 46).
  19) Berendsen, Johannes Cornelis, geb. Huissen 7 juli 189S.
  20) Voor een foto van "De Toelast" uit de eerste jaren na de bouw zien men de door de Historische Kring gereproduceerde oude ansichtkaart van de Langestraat, als nr. 5 deel uitmakend van de set van 10 herdrukken. Op deze foto ziet men eveneens de tegenover De Toelast gevestigde horlogerie van Meijer in het ouderlijk huis van de Berehdsen, waarin allen omkwamen.
  toelast3 kltoelast9kl

  toelast10kltoelast11kl
  toelast13kl


  Entrepot aan de Bloemerstraat

  toelast12klOp de bovenste schets van het straatbeeld op pp. 90/91 is onder letter D het voormalige entrepot in de Bloemerstraat getekend. Het stond naast het notarishuis, op de plaats waar zich nu het uit 1923 daterende dubbele woorhuis (nrs. 3 en 5) bevindt. Een entrepot is een opslagplaats voor aan invoerrechten en accijnzen onderhevige goederen, waar ze bewaard kunnen worden zonder dat die rechten betaald behoeven te worden wanneer ze voor wederuitvoer bestemd zijn of wanneer hum bestemming nog niet vaststaat.
  In het onderhavige geval was sprake van een particulier entrepot voor alcoholische dranken, eigendom van de heer C.L. Pilgrim (1835—1911) , groothandelaar in gedistilleerd. Hij was een zoon van burgemeester en notaris J.J.E. Pilgrim en gehwuwd met Ida Johanra Bergsma, weduwe van zijn in 1865 gestorven broer, burgemeester J.A.T. Pilgrim. Hij woonde in de Langestraat in het pand, dat laatstelijk bewoond werd door hun pleegdochter mej. Agatha Houtkoper. Zijn entrepot , dat volledig afgesloten ruimten bezat, stond onder toezicht van de toen in Huissen nog zetelende Ontvanger der Rijksbelastingen.
  Het was bestemd voor de opslag van gedistilleerd en wijn en van daaruit werden de Huissense café's bevoorraad. Niet dan onder toezicht van twee commiezen van 's Rijksbelastingen konden dranken aldaar worden opgeslagen of afgeleverd. Aflevering geschiedde slechts via entrepot—geleidebiljetten nadat de accijnzen waren betaald. Ofschoon er nog wel foto's van de oude situatie van de Bloemerstraat bestaan — zoals uit dit nurnmer blijkt — komt op de ons bekende foto's het entrepot tot nu toe niet voor.
  Voor de mogelijkheid om een eventueel nog bestaande oude foto te reproduceren, houden wij ons gaarne aanbevolen. Tevens vragen wij oudste Huissenaren ons te willen laten weten hoe de entrepotbeheerder "Dorus d'n Dolle" werkel ijk heette.

   

   

   

   

   

  Ooievaarsnest in de notaristuin

  Het ooievaarsnest heeft zeker circa twintig jaar de tuin van notaris S. de Jong gesierd. Het stond op een boom, die aan het afsterven was. De notaris wilde de boom daarom laten rooien. Kastelein C. Berendsen Sr., die bij notaris De Jong als vaste afslager en getuige fungeerde, stelde echter voor om er een ooievaarsnest van te maken. Samen met de smid Gijs Hendriksen ("Gijs de Smid") uit de Bloemerstraat, bevestigde hij op de afgeplatte boom een karwiel. Reeds in het eerste jaar nestelde er zich een ooievaarspaar, dat voor vier jongen zorgde.
  Nadien bevolkten elk jaar — en dat gedurende al die jaren — 3, 4 of 5 jongen het nest. Het was voor de Huissenaren elk jaar een ware belevenis wanneer de eerste ooievaar op het nest neerstreek. Rond de Huissense Urndracht waren er altijd jongen in het nest en met hun ouders zorgden zij tijdens de processie steeds voor een "speciaal effect". Wanneer namelijk aan het rustaltaar in de Walstraat (in de toen nog afgesloten hoek met de Langekerkstraat) de zegen werd gegeven, heerste er een doodse stilte onder de processiegangers.
  Die stilte werd echter "traditioneel" onderbroken door de ooievaars, die met hun geklepper luidruchtig blijken gaven van hun aanwezigheid. Het geklepper was zelfs in de kerk te horen. De ooievaars beschikten overigens in de notaristuin over een exquise "voedselpakket": daar bevond zich een vijver, die rijkelijk door kikvorsen was bevolkt. Tijdens een storm is het nest omgewaaid en nooit weer opgebouwd.
  (Inl.:J.C.B.)

  toelast14kl

   

  Overzichtstekening van de Bloemerstraat in 1915

  toelast overzichtkl
  Om de oude situatie in de toenmalige Bloermerstraat te verduidelijken heeft de heer J.C. Berendsen een schets gemaakt van beide straatwanden rond 1915, na het gereedkomen van "De (nieuwe) Toelast". Behalve het zgn. entrepot, dat de toenrnalige eigenaar notaris S.de Jong in 1922/23 liet slopen en in 1923 deed vervangen door het behouden gebleven woonhuis, Vicariestraat nrs. 3 en 5 (architect G.F.Sieprnan), was de situatie aan de noord("rechter")zijde nog tot 2 oktober 1944 zoals die getekend is. Uitgezonderd het genoemde woonhuis werden alle huizen zwaar getroffen en na de oorlog gesloopt. De zuid("linker")wand had vanaf de Langestraat tot aan de smederij van Hendriksen al in de vooroorlogse jaren verarderingen ondergaan.
 • De Gereformeerde Kleefse synode en Huissen tegen einde van de 17e eeuw Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 2 Open or Close


  De Gereformeerde Kleefse synode en Huissen tegen einde van de 17e eeuw

  door DRS. J.H.F. ZWEERS

  Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 2

  In de serie "Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte" verscheen onlangs als band 65 van de hand van Wolfgang Petri het derde deel over de Gereformeerde Kleefse synodes in de 17e eeuw (1).

  Ook in de periode 1673 - 1700 kwam de geloofssituatie in Huissen meermalen tijdens de vergaderingen der predikanten ter sprake. Hierdoor worden de bijzonderheden over de verhouding tussen de kleine protestantse en de overwegend katholieke Huissense geloofsgemeenschap nog duidelijker.
  Deze bronnenpublikatie verdient dan ook zeer zeker onze aandacht.
  Nadat in 1666 het "Erbvertrag" van Duisburg was gesloten en de Kleefse erflanden definitief tussen de keurvorst van Brandenburg en de paltsgraaf van Neuburg waren verdeeld, betekende dit tevens, dat de geloofsvrijheid, die men in 1614 reeds was overeengekomen, werd gehandhaafd.
  Daardoor ontstond een unieke situatie, die echter ook voor de nodige spanningen zou zorgen tussen protestanten en katholieken.
  In Huissen was in elk geval sinds 1603 een kleine protestantse gemeenschap aanwezig, die het lang niet altijd even gemakkelijk had gehad. Aanvankelijk kerkte men in een particuliere woning, maar doordat de ruiten van dat huis meermalen waren ingegooid, week men in 1613 uit naar hat stadhuis op de Markt (2).
  Eerst in 1660 kregen de Huissense protestanten de beschikking over een eigen kerkgebouw in de Langestraat. Het was een kleine gemeente in opbouw, waar men bovendien niet altijd even goed met de katholieken op kon schieten.
  Beide aspecten komen in de verhandelingen duidelijk naar voren.

  synode1 klsynode2 kl

  De school

  Zoals opgemerkt was de protestantse gemeente in Huissen er een in opbouw. Nadat men de beschikking had gekregen over een eigen kerk was wel een belangrijke stap in de richting gezet, maar de opbouw van de gemeenschap was daarmee nog niet voltooid.
  Men wenste ook een eigen school. Te dien einde verzocht men in 1677 tijdens de synode in Wezel of men onder "die Reformirten Gemeinen und andere von Gott gesegnete Christen" een collecte mocht houden ten behoeve van de school (3).
  Dat mocht en hoewel de opbrengst van de collecte niet bekend is, blijkt men een jaar later wel in staat een huis "allernaest onse kerk naast de Markt" voor f. 900,- aan te kopen en er een school en een onderwijzerswonlng van te maken.
  Vier jaar later, om precies te zijn op 20 februari 1682, werd de "Order voor de Nederduytse Gereformeerde schooll alhier binnen Huyssen" vastgesteld (5). Hoewel er nu wel een school was, kostte de instandhouding ervan de gemeente de nodige hoofdbrekens.
  In 1696 blijkt men "wegen mangel" niet in staat te zijn om de schoolmeester te onderhouden. Of dat nog niet genoeg was, bleven daarnaast ook de kinderen veelal weg vanwege het slechte humeur van de onderwijzer (6).
  Of er een samenhang bestaat tussen het ontbreken van voldoende geld en het slechte humeur van de leerkracht, is niet bekend, maar feit is wel, dat het de school in de beginjaren niet altijd voor de wind ging.

  De verhouding tussen de katholieken en de protestanten

  Werd in de inleiding opgemerkt, dat in de Kleefse erflanden geloofsvrijheid bestond, in Gelderland was dat beslist niet het geval. Daar was sinds 1582 de gereformeerde religie de enig toegestane godsdienst (7).
  Huissen kreeg daardoor een unieke positie, hetgeen duidelijk blijkt uit het kaartje uit het werk van Petri, dat weliswaar drie foutieve vermeldingen van namen bevat, maar dat eens te meer laat zien hoezeer de auteur zich de moeite heeft getroost om de situatio goed weer te geven.
  De enklavepositie van Huissen was voor veel katholieke priesters aantrekkelijk. In Huissen kon men immers zonder gevaar de kaieke godsdienst uitoefenen. maar tevens kon men gemakkelijk in het omliggende Gelderse gebied de zielzorg ten uitvoer leggen.
  De aktiviteiten van de priesters was een doorn in het oog van de protestanten en dan met name van dominee Johannes Cornelii (1728) . In 1696 klaagt hij, dat er in Huissen in plaats van twee nu vijf tot zes priesters werkzaam zijn. Deze priesters schroomden er — aldus Cornelii — zelfs niet voor om gemengd gehuwden over te halen tot het katholicisme.
  Hij vroeg dan ook of de regering geen maatregelen kon nemen (8). In 1697 kwam dezelfde klacht mgmaals ter sprake en werd opnieuw besloten de hulp van de regering in te roepen (9). Tijdens de Synode van 1698 in Wezel kon men concluderen, dat de regering de klacht had ontvangen en "zür Zufriedenheit der Gemeinde und Synode eingegangen" was (10). synode3 kl
  Had deze actie wél succes, een tweetal andere problemen werd niet naar tevredenheid van dominee Cornelii opgelost. Op de al eerder genoemde synode te Kleef in 1697 kwam ook de opmerking van de Huissense predikant ter sprake, dat de katholieke school in Angeren op last van de Gelderse autoriteiten was gesloten.
  Dat bleek echter geen probleem voor de geestelijkheid te zijn geweest, want men had de school eenvoudig op de Browvketel (Huissens grondgebied) heropgericht. Of dit alles nog niet genoeg was , werd er aan de Karbrug katec katechismusles gegeven en mis gelezen. Gezien de ligging van de is wel duidelijk, dat deze lessen en deze missen niet voor de Huissense bevolking bedoeld waren.
  Ook in dit geval zegde men toe contact op te zullen nemen met de regering (11). Of dit ook is gebeurd, is niet bekend. Feit is echter wel, dat in 1708 zowel de Karbrug als de Brouwketel steeds ontmoetingscentra waren voor de Betuwse katholieken (12). Een tweede zaak, waarin Cornelii bakzeil haalde, betrof Malburgen.
  Uit een tijdens de synode te Emmerik in 1700 geuite klacht blijkt dat er — ondanks een verbod daartoe — door de geestelijken nog steeds met de "exercitio religionis am Malburgischen fehr .... gecontinviret" werd (13).
  Opnieuw verzoekt Cornelii om hiertegen iets te ondernemen. Of er inderdaad maatregeten zijn getroffen alsmede over de aard der "exercitio religionis", die toen in Malburgen plaats had, tasten we tot op heden nog in het duister.

  Conclusie

  Het werk van Petri, dat voor ons ligt, bevat niet alleen belangrijke nieuwe informatie over het geestelijke klimaat in Huissen in de — toch al roerige — 17e eeuw, maar geeft daarnaast ook aanknopingspunten voor verder onderzoek. Naast enkele kleine tekortkomingen zoals de der namen op het op p. 64 afgedrukte kaartje, kan worden gesteld, dat dit boek een waardevolle bijdrage vormt voor de kennis van Kleefse deel van de Hollandse Zending en van Huissen in het bijzonder.
  Hoewel de titel aangeeft, dat hiermede een einde is gekomen aan een serie. is het wel te hopen, de auteur ook de synodale vergaderingen van de 18e eeuw door middel van een bronnenpublikatie voor een breder publiek toegankelijk zal maken.

  NOTEN:
  1) Petri, Wolfgang. Die reformierten klevischen Synoden im 17. Jahrhundert. Band 3, 1673-1700. Keulen, 1981.
  2) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve—Mark Akten, inv.nr. 1122. Driessen, H.L. De geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente in Huissen. In: Bijdr. en Meded. Gelre.dl. XLIX (1949) 259—266.
  3) Petri, Wolfgang. a.w. p. 52.
  4) Driessen, H.L.a.w. p. 264.
  5) Wilde, H.P. de, Orde voor de Nederduytse gereformeerde school alhier binnen Huyssen. In B.M.G.,dl. XX (1917), p. 255.
  6) Petri, Wolfgang. a.w., p. 222.
  7) Jong, O.J., Kerkgeschiedenis 1492—1795. In: Mey, P.J. e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492—1795, Zutphen, 1975. pp. 331 — 384, p. 349.
  B) Petri, Wolfgang. a.w., p. 226.
  9) ibidem p. 231,
  10) ibidem. p. 247.
  11) ibidem. p. 231.
  12) Zentrales Staatsarchiv Merseburg, Kleve—Mark-Ravensberg und die Niederlande, Repertorium 34, nr. 101. Band 2.
  13) Petri, Wolfgang. a.w., p. 264.

 • Archeologisch onderzoek aan de Burchtgracht. Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 1 Open or Close


  Archeologisch onderzoek aan de Burchtgracht

  Een aanvulling door Th.H.JANSSEN

  Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 1

  Van het Technologisch Laboratorium van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort zijn de voorwerpen van het in 1977 uitgevoerde archeologische onderzoek aan de Burchtgracht bewerkt teruggekomen.
  Dit materiaal heb ik indertijd ter reiniging en conservering aangeboden. Het betreft een aantal voorwerpen welke destijds in of rondom de toen gevonden waterput werden aangetroffen, namelijk:
  1. een onderdeel, waarschijnlijk afkomstig van een zich boven de waterput bevindende hijsinrichting;
  2. een duig van een houten emmer ;
  3. verschillende messen of onderdelen daarvan;
  4. een verkoperd sierplaatje;
  5. enige glasfragmenten;
  6. een uit spaanhout vervaardigd deksel van een doos.
  De onder de nurnmers 1 en 3 genoemde voorwerpen werden in het onderste vat van de waterput aangetroffen. In deze ton bevonden zich ook nog andere voorwerpen, waaronder een gesmede spijker, waaraan een scherf van een kan was gekoekt.
  Daar deze scherf afkomstig was van een kan, welke in de 13e eeuw kan worden gedateerd, mag ook worden aangenomen, dat de onderste ton van de waterput uit de 13e eeuw stamt. De onder 1 en 2 genoemde voorwerpen kunnen dan eveneens in dezelfde tijd worden geplaatst.
  De onder 3 tot en met 6 genoemde voorwerpen bevonden zich tussen het 12e en 13e eeuwse aardewerk, dat daar rond de tonput is gevonden.
  Alles wijst er op, dat we in het erf van een boerderij uit de 12e en 13e hebben gezeten. Het vondstenpakket wijst er bovendien op, dat er een veestapel is gehouden, waarvan o.a. paarden, koeien,kippen en schapen deel hebben uitgemaakt.
  De opgraving leverde nog een bijzonderheid op.
  De 12e en 13e eeuwse afvallaag lag nagenoeg direct boven een laag uit de Romeinse tijd (2e eeuw) . Een enkel scherfje uit de Karolingische, misschien wel Merovingische periode, dat tussen beide lagen werd aangetroffen, doet vermoeden, dat dit terreingedeelte in het begin van de 12e eeuw, of wellicht nog.wat vroeger, is afgegraven en dat de grond naar elders is gebracht.
  Wellicht kan deze afgraving in verband worden gebracht met de ophoging van de in de nabijheid gelegen Hazenberg, waarin cultuursporen uit de Romeinse tot en met de Karolingische tijd zijn aangetroffen. Na deze afgraving moet het terrein weer in de 12e en 13e eeuw zijn opgehoogd met allerlei huisafval .
  De voorwerpen, waarvan ik in het begin gewaag heb gemaakt, kunnen als volgt worden beschreven:
  1. Gesmede/gerolde ijzeren buis met ruw omgezette kraag, welke met spijkers op een eiken plankje is bevestigd. Het plankje is in het verlengde van de buis van een gat voorzien. De beide einden van het plankje zijn enigszins afgerond. Waarschijnl ijk heeft dat voorwerp deel uitgemaakt van een zich boven de waterput bevindende hijsinrichting. Zie pag. 22, afbeelding A1 en A2.
  2. Duig van een emmer met gesmeed ijzeren beslagdeel, waaraan een hengsel is bevestigd. Hengsel en beslagdeel zijn door twee in elkaar grijpende haken aan elkaar bevestigd. Aan de binnenzijde van de duig bevindt zich op 2.5 cm afstand van de onderrand een 4 mm brede groef, waarin de bodem bevestigd is geweest. Aan de buitenzijde zijn in de duig drie, wellicht vier, afdrukken zichtbaar van de uit ijzer gesmede banden, waarmede de duigen in verband zijn gehouden.
  Gemeten aan het gebogen verloop van het hengsel moet de emmer aan de bovenzijde minstens 30 cm in doorsnee zijn geweest. Zie pag. 22, afbeelcËng B1 en B2.
  3. Onder de messen of onderdelen daarvan bevindt zich een handgesmeed fors puntig, enigszins binnenwaarts gebogen werkmes. De drie samenstellende delen: het lemmet of snijgedeelte (aan één zijde gescherpt met punt en aan de andere zijde roet verdikte rug) , de versmalde angel waarom het heft bevestigd is geweest en de brug of balans (de overgang van lemmet naar angel) zijn uit één stuk ijzer gesmeed. Om de balans is een sierstrip uit koper aangebracht. Vanwege de dikte fungeerde de balans tevens als heftbeschermer. In het lemmet is aan de tafelzijde (dat is die zijde van het lemmet, dat boven blijft liggen wanneer het mes rechts van en met de scherpe zijde naar de eigenaar toe is neergelegd) een merk ingeslagen, waarvan de voorstelling echter niet meer herkenbaar is.
  Zie afbeelding C 1 en C2 op p. 24.
  Naast dit mes werd ook een kleiner mes aangetroffen met smalle angel. De overgang (balans) tussen heft en lemmet is zeskantig afgewerkt. Zie afbeelding D op p. 24.
  Vervolgens een benen heft. Hiervoor is een bot enigszins in het profiel van een handgreep gesneden en geschuurd, waarbij tevens het merg is verwijderd. Het heft behoort waarschijnlijk bij het onder Cl genoemde mes. Zie afbeelding E op p. 24.
  Het volgende mes is een schoenmakersmes. Niet vreemd daar in de onderzoekput ook snippers leer werden aangetroffen. Zie afbeelding Fl en F2 op p. 24.
  Als laatste een zakmesje. Op de verdikte rug van het lemmet is een sierstrip uit messing bevestigd. Lengte van het mesje plm. 13 cm. Zie afbeelding G op p. 24.
  Tussen de overige uit ijzer vervaardigde voorwerpen bevond zich nog een herkenbare keg. Zie afbeelding H 1 en H2 op p. 24.
  4. Het verkoperde sierplaatje is enigszins in profiel geslagen. Aan de achterzijde is met twee kopnagels een reep leer van overeenkomstige breedte bevestigd. Waarschijnl ijk is het een beslagstuk van tas of zadel geweest, waarvan tijdens de opgraving een fragment is gevonden.
  De beide randen van de reep leer zijn van stikgaatjes voorzien, zodat moet worden aangenomen, dat het ergens op gestikt is geweest. De sluitkoppen van de nagels, waarmede de strip leer is vastgezet, zijn plat geslagen op twee minuscule messing stripjes. Aan de bovenzijde is in het plaatje een merk of versiering geslagen. Zie afbeelding II, 12, 13 en 14 op p.26 en voor wat betreft het merk onder I5.
  5. Onder de glasfragrnenten bevond zich een bodem en een wandgedeelte van een flesje met ruitvormige nappen aan ee buitenzijde. Het glas is donkerbruin van tint. De moge!ijkheid bestaat, het van Romeinse makelij is daar het in de directe omgeving van Romeins materiaal werd aangetroffen. Indien het niet uit die periode stamt, dan is het in elk geval 12e of 13e eeuwe glaswerk. Zie afbeelding Jl (aanzicht) en J2 (verloop van glaswand) op p.26.
  6. Het uit spaanhout vervaardigde deksel is samengesteld uit een gesneden plankje (afmetingen 22 x 10 cm) en een hierom bevestigde rand van plm. 3 cm. breedte. Het houtwerk is plm. 4 mm. dik.
  Alle van deze opgravingen afkomstige voorwerpen zijn voor geïnteresseerden te bezichtigen in het Kring—documentatiecentrurn ten gemeentehuize tijdens de vastgestelde openingstijden.

  Burchtgracht1 Aangepast

  Burchtgracht2 Aangepast

  Burchtgracht3 Aangepast

 • Vijftig jaar geleden: géén badhuis in gemeenteschool. Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 1 Open or Close


  Vijftig jaar geleden: géén badhuis in gemeenteschool

  Uit Mededelingen, jaargang 7, 1982, nr. 1

  In 1932 was de Openbare (Gemeente-) School aan de Langestraat (naast het postkantoor) overbodig geworden. De Hervormde Gemeente had haar eigen school (de Chr. Julianaschool nabij de kerk); de kathotlieke jongens, die tot dan toe op de openbare school waren aangewezen geweest, konden nu naar de eigen r.k. school St.Aloysius, die met de r.k. meisjesschool een nieuw, groot complex vormde aan de Langekerkstraat.
  Aan de Langestraat waren de klaslokalen leeg komen staan en in de raad wisselden de vroede vaderen van gedachten over hun bestemming. Het raadslid J.C. Berendsen (de latere gemeente—architect) lanceerde het plan om er een badhuis in te vestigen.
  In De Gelderlander van 5 augustus 1932 lezen we daarover in het raadsverslag het volgende: "De heer Berends(en) vroeg hoe het stond met de plannen van een gemeentelijk badhuis in de leegstaande school.
  De voorz. (burgemeester W. M. Helmich) zeide dat dit een kwestie van duizenden guldens zou zijn. De heer Berends(en) was dit niet met den voorz. eens. Het kan heel eenvoudig. Spr. wilde het wel onderhands huren.
  Men zal zien dat dit een florerende inrichting wordt. De voorzitter zou prijsopgave willen vragen van de firma Stokvis te Arnhem. De heer Berends(en): dat is niet noodig. In Huissen zijn installateurs genoeg die dit werk kunnen uitvoeren.
  Ook de Heer (S.A.) Huisman voelde niets voor begrootingen, die van zoo ver kwamen. Besloten werd den Gemeente - Opzichter op te dragen een begrooting te vervaardigen" .
  In de Oktobervergadering kwam het punt weer aan de orde en interessant is te lezen wat De Gelderlander op 31 oktober 1932 in het raadsverslag noteerde:
  "Onder de ingekomen stukken bevond zich een begrooting van den Gemeente-Opzichter over een eventueele badhuis in de leegstaande school.
  De kosten voor twee badkuipen en zes douches zijn begroot op plm. f. 4.600,-. De voorzitter stelde voor dit voor kennisgeving aan te nemnen. "Er valt nu regen genoeg regen om te baden"aldus spreker.
  Aldus werd besloten" ....

 • Om groot gezin te kunnen orderhouden J.J.E. Pilgrim was burgemeester-secretaris en notaris: Uit Mededelingen, jrg. 7, 1982, nr.1 Open or Close


  Om groot gezin te kunnen orderhouden

  J.J.E. Pilgrim was burgemeester-secretaris en notaris

  door H.W.J.DERKSEN en J.H.F.ZWEERS
  Uit Mededelingen jaargang 7, 1982, nr. 1

  Van 1785 tot 1865, een periode dus van 80 jaar, werd Huissen "geregeerd" door drie burgemeesters Pilgrim: vader, zoon en kleinzoon.
  Johann Friedrich Pilgrim, de vader, werd in 1741 geboren als zoon van de "Salinenfaktor" op de koninklijke Pruisische zoutwerken te Unna—Kônigsborn Jeremias Ernst Pilgrim en Ottilie Christine Faber.
  Hij kwam begin 1762 als jong Pruisisch ambtenaar naar Huissen waar hij — na resp. "Rentheyschreiber" en "Receptor" (ontvanger van schattingen) te zijn geweest in 1785 tot "Königlicher Preussischer Bürgermeister zu Huissen" werd benoemd.
  J. F. Pilgrim bleef in functie tijdens de staatkundige wisselingen tegen het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw, waarbij hij zich niet altijd een krachtdadig bestuurder toonde.
  In het begin van het jaar 1814, in de Pruisische tijd derhalve, legde hij zijn ambt neer,ongetwijfeld "moe en der dagen zat".
  Johann Friedrich overleed op 4 december 1817, 76 jaar oud. Opgevolgd werd hij door zijn tweede zoon (l)Jeremias Jacobus Ernst, die op 26 maart 1814 tot "Kôniglicher Preussischer Bügermeister" werd benoemd, nadat hij reeds twee jaar als administratieve hulp en plaatsvervanger van zijn vader was opgetreden.
  J.J.E. Pilgrim werd op zijn post gehandhaafd nadat Huissen met ingang van 1 juni 1816 bij Nederland was gevoegd en hij bleef burgemeester tot 13 januari 1850 om dan opgevolgd te worden door zijn zoon Johannes Andreas Theodor, die vijftien jaar lang het burgemeestersambt zou bekleden tot aan zijn onverwachte dood, op 41—jarige leeftijd, op 30 augustus 1865.
  Zijn vader overleefde hem nog tien jaar; J.J.E. stierf op 22 december 1875, 91 jaar oud.
  Met J,A.Th. Pilgrim kwam een einde aan de burgemeestersgeneratie Pilgrim, maar wel bekleedde nog één Pilgrim een functie in de gemeentelijke politiek: de drankhandelaar Cornelis Leonard Pilgrim (1835—1911), broer van de jong gestorven burgemeester. Hij huwde later met diens weduwe. Jarenlang was hij wethouder der gemeente Huissen.
  Met J.A.Th. Piigrim eindigde tevens de uit de Pruisische tijd stammende reeks van protestantse burgemeesters in het grotendeels katholieke Huissen.
  Aan da persoon van de tweede Pilgrim—burgemeester, Jeremias Jacobus Ernst, mogen wij in deze bijdrage wat meer aandacht besteden. Dr E. Smit heeft hem in zijn dissertatie (2) gekenschetst als uitgesproken pro-Pruisisch ("die wir immer biedere Preussens anhängliche Unterthanen gewesen sined) , zulks in tegenstelling tot zijn vader die een geboren (Rijn—)Pruis was, maar wel sterke opportunistische trekken vertoonde.
  Een Amsterdamse rechter getuigde van hem: "De Burgemeester Pelgrom een aardig en verstandig man. Gelukkig het stadje, waar de vrouw praesidentin geen grootsche gekkin is, maar een lieve, gulle an vrolijke vrouw als Mevr. Pelgrom. (3)
  Desondanks was J.J.E. na de overgang naar Nederland 34 jaar een ijverig maar slecht gesalarieerd burgemeester en secretaris, die zijn grote gezin voornamelijk moest onderhouden met de opbrengsten uit het ambt van notaris, dat hij -met dispensatie— tevens mocht bekleden. Hij woonde in het grote herenhuis Langestraat 35/37 (thans bekend als "pand Steijntjes"), waar tevens het stadhuis was ondergebracht sinds het oude stadhuis niet meer te gebruiken was (4).
  Op 2 januari 1844 zou de (zesjarige) ambtstemijn van J.J.E. Pelgrim aflopen. In verband daarmede verzocht de fungerend Districts-Commissaris van Nijmegen, te Kesteren, hem bij brief van 17 juli 1843 "teneinde eene behoorlijke voordragt tot al of niet continuatie van UEdG. in te zenden" om binnen acht dagen op te geven:
  "1. UEdG. naam en voornamen; 2. Ouderdom; 3. Geboorteplaats; 4. Godsdienst; 5. Gehuwd of ongehuwd; 6. Getal kinderen; 7. Burgerlijk beroep; 8. Vroegere ambtelijke betrekkingen; 9. Andere ambtelijke betrekkingen door UEdG. thans bekleed wordende jaarlijksche inkomsten van ieder derzelve; 10. Jaarlijksche inkomsten, verbonden aan den post van Burgemeester, en 11. Of UEdG. in het genot is geweest van dispensatie van reglementaire bepalingen, en van welken aard die dispensaties zijn, en of bij eene eventuele wederbenoeming tevens verlenging der vroegere genotene dispensatie verlangt wordt en op welke gronden" .
  Kolomsgewijze verzorgde de toen 55—jarige burgemeester Pilgrim de opgaven, die hij op 24 juli inzond aan de Districts-Commissaris "ten einde daarvan zoodanig gebruik te kunnen maken als UwEGstr. zal dienstig oordeelen (5)
  Omdat de antwoorden, die Pilgrim gaf, niet alleen interessant zijn om een beeid te krijgen van 's mans loopbaan, maar ook van de financiële problemen van degene, die in de 19de eeuw het langst het ambt van burgemeester waarnam, geven wij ze letterlijk weer. Onze aanvullende notities hebben wij tussen haakjes bijgevoegd.
  De opgaven luidden als volgt: pilgrim1
  Naam en Voornaam:
  PILGRIM,JEREMIAS JACOBUS ERNST.
  Ouderdom:
  geboren den 10 Septbr. 1787.
  Geboorteplaats:
  Huissen.
  Godsdienst:
  Hervormd.
  Gehuwd of ongehuwd:
  Gehuwd. (J.J.E. Pilgrim was sinds 1820 gehuwd met Aletta Amelia Louisa Prevenier).
  Getal kinderen:
  7. (Zeven kinderen gaf hij op als nog in leven zijnde. Er waren toen echter reeds drie kinderen op jeugdige leeftijd overleden.
  Geboren werden:
  1. Johan Frederik Cornelis Leonard, geb. 13 mei 1821;
  2. Anna Maria Constantia, geb. 1 september 1822;
  3.Johannes Andreas Theodor, geb. 27 augustus 1824;
  4. Adolf Willem Karel, geb. 2 juni 1826;
  5. Hermanus Hendrikus Jacobus, geb. 11 januari 1828;
  6. Johanna Cornelia, geb. 17 oktober 1829, overleden 19 dec. 1830;
  7. Anton Reinhard, geb. 15 oktober 1831;
  8. Theodoor Hendrik Jan, geb. 25 december 1833, overleden 14 mei 1834;
  9. Cornelis Leonard, geb. 1 juni 1835;
  10. Johanna Cornel ia, geb. 9 jan. 1807, overleden 4 aug. 1837.
  Burgerlijk beroep:
  Geen.
  Vroegere ambtelijke betrekkingen:
  Met Julij 1805 werkzaam geweest bij het Koningl. Pruiss. Gerigt te Huissen.
  12 Maart 1806 aangesteld als beëdigd klerk bij hetzelve (6)
  25 April 1809 benoemd als assistent ten kantore der Rentherende Middelen en der Verponding in het Arrondissement Zevenaar en vervolgens beëdigt voor welke post in het begin van 1813 is komen te vervallen.
  In 1812 tot het begin van 1814 de Mairie Huissen voor deszelfs vader geadministreerd.
  9 Junij 1813 aangesteld als 1e Luitenant bij de 3e Cohorte 2e Compagnie Grenadiers Nationale Garde / den 30en Novbr. 1813 te Arnhem door de Pruisische troepen gevangen genomen en geheel uitgeplundert zonder eenige vergoeding te hebben ontvangen.
  26 Maart IB 14 aangesteld als Koningl. Pruiss: Burgemeester van Huissen en bij het Nederlandsche Gouvernement gecontinueerd.
  Bij Z.M. Besluit van 10 Januarij 1817 benoemd als Capitein der 1e Comp: 4e Bat: rustende Schutterij 19e District.
  Bij Z.M. Besluit van 1B Septbr. 1817 benoemd als 2e Plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Bemmel.
  Bij Z.M. Besluit van 27 Nov. 1817 benoemd als Schout en Secretaris van Huissen en den 9 Jan. 1825 als Burgemeester en Secretaris is steeds gecontinueerd.
  Den 26 Junij 1818 door Z.M. aangesteld als Notaris.
  Bovendien door de geërfden van Huissen en Malburgen benoemd 7 Januari 1813 als ontvanger der Ambtslasten in 1828 daarvoor bedankt.
  27 Augustus 1817 als secretaris der dijkstoelen van Huissen en Malburgen.
  Den 4e Decbr. 1817 als Heemraad en ontvanger des dijkstoels van Huissen maar heeft voor laatstgemelde post in 1832 bedankt.
  Andere ambtel ijke betrekkingen door hem bekleed wordende en jaarlijksch inkomen van ieder deselve:
  Notaris te Huissen met een afwisselend inkomen van f. 600 tot 1200.-
  Polder Secretaris van Huissen met f. 26.— tractement. Polder Secretaris van Malburgen met f. 40.- tractement.
  Jaarlijksch inkomen verbonden aan den post van Burgemeester:
  Als Burgemeester f. 435.- als Secretaris f. 235.
  Of de Burgemeesterin het genot is geweest van dispensatie van reglementaire bepalingen en van welken aard die dispensatie is:
  Is steeds stilzwijgend gedispenseerd gebleven en speciaal bij Art. 75 der Wet op het Notariaat van den 9. Julij 1842 Staatsblad No. 20 (7).
  Of bij eene eventueele herbenoeming tevens verlenging der vroeger genotene dispensatie verlangd wordt en op welke grond:
  De Burgemeester wenscht zeer in het genot van dispensatie te mogen blijven en wel uit hoofde hij bij het Pruissische Bestuur ad vitam is aangesteld en nu meer dan 29 Jaar dien post onder de moeijlekste ormstandigheden als eerlijk man heeft waargenomen.
  Terwijl hij in het vertrouwen van continuatie in 1820 een huwelijk heeft aangegaan en bij het gemis van een der posten zijn talrijk huisgezin niet zoude kunnen onderhouden" .

  Tot zover Pilgrim's opgaven. De Koning beschikte goedgunstig. Bij Z.M. besluit van 24 januari 1844 (8 ) werd J.J.E. Pilgrim voor een nieuwe termijn van zes jaar herbenoemd. Het was zijn laatste ambtstermijn.
  Zijn tweede zoon Johannes Andreas Theodor, die toen 25 jaar oud was, volgde hem op 18 januari 1850 op. J.J.E. Pilgrim bleef na zijn aftreden als burgemeester verder het ambt van notaris bekleden, totdat hij daarin - nog bij leven — werd opgevolgd door zijn zoon Anton Reinhard.
  Pilgrim

  NOTEN:
  1) De oudste zoon, Johan Andreas, Overleed ongehuwd op 29—jarige leeftijd te Luik op 17 juni 1822 toen hij aldaar in garnizoen lag als 2e luitenant bij het Bataillon Artillerie (GAH, Corr. 1827, nr.214/151).
  2) Smit, E.J,Th.A.M.A., De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Nederland 1795—1817 (diss. Nijmegen, 1975) .
  3) Aldus jhr. mr. Anthony Warin, lid der rechtbank van eersten aanleg te Amsterdam, in zijn dagboekje na een bezoek aan het echtpaar Pilgrim—Backer op 9 juli 1801 (Zie: "Een reis te paard door Gelderland in 1801", medegedeeld door A.D. Storm Buysing, in BM Gelre, deel XXXIX, 1936, pp. 341-349.)
  4) Zie: H.W.J.Derksen en J.H.F. Zweers, Huissens stadhuis had zes voorgangers, Huissen 1978.
  5) GAH, Correspondentie 1843. Ingekomen brieven nr. 183, met inliggende minuut ven het antwoord.
  6) Opmerkelijk is echter, dat in de lijst van ULidmaten der Hervormde Gemeente van Huissen, aanwezig op 1 Februarij 1868" (in: "Lidmatenboek 1868 - 1918" — Archief Ned. Herv.Gemeente Huissen) achter zijn naam in de kolom "Van waar ingekomen en wanneer" wordt vermeld: "Unna in Pruissen den 11 Septemb. 1806". Hij moet dus enige tijd uit Huissen weg zijn geweest en vermoedelijk verbleven hebben in Unna-Kônigsborn, waar zijn oom (Johann) Heinrich Pilgrim (1744—1815) "Controlleur und Cassirer" bij de Koninklijke Pruisische zoutwerken was.
  7) De dispensatie heeft, zoals opgemerkt, betrekking op de cumulatie van betrekkingen van burgemeester—secretaris én notaris.
  8) GAH Correspondentie 1844, ingekomen brieven nr. 50.

 • B. en W. namen Kring-advies over. Nieuwe straatnaam: Malenborch. Uit Mededelingen jrg. 6, 1981, nr. 6 Open or Close


  B. en W. namen Kring-advies over. Nieuwe straatnaam: Malenborch

  B. en W . hebben het advies van de Historische Kring (waarover reeds eerder is bericht) overgenomen om de verbindingsweg tussen Walstraat en Langestraat, die binnen afzienbare tijd gereedkomt, de naam MALENBORCH te geven.
  De Malenborch was, zoals bekend, één der torens in de stadsmuur tussen Arnhemse en Vierakkerse Poort en stond ter hoogte van de tandartsenpraktijk van de heren Berendsen en Sassen.
  De nieuwe straat zal iopen vanaf de Langestraat naast het pand "Steijntjes" (op de plaats van de vroegere binnenmolen) en via een haakse bocht op de Walstraat uitkomen bij genoemde tandartsenprakti)k.
  De Malenborch komt o.a. voor op de kaart "Stat Hvessen. 1586" in het Legerboek van Huissen 1577—1607 (RAG, archief Domeinen van Huissen, inv.nr.9) •
  Uit die kaart reproduceren wij hieronder het betrokken fragment.
  Rechts beneden de Malenborch, links boven de Arnhemse Poort mei de halfronde voorpoort .

  Malenborchkl

 • Straatnaamgeving Binnenveld, Uit Mededelingen jrg. 6, 1981, nr 6 Open or Close


  Straatnaamgeving Binnenveld

  Zoals bekend heeft het Kring-bestuur de vraag uit de ledenvergadering 1981 of in het bestemmingsplan Binnenveld straatnamen naar bekende personen uit Huissens recente verleden zouden kunnen worden genoemd, aan B. en W. voorgelegd.
  B. en W. hebben thans laten weten, dat zij hieromtrent onze mening niet delen. Zij zien de toekomstige straatnaamgeving in het Binnenveld liever "gerelateerd aan de vroegere bodembenaming van de betrokken gronden in en rondom het Binnenveld".
  In verband hiermede heeft de Kring-vertegenwoordiger in de Arnbtelijke Commissie Straatnaamgeving suggesties in die richting gedaan en o.m. voorgesteld de namen: (van) Spitaal (naar F.O. Baron van Spittael Heer van Binnenveld - 1710-1775, de vermoedelijke bouwer van het Huis Binnenveld) , alsmede (van) Pallandt (naar de oudst bekende bezitter van het Binnenveld de erfhofmeestér Werner van Ppalant to Sehlem) te bezigen .
  Voorts is voorgesteld de namen Gravekamp (oudste benaming: Dat Grevekempken) en Lee(c)kstraat (oude naam van de Bloemstraat te gebruiken.
  Uit de commissie kwam voorts de suggestie de naam "Binnenveld" te vernoemen.De voorstellen zijn bij B&W.

  Binnenveldkl

 • Restanten van Arnhemse Poort geconserveerd. Uit Mededelingen jgr. 6, 1981 nr.6 Open or Close

  AP voorblad (Aangepast)

  Aan de resultaten van de onderzoekingen en opgravingen bij de Arnhemse Poort, waarvan hij tijdens de dialezing van 17 februari 1981 in woord en beeld verslag uitbracht, wijdt Kring-voorzitter Th. H. Janssen, leider van de Sectie archeologie, hierna de aangekondigde uitvoerige bijdrage.

  DE ARNHEMSE POORT

  Huissen heeft eeuwen lang een enorme versterkte uitbouw gekend aan de voorzijde van en verbonden met de doorgang in de stadsommuring aan de Arnhemse zijde. Dat is het resultaat van een onderzoek, dat de leden van de sectie archeologie van de Historische Kring Huessen hebben kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van een voetgangers- en fietserstunnel onder de Stadswal aan de Arnhemse Poort (kaartblad 40 05/439.20) . Vrijwel iedere Huissenaar heeft enige tijd gelegenheid gehad om een blik te werpen op de restanten van een complex aan historische verdedigingswerken, welke eertijds eeuwenlang het beeld van Huissen aan de noord-oostzijde van de Stad hebben bepaald. Hoewel het in de lijn van miijn verwachtingen lag, dat er de resten van een bebouwing moesten worden aangetroffen (zie Mededelingen, jrg. 4, nr. 134 t/m 139), heeft mij de omvang van deze bebouwing toch verbaasd doen staan. De gehele versterking kan het best worden vergeleken met een zich vanaf een poortgebouw uitstrekkende lange arm met brede vuist. Deze strekte zich over een lengte van meer dan vijftig meter uit en wel vanaf het café De Arnhemse Poort (Langestraat 100, hoek Damstraat) tot aan de Stadswal. Deze plastische voorstelling heeft echter in de loop der eeuwen wel wijzigingen ondergaan. Aanvankelijk was deze vrij kort, namelijk tot de noordelijke gevel van het pand Arnhemse Poort 108, bewoond door de fam. Jeurissen- Bosman. De eerste uitbreiding geschiedde in het verlengde van de reeds aanwezige uitbouw tot de Stadswal . De inloop naar Huissen vanuit de Korte Loostraat was toen blijkbaar nog belangrijk. In dezelfde richting heeft nogmaals een uitbreiding plaats gehad, welke in de bebouwing nog omvangrijker was.
  Om een of andere reden schijnt in de loop van de tijd daarna de inloop vanuit de Korte Loostraat zijn overheersende functie te hebben verloren, daar de sterkte nogmaals werd uitgebreid. Hierbij kwam de ingang tot het geheel meer noord—oostelijk te liggen en wel zodanig, dat deze rechtstreeks aansluiting kreeg op de naar Arnhem gaande dijk.
  Tijdens de waarneming werd ook geconstateerd, dat er aan deze zijde van Huissen lange tijd twee poortgebouwen hebben bestaan. Eerst kwam men via een voorpoort binnen een met verdedigingsmuren omheinde ruimte. Vervolgens moest men door een tweede poortgebouw (de binnenpoort) om in Huissen te komen.
  Aan dit laatste poortgebouw sloot aan beide zijeen de stadsmuur aan. Het grondverzet voor de aanleg van het tunnelcomplex werd in drie fasen uitgevoerd, namelijk een ingraving voor de eigenlijke tunnel , één voor de inrit vanuit Huissen en één voor de aanleg van een terrasplantsoen aan de rechterzijde voor de tunnelingang.
  Deze fasegewijze uitvoering van het graafwerk heeft voor ons het voordeel gehad, dat er steeds voldoende tijd beschikbaar was om de gevonden muurwerken voorzover nodig uit te graven, op te meten, in tekeningen en op foto's vast te leggen en te bestuderen.
  Deze werkwijze betekende echter wel, dat in elke fase van de grondverplaatsingen een continu waarneming moest plaats hebben, hetgeen een uiterste bereidheid van de waarnemers vergde met betrekking tot de in dit project te steken tijd.
  De kans was namelijk groot, dat de waarneming eenmalig zou zijn, orndat de mogelijkheid betond, dat nog aanwezige muurwerken moesten worden afgebroken ons plaats te maken voor de nieuwbouw.
  AP foto 1 en 2 (Aangepast)
  Doordat het weinige ter beschikking staande historisch-archivarische materiaal nagenoeg geen zicht gaf op de aanvang en wijzigingen alsmede de aard van de bouw en de loop van de verdedigingswerken aan deze zijde van de stadskern van Huissen, konden alleen nog maar de materiële overblijfselen in de grond in relatie met de omstandigheden, waarin zij werden aangetroffen, enig inzicht verschaffen.
  Het was dus zaak om het onderzoek continu te laten plaats hebben zodat hierin geen hiaten zouden ontstaan. Dank zij de inzet van de sectieleden Theo Gerritsen en Hans Janssen gelukte het mij om een totaal-beeld te verkrijgen.
  AP foto 3 en 4 (Aangepast)

  De eerste ingraving
  De eerste ingraving, namelijk die in de Stadswal, voor de bouw van de eigenlijke tunnel startte op 4 mei 1981. Onmiddellijk werd al duidelijk, dat dit terreingedeelte vóór in de 19e eeuw enorm moest zijn opgehoogd. Op twee meter diepte werd namelijk een veertig tot zestig centimeter dikke laag bouwpuin en huisafval aangetroffen. Aan de dateringsmogelijkheden van het huisafval kon worden afgeleid, dat deze ophoging in de tweede helft van de 19e eeuw moet hebben plaats gehad. De fabrieksmerken onder de bodems van diverse soorten Begout-aardewerk uit Maastricht gaven dit aan. Naast dit Maastrichts aardewerk, dat hoofdzakelijk voor tafelgebruik was bestemd, werden ook massa's scherven gevonden van bruin geglazuurd en Keuls aardewerk, dat voornamelijk in de keuken dienst deed.
  Talloos waren de scherven van kruiken, waarop stempels aangaven, dat deze mineraalwater hadden bevat. Over het algemeen was dit materiaal afkomstig uit het Rijnland. Op pagina 224 is een selectie uit deze merken in beeld gebracht. Onder deze afval laag kwamen in de zuidwand van de bouwput twee parallel aan elkaar lopende muren vrij, welke deel moeten hebben uitgemaakt van een bouwwerk, dat van vrij oude datum moet zijn geweesgt. In een der muurresten werden aan de bovenzijde twee schuinneerwaarts naar buiten gemetselde stenen aangetroffen, welke waarschijnl ijk de aanzet hebben gevormd van een kelderraam.
  Hieruit kon worden geconcludeerd, dat in de 18e eeuw het straat- of maaiveldniveau daar ter plaatse ongeveer twee en een halve meter lager moet hebben gelegen.In de oostwand van de bouwpunt (zijde Arnhemse Poort) kwam nagenoeg over de gehele breedte een fundament, keldermuur en schoon opgaand metselwerk van een bouwwerk van latere datum, vrij . Aan de bovenzijde bleken in de muur nog twee boogvormige ramen aanwezig te zijn. Ook deze restanten waren na de afbraak van het bouwwerk in de tweede helft van de 19e met een bouwpuin— en huisafvallaag bedekt. Tussen de reeds aangetroffen muurwerken werd ook nog een ronde stapelput aangetroffen, welke koepelvormig was afgedekt. Niet alleen aan de plaats van deze bouwwerken, maar ook aan de zich in de noordwand (dijkzijde) van de bouwput aftekenende grintlagen, kon worden vastgesteld, dat tot in het begin van de 20e eeuw de loop vanuit Huissen naar de Korte Loostraat ten opzichte van de huidige situatie noordel ijker heeft gelegen. In de noord—oost hoek van de bouwput werd op plm. 3 meter diepte een zwaar muurwerk aangetroffen, dat was opgemetseld uit bakstenen van zeer groot formaat ( 29 x 14 x 7 cm.) de zogenaamde kloostermoppen, welke in de middeleeuwen werden gebruikt. Daar de stenen in een schuin opwaarts gemetselde stand werden aangetroffen, moest worden vastgesteld of hier sprake was van een omgevallen muurwerk of van een boog voor een wateroverspanning.
  AP foto 5 6 en 7 (Aangepast)
  Een diepere uitgraving van het betrokken muurwerk gaf aan, dat de stenen geleidelijk aan in een horizontale stand overgingen, waarbij het muurwerk zich met een boog in oostelijke richting voortzette. Dit muurwerk had een dikte van 1.50 meter en bleek nog diep in de ondergrond door te lopen.Hier was kennelijk sprake van een rondeelachtige weermuur met de aanzet van een brug. Dit werd bevestigd door een nog diepere ingraving, waarbij op de vulling van een gracht werd gestoten.

  AP foto 14 en 15 (Aangepast)

  De tweede ingraving
  De tweede ingraving betrof allereerst een sleuf voor een aan te leggen riolering op enige meters afstand voor langs de in renaissancestijl gebouwde huizen. In deze sleuf kwamen restanten van woningen vrij (fundamenten en kelders) , welke tot straatniveau waren gesloopt.
  Ook deze restanten waren met een bouwpuin- en huisvuil laag bedekt. De sanering van deze woningen moet dan eveneens in de 19e eeuw hebben plaats gehad. De mogelijkheid is aanwezig, dat deze bouwsels in het begin van de 19e eeuw of daarvóór zijn opgetrokken.
  Door de beperkte werkruimte in de sleuf konden niet alle muurwerken worden ingetekend, reden waarom alleen maar bepaalde kenmerkende vormen werden vastgelegd. Deze vormen voeden de veronderstelling, dat hier twee, wellicht drie, huizen van eenzelfde indeling en afmeting hebben gestaan. De bouwsels moeten indertijd alleen maar tot het toenmalige straatniveau (+ 1.25 lager dan het huidige wegdek) zijn afgebroken, daar ook een gedeelte van de klinkerbestrating rond deze woningen werd teruggevonden.
  AP foto 10 en 11 (Aangepast)

  Op dieper niveau werd nog een muurwerk van veel oudere datum aangesneden. Uit deze diepte kwam zelfs nog een brok tufsteen.Door de voortgang van de tunnelwerkzaamheden kon echter geen verder onderzoek plaats hebben. Uit de loop en plaatsing der muurwerken kon duidelijk worden vastgesteld, dat de rooilijn van de voorgevels van deze woningen aanmerkelijk meer naar voren heeft gelegen dan die van de huidige bebouwing.
  Vanuit deze rioolsleuf, welke zich vanaf de Stadswal tot de Walstraat uitstrekte, werd successievelijk het tracee voor de tunnelinrit uitgegraven. Tijdens deze ingraving kwam in het midden van de weg het fundament en nog wat opgaand schoonmetselwerk van een meer dan 1 meter dikke weermuur vrij, welke aanving ter hoogte van het pand Arnhemse poort 102 (Makelaardij 0e Stadspoort) .
  Dit muurrestant liep over een lengte van 22 meter met een flauwe bocht schuin in noordelijke richting tot op 5 meter afstand van de noordelijke gevel van het pand nr. 108 (fam. Jeurissen-Bosman) .

  AP foto 12 en 13 (Aangepast)

  Aan de binnenzijde van deze weermuur waren aan het begin de uitbouwsporen zichtbaar van het binnenpoortgebouw, dat aldaar moet hebben gestaan. Dit gebouw moet zich hebben uitgestrekt vanaf het midden van de weg tot onder het eerder genoemde pand nr. 102.
  De achtergevel moet zich ongeveer ter hoogte van het café De Arnhemse poort hebben bevonden. De zich in dit pand bevindende kelderruimte zal wel tot dit gebouw hebben behoord.
  Het moet een vierhoekig gebouw zijn geweest, dat enigszins schuin op de huidige straat- en woningenlijn moet worden geprojecteerd. Aan de oostelijke zijgevel sloot de zogenaamde Korte Wal aan, dat gedeelte van de stadsmuur, dat langs de Damstraat in de richting van de dijk (Stadsdam) liep. De westelijke zijgevel was verbonden met de zogenaamde Lange Wal, die langs de Walstraat liep.
  Een gedeelte van deze muur werd eveneens blootgelegd. Tevens werd nog een tweede muur aangetroffen, welke de zijgevei van een gebouw moet zijn geweest, dat los van het poortgebouw aan de stadszijde heeft gestaan. Deze beide muurwerken waren van zeer verschillende ouderdom.
  Het oudste was het gedeelte, dat tot de stadsmuur behoorde. Het had slechts een geringe doorloop in de ondergrond was 1 meter dik en was opgetrokken uit kloostermoppen van één der grootste (oudste) formaten, namelijk 30 x 15 x 7 cm.
  Ter hoogte van de noordwestelijke hoek van zowel pand nr. 108 (Jeurissen-Bosman) en het daarnaast gelegen pand Joosten (106) werden aan de binnenzijde van de weerrnuur haaks aansluitende muren zichtbaar welke echter niet met de weermuur in één verband waren gemetseld. Bij een verdere uitgraving van dit terreingedeelte kwam op het einde van de weermuur een in het verlengde van deze liggende, uit grote kloostermoppen gemetselde (formaat 29 x 15 x 8 cm.) versmalde boog aan het daglicht.
  Het was een dragende constructie (overspanning met gebogen profiel.), welke aan beide zijden werd gedragen door een aanzetviak en in het midden eindigde met wigvormig gekapte sluitstenen.
  Het muurwerk was uitzonderlijk breed gevoegd. Op de beide aanzetvlakken van deze boog sloten aan de binnenzijde haaks daarop lopende muurwerken aan. De gemetselde boog is in een latere tijd gedicht met kloostermoppen van een kleiner formaat, namelijk 26 x 13.5 x 6 cm..
  Dit ingemetselde muurwerk was aan de binnenzijde met cement bepleisterd. De verweringskleur van de stenen, waaruit de boog, de vulling en de aanzetvlakken waren opgebouwd, alsmede het zichtbare verval van het bouwwerk aan de veld(buiten)zijde te kennen, dat dit gedeelte bovengronds metselwerk is geweest.
  Ondergronds zou namelijk dit verval niet zijn opgetreden. Eeuwenlang moet dit bouwwerk dan ook aan de veldzijde zo zichtbaar zijn geweest. Binnen de gemetselde boog en haaks daarop aansluitende muren werd de vulling van een smalle doch diepe waterbedding aangesneden.
  De muren, welke diep waren gefundeerd, hebben dus tevens als keer(kade)muur dienst gedaan. De vulling van de grachtbedding, waarvan de bovenzijde op 2.50 meter beneden het huidige wegdek zichtbaar werd, liep van muur tot muur. Waterbedding en muurwerken hebben dus één verband uitgemaakt.
  Daar de mogelijkheid bestond, dat in de vulling van de waterbedding vondsten konden worden gedaan, die mogelijk voor een datering van het geheel een bijdrage konden leveren, werd deze gedeeltelijk uitgegraven.
  In deze vulling werden op 3.30 meter beneden het huidige straatniveau (NAP + 9.61) verschillende voorwerpen aangetroffen en geborgen. Het betrof hier ondermeer grijs tot zwart gesmoord aardewerk, hard gebakken en glad afgewerkt grijs tot zwart aardewerk, Siegbuger waar, een ruiterspoor, een stenen kogel, een fragment van een mes en twee zolen van een schoen.
  Deze vondsten bestrijken een periode, welke loopt vanaf de 13e tot de 15e eeuw.
  Hoewel het in de verwachting lag; dat er nog meer voorwerpen konden worden geborgen, werd het onderzoek door de kans op instorten van de bouwputwand niet verder voortgezet.
  De vondst van o.a. gebruiksaardewerk uit de 13e eeuw is voor wat betreft de kom van Huissen niet zo vreemd. Het is door mij reeds op meer plaatsen in de kom gevonden en wel ter hoogte van het kruispunt Langestraat— Vicariestraat, het terrein achter de woningen aan de Langestraat met als middelpunt het Ifa-warenhuig, langs de Tempelierenstraat aan de Markt en langs de Burchtgracht.
  Dit bewijst, dat de huidige kom van Huissen in de 13e eeuw reeds als een voorstedeliike nederzetting kan worden aangemerkt.
  Bij het verwijderen van de grondmassa achter de aangetroffen gracht bleek, dat het muurwerk ophield. Wel werd een concentratie van los verspreide kloostermoppen en trasresten aangetroffen. Het geheel gaf de indruk, dat hier ter plaatse een muurwerk was afgebroken en dat alleen nog wat los bouwpuin was achtergebleven.
  Op deze plaats werd een afvalhoop aangetroffen van een oudere datum dan die, welke reeds was gevonden. Tussen deze afval bevonden zich scherven van schotels en flessen alsmede voorwerpen van metaal, welke in de 17e en 18e eeuw kunnen worden gedateerd.
  Op ongeveer 8 meter van de gemetselde boog werd een hoekig bouwwerk zichtbaar. Mogelijk een fundament van een vierkante toren. De zuidwestelijke peiler van dit bouwsel was veel dieper gefundeerd dan de hierop aansluitende muren. Aan de bovenzijde was de aanzet van de zich hierin bevonden hebbende bakstenen vloer nog zichtbaar.
  AP foto 14 en 15 (Aangepast)

  Uiteindelijk bleek, dat dit door een muur verbonden was geweest met de rondeelachtige muur, welke reeds bij de ingraving voor de tunnel was aangetroffen.
  Het aangetroffen vierhoekige bouwerk kon nog niet verder worden vervolgd, daar het zich in de wand van de bouwput voortzette. Aan de westelijke buitenzijde van dit bouwwerk werd wederom de vulling van een gracht aangesneden- Ook werden rond en binnen dit bouwwerk fragmenten van het latere Siegburger Steinzeug (de zogenaamde Jacobakannen) aangetroffen. Dit materiaal kan een indicatie vormen voor het tijdstip van de bouw van dit boumverk. Als dit zo is, dan moet dit ergens in de 15e eeuw zijn opgetrokken.
  De derde ingraving
  0e ingraving voor de aanleg van het terrasplantsoen rechts vóór de ingang van de tunnel betekende voor het eerst een insteek in het binnenterrein van de vesting. Hierbij bleek ai direct, dat in het linkervlak van het ingravingsterrein de rondeelachtige weermuur met het boogvormige metselwerk zich in een iet of wat gebogen vorm over een lengte van plm. 18 meter in noordelijke richting voortzette. Ook in het rechtergedeelte vervolgde de reeds aangetroffen muur van het vierhoekige bolwerk zijn loop in het terrein. Deze ging echter in een torenvormige ronding of een rondeelachtig muurwerk over. Van deze ronding splitste zich na enkele meters een gestrekt linksgaand muurwerk af. In de bovenlaag van dit metselwerk werd nog de aanzet van een raam of schietgat aangetroffen. Het naar rechts rondlopende muurwerk vervolgde zijn ronding en kwam eveneens uit op een in noordelijke richting gaande zware dwarsrnuur. Deze muur vormde aan de andere zijde de verbinding met de rondeelachtige weermuur. Dit muurwerk was een gedeelte der bebouwing, welke ik reeds in 1971 had blootgelegd. Deze muur blijkt de binnenmuur zijn geweest van de doorgang in het voorpoortgebouw. Naast deze muur was over een breedte van 3 meter direct onder het maaiveld nog de bestrating van deze doorgang zichtbaar. Deze bestrating was uitgevoerd met rivierkeien van verschillend formaat.
  De middellijn van deze doorloop was precies gericht op de grote kerk van Arnhem, de St. Eusebiuskerk. Aan de andere zijde van deze doorloop moet zich het torenvormige muurwerk, dat ik ook in 1971 heb uitgegraven. Zie daarvoor mijn bijdrage in Mededelingen, jrg. 4, nr. 3, pp. 134 t/m 139.
  Aangezien op deze plaats de ingraving voor de aanleg van het terrasplantsoen eindigde kon geen verder onderzoek meer plaats vinden.
  Naast de westel ijke muur van de poortdoorgang werd een brok hardsteen aangetroffen, waarin een ronde holte was gekapt. Dit moet de sluitsteen zijn geweest waarmede het geopende poorthek werd vastgezet. Het bleek een fragment te zijn van een stenen bak, welke op zijn kop was gezet. Blijkbaar heeft deze bak vóór die tijd een andere functie gehad, daar in de zijkant een versiering was gehakt. Ook werden verspreid in het ingravingsterrein nog enkele stootstenen gevonden, welke vermoedelijk aan de zijkanten van de poortingang hebben gestaan.
  Samenvatting
  Als we de op pagina 212 en 213 in beeld gebrachte resten van het Arnhemse Poort—complex met betrekking tot de aard, loop en relatie in beschouwing nemen, dan mag gevoegelijk worden aangenomen, dat een groot gedeelte van deze historische bebouwing is blootgelegd. Het zijn de restanten ven wat eertijds de versterking is geweest, liggende vóór en verbonden met het aan de noordzijde in de stadsommuring van Huissen aanwezige poortgebouw, dat de Arnhemse Poort werd genoemd. Een gedeelte van dit geheel wordt echter nog gemist. Hot is dat gedeelte, dat aan de dijkzijde dicht langs de voormalige Strang de verbinding vormde tussen het voorpoort— en binnenpoortgebouw. De restanten zullen zich voornamelijk onder de huidige bebouwing en de daarlangs lopende rijweg bevinden. Volgens mij zullen deze bestaan uit een voortzetting van de rondeelachtige weermuur, een havenwerk, de afdichting van de door de versterking lopende gracht en een weermuur.

  AP overzichtskaart Aangepast

  De nu en reeds in 1971 gevonden resten kunnen als volgt worden aangeduid. De gebezigde nummers komen overeen met die, welke zijn te vinden op de kaart vah het Arnhemse Poort—complex op p. 212-213.
  1. Aanzet van de voorgevel van het binnenpoortgebied.
  2. Aanzet van een zijgevel van een direct daarbij gelegen gebouw.
  3. Deel van de stadsmuur richting Walstraat.
  4. Deel van de stadsmuur richting dijk (Stadsdam) .
  5. Linker weerrnuur voor het binnenpoortgebouw.
  6. Muur van een dienstgebouw aan de binnenzijde van de weermuur
  7. Bakstenen vloer.
  8. Oude poortmuur, welke tevens als keermuur diende.
  9. Versterking van de muur genoemd onder B.
  10.Aanzet muurwerk van gemetselde boog
  ll.Gemetselde boogvormige constructie.
  12.Waterbedding aan de binnenzijde van de onder 8, 9, 10, 11 en 13 genoemde muurwerken.
  13.Aanzet muurwerk met keermuur aan de andere zijde van de gemetselde boog.
  14.Resten van een gesaneerde weermuur.
  15.Vierhoekig bolwerk.
  16.Rondeelachtige weermuur.
  17.Gracht langs rondeelachtige weermuur en vierhoekig bolwerk.
  18.Steunbeer of muurwerk aan de binnenzijde van de onder 16 genoemde muur.
  19.Boomstronk.
  20.Boogvormig metselwerk.
  21.Rondeelachtige weermuur.
  22.Muuraanzet aande buitenzijde.
  23.Muuraanzet aan de binnenzijde.
  24.Aanzet van een raamwerk of schietgat.
  25.Westmuur van de doorgang in het voorpoortgebouw.
  26.Torenachtig dienstgebouw tevens oostmuur doorgang in het voorpoortgebouw.
  27 Keibestrating van de poortdoorgang.
  28.Sluitsteen van het poorthekwerk.
  29.Muurwerk van een dienstgebouw naast de poortdoorgang.
  30.Aanzet van een raam of schietgat.
  31.Muur van een torenachtig gebouw.
  32.Verbindingsmuur met de aanzet genoemd onder 13 ?
  33.(Weer)muur.
  Gevonden muurwerken, welke niet bij het Arnhemse Poort—complex hebben behoord;
  34.Muurwerk van oude datum.
  35.Muurwerk met aanzet van kelderraam van nog oudere datum dan genoemd onder 34.
  36.Muurwerk van jongere daturn met kelderramen.
  37.Stapel put.
  38-Restanten van woningen.
  39.Klinkerbestrating.
  40.Zeer oud muurwerk.

  Zoals reeds in de inleiding vermeld, zijn voornoemde bouwsels in de loop van verschillende eeuwen totstand gekomen. Deze bouwfasen, welke ik tot perioden herleid, meen ik te mogen concluderen uit een reeks van gegevens.
  Allereerst is de afstand van de gevonden muurwerken tot het binnenpoortgebouw voor een datering bepalend. Vervolgens zijn het de afmetingen van de verwerkte bakstenen (kloostermoppen).
  Hierin komt een viertal hoofdformaten voor, namelijk: 30 x 15 x 7; 29x 15 x 8; 29 x 14 x 7 en 26x 13 x 6 cm.
  Globaal kan worden gezegd, dat de afmetingen van de stenen in de loop van de tijd kleiner worden. Ook de tras (specie) welke de stenen verbond, geeft bij de vier formaten verschillen te zien. Bij de oudste muurwerken zijn de onderste steenlagen in leem gemetseld.
  Tevens hebben de fundamenten van deze muurwerken een geringe diepgang. Bij de tweede en derde groep stenen zijn de muren daarentegen zeer diep gefundeerd. Tussen de verwerkte kloostermoppen van het kleinste formaat blijken ook bakstenen van groter formaat secundair te zijn verwerkt.
  Als we voornoemde gegevens en die van de losse vondsten schematisch in beeld brengen, geeft dit per bouwperiode het volgende beeld:

  Periode           Steenformaat                Vondsten
  periode I         30 X 15 xv 7 cm.            13e en 14e eeuwse
  periode II        29 x 15 x B cm.             vondsten.
  Periode III       29 x 14 x 7 cm.             15e eeuwse vondsten.
  Periode IV        26 x 13 x 6 cm.             16e eeurwse en latere vondsten.  

  Tot deze periode behoren de muurwerken, welke op de overzichtstekening (pp. 212-213) met de nummers 1, 3 , 5 en 8 zijn aangeduid. Het betreft hier het gedeelte van de stadsmuur, de weermuur met de aanzet van de binnenpoort en de keer/schildmuur.
  Het geheel bestond uit een doorgang in de stadsmuur met daarvoor twee gestrekte weermuren. Deze weermuren waren aan de noordzijde door een schildmuur afgedekt. Van de binnen de muren aangelegde bestrating is nog een gedeelte teruggevonden.
  Direct vóór deze schildmuur liep een gracht (zie overzichtstekening onder nr. 12) , welke volgens mij in eerste instantie aan de westzijde met de stadsgracht en aan de oostzijde met de Strang in verbinding heeft gestaan.
  De ingang tot het geheel kan alleen maar bereikbaar zijn geweest via een houten ophaalbrug, welke over de gracht heeft gelegen. Zoals reeds vermeld, leverde de vulling van deze gracht vondsten op uit de 13e en 14e eeuw.
  Daar vondsten uit een latere periode ontbreken, moet worden aangenomen, dat deze waterloop in. de 15e eeuw zijn functie als gracht heeft verloren.
  Periode II
  In deze periode wordt van de reeds aanwezige bebouwing de weermuur vanaf het binnenpoortgebouw verzwaard. De schildmuur met ingang, welke waarschijnlijk ten gevolge van de direct daarvóór lopende gracht scheef was gezakt, wordt aan de buitenzijde met een nieuwe muur versterkt (nr. 9).
  Aan de overzijde van de gracht wordt eveneens een muurwerk opgetrokken (nr. 13). Doordat beide muren diep zijn gefundeerd, doen zij tevens dienst als keermuur voor het grachtwater.
  Enige tijd later zijn beide muren aan de westzijde, in het verlengde van de weermuur, door een boogvormige gemetselde constructie over de gracht met elkaar verbonden (nr. 11 en 13) .
  Als laatste wordt vanaf de boog enigszins binnenwaarts over een lengte van plm. 8 meter in noordelijke richting een weermuur opgetrokken, welke met een vierhoekig bolwerk wordt afgesloten. Aan de oostzijde van dit hoekige bolwerk verrijst een rondeelachtige muur, welke het gehele complex aan de voorzijde afsluit.
  De betekenis van dit laatste muurwerk is niet geheel duidelijk of het moet zijn, dat ook tegelijkertijd de gracht is verlegd.
  In deze periode heeft men kennelijk de plannen voor uitbreiding en versterking tijdens de bouw gewijzigd. Een indicatie hiervoor is het getande metselwerk aan de buitenzijde van het noordelijke aanzetstuk van de gemetselde boog (nr. 13).
  periode III
  Deze periode kenmerkt zich door een omvangrijke uitbreiding en verzwaring van het voorpoortcomplex. Blijkbaar werd de voorste verdediging te zwak geacht weshalve men de voorzijde met een vrij dikke diep gefundeerde rondeelachtige muur afdekte (nrs. 16 en 21).
  De gemetselde boogvormige constructie in en voor deze muur (nr. 20) alsmede de nog aanwezige muuraanzet aan de buitenzijcle (nr. 22) geven aan, dat aan de buitenzijde van deze weermuur een vierhoekig bouwwerk opgetrokken is. Dit moet dan in deze periode het nieuwe voorpoortgebouw zijn geweest.
  Men heeft daarvoor de reeds aanwezige gracht zodanig uitgebreid, en verlegd, dat deze voor en rond de nieuwe voorbouw kwam te Liggen. Tijdens de waarneming werd daar ter plaatse de vulling van een gracht aangesneden.
  Indien de tussen deze muurwerken gevonden scherven een bijdrage mogen leveren voor de datering van deze uitbreiding, dan zal deze ergens in de 15e eeuw hebben plaats gehad.
  Periode IV
  Was de uitloop van het poortcomplex nog steeds gericht op de Korte Loostraat, in periode IV moet deze richting zijn gewijzigd. Fr kwam nogmaals een uitbreiding van geheel tot stand en wel aan de zijde van de Strang. De inloop van het complex kwam aan de noordzijde te liggen en wel zodanig, dat de as van de ingang op de grote kerk van Arnhem was gericht.
  Hierbij werden nieuwe gebouwen en muren opgetrokken. Hiervoor werd een kleiner formaat baksteen gebruikt, namelijk: 26/27 x 13 x 5/6 cm. Ook werden hierbij oudere stenen van een groter formaat secundair verwerkt.
  Tot deze uitbreiding behoorde ook dat gedeelte dat ik in 1971 had uitgegraven. Het overige gedeelte van deze uitbreiding moet mijns inziens zoals reeds vermeld, te vinden zijn in het terrein, waar geen ingravingen zijn verricht.
  In deze periode is de boogvormige gemetselde constructie over de gracht, waarvan in periode II gewag wordt gemaakt, met een zelfde formaat stenen dichtgemetseld. Geen antwoord kon worden verkregen op de vraag of deze uitbreiding is omgracht. Het lijkt me echter, dat dit toch het geval moet zijn geweest, daar dit anders de voorste versterking zeer verzwakt zou hebben.
  Ter afsluiting dien ik aan deze reeks van bouwperioden nog een bijzondere toe te voegen.
  Periode V — september 1981
  Het gedeelte van het Arnhemse Poort-complex, dat werd aangetroffen in het terrasplantsoen rechts v66r de tunnel ingang, leende zich volgens mij bijzonder goed voor conservering. Op een verzoek aan het gemeentebestuur van Huissen werd gunstig gereageerd. Op mijn voorstel werd het conserveringsplan in samenwerking met de heer H. Wiskerke van de Dienst Gemeentewerken verder uitgewerkt. De heer K. de Koning (aannemingsbedrijf) nam de conservering en restauratie op zich en, zoals van hem te verwachten was, slaagde hij er op voortreffelijke wijze in om aan de opdracht uitvoering te geven. Naast de restauratie van de fundament- en muurrestanten werden deze ook tot enkele lagen boven het maaiveld opgetrokken. In het nu zichtbare gedeelte bevinden zich nog bouwresten uit de 2e, 3e en 4e periode. Ook op andere wijze werden nog verdere restanten zichtbaar gemaakt. Zo werd o.a. de inloop van het voorpoortgebouw weer aangegeven. Hiertoe werden in het gazon achter het terrasplantsoen rivierkeien neergelegd als herinnering aan de vroegere bestrating, welke ook in dit materiaal was uitgevoerd geweest.

  AP blz 208 (Aangepast)

  Eveneens werd door middel steenbestrating een gedeelte van de halfronde toren aangegeven, welke reeds in 1971 was aangetroffen. Deze conservering — in nevenstaande afbeelding in zwart aangegeven — betekent voor de sectie archeologie van de Historische Kring Huessen een waardige afsluiting van het door haar uitgevoerde oudheidkundige stadskernonderzoek in dit gedeelte van Huissen.
  Tot besluit
  Dank zij de inzet en de medewerking van diverse Huissenaren hebben wij een stuk historie van Huissen aan de vergetelheid kunnen ontrukken. Mijn dank gaat daarvoor op de eerste plaats uit naar de medewerkers van de sectie archeologie van de Kring, de heren Theo Gerritsen, Hans Janssen, Harry Hendriks en Cor Neijenhuis. Vooral de twee eerst genoemde sectieleden hebben, samen met mij, heel wat van hun vrije tijd aan dit project besteed.
  Zij kregen versterking van de heren Leo Tonk en Rob Hendriks. Cees Janssen volgde met zijn camera de werkzaamheden op de voet en legde ze vast. De fam. Kuyer had haar huis beschikbaar gesteld als centraal depot voor gereedschappen en vondsten. Er was een goede samenwerking mat de heer H. Wiskerke, adjunct-directeur van Gemeentewerken en de heer J.VV. Heijting, uitvoerder van Aannemingsbedrijf Heijting.
  Deze samenwerking heeft er toe geleid, dat er steeds meer begrip groeide voor elkaars beiangen, waardoor ook het stadskernonderzoek in dit gedeelte van Huissen goed kon worden afgerond.
  Een woord van dank geldt ook de Huissenaren die "langs de lijn" geinteresseerd onze werkzaamheden hebben gevolgd. Talloze malen vroeg men ons om tekst en uitleg.
  Dank ook gaat naar die Huissenaren, die hun sympathie voor dit werk stoffelijk lieten blijken, door op hete dagen op hun kosten kosten ons de dorst te doen lessen.
  Als laatste dient nog vermeld te worden, dat enkele voorwerpen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort werden gereinigd en gerestaureerd en dat de heer M. v.d. Kerkhof een groot gedeelte van het metaalwerk heeft gereinigd.
  TH.H.JANSSEN


  Voor tekeningen en beschrijvingen Zie men de volgende pagina's

  AP bijlage 1b (Aangepast)

  Bijlage 1 bij DE ARNHEMSE POORT (Zie afbeeldingen pp. 215-216)
  Beschrijving van de vondsten uit de vulling van de oudste grachtbedding:
  1. Grijs tot zwart gesmoord vroeg aardewerk;
  2. Hard gebakken blauwgrijze glad afgewerkte latere waar;
  3. Overig aardewerk;
  4. Ruiterspoor van vertind ijzer;
  5. Stenen kogel;
  6. Mesfragment;
  7. Schoenzolen;
  8. Uit lood gegoten voorwerp.

  Ad 1 Tot deze groep van vondsten behoort een grof opgedraaide conische pot, welke aan de bovenzijde in een onregelmatige vierpas in en uit is geknepen. Zie afb. p. 216, nr. la vooraanzicht en nr. 1 b bovenaanzicht. De buitenwand is met een borstel afgestreken. Waarschijnlijk een kachelpotje, dat in de buitenwand van een kacheloven werd gemetseld om het uitstralingsvlak te vergroten.
  Van dergelijk soort aardewerk zijn nog een randscherf van een kan en wandscherven van een pot gevonden. Zie hiervoor p. 215, afb. 2 en 3. Tevens zijn nog wandscherven gevonden van wat zachter gebakken aardewerk, dat in de breukkern wit van kleur is, alsmede scherven van het aardewerk, afkomstig uit Paffrath.
  Ad 2. Naast het vorenvermelde materiaal werden ook bodem en randfragmenten gevonden van klinkend hard gebakken schalen, welke glad waren afgewerkt en waarvan de randen van dekselgleuven waren voorzien. Zie p. 215, afb. 1.
  Ad 3. Tot het overige aardewerk behoort het voetgedeelte van een vroege Siegburger kruik van fors formaat (niet afgebeeld) . Tijdens het bakproces is dit materiaal gesinterd. Hierbij bevond zich ook een wandscherf van een schaal uit roze-achtig bakkende klei. De scherf is aan de buitenzijde geglazuurd. Zie p. 215, afb. 4.
  Ad 4. Het ruiterspoor wordt gevormd door een ijzeren beugel met een schacht. Het schachteinde tweedelig ingekapt. De beugel wordt gevormd door twee beugelarmen, waarvan de einden van twee gaatjes zijn voorzien ter bevestiging van leren riemen. De zich tussen de beugel bevindende achillespeesbeschermer is nog nauwelijks ontwikkeld. Zie p. 216, afb.4a zij-aanzicht, 4b vooraanzicht.
  Ad 5. De kogel (niet afgebeeld) is een onregelmatig rond behakte, wat afgeplatte bol van zandsteen, met een doorsnede van plm. 9 cm. Mogelijk een zogenaamde kattebol voor een slingerwerktuig. ( Verv.p. 217)
  Ad 6. Mesfragment niet afgebeeld. Over dit voorwerp zijn geen bijzonderheden te vermelden.
  Ad 7. Leren schoenzool, waarvan het neusdeel spits toelopend is uitgesneden. Een onderdeel van een schoensoort uit een wat latere tijd dan die, welke tijdens de opgraving aan de Burchtgracht zijn gevonden. Zie p. 216, afb. nr. 2. De stikgaatjes zijn van boven af tot op halver hoogte door de rand gestoken. Tevens werd nog een hielgedeelte van een zool gevonden, waarvan de rand aan de achterzijde opwaarts was omgeboekt.
  Mogelijk kunnen deze schoenfragmenten met het ruiterspoor in verbinding worden gebracht.
  Ad 8. Tevens werd nog een van lood gevonden, dat aan beide einden bolvormig oploopt. De functie van dit voorwerp is niet duidelijk. Zie p. 215, afb. 5a zij—aanzicht en 5 b bovenaanzicht. De datering van al dit materiaal loopt vanaf de tweede helft van de 13e eeuw. Daar het voor Huissen veel voorkomende typerende latere Siegburger Steinzeug geheel ontbreekt, lijkt het me, dat de einddatering rond het einde van de 14e eeuw kan worden geplaatst.

  Bijlage 2 bij DE ARNHEMSE POORT (zie afbeeldingen pp. 218-219)

  AP bijlage 2a (Aangepast)

  AP bijlage 2b (Aangepast)
  Beschrijving van de uit de tegen de gesaneerde weermuur aangetroffen afvalhoop aangetroffen voorwerpen.
  In deze selectie bevinden zich scherven van oa. schotels en flessen alsmede voorwerpen van metaal. Na reiniging en sortering bleek, dat, ondanks de hoeveelheid scherven. geen voorwerp volledig kon worden gereconstrueerd.
  HoeweL bepaalde voorwerpen maar fragmentarisch aanwezig zijn, verdienen zij toch een beschrijving.
  Aardewerk (afbeeldingen p. 218)
  1. Fragment (spiegelgedeelte) van een op proenen gebakken dunwandig bord zonder standring. Het is voorzien van een religieus decor in blauw (zie afb. 3, p. 218 ) Aan de boven— en onderziide is het wit geglazuurd, waar echter de kleur van de lichtbruine scherf zwak doorheen straalt.
  Het decor wordt gevormd door de letters IHS , waarboven een Jeruzalemkruis is aangebracht. De drie letters zijn de afkorting van In Hoc Signo (vinces): in dit teken (zult gij overwinnen) . Datering: 18e eeuw.
  2. Rand— en medaillonfragment van een bord zonder standring. Zie afbeelding 2 op p.218. Zowel het medaillon als de rand is van een blauw decor voorzien.
  Voorstelling: waarschijnlijk een gestyleerd schip in de golven. Datering; 18e eeuw.
  3. Fragrnent van een dikwandige majolica schotel met brede standring, vervaardigd uit een lichtbruin bakkende klei. (Zie afb. 3, p. 218) .
  De boven— en onderzijde is met loodglazuur bedekt. Het decor is voor zover zichtbaar in de kleuren bruin blauvv en geel uitgevoerd. Voorstelling: ruiter te paard. Een fragment van een dergelijke schotel is ook gevonden op het terrein van het voorm. St. Elisabeth Convent (Zie Mededelingen, jrg. 6, nr., p. 41). Datering: begin 17e eeuw)
  4. Bruin geglazuurde rand van een bakvormige schotel. welke tot de groep van het zogenaamde Nederrijns aardewerk behoort (Zie afb. 4 op p. 218) . Het kenmerkende van dit soort schotels is de uiterste rand, welke niet is geglazuurd maar met een witte engobe is bedekt. In het lagere gedeelte van de rand is een Slibversiering in geel en groen aangebracht. Datering:18e eeuw.
  5. Groot fragment van een rand van een zelfde soort schotel met een zwarte, gele en oranje slibversiering, waarin het jaartal 1732 is opgenomen (Zie afb. 5 op p. 218).

  Tevens werden verschillende fragmenten van tegels uit de 17e en 18e eeuw verzarneld. Hieronder bevinden zich een meerkleurige 3—tulpentegel met ossekop als hoekmotief en accolades als medaillonomranding. Verder werden fragmenten gevonden van tegels met een decor van een amor, een militair en spelende kinderen.
  Gebruiksglaswerk (afbeeldingen op p. 219)
  Van het gebruikglaswerk (zie de afbeeldingen 1 t/m 7 op p.219) werden vooral halzen en bodems gevonden van zowel vroege flessen met bolvormige buik en taps toelopende hals als van latere exemplaren met cylindrische buik. Bij de exemplaren van nog latere datum is de hals iets uitgebold.
  De bodems (zielen) van de oudste flessen zijn hoog ingestulpt. Alle halsranden zijn met onregelmatig gevormde glasdraden omgeven ter versteviging van het kurkgedeelte. De oudste flessen zijn door de zuren uit de bodem gevyriseerd, waar ze diverse kleuren in een zilver— tot goudachtig glans vertonen.
  Over het algemeen is de kleur van het glas groenachtig. Onder de fleshaizen bevinden zich twee bijzondere exemplaren. Bij één exemplaar zijn rand en hals van ribbels voorzien, welke zich enigszins draaiend in de lengterichting van de fles uitstrekken. Bij het andere exemplaar is alleen de hals van ribbels voorzien. Dit glas is, in tegenstelling tot al het andere glaswerk, groen van kleur. Naast deze fleshalzen werden nog enkele delen gevonden van zeer kleine cylindervormige flesjes (reuk. en parfumflesjes) met trechtervormige mond (zie afb.4 p.219) .
  Bijlage 3 bij DE ARNHEMSE POORT (zie afbeeldingen p. 222)

  AP bijlage 3 (Aangepast)
  In het vondstenpakket werden ook nog enkele nog determineerbare voorwerpen van metaal aangetroffen, welke op pagina 222 in beeld zijn gebracht. Afbeelding 1 betreft een uit één stuk gesmede knijpschaar van geringe afmeting. De schaar is voor huishoudelijke zaken gebruikt en is de oudste vorm.
  De schaar bestaat uit twee gepunte en gescherpte bladen, welke door een verende beugel met elkaar zijn verbonden. Door knijpen werden de schaarbladen langs elkaar bewogen. In de 17e eeuw wordt dit soort schaar door de scharnierschaar verdrongen, waardoor het voorwerp vóór de 17e eeuw kan worden gedateerd. Rugbreedte van de schaarbladen plm.3.5 mm. Breedte van het veerblad 1 cm.
  In één van de schaarbladen is in punten een roosvorm als merk geslagen. Afbeelding 2 is een vierhoekige zware pen met asvormige kop. Mogelijk is het een pen van een roeiboot, waaraan een riem werd vastgehaakt. Aan één der zijden bevindt zich een uitgesmeed aandrijfvlak. Afbeelding 3 is een duim, waarschijnlijk afkomstig van de tramrails, die daar ter plaatse hebben gelegen. Afbeelding 4 is een oud gesmeed tangetje. Afbeelding 5 geeft een splitpen van groot formaat te zien. Waarschijnlijk is het een beslagstuk van een deur, poort of raamluik. (Zie afb. 5a vooraanzicht, 5b zij—aanzicht). Afbeelding 6 is niet duidelijk. Een haak of klopper ? Alle metalen voorwerpen zijn sterk door corrosie aangetast.
  Bijlage 4 bij DE ARNHEMSE POORT (zie afbeeldingen op p. 224)

  AP bijlage 4 (Aangepast)
  Enige gegevens over de in de 19e eeuwse huisvuillaag voorkomende mineraalwater kruiken.
  Tussen Keulen en Mainz werden vanaf de 18e eeuw o.a. in het gebied langs Rijn, Ahr, Lahn en Main veel mineraalwaterbronnen geëxploiteerd. Dit mineraalwater werd als klassiek geneesmiddel tegen o.a. nier — en maagziekten alsmede tegen reumatische aandoeningen in kruiken geëxporteerd en door apothekers verkocht. De kruiken werden in de directe omgeving van de bronnen in het zgn. "Krug- und Kannenbackerland" vervaardigd.
  In de kruiken werd het eigendomsmerk van de bronhouder en soms ook dat van de kruikenmaker in verdiepte vorm aangebracht. Tijdens het onderzoek hebben we massa's scherven van dergelijke kruiken aangetroffen. Een aantal was van een merk voorzien. Van deze merken is op p.224 een selectie in beeld gebracht.
  Afb.1. De inhoud van deze kruiken was afkomstig van een bron in Selters an der Sayn in Hessen- Nassau. Het merk wordt gevormd door een in een ring geplaatst Grieks kruis met daarbinnen de letters C T. Rond dit leest men de plaatsnaam SELTERS.
  Afb.2. Deze kruiken waren gevuld met mineraalwater uit Ems. Het merk, dat onduidelijk is Overgekomen, draagt een gekroonde N, waarom cirkelvormig de tekst staat: EMSERKRAENCHEN x WASSER.
  Afb.4. Deze kruiken hebben mineraalwater bevat, dat afkomstig was uit een bron, gelegen in Heppingen. Het merk van de broneigenaar wordt gevormd door een anker, waarom cirkelvormig de tekst: HEPPINGER M(ineral) W(asser).
  Afb.5. Hier gaat het om de Apollinaris—Brunnen in Ahrweiler. Naast dit merk werd ten overvloede nog de tekst toegevoegò: GEORG KREUZBERG AHRWEILER RHEINPREUSSEN. Zie voor de laatste tekst afbeelding 3.
  Afb.6. Tot op heden heb ik dit merk nog niet thuis kunnen brengen. Het gaat hier om een Nederlandse kruik. Waarschijnlijk luidt de tekst: HUIS MET DE LUIFEL DAMVLAK L.
  Afbeeldingen 8 t/m 11. De bij deze nummers afgebeelde merken zijn die van de kruikenmakers.

  AP bijlage 5 Aangepast

 • Onbekend stadsgezicht uit 1574, uit mededelingen jaargang 6, 1981, nr. 3 Open or Close


  Onbekend stadsgezicht uit 1574,  uit mededelingen jaargang 6, 1981, nr. 3

  DR E. SMIT en J.H.F. ZWEERS

  Tussen 30 juli en 8 augustus 1980 brachten wij een bezoek aan een aantal archieven in het Kleefse land l). Tijdens deze reis ontdekten wij in het Stiftsarchiv Xanten een tot nu toe onbekende gekleurde kaart, waarvan een fragment de omslag van dit nummer van "Mededelingen" siert.

  Stadsgezicht0De gehele kaart toont een gezicht Op Angeren, HUISSEN, MALBURGEN, Elden, Arnhem en Westervoort en is op haar beurt een fragment van een oorspronkelijke kaart van grotere omvang 2).
  Dankzij de bereidwillige medewerking van de heer Van Bebber van het Stiftsarchiv in Xanten KONDEN zwart—wit— en kleurenopnamen van de kaart worden gemaakt.
  Huissen in 1574
  De nu in Xanten ontdekte kaart toont ons een gezicht op de stad Huissen vanuit het noorden/noordoosten. Deze afbeelding is de oudste, die tot nu toe is gevonden. Tot Op heden waren wij aangewezen op de afbeeldingen in het zgn. Legerboeck, daterende uit 1586 3).
  Gezien het feit, dat er slechts twaalf jaar ligt tussen het ontstaan van de afbeelding in Xanten en de serie kaarten in het "Legerboeck", willen wij bij het maken van een vergelijking en een beschrijving uitgaan van met name deze kaarten.
  Wanneer zulks nodig is, zullen ook andere afbeeldingen ter vergelijking worden opgevoerd.Stadsgezicht1

  In dit kader is vooral de vogelvluchttekening van de stad (gezicht vanuit het oosten) , welke door de Historische Kring als vignet wordt gebruikt, van belang.
  Zowel op de prent uit Xanten als op de vogelvluchttekening uit het Legerboeck dominteert de "Grote To(o)rn" (A) het beeld van de stad. In tegenstelling tot de vogelvluchttekening, heeft de tekenaar uit 1574 het burchtterrein wel nader uitgewerkt.
  Naast de "Grote Toorn" zien we het hoofdgebouv (B) vóór het gebouw, dat de "Danenberg" of "Danenburgh" (C) was geheten. Deze Danenberg was gebouwd van tufsteen en werd in 1616 op last van keurvorst Johann Sigismund van Brandenburg gesloopt.
  De toegang tot het burchtterrein werd de stadszijde o.a. gevormd door een poortgebouw', dat mogelijk ook op de vogelvluchttekening uit 1586 staat afgebeeld (D) .
  Deze poort is gedeeltelijk en wel uiterst rechts ook te zien op de afbeelding "Slot te Huessen" , welke in 1979 door de Heer A.C. Neijenhuis werd ontdekt 4). Opvallend is, dat op de afbeelding uit 1574 de "Borchgraf(f)t binnen die Stadt Huessen" niet staat ingetekend.
  Deze gracht, gelegen langs de Oostzijde van de Vierakkerstraat en de Zuidzijde van de Burchtgracht, werd eerst tegen het einde van de 17e gedempt. (Men zie de afbeelding op de tekeningen Op pg. 72).
  Binnen de ommuring hebben beide tekenaars nog slechts twee gebouwen nader uitgewerkt. Op de eerste plaats de toren van de parochiekerk (E) . Op de tekening uit 1574 is het eigenlijke kerkgebouw gemakshalve maar weggelaten, terwijl de vogelvluchttekening uit 1586 er een verkeerde weergave van toont.
  Het komt ons voor dat in beide gevallen de torenspits hoger staat weergegeven dan in werkelijkheid het geval is geweest. Tegenover de stadskerk in de Langekerkstraat lag de kerk van het St. Elisabethsconvent (F).
  Op de vogelvluchttekening uit 1586 is deze kerk nauwelijks te herkennen. Vanwege die onherkenbaarheid is een goede vergelijking in dit geval niet mogelijk. Er is daarentegen nog een andere afbeelding van deze kerk, daterend uit het jaar 1712 5)
  Deze tekening van Joh. Bucker (zie onder) vertoont veel overeenkomsten met de afbeelding op de prent van 1574. In beide gevallen is het markante torentje opmerkelijk alsmede hrt feit, dat de kerk drie boogvensters bezat en een enigszins doorzakkend dak.

  Stadsgezicht2
  Tenslotte de ommuring van de stad. De tekening uit 1586 geeft de "ei" —vorm van de stad, zoals die ook nu nog te herkennen is, goed weer. Dit in tegenstelling tot de prent uit 1574.
  Mogelijk werd dit veroorzaakt doordat de laatste tekenaar het perspectief tekenen nog niet machtig was en alle gebouwen boven op elkaar plaatste om aldus een vogelvluchtperspectief te suggereren.
  De toren rechts van hot St. Elisabethsconvent (G) maakte deel uit van de omwalling van de stad. Dezo toren, de "Malenborch" geheten, was EEn versterking van de stadsmuuR en was gelegen aan de Walstraat.
  Stadsgezicht3Ook op de prent uit 1586 is de "Malenborch"getekend (pg. 70) , zij het dat de toren hier een rechthoekige vorm heeft. Aan te nemen valt dat de tekenaar van 1586 de situatie beter weergeeft dan zijn collega uit 1574 want ook op andere prenten in het Legerboeck is deze toren steeds rechthoekig afgebeeld.
  De Arnhemse Poort (H) zou volgens de tekening uit 1574 een rechthoekige poort zijn geweest. Dat is beslist niet juist. Al in 1535 was begonnen met de bouw van het "nyhen rondeels" (het nieuwe rondeel) dat gelegen was vóór het poortgebouw 6).
  Dit rondeel is goed weergegeven op één van de kaarten uit het Legerboeck (Zie pg. 70) Een soortgelijke versterking als de Malenborch was er ook gelegen tussen de Arnhernse Poort en de Rijnpoort (K).
  Op de prent van 1586 staat het gehele poortgebouw, gelegen aan het einde van de Rijnstraat, afgebeeld. De tekeuit 1574 toont slechts een zijgevel van het poortgebouw.
  Resumerend kan worden gesteld, dat de kaarten uit 1574 en 1586 veel overeenkomsten vertonen. Doordat de tekenaar uit 1574 het buchtcomplex nader heeft uitgewerkt, is een beter inzicht gekregen in de bebouwing van het Huissense kasteel
  De prent uit Xanten is ook niet alleEn een mooi prentje, maar bovendien een waardevolLe hulp bij het onderzoek naar de bebouwing van Huissen.

  Stadsgezicht4 Stadsgezicht5
  Fragrnent van de tekening uit het Legerboeck van 1586, waarop de Danenberg (C) is aangegeven.
  Daarnaast heeft de Kieefse secretaris Joh. Turck geschreven: "Diese Danenburgh ist 1616 de mandato ser. ducis electoris Brandenburgensis afgebrochen und die duyfstein verkocht; et sic cessat antiquitas Danorum" (Deze Danenbœgh ist in 1616 op last van Z.D.H..de Keurvorst van Brandenburg afgebroken en de tufsteen verkocht;en zo vergaat de oudheid der Denen (Noormannen?)".
  Een iets jongere versie van de linker tekening, waarop de Danenberg en de muurpartijen rond de "Grote To(o)rn zijn verdwenen. Op beide tekeningen staat op de voorgrond;"Borchgraf(f)t binnen die Stadt Huessen". (RAG,Domadm.Hsn,inv.nr.9)

   

  NOTEN:
  1)J.H.F.Zweers, Studiereis naar archieven in het land van Kleef. IN: Mededelingen HKH, irg.5, pp. 241-244.
  2) Stiftsarchiv Xanten.Karte 37.
  3) RAG. Verzameling Dom. adm Huissen, invnr. 9.
  4) In: Mededelingen HKH, jrg. 4, nr. 6, worden verschillende artikelen aan deze prent gewijd.
  5) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf.Karte 6a.
  6) Aausarchiv Schloss Diersfordt inv. nr .803.

 • Het einde van de parochie van Malburgen (uit Mededelingen jrg. 6, nr. 3, 1981) Open or Close


  Het einde van de parochie van Malburgen (uit Mededelingen jrg. 6, nr. 3, 1981)

  door DR E.SMIT en J.H.F.ZWEERS

  Malburgen is in de vroege Middeleeuwen waarschijnlijk belangrijker geweest dan het naburige Huissen. De naam Malberg wijst op de aanwezigheid van een oude Frankische gerichtsplaats 1)
  Het is waarschijnlijk, dat er ook reeds vroeg in de achtste of negende eeuw een kerk in Malburgen ig gekomen en het was waarschijnlijk dan ook "ein von den eltesten Kirspelen dieses Furstenthumbs Cleve"2).
  Het dorp moet toen nog niet in de Betuwe hebben gelegen, maar er door een Rijnarm van gescheiden zijn geweest.
  Zo althans is het te verklaren, dat de middeleeuwse Margaretha-parochie van Malburgen niet tot het dekenaat Betuwe maar tot de proosdij van Emmerik heeft behoord 3).
  De oudste vermelding van de Malburgse kerk dateert uit 1309. Er werd toen een plebaan van Malbergh, Theodoricus Palmart, genoemd.
  Daarmee is reeds 37 jaar vóór de oudste verrnelding van een Huissense pastoor een geestelijk bedienaar van Malburgen bekend.
  Het recht van benoeming van pastoors was een voorrecht van de landsheer, de graaf, later hertog van Kleef. Deze bezat dit zogenaamde collatierecht ook in Huissen.
  Daardoor zijn wij via de benoemingsregisters uit de vijftiende en zestiende eeuw uitstekend geïnformeerd over Malburgse parochieherders en kon de volgende pastoorslijst worden sarnengesteld:
  1472 Gijsbertus Kock.

  1472- Johannes Tielmanni Haveniet.
  -1488 Johannes Duysburgh.
  1488-1511 Johannes Bernardi.
  1551-1551 Wilhelmus de Halderen.
  1551-1572 Alardus Goemans.
  1572- Petrus vander Wey
  Het ziet er naar uit, dat de laatstgenoemde Petrus vander Wey de laatste pastoor van Malburgen is geweest.
  Het is helaas niet bekend, wanneer hij de parochie heeft verlaten. Slechts wordt in dit kader in 1603 vermeld, dat hij uit vrije wil vertrokken was.
  Wat de kerk van Malburgen betreft, is er wel verondersteld, dat deze door de Rijn zou zijn verzwolgen 5). Dit is per se onjuist.
  In 1586 had de kerk als gevolg van de oorlogshandelingen in de Betuwe veel te lijden gehad. Het gebouw was "vernielt und volnae afgebroecken" , aldus pastoor vander Wey 6).
  Het tufstenen gebouw stond er echter in 1618 nog steeds, maar werd nadien gesloopt waarna "de Duyfsteen na Hollandt met Samoreusen (een bepaald type schip es/jz) weg gebracht" werden 7).
  Kennelijk werd het toen nog niet volledig gesloopt, want in 1725 stond er nog een muurwerk overeind 8).
  Zelfs schijnt het laatste restant pas in 1824 gesloopt te zijn 9). Het zou dus mogel ijk zijn geweest de kerk van Malburgen, evenals die van Huissen na 1613 het geval was, te gebruiken voor katholieke missie—activiteiten.
  Dat dit niet het het geval is geweest, moet wellicht geweten worden aan het feit, dat de parochie na 1603 geen geestelijke bedienaren meer had en aan het feit, dat de kerkelijke bezittingen van Malburgen in het bezit van leken zijn geraakt.
  De eerste greep in het Malburgse bezit werd gedaan door de Huissense richter Egbert van Will en wel als volgt 10). Hij voerde bij de hertog van Kleef, de arme zwakzinnige Johann Wilhelm (1592-1609) aan, dat de laatste pastoor van Malburgen vertrokken was en de weinige parochianen in Huissen ter kerke gingen.
  Hij vroeg vervolgens of de hertog de inkomsten van de Malburgse kerk wilde toekennen aan zijn zoon Arnoldus van Will om er diens studie mee te bekostigen. Hiermee stemde de hertog op 18 maart 1603 in.
  Deze aanslag op het Malburgse kerkbezit was des te opmerkelijker, aangezien voor de jonge Van Will niet eens een kerkelijke, maar een bestuurlijke loopbaan was weggelegd. In 1624 was hij schepen van Huissen 11) en in 1641 burgemeester 12).
  Het onroerende bezit van de Malburgse kerk lijkt intussen nog lange tijd te hebben bijgedragen tot de inkomsten van Arnold van Will.
  De geërfden van Malburgen zagen dit met lede ogen aan en konden slechts bitter constateren, dat "wan die Renthen zurn profit des Kirspels Malburgen, Wie rechtens, weren aufgestiegen, so hatte man wohl davon wiederumb eine newe Kirch konnan aubauwe"13)
  De roerende goederen zou het op dezelfde wijze vergaan. Zoals wij hiervoren al zagen, was de Malburgse parochie rijk aan bezittingen en was de kerk derhalve "besser gemeubliret.... als die Haupt—kirche der Stadt Huyssen" 14) .
  De kerk bezat niet alleen een orgel en een aantal schilderijen, maar ook twee zilveren kandelaars en tal van kerkelijke ornamenten van goud en zilver. Al deze kostbaarheden kwamen terecht op het stadhuis van Huissen, waar ze werden opgeslagen in de zogenaamde "Malburgsche kist" . De geërfden van Malburgen, onder leiding van Jacob van Biesen, probeerden nog in 1650 om deze goederen weer in hun bezit te krijgen hetgeen hun echter niet gelukte 15).
  In 1657 lag alles nog steeds in de kist, maar kort nadien liet Stephan van Herwaarden, de toenmalige Huissense richter, een en ander naar Arnhem brengen. Daar werd het door de zilversrnid Engel Bongardt gesmolten, waarna hij er een zilveren beker en schotel uit vervaardigde, die dienst zouden gaan doen als avondmaalzilver van de hervormde gemeente van Huissen.
  Daarna was er nog zoveel zilver over, dat men na de verkoop nog voldoende geld over had om er onder andere een bijbel van aan te schaffen. Nog in 1682 moesten de boeken gevorderd worden van "den Ouden Will" ten behoeve van een onderzoek naar de klok van de Malburgse kerk, die inmiddels een plaats in de Huissense kerktoren had gekregen 16).
  Zo kan gerust aangenomen worden, dat het niet de Rijn, maar de intussen al wel beruchte hebzucht van de Huissense zeventiende—eeuwse bestuurders is geweest, die de Malburgse kerk de doodsteek heeft toegebracht, waarbij ook de aversie jegens de Malburgse geërfden zeer zeker een grote rol gespeeld zal hebben.
  NOTEN:
  1)  D.P. Block, De Franken in Nederland. Haarlem, 1979, pg. 95.
  2)  Zentrales Staatsarchiv Merseburg. Bestand Kleve, Mark, Ravensberg und die Niederlande (Verder te citeren ais: Z.S.M. Bestand K.M.R.N.) Rep. 34, Nr. 101, Band 1.Boek van de geërfden van Malburgen contra de stad Huissen. Tit. 56. Helaas ontbreekt de titelpagina. Verder te citeren als Z.S.M Bestand K.M.R.N Tit. 56.
  3)  S.Muller Hzn. Geschiedkundige Atlas van Nederland - De kerkelijke indeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart I, 's-Gravenhage, 1921, pg. 450.
  4)  Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Kleve—Mark Akten Nr. 1378-1381. Verder te citeren als: S.A.D. — K.M.A.
  5)  A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, zevende deel. Gorinchem, 1846, pg. 614.
  6)  Z.S.M. Bestand K.M.R.N. Rep.34, Nr. 101, Band 1, fol. IB. Hier geldt Hetzelfde als reeds bij noot 2 werd opgemerkt.
  7)  Z.S.M. Bestand K.M.R.N. Tit. 56.
  8)  A.J.C. Kremer, Malburgen. In; Algemeen Nederlandsch Familieblad (1894) pp. 17-24, 69-73.
  9)  R.P.F. de Beaufort en H.M. van den Berg,- De Betuwe, 's Gravenhage, 1968, pg. 295.
  10) S.A.D. - K.M.A. Nr. 1381.
  11) J.S. van Veen, Schepenen van Huissen. In: Algemeen Nederlandsch Familieblad jrg. 15 (1902), pp. 497-498
  12) S.A.D. - K.M.A. Nr, 339.
  13) Z.S.M. Bestand K.M.R.N. Tit. 56.
  14) Z.S.M. Bestand K.M.R.N. Tit. 56.
  15) Z.S.M. Bestand K.M.R.N. Rep. 34, Nr. 101, Band 1, fol.24.
  16) H.L. Driessen, De geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente te Huissen. In: BM Gelre XLIX (1949), pp. 259-266.

  Malburgenkl

 • De Pelsenhoeve, uit Mededelingen jaargang 6, 1981, nummer 1 Open or Close


  "De Pelsenhoeve", helaas ......!

  Uit Mededelingen jaargang 6, 1981, nummer 1

  Eén van de fraaste oude Huissense boerderijen, "De Pelsenhoeve" in de Hoeve (nr. 30) van de fam. G. Vermeulen, — oorspronkelijk een hallenboerderij, later tot T—boerderij verbouwd — heeft helaas het lot ondergaan van zovele andere: het achterhuis heeft plaats moeten maken voor moderne bedrijfsgebouwen.
  Deze zijn óók nog evenwijdig aan het voorhuis gesitueerd en steken daaraan voorbij. Bovendien is de uit 1684 daterende schuur, welke zich aan de zuidzijde bevond, gesloopt.
  Ongetwijfeld is er — bedrijfseconomisch gezien — noodzaak geweest tot dit ingrijpen, maar betreurenswaardig blijft het, ook al was deze markante boerderij — vermoedelijk wegens de latere verbouwingen — niet op de zgn. Rijksmonumenten lijst geplaatst
  Wij zijn van mening, dat zich ook hier weer het nog steeds ontbreken van een gemeentelijke monumentenverordening annex lijst, op basis waarvan een actief gemeentelijk monumentenzorgbeleid mogelijk is, wreekt.
  De totstandkoming ervan is niet alleen door de Kring sterk bepleit doch ook vanwege het "Gelders Genootschap tot behoud en instandhouding van de schoonheid van Stad en Land".

  Maar weinigen kennen de breedbedaakte boerderijen van klassieken trant uit dit land, die de vroegere schrijvers „de aloude spijkers" hebben genoemd, omdat zij in hun vorm de spijker of T-vorm toonen. Dit is de specifieke Over Betuwsche boerderij, die men ook nog wel elders langs de rivieren vindt met de hofsteeén, die in Saksischen trant zijn opgetrokken.
  De Pelsenhoeve — om er maar een te noemen — is zulk een spijkerboerderij, die met zeven en twintig bunder bouwland en achttien hectaren wei achter een groote notenboomen schuilgaat. Het is, gelijk de anderen, een even stoer als schoon gebouw, waar het geluid van lachende kinderstemmen als een gulle klatering in den zomerdag opklinkt.
  De boerderij rijst achter de breed uitwaaiende notenboomen op en haar stroodak groeit daar boven uit. Onder dat dak heeft een boer zijn doening.
  Het vrouwvolk gaat te keer in de binnenkamer met haar hooge helle ramen. Het kookt en spoelt en wascht in de bijkeuken, waar het koper van de ouderwetsche zwengelpomp staat te blinken dat het een aard heeft. En in het voorhuis vindt ge de beste kamer. waar de boer zijn gepolitoerde meubelen heeft staan. Het glimt daar van sombere deftigheid in de statige kast en het klare koperwerk, dat niet volop glinstert omdat de laaghangende lancastergordijnen het licht bezwerend tegenhouden.
  In deze kamer gaat de boer op "kouse-sokken" ; hij laat er zijn klompen voor de deur staan. Hij ontvangt er den pastoor en de notabelen uit de buurtschap. Op die beste kamer sluit de Opkamer aan, een statig vertrek, waar men via een trapje omhoog inkomt. Het is het slaapvertrek van den boer en zijn gade, dat hooger ligt dan alle andere ruimten in deze boerendoening. 


  (Men zie Mededelingen ,jrg.5, nr. 4, pg. 166) .
  Aan "De pelsenhoeve" wijdde Willem de Wael de hiernaast afgedrukte regels in zijn "Tusschen twee rivieren" (Naarden, 1945, pg. 77/78) .
  "De Peisenhoeve" wordt op de in 1632 aangelegde 15e tiendenkaart reeds vermeld en wel als perceel nr. 6 met de aanduiding: "Pelsen Houve": Ihr. Hochw.Gnade zu Schwartzenbergh, modo (voorheen) Conrad Blaspiel, Oberwartgrüff, 1651 (21 Morgen, 18 1/2 Ruth.) .
  Op de Verpondingskaart van 1809/10 (RAG, No. 9c) is zij, met de toenmalige naastgelegen grote tuin, aangegeven zoals hiernaast op een fragment van de kaart is gereproduceerd (tuin is perceel nr. 339; perceel met opstallen is nr. 340) .

  Pelsenhoeve3 Custom

  Zoo is een boerderij, gebouwd naar eigen aard en bodem, met haar vertrekken en ruimten voor mensch en dier.
  Op den deel is het met den zomerdag stil. De koegangen, aan weerszijden, zijn stil en verlaten, want het vee is ingeschaard en graast met snuivende, wijdopen neusgaten op de bunders malsch gras, die de boer onder de buurtschap Malburgen heeft liggen.
  De winter geeft méér lawaai in het achterhuis, als de beesten met de breede koppen tusschen de stijlen rammelen en hun klagend geloei met lange halen door de Pelsenhoeve klinkt.
  Van dat alles is nu in den hoogzomertijd niets te hooren.
  Er staan wat Betuwsche karren op hun twee hooge wielen te wachten tot ze voor het koren de akkers noodig zijn, en verder nog een verzegelde maaimachine op non-actief.
  Buiten vindt ge de hoogopgetrokken paardenstallen met hun warme geuren, de ruime schuren, een hooiberg en het varkenskot, waaruit het knorren steeds met korte en krachtige geluiden is te vernemen.

   

  Pelsenhoeve4 Custom

   

 • De Brouwketel: zuidoostelijke "grenspost" van Huissen uit Mededelingen jrg 6 1981 nr. 1 Open or Close


  De Brouwketel: zuidoostelijke "grenspost" van Huissen
  Uit Mededelingen jaargang 6, 1981, nummer 1

  brouwketel5 (Custom)

  De bekroonde foto van dr ir J. Hendriks heeft betrekking op "de Brouwketel ,het meest zuidoostelijk gelegen, tongvormige stukje Huissen, dat nog steeds tot het grondgebied van de gemeente behoort.
  Voor vele Huissenaren en zeker voor de nieuwkomers zal het volkomen terra incognita - onbekend land - zijn. De meesten zullen ongetwijfeld denken, dat het tot Angeren behoort.
  Met twee kaartjes, die wij ontlenen aan Dr. G. P. de Ven, Aan de wieg van de Rijkswaterstaat — Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
  De Walburg Pers Zutphen, 1976 — Geld. Hist.Reeks VIII) mogen we de vroegere en huidige situatie verduidelijken.
  brouwketel2 Custom

  Het eerste kaartje dateert van 1695, dus vóór het graven van het Pannerdens Kanaal (de nieuwe verbinding tussen de Waal bij Pannerden en de Rijn bij Candia, schuin tegenover Angeren), én de vergravingen bij de IJsselkop (de Pleyen).
  Het tweede dateert van 1790, toen de doorgravingen dus reeds een feit waren.
  De heer Hendriks gebruikte namel ijk voor zijn montage een fragment van een uit 1630 daterende kaart van Brandenburgse landmeters, toen het huis De Brouwketel aan de Rijn was gelegen.
  Zijn fragment geeft de situatie echter "andersom" aan, d.w.z. vanuit het zuidwesten gezien, zodat Den Angerschen Strang "boven" is getekend en de grens met het Angerse gebied ("Angersche hoigheit) links is aangegeven, evenals het huis De Brouwketel.
  Van de vermelde 7 nurnmers komt slechts nr. 1 , Den Brouketel", op het kaartfragment voor. Aandacht verdient met name het feit, dat op de kaart is aangegeven de "Weg van Schenckenschantz nach Huissen und Arnheim" .
  Deze weg - niet meer dan een voetpad — werd later, na de doorgraving (en nu nóg) het "Pannerdense voetpad" (in het dialect: Panderse Voetpad) genoemd.
  Deze "weg" vormde dus de verbinding met Schenkenschans, de eveneens tot het Kleef behorende vesting, die in 1586 door Maarten Schenk van Nydeggen was aangelegd rond de toren van de oude Kleetse burcht.
  brouwketel3 CustomSchenkenschuns verloor tegen het einde van de 18e eeuw zijn militaire betekenis, temeer waar in 1711 ook nog de smalle landverbinding met de Betuwe verloren ging.
  In 1635 gelukte het de Spanjaarden om de vesting te overrompelen en te veroveren.
  Het zou acht maanden duren voordat de Staatsen er in slaagden om deze "poort tot de Nederlanden" te heroveren.
  Schenkenschans behoort thans tot het grondgebied van de stad Kleef. H.W.J.D.
  brouwketel4 Custom

  Fragment uit de "Kleurenplattegrond Huissen" (uitgave: Suurland's Vademecum , Eindhoven, 1e druk) .
  Men ziet het Pannerdense Voetpad (op deze kaart "Oude Pannerdenscheweg genoemd) vanaf het Looveer in de richting van de Brouwketel.
  Links boven "De Middelwaard" het enige stukje grondgebied op de rechter Rijnoever, dat Huissen na de annexatie van de Pleyen is gebleven.

 • Summier bodemonderzoek vóór de Nederlands Hervormde Kerk , Uit Mededelingen, jrg. 5, 1979/80 nr. 3 Open or Close


  Summier bodemonderzoek vóór de Nederlands Hervormde Kerk
  Uit Mededelingen, jrg. 5, 1979/80 nr. 3

  door Th.H.JANSSEN
  Hervormd CustomDe werkzaamheden rond de opname in het stadserf van het terreingedeelte vóór de Ned. Hervormde kerk aan de Langestraat gaven ons in oktober j.l. een ogenblik de gelegenheid om ter plaatse nog een summier bodemonderzoek in te stellen.
  We vonden op ca. 40 cm. diepte een klein overwelfd keldertje (afmetingen 1,00 x 1,50 meter), dat we echter niet volledig konden uitgraven. De muren waren uit zogenaamde "Gelderse" stenen (formaat 16x7x4 cm.) opgetrokken en waren binnenwerks met rode vloertegels (formaat 22x22x1 cm.) betegeld. De muren waren bij de overgang naar het gewelf afgezet met gehalveerde Delfts-blauwe en schildpadtegels (formaat 13x13x0,8 cm.). Bij de tegels was het hoekmotief het ossekopje. De datering van deze tegels doet vermoeden, dat het keldertje in de 18e moet zijn gebouwd.
  Naast dit keldertje werden aan de westzijde muurresten aangetroffen, die waren afgetrokken uit handgevormde baksteen, (formaat 21/22 x 10/10.3 x 4/4.5 cm.) . Aan de oostzijde bevond zich een overwelfde kelder van grotere afmetingen. Deze kelder was opgetrokken uit grote kloostermoppen, het grootste en oudste formaat, nl. 29x15.x7 cm.
  Als we het formaat en de gesteldheid varn de stenen in aanmerking nemen (ze waren niet secundair verwerkt) en de mortel, welke de stenen verbond, lijkt het mij, dat we hier ie maken hebben met de kelder van een woning, welke in de 14e of de 15e eeuw moet zijn gebouwd.
  De kelder was geheel met grond gevuld. Daarin bevonden zich scherven van 14e/ 15e eeuws aardewerk, waarorder fragmenten van een gladwandige, zwartgrijze pot met gegolfde, aangeknepen voet, alsmede fragmenten van het zogenaamde Steinzeug, afkomstig van het pottenbakkerscentrum Siegburg bij Keulen. Het terreingedeelte tussen deze kelder en het trottoir aan de Langestraat gaf op 30 cm. diepte de overblijfselen te zien van een vloer uit rode vloertegels (formaat 13x13 cm.). Wellicht zijn dit restanten van de vloer van de in 1660 gebouwde en in gebruikgenomen eerste kerk der "Gereformeerde gemeynte tot Huissen" (1).
  Het was bijzonder spijtig, dat het onderzoek maar een halve dag in beslag kon nemen. Het had namelijk niet alleen een bijdrage kunnen leveren aan de bouwgeschiedenis van het eerste protestante kerkgebouw binnen Huissen maar ook aan de kennis omtrent de bewoning op deze plaats in de stad gedurende de 14e en 15e eeuw, waarover — hoewel schriftelijke stukken aanwezig zijn — nog maar een vaag beeld kan worden verkregen.

  NOOT:
  (l) H.L.Driessen, De geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente te Huissen, in : Bijdragen en Mededelingen van Gelre,di. XLIX (1949) , pp.259-266.

 • Mobilisatie tijdens de Frans-Duitse oorlog. Uit Mededelingen, jrg. 5, 1979/80 nr. 3 Open or Close


  Mobilisatie tijdens de Frans-Duitse oorlog.  Rumoer rond de inkwartiering te Huissen in het jaar 1870
  Uit Mededelingen, jaargang 5, 1979/80 nr. 3

  door J.H.F.ZWEERS

  Op 19 juli 1870 begon de oorlog tussen Pruisen en de Zuidduitse staten enerzijds en het keizerrijk Frankrijk anderzijds. Deze zogenaamde Frans-Duitsa oorlog eindigde met de Vrede ven Frankfort in mei 1871 (1).
  Nederland bleef in deze oorlog weliswaar neutraal, maar de regering achtte het toch raadzaam om een gedeelte van het leger te mobiliseren teneinde deze neutraliteit te kunnen verdedigen (2).
  Het was gebruikelijk, dat de militairen bij de burgers werden ingekwartierd. Dat dit wel eens aanleiding gaf tot prikkeling en misverstanden, laat zich gemakkelijk raden.
  De mobilisatie en de inkwartiering van 1870 gingen ook aan Huissen niet ongemerkt voorbij .
  Op zaterdag, 16 juli 1870 verscheen er een bekendmaking van burgemeester C.T.Kolfschoten (burgemeester van Huissen van 1867-1076) , waarin hij de manschappen van de lichtingen 1866-1869 opriep om op dinsdagmorgen 8 uur ten gemeentehuize te verschijnen (3).
  Op 20 juli verlieten de Huissense militairen om 7 uur 's morgens "voorafgegaan door de Nederlandsche driekleur, onder trommelslag en trompetgeschal de gemeente (...) Men kon het den wakkeren jongelingen aanzien, dat zij met geestdrift bezield waren en blijmoedig het vaderland gingen dienen.
  Een groot deel der inwoners deed hen uitgeleide (4). Dat Huissen inkwartiering zou krijgen, was toen nog niet bekend. Op de 21e kreeg de burgemeester het bericht, dat op zaterdag, 23 juli het 4e bataljon van het 2e regiment infanterie in Huissen zou arriveren. Dit bataljon zou blijkens opgave bestaan uit "20 officieren, 900 minderen, 5 waschvrouwen en 1 paard" (5) Op 23 juli ontving Kolfschoten echter plotseling de mededeling, dat het in te kwartieren bataljon uit 20 officieren, plm. 1000 manschappen, 9 waschvrouwen en 4 paarden zou bestaan (6).
  Op de 26e werd dit aantal nog aangevuld met 20 manschappen en 1 officier, die te Malburgen werden ingekwartierd (7 ). Onmiddellijk na het bekend worden van het bericht gonsde het in het stadje van de geruchten. Pogingen van de burgers om nadere gegevens te krijgen liepen echter op niets uit. Pas op de 22e, dus één dag vóór de troepen zouden arriveren, werd het bericht officieel door de stadsomroeper bekendgemaakt. De burgers worden daarbij tevens opgeroepen om goed voor de militairen te zorgen (8).
  inkwartiering kl
  Dat de inkwartiering van dit grote aantal militairen niet naar ieders wens en genoegen zou verlopen, was, mede gezien de korte voorbereidingstijd, wel te voorzien. Reeds op 26 juli ontving de Commissaris des Konings, Van Limburg Stirum, een adres van de kostschoolhouder H.J.Wansink en van acht andere Huissenaren, die "klagen (....) over de onregtmatige verdeeling, die bij deze inkwartiering heeft plaatsgevonden. Zoo dat bij die geene of weinig beschikbare ruimte hebben vele, anderen die veel van die ruimte hebben, weinige of zelfs geene militairen ter inkwartiering ontvangen hebben" .
  Zij staafden deze bewering door een aantal voorbeelden te geven. Daaruit blijkt onder andere, dat in het Dominicanenklooster slechts 6 militairen waren ingekwartierd, terwijl in een gezin, bestaande uit een bejaard echtpaar en hun twee ongehuwde dochters, maar liefst vijf militairen waren gehuisvest. De Stadskapelaan of Vicaris Verwaaijen (9) in de Bloem(er)straat(thans Vicariestraat) (10) had zelfs in het geheel geen inkwartiering, aldus de adressanten (11) De stadskapelaan of vicaris was echter van oudsher vrijgesteld van inkwartiering ("billetering") (12).
  Burgemeester Kolfschoten reageerde ongemeen fei op deze aantijgingen. Hij weerlegde de door Wansink c.s. genoemde getallen. Voorts noemde hij Wansink een pedant, bemoeizuchtig en opvliegend man,die "eene voortdurende oppositie quand—même tegen den burgemeester en de wethouder Putters voert en hen een onverzoenlijke haat toedraagt".
  Tevens beklaagde Kolfschoten zich over de wel zeer korte tijd, die hem ter beschikking had gestaan om de inkwartiering te regelen. Niet alleen had Huissen, met een bevolking van 3540 zielen wel erg veel soldaten toegewezen gekregen, maar ook nog meer dan dat aanvankelijk was aangekondigd.
  Desondanks was "de inkwartiering met den meesten spoed, tot groote tevredenheid van den Majoor Kommandant afgeloopen, de burgers en militairen gaan met elkander op den meest gewenschten voet om" en Kolfschoten betreurde het dan ook, dat "H.J.Wansink, die zelf alle vertrouwen verbeurt heeft, die goede verstandhouding tracht te verbreken en den minderen man tegen het dagelijksch bestuur zoekt op te ruijen (13).
  Het enige resultaat, dat Wansink c.s.met hun adres bereikten, was, dat de stadskapelaan nu ook inkwartiering kreeg. De Commissaris des Konings liet namelijk op 5 augustus weten, dat ook de stadskapelaan voor inkwartiering in aa nmerking moest komen ondanks diens "beweerden vrijdom .
  Kolfschoten antwoordde de volgende dag aan Van Limburg Stirum, dat nu weliswaar ook bij de vicaris soldaten waren ingekwartierd maar "dat wij echter de verantwoordeijkheid voor die daad geheel van onze schouders werpen, dat toch de vrijdom van inkwartiering voor dien titularis borust op regten door het Weener tractaat gewaarborgd, dat o.i. maar niet met een enkele pennestreek kan uitgewischt worden.
  Dit protest van Kolfschoten mocht echter niet meer baten en de militairen bleven bij vicaria Verwaaijen ingekwartierd. Kostschoolhouder Wansink , die, met zijn mede-ondertekenaren,verder geen succes met zijn protest had weten te behalen, gaf het echter nog niet op.
  Op 3 augustus richtte hij zich opnieuw tot de Commissaris des Konings. Hij schreef hem, dat hij de acht militairen, die hem op 23 juli waren gezonden, uitbesteed had omdat hij anders geen goed onderricht zou kunnen geven.
  Op 1 augustus had men hem echter opnieuw zes militairen op het dak gestuurd, kennelijk een wraakactie van Kolfschoten. De aanwezige sergeant Dazert was naar de burgemeester verwezen om hem te vragen of zij niet ergens anders ingekwartierd konden worden.
  Kolfschoten was daartoe echter niet bereid geweest en had gezegd, dat Wansink "praatjes" had. Wansink betoogde nu, dat als gevolg van deze inkwartiering de leerlingen van zijn kostgchool zich behelpen moesten. Opnieuw wees hij er op, dat de militairen niet rechtvaardig over de inwoners verdeeld waren en dit "bewijst slechts opnieuw hetgeen reeds uit vele feiten gebleken is, dat de burgemeester volstrekt niet berekend is voor de taak die op hem rust" (16).
  Kolfschoten verweerde zich goed. Hij betoogde, dat de kostschool van Wansink berekend was op zeventig leerlingen terwijl hij er slechts negen had. In de school was dus ruimte genoeg voor de militairen, maar al zou zulks niet het geval zijn geweest dan had Wansink ook altijd nog de beschikking over een ruim huis.
  Kolfschoten voegde bovendien nog een brief bij van de plaatselijke commandant, waaruit de onwil van Wansink nog eens duidelijk moest blijken. Hij verzekerde de Commissaris des Konings dan ook, "dat de grond van adressants klagt enkel gelegen is in klaarblijkelijke onwil en zucht om onaangenaamheden te veroorzaken.
  Zijn karakter te dien opzigte is dan ook reeds zoo bekend, dat Officieren van het thans alhier in kantonnement liggende bataillon hem bij den bekende "de Vletter" vergelijken" (17).
  Op 13 augustus deed de Commisaaris des Konings uitspraak. Hij stelde, dat Wansink c.s. onjuistheden in hun brieven hadden gezet. Weliswaar waren er mogelijkheden genoeg om aanmerkingen te maken op het gevoerde beleid, maar men moest niet het oog verliezen, dat de inkwartiering bijzonder onverwachts was gekomen en dat men bovendien niet had gerekend op de komst van zoveel militairen (18).
  Op 27 september 1870 kwam er een einde aan de inkwartiering. Om half drie 's nachts verlieten de troepen Huissen om terug te keren naar Maastricht. Majoor Van der Dussen had de dag tevoren zijn dank uitgesproken aan burgemeestor Kolfschoten. Hij verzekerde deze "dat de gemeente Huissen door ons al met leede oogen verlaten wordt en steeds in dankbare en genoeglijke herinnering zal verblijven"(19).
  Ook de plaatselijke correspondent van de Arnhemsche Courant schreef, dat er "een vrienschappelijke band gelegd (was) tusschen buggerij en militairen, die langen tijd aangename herinneringon zal verwekken" (20).
  Ondanks hat feit, dat de inkwartiering bijzonder snel en onverwacht kwam en bovendien het getal der militairen erg hoog was, slaagde de plaatselijke overheid er toch in om de soldaten goed op te vangen.
  Het aantal klachten over de inkwartiering zelf was dan ook zeer beperkt, hoewel zij voor alle burgers toch wel de nodige overlast zal hebben opgeleverd.

  NOTEN
  1. R.R. Palmer and Joel Colton, A History of the modern world. New York 1971, pp. 574-575.
  2. H. P. H. Jansen, Kalenderium geschiedenis van de lage landen in jaartallen. Utrecht-Antwerpen 19742, pg. 162.
  3. G.A.H. Verzonden brieven 1970 nr. 448.
  4. Arnhemse Courant 22 juli 1870 (een copie van dit artikel is aanwezig in het Documentatiecentrum HKH, doss.Militaire Zaken.)
  5. G.A.H. Ingekomen ieven nr. 434.
  6. G.A.H. Verzondôn brieven nr. 464.
  7. G.A.H. ingekomem brieven nr. 453.
  8. Brief van H.J.Wansink, Kremer, H.J.van Eck, F.M.Lamping, J.W.Petersen Hz., Pilgrim, W.Boekhorst, A.Dolphijn en G.F.Peeters aan de Commissaris des Konings dd. 26 juli 1870.
     Een copie van dit schrijven in G.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 464.
  9. Godefridus Joannes Verwaaijen, geboren te Huissen op 6 mrt. 1823, was Stadskapelaan en vicaris te Huissen 20 jun. 1857 - 3 feb 1871.
  10 In de notulen van B. en W. van 6 april 1887 wordt deze straat, die later ook wel Smidsgas werd genoernd wegens de aanwezigheid van een smederij, vermeld als "de Bloem(er)straat of de zoogenaamde Kapellaaschegas".
  11.G.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 464.
  12.Van deze vrijstelling wordt o.a. gewag gemaakt in de benoemingsacte van stadskapelaan en vicaris Laurentius Pilsen dd. 4 februari 1695 (G.A.H. OA voorl.inv.nr.11). Daarin wordt o.m. vermeld: "ende sal dan die Heer Cappelaen en Vicarius opgemelt bewonen de alingse behuijsinge met den aencleven van dien int de Cappelanie, ende Vorders genieten alles wat aen renten, inkomsten,als sunsten, tot de voors: Cappelannie, ende respte. vicarien gehornede is, ende des selfs antecessores enigsints genoten ende geprofiteerd hebben, niet uijtgesondert, als vrij ende exempt van alle Biletteringen, schattinge ofte Contributien, die hier na te eenigen teijdt, op de voors: Cappellanie en Vicarien moghten gest worden ...
  13.G.A.H. Verzonden brieven 1870 nr. 464.
  14.G.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 484.
  15.G.A.H. Verzonden brieven 1870 nr. 482.
  16 C.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 487.
  17.G.A.H. Verzonden brieven 1870 nr. 502. Vletter: in Zd.Ned. turfdrager, en vandaar als schimpwoord, " dewijl zulke gasten doorgaans maar slechte kerels zijn, zoo beteekent vletter in de Kempen: deugniet" . (Woordenboek der Nederlandsche Taal , 21e deel, Den Haag/Leiden 1967.
  18.G.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 489.
  19.G.A.H. Ingekomen brieven 1870 nr. 587.
  20.Arnhemsche Courant van 29 sep. 1870. (Copie in Doc.centrum HKH,D0ss.Mil.Zk.).

  KOSTSCHOOLHOUDER HENDRICUS JOHANNES WANSINK
  Kostschoolhouder Hendricus Johannes Wansink, van wie in vorenstaande bijdrage sprake is, werd geboren te Huissen Op 5 juli 1832. Hij huwde te Oss met Aldegonda Anna Antonette Hoeben (geboren op Sumatra 16 jan. 1829) .
  Hij was een zoon van Joannes Wansink, afkomstig uit Arnhem, waar deze laatstelijk ondermeester was aan de Stads- Leer- en Spinschool. Hij werd in 1829 provisioneel en in 1830 definitief beroemd als opvolger van schoolmeester Bernhard Witten aan de "R.C. School".
  De toen 25-jarige H.J. Wansink stichtte zijn "Kostschool voor R.C. Jongelingen" in 1857 na goedgunstige beslissing op de "aanvraag om met dispensatie van het vergelijkend examen zonder eenig hoegenaamd jaarlijkse subsidie eene bijzondere school der 2e klasse binnen deze gemeente te mogen oprigten" .
  Wansink had zijn kostschool - althans laatstelijk - gevestigd in het latere telegraaf- (nog later: post- en telegraaf-)kantoor aan de Weversgas, waarvan wij in het vorige nummer een oude foto publiceerden. Hij zelf woonde in het grote huis hoek Langestraat-Weversgas, de latere ambtswoning van de Postdirecteur.
  Wansink had het grote perceel Langestraat-Weversgas , tot aan de Stadsdam, in 1863 van koopman Arend Lijser gekocht. In juli van dat jaar kreeg hij vergunning "tot het bouwen van een ringmuur en een koepel aan den kruin van den dijk" .
  Dat koepeltje moet dan gebouwd zijn op enkele tientallen meters afstard van dat van de dominee; maar of het inderdaad is gebouwd is niet bekend.
  Op 29 november 1870 vertrok hij naar Winterswijk. Of de opheffing der kostschool der "nawee" was ven de inkwartiering. is onbekend.

 • Watervoorziening op de tuinderij in 1915 uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3 Open or Close


  Watervoorziening op de tuinderij in 1915

  uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3
  Een vergeelde en enigszins beschadigde foto, waarvan wij door bemiddeling van Kring-lid, heer Jac. van Wissen, een reproductie ten behoeve van het Kring-archief konden laten maken, brengt in beeld hoe 65 jaar geleden op eigen bedrijf water werd gewonnen ten behoeve van het bespuiten der tuinderij.
  De opname, waarvan het origineel in bezit is van de heer Th Neijenhuis, Karstraat 48, laat nl. het tuindersgezin Neijenhuis-Scholten zien, zoals het in 1915 op het bedrijf in de bocht van de Karstraat tegenover het Zandsevoetpad (waar nu nog genoemde Th. W. Neijenhuis woonachtig is) poseerde tegen de achtergrond van een windmolen, waarmee water voor de bespuiting uit de grond opgepompt werd om dan te worden verzameld in het er naast staande houten, met zink beklede, reservoir.
  De heer H. Neijenhuis - vader van Th. W. - had de houten stellage van dennepalen zelf gebouwd en het ijzeren schoepenrad laten maken door Antoon ("Toonbaos") Veenhuis in de Langestraat.
  Er was zelfs een staart aan gemonteerd, waardoor het rad op de wind kon worden gedraaid. De knecht, Hendrik Janssen (geheel rechts) heeft de met het reservoir via buizen verbonden spuit in de hand.
  Het gezin Neijenhuis-Scholten staat vóór het platglas, dat toen de tuinderijen in Huissen kenmerkte.De kassen en warenhuizen kwamen nog slechts sporadisch voor.
  Op de foto v.l.n.r.: Hendrik Neijenhuis, Helena Neijenhuis-Schoiten met op haar arm Cornelis Neijenhuis (nu woonachtig te Wijchen) , dan de drie zusjes Gerarda (thans te Cuijk), Maria (thans religieuze te Sambeek) en Everdina (thans religieuze te Deursen bij Ravenstein), voorts dienstbode Mina Janssen (Overleden, laatstelijk te Gendt) en haar broer Hendrik (overleden).
  De windmolen van Neijenhuis was toentertijd niet de enige. Ook tuinder Gradus Tonk op de Vliegaan had (eerder) een dergelijke installatie, doch geheel van ijzer en in het Westland gekocht.
  Er werd toen echter ook reeds anders dan met windkracht water opgepompt. Burgemeester W.M. Helmich, eigenaar van De Altena, kreeg 25 maart 1914 vergunning tot "de oprichting eener inrichting tot het oppompen van water, gedreven door een benzinemotor van 2 PK".

  water Custom

 • Maiburgen in de greep der archeologie, uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3 Open or Close


  Maiburgen in de greep der archeologie

  door Th.H. JANSSEN
  uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3

  De graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een ANWB-station te Malburgen stelden de leden Th. Gerritsen en C. Neijenhuis van de sectie archeologie en mij in de gelegenheid waarnemingen te verrichten, die resulteerden in een diepe duik in de geschiedenis van Malburgen, voormalig Huissens grondgebied.
  In het zgn. Legerboek van Huissen (16e eeuw) bevindt zich nog een kaart met beschrijving van het Malburgse grondgebied. Op de kaart zijn naast de Rijnloop ook de wegen en landerijen aangegeven, alsmede de toen nog bestaande huizen, waaronder de pastorie en het huis van de koster, terwijl ook de kerk (toegewijd aan St. Margriet) is ingetekend.
  Vlak daarbij bevindt zich - op de kaart — een hof met voorhof, weike het restant is of moet zijn geweest van de Malberc, de Malburgse burcht. Het geheel is nog door de gracht omgeven.
  Onze waarnemingen brachten aan de zuid—oostzijde van dit voormalige burchtcomplex en wel buiten de burchtgracht een drietal afvalkuilen aan het licht, welke brandresten inhielden. Tussen de verkoolde massa's werden fragmenten van oud aardewerk aangetroffen. De scherven behoorden tot het Pingsdorfer-, Andenne- en Kogelpotaardewerk.
  Het Pingsdorfer aardewerk zien we in deze streken in de 12e/ 13e eeuw vergezeld gaan van een ander aardewerk, een geel product van een fijne structuur met lensvormige bodem en meestal een baan glazuur op de schouder.
  De kogelpotten waren o.a. aan de buitenzijde met een borstelstreekpatroon versierd. Naast ruw gevormde werden ook gladwandige kogelpotten aangetroffen, welke laatste van een dekselgleuf waren voorzien. Ze zijn uit dezelfde tijd.
  In overeenkomstig materiaal werden ook randfragmenten aangetroffen van grote borden of ondiepe schalen. Mijns inziens wijst alles er op, dat dit materiaal in combinatie (en daardoor ook de afvalkuilen) geplaatst kunnen worden in ruwweg de 12e/ 13e eeuw
  We hopen op de mogelijkheid van een verder onderzoek, daar de vuurkuilen wel eens in verband kunnen worden gebracht met de bouw van het Malburgse burchtcomplex.
  Het Malburgenvan nu bevat oppervlakkig gezien geen herinnering meer aan de bedrijvigheid van 900 jaar geleden. Toch zijn er voor een geïnteresseerde kijker in het terrein nog wat flauwe inzinkingen zichtbaar.
  Zij geven nog precies het verloop weer van de gracht, welke rond het burchtcomplex heeft gelopen.

  malburgen1kl

  malburgen2kl

 • Langekerkstraat en omgeving na de pastoriebouw van 1913, uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3 Open or Close


  Langekerkstraat en omgeving na de pastoriebouw van 1913
  uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3

  Het is me opnieuw gelukt om, dank zij een fortuiniijke ruil, beslag te leggen op een weinig bekende ansichtkaart van Huissen en wederom was het de uit een door J. Peters uitgegeven serie.
  Zij is echter van jongere datum dan die, welke onder de titel "Oud zicht op twee kerken" in hat vorige nummer werd afgedrukt. Ook nu echter is de r.k. pastorie aan de Langekerkstraat beslissing voor de datering.
  Toonde die vorige de op 30 maart 1912 afgebrande pastorie, de gereproduceerde ansichtkaart laat de nieuwbouw zien, die enkele maanden na de brand reeds was begonnen en in 1913 voltooid was.
  De opname dateert ook uit dat jaar, zelfs zeer kort na de voltooiing, want op de foto zijn achter de groep personern nog hopen zand (van de bouw) in de voortuin te zien. Bovendien blijkt die datering uit de afstempeling van het origineel, dat op 12 augustus 1913 vanuit Huissen door zekere Tjibbe werd gezonden aan Mej. A. Venekamp p/a mevr. Feith, Wagenweg 21 te Haarlem.
  De opname werd gemaakt vanaf de kerkhof, de hof (en begraafp!aats) rond de kerk, nl. het gedeeite langs de zuidgevei van de kerk, die toen door een muur (uiterst rechts) en - aan de pastoriezijde - door een hekwerk was omgeven.
  Vóór de pastoriernuur-met-hekwerk poseerden vier mannen, van wie er éém - links - vrijwel geheel schuil gaat achter de man vóór hem. Drie hunner dragen een pet; de middenste (voorzover orner de loep te zien) een bonnet en het lijkt te zljn pastoor, later deken H.B. Bodifee, die op 18 januari 1907 PEstoor G.J.J. Kersten was opgevolgd.
  Het viertal wordt geflankeerd door resp. vier en elf schoolmeisjes, die een witte boezelaar voor hebben an van wie de meesten klompen dragen. Een zestiende meisje is op de muur geklommen en houdt zich aan het nek vast.
  Uiterst links, naast de serre, is vermoedelijk een misdienaar te zien.
  Over de gebouwen, die op de foto voorkomen en waarvan er nog enkele bestaan, het volgende. Van de pastorie, die werd gebouwd onder architectuur van architect Oscar Leeuw uit Nijmegen (die aldaar o.a. het Concertgebouw De Vereeniging ontwierp) en waarvoor reeds op maandag: 12 augustus 1912 de eerste steen kon worden gelegd, is de noordelijke zijgevel met serre te zien.
  In tegensteling tot de afgebrande pastorie, die haar hoofdingang aan de kerkzijde had, stond de nieuwe, riante pastorie met de voorgevel naar de Langekerkstraat.
  Zij had aan de voorgevei een grote halfronde erker met op de bovenverdieping een balcon met loggia. Zij was van de straat gescheiden door eenzelFde lage muur met daarop een ijzeren hekwerk als aan de kerkzijCe (Zie foto) en was dus niet, zoals thans, aan het gezicht onttrokken.
  Bij de kerkverbouwing en -uitbreiding in 1933/34 werd de pastorie door een gang tevens plantenserre met de nieuwe sacristiesn verbonden. De pastorie van Oscar Leeuw overleefde de ooflog niet.
  Bij de brand van de kerk tengevolge van het brandbombardement op 13/14 mei 1943 had zij reeds gevaar gelopen en was men reeds begonnen haar leeg te dragen.
  Door het nathouden van de genoemde verbindingsgang kon zij echter gered worden. Bij het bombardement op 2 oktober 1944 were zij echter door een voltreffer geraakt.
  Van degenen, die in de keider toeviucht hadden gezocht, kwamen o.a. om het leven: kapelaan P. van Oosten, die van Arnhem—Zuid naar Huissen was gevlucht, pater Aug. v.d. Vaart O.P. , de huishoudsters Hedwig en Angela Brüggen en Wilhelmina Brons.
  Deken Th.J. van Wijk werd zwaar getroffen en overleed 's avonds in een kloostercel van het Dominicanenklooster. Na de bevrijding werd hetgeen wat overgebleven was van de pastorie gesloopt. Naast de pastorie stond (en staat nog, maar helaas achter een later bouwse! grotendeels aan het gezicht onttrokken) de St. Antoniuskapel van de Zusters Franciscanessen van Heijthuizen.
  Met de boww van de kapel werd 24 maart 1891 begonnen, waar zij reeds op 2 juli van dat jaar plechtig in gebruik werd genomen. Naast de kapel ziet men op de foto het oude gebouw van het St. Elisabethsklooster, dat midden dertiger jaren werd gesloopt en door een nieuw werd vervangen, thans het secretariegedeelte van het stadhuis. De hoge gevel er achter is die van het voormalige "Damesgesticht", het latere "Sancta Maria" , thans eveneens stadhuis. Tussen het "Damesgesticht" en de witte voorgevei is nog even het hoge pand van de fam. Geveling zichtbaar. De witte voorgevei is die van het grote pand, met bakkerij, winkel en woonhuis met stalling "De Zon" (het café van die naam is niet zichtbaar) van de fam. Geene. "De Zon" werd door brand verwoest op meizondag, 6 mei 1934. " Vóór" De Zon is nog vaag zichtbaar het nog bestaande (verbouwde) woonhuis Langekerkstraat 11 thans bewoond door de fam. Hendriks. Van daar af begon toen de langs de zgn. Kloostertuinen (de voormaiige Conventstuinen) lopende muur, die begin van de dertiger jaren werd gesloopt ten behoeve van de scholenbouw. Op de muur, ongeveer ter hoogte van het gebouw (voormal ige St. Antoniusschool), waarin thans raadszaal en documentatiecentrum zijn gevestigd, is nog een straatlantaarn te zien.
  G.BEDEAUX

  Langekerkstraat

 • De molen geschilderd door pater Hyacinthus Meijer O.P. , uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3 Open or Close


  De molen geschilderd door pater Hyacinthus Meijer O.P.
  uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3

  De Kring heeft van twee Huissenaren, die onbekend wensen te blijven, een schilderstukje ten geschenke ontvangen, dat op het omslag verkleind en in zwart-wit is gereproduceerd.
  Het paneeltje in olieverf (36 x 50 cm) heeft geen bijzondere artistieke waarde, maar is documentair interessant omdat het de in januari 1929 gesloopte torenmolen "van achteren" laat zien, d.w.z. vanaf de Rijnkant - mogelijk vanaf 'n punt op de zgn. Hoge Weide - en daardoor een blik gunt tévens op de bebouwing aan de Stadsdam (Gasthuisstraat vanaf het Dominicanenkloosler) tot aan de Stenen Paal, terwijl zelfs "Het Duifje" zichtbaar is.
  Vooral interessant daarbij is de in beeld gebrachte bebouwing hoek Gasthuisstraat-Burchtgracht, die in de wandeling "huurkazerne" werd genoemd.
  Het klooster is zelfs weergegeven met de eerste zijvleugelaanbouw aan het oorspronkelijke herenhuis "Het kasteel" .
  Helaas weten we niet of de - inmiddels overleden - (amateur-)schilder naar de natuur heeft geschilderd of naar een foto. De maker had met zijn werkje kennelijk geen enkele pretentie; hij was een zondagsschilder: pater Hyacinth(us)(Adrianus) Meijer O.P.(1)
  Deze in 1891 geboren Nijmegenaar, die op 28 augustus 1973 aldaar overleed, verbleef van 13 oktober 1927 tot juli 1934 in het Huissense klooster (2).
  Hij heeft dus de molen nog gekend en het is niet onmogelijk, dat hij hem tussen 1927 en 1929 naar de natuur heeft geschilderd, al zou hij dan echter ook het klooster met de later aangebouwde vleugels moeten hebben afgebeeld.
  Blijkens een notitie heeft hij het schiderij op 15 september aan onze schenkers cadeau gedaan. Zij konden ons echter omtrent de datering evenmin inlichten. Het schilderij van pater Meijer is overigens niet het enige, dat de molen "van achteren" laat zien.
  Men zie ook de penseeltekening van L.Wiersma (1921) in het Arnhems Gemeentemuseum. (Afgebeeld in BM Gelre,dl. LXVII I (1974/75) .

  1) Niet te verwarren met de bekende cantor p. Carl (Arnaud) Meijer O.P.

  Deze is op 8 nov. 1978 op 82-jarige leeftijd overleden te Nijmegen.
  2) Vriendelijke informaties van het Provincialaat der Dominicanen.

  molen

 • Veertig jaar geleden was Huissen „garnizoensstad" uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 1/2 Open or Close


  Veertig jaar geleden was Huissen „garnizoensstad"

  uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 1/2


  Op 29 augustus j. l. was het 40 jaar geleden dat de algemene mobilisatie werd afgekondigd nadat reeds in april tevoren de zgn. vóórmobilisatie had plaats gehad. Veertig jaar geleden was Huissen "garnizoensstad" opgenomen als het grondgebied der gemeente was zowel in de lijn van weerstand van de IJsselverdediging als in de lijn van weerstand van de zgn. Groep Betuwe, terwijl de zich nu nog tot de gemeente behorende Middelwaard aan de overzijde van de Neder-Rijn (schuin tegenover het Looveer) in het gebied van de voorverdediging van de zgn. IJssellinie was gelegen.
  Veertig laar geleden liep dwars door de gemeente Huissen de hoofdstelling van de eerste grensverdedigingslinie en enkele honderden militairen bevolkten toen Stad, Zand en Looveer. Vooruitlopend op de documentatie, welke de Historische Kring te zijner tijd hoopt te wijden aan de mobilisatie- en Oorlogsperiode 1939 - 1945 menen wij onze leden een geroegen te kunnen doen door de publikatie van enkele interessante foto's uit de mobilisatieperiode 1939-40.
  Wij danken de mogelijkheid tot publikatie van twee der foto's (de derde - van de officiersbeëdiging - is aan een in eigen bezit zijnde afdruk ontleend) aan ons lid, de heer H.W.Martens, die wij voor zijn geste zeer erkentelijk zijn. Waardevolle hulp bij de "identificatie" werd ons door de oud-torpedist, de heer A.v.d. Nieuwenhof te Eindhoven en zijn oud-wapenbroeder, de heer H. van Beers te Heusden.
  Ter begeleiding mogen wij de volgende bi jzonderheden verstrekken over de "militaire situatie" in de Over-Betuwe en in Huissen in die mobilisatieperiode. Gegevens daarvoor zijn, behalve uit eigen herinnering, geput uit de publikatiereeks van de Krijgsgeschied«undige Afdeling van het Hoofdkwartier van de Chef van de Generale Staf, "De Strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofstuk III, deel 2, Onderdeel D : "De verdediging van de Over-Betuwe door de Groep Betuwe van de Strategische Beveiliging mei 1940", 's Gravenhage 1952.

  mobilisatie1

  mobilisatie2


  Toen in april 1939 de zgn. strategische beveiliging werd ingesteld, werd die in de Over-Betuwe uitgevoerd door de Groep Betuwe. Deze groep bestond uit het 8e Grensbataljon ( 8 GB), het IIIe Bataljon van het 42e Regiment Infanterie (III-43 R.I.), enig personeel van de 11e Compagnie Pontonniers (11 C.Pn.), de grenswachtdetachementen Pannerden, Gendt en Beek, de dekkingsdetachementen Nijmegen-Spoorbrug en Nijmegen-brug voor gewoon verkeer, en de Groep Lent van de politietroepen.
  Sedert 1 december 1939 was de Groep Betuwe gesteld onder bevel van de commandant van de Brigade A De commandopost van de Groep Betuwe bevond zich te Elst, evenals die van iii-43 R.I. De groep vormde de schakel tussen de IJsselverdediging en de verdediging van het Maas-Waalkanaal en had tot opdracht een doormars door de Over-Betuwe zo lang mogelijk te vertragen. De terugtocht was voorbereid op de zgn. Betuwe-stelling in de lijn Ochten-de Spies, welke door Brigade A werd verdedigd. Tussen de Groep Betuwe en de Betuwestelling bevond zich het 6e Eskadron van het 1e regiment huzaren, dat na het teruggaan van de Groep Betuwe de vertraging en het contact met de vijand moest overnemen.
  Aanvankelijk liep de lijn van weerstand van de groep langs de noordelijke Waaloever van een punt tegenover de uitmonding van het Maas-Waalkanaal tot het fort Pannerden en van daar langs de westelijke oever van het Pannerdens Kanaal/Neder-Rijn . Later werd deze ongunstige en concentrisch aan te grijpen lijn vervangen door een kortere lijn, die van de Waaldijk over Bemmel en Huissen naar de Neder-Rijn (iets ten noorden van het Looveer) liep.

  mobilisatie3

  Situatie in Huissen
  Op het (toenmalige) grondgebied van de gemeente Huissen kwamen 2 verdedigingslinies bijeen. Op de Pleijen eindigde namelijk de lijn van weerstand van de IJsselverdediging (aldaar behorend tot de Groep IJssel-Zuid) terwijl enkele honderden meters zuidelijker - nabij het Looveer — de lijn van weerstand van de Groep Betuwe begon.
  We zullen ons verder uitsluitend bezighouden met de situatie op het huidige grondgebied van de gemeente Huissen, waar dus de lijn van weerstand van de Groep Betuwe begon.
  In Huissen waren de volgende onderdelen gelegerd: a. Detachement Torpedisten voor de in de Neder-Rijn nabij het Looveer aangebrachte Grondmijnversperring Nr2 . Het detachement , dat onder commando stond van de in de meidagen 1940 te Dordrecht gesneuvelde 2e luiterant L. Lucassen,beschikte over 2 lichte en 2 zware mitrailleurs. Het detachement was administratief ingedeeld bij de 3e Compagnie van het 3e Bataljon 43 R.I. (3-III-43 R.I.).
  b. de 3e compagnie van het 3e bataljon 43 R.I.(3-III-43 R.I.) onder commando van de reserve-kapitein J.F.J.Janssen. De stelling van deze compagnie liep vanaf het Looveer tot de onlangs gesloopte kazemat in de bocht van de Karstraat bij het Zandse Voetpad. Deze kazemat behoorde tot de stelling van de andere compagnie 3-III—43 R.I. was versterkt met twee secties zware mitrailleurs, een stuk pantserafweergeschut (pag) , een stuk "8 staal" (kanon van 8 cm.B staal) , dat in de Bloemstraat stond opgesteld.
  c. de 4e compagnie Van het 3e bataljon 43 R.I. (4-III43 R.I.), onder commando van de reserve—kapitein F.H. Berger. De stelling van deze compagnie liep vanaf de Onder b. genoemde kazemat tot iets voorbij de Karbrug op het grondgebied van de gemeente Bemmel waar nog 2 kazematten tot haar lijn van weerstand behoorde. "Naast" haar op Bemmels gebied, lag de 1e compagnie van het bataljon.
  Kazematten
  de beide in Huissen gelegerde compagnieËn beschikten op het Huissense grondgebied over 25 kazematten, nl. 17 in het ressort van de 3e (5 voor zware en 12 voor lichte mitrailleurs) en 8 (alle voor lichte mitrailleurs) in dat van de 4e compagnie. Bovendien waren er 6 putring- of aspergeversperringen (resP. bij Kerkelanden, de Geer, de POL (2), de Angerse dijk (bij zwembad De Grote Bloem) en Looveerweg (bij de sluis).

  Torpedisten "in veldslag"
  De Torpedisten, die vanaf april 1939 in Huissen gelegerd waren, namen in juni 1939 deel aan "de gevechten" tijdens de herdenking van het beleg en ontzet van 1502 door de beide gilden. Zij hadden met losse flodders een actief aandeel in het spiegelgevecht.


  Legering
  De militairen waren overal in Huissen gelegerd. Enkele torpedisten waren aan het Looveer ingekwartierd; de meesten echter lagen in de stad, aanvankelijk in het gevorderde Hoofdkwartier van de Verkennersgroep Mbaga op de Markt (Stadswaag),in de lokalen van de Openbare of Gemeente-school aan de Langestraat, waar zij , behalve over manschapsverblijven, ook over een kantine beschikten. De sergeants hadden hun bureau in het voormalige postkantoor aan de Weverstraat. De keuken van de torpedisten was ondergebracht in de schuur van hotel De Harmonie (Bosman) aan de Markt/ Rijnstraat.
  De militairen van de beide compagnieën van 43 R.I.waren gelegerd o.a. in : hotel De Gouden Engel, café De Poort van Cleve, het gebouw van de R.K. Volksbond, een barakkenkamp in de Karstraat (ter hoogte van autobedrijf Van Dalen). Officieren waren bij particulieren ingekwartierd. De commandopost van 3-III—43 R.I. was ondergebracht in een huis aan het Mariapiein, dat van 4-III-43 R.I. aan de Karbrug. Voor de "ontwikkeling en ontspanning" waren militaire tehuizen ingericht, een katholiek en een protestant. Het katholieke militair tehuis was ingericht in de voormalige woning van het hoofd van de openbare school aan de Langestraat, waarin later de oudheidkamer gevestigd werd.

  KADERLIJST
  Blijkens de publikatie "De verdediging van het Maas-Waa!kanaal en de OverBetuwe mei 1940" (Den Haag, 1952) zag, voor zover bekend, de kaderl ijst van de te Huissen gelegerde onderdelen er als voigt uit:
  3-III-43 R.I.:
  Res.kapt.J F.J. Janssen (comm. )
  1e luit.J.C.A.Langeveld (zw.mitr.)
  Res. 2e luit. A.J. du Marchie van Voorthuijsen
  Res. 2e luit. B.W.van Klaarbergen
  Res. 1e luit. J.C. Graauw
  4—IIII-43 R.I.:
  Res. kapt. H.F. Berger (comm.)
  Res. 1e luit. B. Verschuur
  Res. 2e luit. W. H.'t  Hart
  Res. 2e luit. G. de Meulder
  C.—Grondmijnversperring Nr. 2:
  (det. torpedisten)
  2e luit. L. Lucassen


  "Ontwikkeling en ontspanning"
  Ter illustratie van hetgeen voor de "ontwikkeling en ontspanning" ( O. en O.) van de in Huissen gelegerde militairen werd gedaan, mogen we de oproep citeren, die in oktober verscheen in 1939 verscheen in De Gelderlander en het Dagblad van Arnhem: "HUISSEN. Ontspanning van militairen - De legering van militairen in deze gemeente moet om meer dan een reden van beteekenis worden geacht voor de ingezetenen. Bovendien leeft ieder rechtgeaard Nederlander mede met zijn medeburgers, die ter handhaving van de Nationale Onafhankeijkheid onder de wapenen gehouden worden. Nu het verblijf onder de wapenen een langdurig karakter gaat aannemen dan aanvankelijk verwacht, bestaat er alle aanleiding voor de ingezetenen blijk te geven van hun medeleven met de plaatselijk gelegerde militairen.
  Daarom doet het Comité uit de Burgerij een ernstig beroep op de bevolking in al haar geledingen een bijdrage te schenken bij gelegenheid van de inzameling, welke zal worden gehouden door middel van het in ontvangst nemen van een enveloppe, waarin men verzocht wordt zijn gave te willen sluiten. Bij twijfel vrage men den met het ophalen van de enveloppen belasten persoon naar diens legitimatie. Het ligt in de bedoeling de opbrengst der collecte aan te wenden tot het veraangenamen van het verblijf der militairen ter plaatse, een en ander in overleg met de militaire overheid en tot instandhouding van de beide Militaire Tehuizen in het bijzonder. In de toekomstige documentatie zal nader en gedetailleerder op de mobilisatieperiode worden ingegaan.
  H.W.J. DERKSEN

  Een bericht uit Huissen in De Gelderlander van nov. 1939: in het veilinggebouw werd een folkloristische avond gegeven door den alom bekenden folklorist D.J.van der Ven uit Oosterbeek.
  De zaal was vol belangstelling.
  Onder de aanwezenden merkten we o.m. op de Geestel. en Plaatselijke Overheid, verschillende officieren en enkele burgers; terwijl de leden der beide Schuttersgilden als eeregasten hierbij tegenwoordig waren.
  De avond werd geopend door Luitenant Grouw, die allen hartelijk welkom toeriep, speciaal den heer en mevrouw van der Ven, die dezen avond voor de grenstroepen verzorgden... In de pauze wachtte onze landsverdedigers nog een verrassing en werd voor hen door de Vendeliers van de Gilden een demonstratie in het vendelen gegeven wat door hun zeer op prijs werd gesteld...
  Ook de Niemeijers Tabakfabrieken "Tabak Van Vader Op Zoon" bleven hun devies gedachtig bij onze soldaten. Allen kregen een pakje heerlijke tabak....
  Kwatta Breda, bij onze soldaten overbekend, liet zich ook niet onbetuigd en tracteerde op kwatta-chocolade.Dat deze versnapering bij onze jongens zeer welkom was, laat zich begrijpen".

 • Joodse begraafplaats lag aan de stadsmuur bij de Arnhemse Poort" Uit Mededelingen jrg. 5, 1979/80 nr. 1/2 Open or Close


  "Joodse begraafplaats lag aan de stadsmuur bij de Arnhemse Poort"

  Uit Mededelingen jrg. 5, 1979/80 nr. 1/2

  Volgens Stadsrekening van 1697/98; Joodse begraafplaats lag aan de stadsmuur bij de Arnhemse Poort
  door H.W.J.DERKSEN en J.H.F. ZWEERS

  Vier jaar geleden, in "Mededelingen", 1e jrg., nr. 1 (sep./okt. 1975) werd de vraag aan de orde gesteld: "Waar lag Huissens Joodse begraafplaats ? " .
  Een antwoord op die vraag was onmogelijk bij gebrek aan enig gegeven over de localisering, behalve dan de summiere vermelding in Fritz Baer, Das Protokollbuch der Landjudenschaft des Herzogtums Kleve (1): In Huissen wünscht Nehemias Salomon aus dem benachbarten Pannerden (...) ein Haus anzukaufen. Seine Eltern sollen entweder in H. wohnhaft gewesen oder wenigstens auf dem dortigen Judenfriedhof, welcher unter dern Deich fast vergraben ist, beerdigt sein". (l)
  Deze mededeling werd ook in De Joodsche Middenstander van 18 maart 1938 geciteerd door dr. Jac Zwarts in zijn artikel "Zeven eeuwen Joodsch verieden van Arnhem" : "hier (in Huissen. HD/JZ. ) was de oudste begraatplaats van de Joden in Arnhem, thans bijna onder den Dijk geheel bedolven" .
  Naar Zwarts' artikel werd op zijn beurt verwezen in een artikei van A.G. Steenbergen te Wageningen, "De Joodse begraafplaats in Arnhem" in de juni—aflevering, nr. 65/1975, van het "Gelders Oudheidkundig Contactbericht" .
  Intussen trof ons medebestuurslid dr E. Smit in het Hatuptstaatsarchiv te Düsseldorf een brief aan van Commisarius Loci Von Hoven van 31 januari 178B, welke als volgt begint: "Zu Huijssen sind ehedenn Juden wohnhaft gewesen und haben darbey auch einen eigenen Kirchhof gehabt, welches zum Theil unterm Deich vergraben isst. (2)
  Over de plaats en de bestaansperiode van het kerkhof geeft het dossier (2), dat handelt over het al dan niet toelaten van een tweetal patriotse Joden (Levi Meijer uit Wormenhuizen en de eerder genoemde Nehemias Salomon uit Pannerden) , geen uitsluitsel.

  joodsebegraafplaats1 Custom

  joodsebegraafplaats2 Custom

  Ook in de hypothekenatlas en het hypothekenboek van het Ambt Huissen vonden we niets naders over een Joodse begraafplaats. Een dossier,waarvan tweede ondergetekende te Düsseldorf de omschrijving vond ("Akten wegen der Beschwerden des Peter Pilat zu Huissen überhörte Behandlung in Sachen des Juden Meyer Isaac Zu Kleve, namens des Juden Benjamnin Polack im Haag, 1773") bleek in de oorlog helaas verloren te zijn gegaan.
  Voor ons bleef dus de vraag: waar precies lag die begraafplaats?
  In de volksmond heette het attijd - tengevolge van een onjuiste interpretatie — dat het zogenaamde Oude Kerkhof" (het terrein tussen Helmichstraat en Kempke) de voormalige Joodse begraafplaats zou zijn geweest. Weliswaar ligt dit "Oude Kerkhof" buiten de stadsmuur, zoals met Joodse begraafplaatsen het geval was, maar, afgezien van het feit, dat het té ver van de Dijk is gelegen om daaronder bijna geheel bedolven te kunnen zijn, was de veronderstelling bij degenen, die zich met Huissens historie bezighouden, al snel van de hand gewezen.
  Het "Alde Kerckhof", zoal het reeds in de 16e eeuw werd genoemd (3) , nadat in 15e eeuwse schepenoorkonden steeds sprake is van een "stuck lands geheiten die Kerckhoff"(4) was een (de oudste ? ) christelijke begraafplaats van (een ouder ? ) Huissen.
  Onze gedachten gingen al geruime tijd uit naar de andere - de Arnhemse - kant van de stad, waar de situatie eerder aan het gegeven "bijna onder den Dijk geheel bedolven" voldeed. Het gelukte ons echter niet een bevestiging van deze vermoedens te vinden.Totdat we dan onlanks een gezamenlijk onderzoek instelden in de 17e en 18e eeuwse Stads— en van Huissen, walke zich sinds 1388 in het Rijksarchief ven Gelderland te Arnhem bevinden (5).
  In deze rekeningen is telken jaren een post ontvangsten ("extra ordinaris ontfanck") — vanaf 1740 met de vermelding: "Von Juden Begräbnissenn — opgenomen, aangezien de Joodse begraafplaats eigendom van de stad was. Dit blijkt ten overvloede uit een notitie in de stadsrekening van 1713, luidende: (6)
  "Den Joden Kerckhof gehoort tot die Stadt en inval eenen ouden Joden daarop begraven word, daar van profiteert die Stadt 2 g.l. ende een minder jaerigen nae proportie".
  Bij dat gezamenlijk onderzoek vonden we tenslotte ook het antwoord op de vraag waar de Joodse begraafplaats was gelegen. In de (oudst bewaarde) Stadsrekening, die van 1697/98, wordt namelijk terloops bij de betrokken ontvangstpost vermeld: "Over dit jaer zyn geen Joden bij de Arnhemse Poor aen StadtsMuijr begrave...
  Deze notitie bevestigde derhalve ons vermoeden. Het begraafplaatsje bestond in 1788 nog, althans gedeeltelijk, hetgeen blijkt uit de brief van Commissarius Loci Von Haven. Tot wanneer er uit Huissen afkomstige Joden nog werden begraven, staat niet vast. In elk geval was zulks — zoals blijkt uit de negatieve vermeldingen in de Cämmefey-Rechnungen — na 1740 niet meer het geval.
  De Arnhemse Joden vonden er toen nog wel steeds hun laatste rustplaats. Op 12 September 1755 dienden de Arnhemse Joden Salomon Cohen Jacobs en Samuel Levi een request in om een eigen begraafplaats in Arnhem te verwerven. Als argumenten voerden zij aan: Dat alhier (in Arnhem. HD/JZ.) geen kerkhof hebbende Sij geobligeert sijn in cas van sterfgevallen groot oncosten tot het transporteeren van haare lijken na Huissen aan te wenden, en vermits op het kerkhof aldaar geen plaats meer is (7).
  Uiteindel ijk verwierven de Joden te Arnhem een begraafplaats "op de zogenoemde Sinkenberg aen den Sandberg" (8)  


  Cämmerey - Kämmerei

  Ook nu nog wordt in Duitsland de te onzent als gemeente-ontvanger (ook: comptabele) bekende functionaris de "Kämmerer" (oud: Cämmerer) genoemd. De "Cämmerey" (in huidig Duits: "Kämmerei") was dus te vergelijken met het "kantoor van de gemeente-ontvanger. De "CämmereyRechnung" was de jaarlijks door de "Cämmerey" opgestelde rekening van de inkomsten en uitgaven der stad. In de Pruisische tijd, met zijn sterk centraliserende tendenzen, moesten de Cämmerey-Rechnungen, in tegenstelling tot de stadsrekeningen van vóór die tijd, overeenkomstig een voorgeschreven model worden ingericht
  .  Waar nu moet het Joodse begraafplaatsje aan de Arnhemse Poort gelocaliseerd worden ? Drie gegevens kunnen ons helpen bij het zoeken naar een antwoord. Het zijn: 1. de Arnhemse Poort; 2. "aen Stadts Muijr"; 3. "unterm Deich fast vergraben" ( "Thans bijna onder den Dijk geheel bedolven") .

  joodsebegraafplaats3 Custom


  Het laatgte gegeven wijst er zonder meer op, dat de begraafplaats moet worden gezocht bij de stadsmuur aan de oostelijke zijde van de Arnhemse poort, daar waar zich de Dijk (Stadsdam) bevond. Aan de westelijke zijde bevindt en bevond zich geen dijk, maar de (lager gelegen) Wijngaardse Hoven ("Wigaertz Haeven). Er zijn dan maar 2 plaatsen, die naar onze mening kunnen overblijven: de voorrnalige "driehoek" (thans veranderd tengevolge van de reconstructie van de op/afrit bij de Arnhemse poort) , begrensd door de Damstraat,de dijkafrit en de Arnhemse Poort (het oostelijk straatgedeelte tussen het pand van de fam. Bosman/Jeurissen en café Arnhemse poort)
  Op deze "driehoek" stonden tot vóór genoemde reconstructie enkele oude huisjes. En van de stadsmuur' waaraan de begraafplaats was gelegen, werd uitgerekend het laatste fragment, dat bene op de zgn. Rijksmonumentenlijst stond, enkele jaren geleden - na de sloop van die huisjes, die er tegen aan gebouwd waren — onverhoeds gesloopt.
  Als deze "driehoek" de plaats is geweest, lag het begraafplaatsje
  niet op hetzelfde niveau als waarop tot voor enkele jaren de huisjes stonden en thans het plantsoen is gelegen. Door de ophoging van de Stadsdam in 1809/10 verdween het Joodse begraafplaatsje dan totaal onder de dijkvoet. Daarvóór waren er echter reeds ophogings- en verbeteringswerkzaamheden verricht wegens dijkbeschadiging in de 18e eeuw.
  Het gehele terrein rond de Arnhemse Poort is aanzienlijk opgehoogd zoals reeds eerder is uiteengezet rond de opgravingen van het poortrestant aldaar (10). Als het Joodse begraafplaatsje dus dáár moet worden gezocht, dan lag het ca. anderhalf à 2 meter lager.
  Tégen de "driehoek"' als begraafplaatsie spreekt echter de situatie ter plaatse zoals getekend op een Pruisische kaart uit begin 18e eeuw, waarop langs het betrokken stadsmuurgedeelte bij de Damstraat een haventje is aangegeven. De tweede mogelijkheid dán is het terrein vóór de Arnhemse Poort (thans doorsneden door de Stadswal) , waar tot aan de reconstructie het huis met schuur "Welgelegen" (laatstelijk van de fam. Derksen-Martens) stond, naast het pand van rijwielhandel Siepman (11) . Een nader Onderzoek , mede aan de hand van de oude kaarten en mogelijk door archeologische opgravingen, zal ons hopelijk uitsiuitsel kunnen geven.
  Een studie over te Huissen woonachtige Joden tot begin 20e eeuw en over de begrafenissen aldaar is nog niet afgerond en vereist nog uitgebreid cnderzoek.
  NOTEN
  1) Berlin 1922, Band l, pg. 57, noot 8.
  2) SAD, Kieve Kammer Nr. 3688. "Acta wegen der in der Stadt Huissen hier angesetzten Juden 1788—1789"
  3) Dit kerkhof wordt reeds alszodanig genoemd op de kaart "Die Stat Huissen 1586" RAG, Domeinadministratie nr. 9.
  4) RAG, Cartulariurn van het St. Elisabethsconvent, fol. 140 (1440) , fol. 141 (1449) etc.
  5) RAG, Domeinadministratie Huissen Nr. 3.
  6) id, Stadsrekening 1713, fol. 7.
  7) Gemeentearchief Arnhem, Commissie- en politieboeken fol. 69v.
  8) Deze begraafplaats bevond zich dus bij de Sandberg, aan de voet van de Sinckenberg aan de Utrechtseweg bij het Gemeenternuseum en is daar nog te zien.
  9) H. Derksen en J. Zweers, "Het koepeltje der pastorij" , in:Mededelingen HKH, jrg: 3, nr. 4, pg. 144—148.
  10)Th. H. Janssen, De Arnhemse Poort te Huissen, in:Mededel ingen HKH, jrg. 2, pg. 134-139.
  11)Het betrokken pand is toevallig te zien op de foto's,gepubliceerd in dit nummer op pg. 17 en op pg. 37.

 • "Oud zicht" op twee kerken, uit Mededelingen jrg. 5, 1979/80 nr. 1/2 Open or Close


  "Oud zicht" op twee kerken"

  Uit Mededelingen jrg. 5, 1979/80 nr. 1/2

  Niet zonder moeite gelukte het me onlangs om bij een professioneel verzamelaar van prentbriefkaarten beslag te leggen op een zeer oude ansichtkaart van Huissen, die me bijzonder interessant leek om juist in "Mededelingen" af te drukken. De foto werd namelijk gemaakt op het terrein van het voorrnalige St. Elisabethsconvent en wel aan het einde van het kerkhofpad, dat de voorganger was van de huidige Conventstraat, waar nu een gedenksteen aan het verblijf van Johannes van Neercassel herinnert. Onder de afbeelding staat gedrukt: "R.C. Kerk Huissen - uitg. Peters Huissen 4800". Uit welk jaar de kaart dateert of wanneer zij werd verzonden, is niet na te gaan omdat de afdruk van het poststempel te onduidelijk is.
  Wegens één der op de foto afgebeelde gebouwen, nl. de r. k. pastorie (rechts), weten we echter, dat de kaart in elk geval van vóór 1912 dateert. Die pastorie brandde nl. in de vroege morgen van donderdag, 30 maart 1912 af. De kaart is dus op zijn minst ruim 67 jaar oud. Zij is des te interessant omdat op één na alle er op voorkomende gebouwen zijn verdwenen. Het enige nog behouden gebleven pand is de zgn. Gelderse gevel in de Langestraat, die ( zij het wat moeilijk) te herkennen valt. De markantste gebouwen, waarop de kaart "oud zicht" geeft, zijn de twee kerken. Links de stadsparochiekerk, een laatgotische driebeukige kerk, waarvan de zijbeuken langs de oudere (Gangulfus-)toren doorliepen. Boven het geboomte is het torentje waarneembaar van de 8-zijdige sacristie, die in 1883 door architect Tepe ten zuiden van het priesterkoor werd gebouwd. De andere is de in 1871 onder architectuur van de Waterstaatsopzichter S.A.Fijnebuik (die ook het zgn. Waterstaatsstadhuis op de Markt ontwierp) gebouwd werd door aannemer A . Beuning uit Nijmegen, ter vervanging van het oude uit 1560 daterende kerkje.
  Tot nog toe heb ik een dergelijke opname van de achterzijde van dit kerkje, dat ten tijde van de opname nog niet door geboomte aan het oog was onttrokken, niet gezien.
  De foto werd gemaakt in de zgn. Klooster(covents-)tuinen aan het einde van het kerkhofpad. Deze tuinen waren van de Langekerkstraat door een lange muur gescheiden, die — zij het wat moeilijk - nog zichtbaar is.

  G. BEDEAUX

  2kerken

 • Huissens Stadhuis had zes voorgangers, extra bijdrage van de HKH in 1978 Open or Close

  Huissen, juli 1978, Aan onze leden.

  Hooggeachte Dames en Heren,
  Het is ons een genoegen U hierbij aan te bieden een exemplaar van de uitgave "HUISSENS STADHUIS HAD ZES VOORGANGERS" welke de Historische Kring ten behoeve van en voor rekening van het gemeentebestuur van Huissen heeft verzorgd, ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe stadhuis aan de Langekerkstraat.
  Het werd het gemeentebestuur overhardigd tijdens de installatie van de nieuwe burgemeester.
  In ons aanbod aan het gemeentebestuur was begrepen de beschikbaarstelling aan de Kring van evenzovele exemplaren als de Kring leden telt; vandaar, dat wij U dit exemplaar kunnen aanbieden.
  Het geschrift mogen wij U gaarne ter lezing aanbevelen aangezien het - behalve tal van bekende gegevens over de voormalige "stadhuizen" - interessante, tot nog toe onbekende, bijzonderheden bevat, met name b.v. over een afgewezen plan voor de bouw van een stadhuisje in 1822/23, waarvan tot onze verrassing de ontwerptekening bleek te zijn bewaard.
  Wij hopen U met deze toezending een genoegen te doen en en verbl ijven, met vriendelijke groeten en

  Hoogachting ,
  HISTORISCHE KRING HUESSEN
  - Het Bestuur -


  Huissens stadhuis had zes voorgangers

  Op donderdag, 2 juni 1978 is het nieuwe Huissense stadhuis in de Langekerkstraat — voorheen klooster/ bejaardencentrum en kleuterschool — officieel geopend door de Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland, mr. W. J. Geertsema. Het was bijna veertig jaar nadat één van zijn voorgangers, mr. S . baron van Heemstra, op 9 december 1938, eenzelfde ceremonie had verricht in de tot stadhuis ingerichte voormalige burgemeestersvilla "De Altena" aan de Helmichstraat.
  Deze villa verving op haar beurt het zgn. Waterstaats—stadhuis op de Markt, dat ruim 70 jaar tevoren was gebouwd en met een plechtige raadszitting, doch zonder enige festiviteit en buiten aanwezigheid van de vertegenwoordiger des Konings in de Provincie Gelderland in gebruik was genomen. Op die niettemin feestelijke dag — dinsdag, 3 december 1867 — was een einde gekomen aan een periode van ruim een halve eeuw, waarin de gemeenteraad had moeten bijeenkomen in kamers in particuliere huizen, die als raadszaal" waren gehuurd, terwijl de gemeentelijke administratie was ondergebracht ten huize van de burgemeester.
  Deze lange periode van gehuurde onderkomens was een gevolg van de brand, die de Fransen in januari 1795 in het eeuwenoude stadhuis op de Markt hadden gestoken én van het feit, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland in 1823 een plan tot bouw van een (klein) stadhuisje hadden afgewezen Omdat de begroting f 297,80 hoger was uitgevallen dan de aanvankelijk door de gemeenteraad geschatte en aan de Hoofdschout van Overbetuwe opgegeven bouwkosten van f. 500,-.
  Het huidige stadhuis is het zevende in de rij, afgezien van twee tijdelijke onderkomens van de gemeentelijke administratie in de oorlogsmaanden september/oktober 1944 en in de eerste maanden na de bevrijding. Over Huissens voormalige stadhuizen en het afgewezen plan van 1822/23 mogen de volgende historische bijzonderheden worden aangeboden.

  1. Het oudste stadhuis op de Markt
  In elk geval in het midden van de 17e eeuw, doch mogelijk reeds een tweetal eeuwen eerder, was de magistraat gevestigd in de gebouwen op de Markt, die afkomstig heetten te zijn van de Tempelieren, zonder dat tot nu toe het historisch bewijs voor de vestiging van de Tempelridders te Huissen is geleverd kunnen worden. De langs de Markt lopende straat draagt niettemin van oudsher hun naam en ook bij de toenmalige stadsbestuurderen wist men niet beter of de Tempelieren waren de stichters van de gebouwen. Zo schreef burgemeester J.F. Pilgrim (1785—1814) op 4 december 1814 aan de "Landrath des Kreises Rees" :"Schon seit einigen Jahren ist auf die Wacht—Stube, welche eine alte Kapelle der vormaligen Tempelherren, wovon das ganze Rathaus abstammt, gewesen ist...
  Het gebouwencomplex bestond, voor zover bekend, uit een hoofdgebouw en een koepelvormige ( gewelfde) kapel. Afbeeldingen zijn helaas tot nu toe niet gevonden; Wél zijn plattegrondtekeningen uit het eerste kwart van de 19e eeuw aanwezig, waarvan er hier twee worden gereproduceerd. Dat deze gebouwen in elk geval in de 17e eeuw mede als stadhuis in gebruik waren, blijkt uit het feit, dat er melding van wordt gemaakt, dat de protestanten er rond 1611, bij gebrek aan een eigen kerkgebouw, hun godsdienstoefeningen mochten houden , ook al moest de magistraat daartoe aanvankelijk door een Officier van het Brandenburgse garnizoen van Huissen toe gedwongen worden.

  stadhuis1
  De situatie op de Markt in 1809/10 ten tijde van de verlegging van de Stadsdam, naar de "Kaart van de Stadsmuur en dam". (Alg. Rijksarchief, coll. Hingman). Wij hebben met letters de situatie verduidelijkt. A=stadhuis (het is niet precies bekend wat het hoofdgebouw en wat de kapel was) ; B=het Gasthuis; C=het pand, dat in 1867 het huis van "Looman" was geheten (zie "Plan voor bestrating van het stadhuisplein in 1867); D= de zgn. Stadhuistuin.

   stadhuis2

  Aan een ongestoorde behuizing in het stadhuis kwam een einde nadat de Fransen op zondag, 11 januari 1795 waren binnengetrokken en door de Magistraat waren ingehaald. Hetzij vanwege de vinnige kou, hetzij uit louter ballorigheid staken zij de brand in de stadhuis, waarbij o.a. het archief met zijn kostbare stukken verloren ging, "de grond glad was van de was" (van de oorkondezegels) en het stadhuis zware beschadigingen opliep.
  Na enkele jaren moest de magistraat dan ook besluiten om de stedelijke administratie elders onder te brengen en wel ten huize van burgemeester J.F. Pilgrim in de Langestraat (het nu nog bestaande herenhuis, nr. 35 , thans woning— en meubelinrichting B. Steijntjes). Hij ontving daarvoor - "als Huur van het gemeentehuis" — een bedrag van f. 26. . De raad vergaderde toen in de "Stadsherberg", nu nog: Tempelierenstr. 2.
  Het hoofdgebouw op de Markt verkeerde in een dergeli jke toestand van verval , dat het reeds in 1805 Of 1806 van dak en plafonds was ontdaan. Slechts de vier hoge muren waren blijven staan, zoals de burgemeester aan de "Landrath" mededeelde. Wél in gebruik bleef nog vele jaren de oude kapel, als vergaderruimte voor de raad, als archief en als lokaal voor de "Kön. Preuss. Landsturmwacht" . Waterdicht was de kapel echter niet, zoals blijkt uit een incident, dat zich op 23 juni 1806 voordeed toen de broeders van het St. Gangulphusgilde, die in het hoofdgebouw mochten vergaderen, wegens de bouwvallige situatie aldaar naar de kapel waren uitgeweken tégen het uitdrukkelijk verbod van de magistraat in.
  Voor welk vergrijp zij voor de Richter te Zevenaar werden gedaagd: "Da die Broderschaft von Gan:Golfus in Huissen beschuldigt worden ist, dass dieselbe am 23 v. M. gegen den Willen des Magistrats zu Huissen das Archivzimmer hat offnen lassen, sich dieselbe mith einer gewaltsamen Weise bemâchtigt hat... " , aldus Richter Weinhagen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  STADHUISKLOK VERKOCHT AAN ANGERSE "GEREFORMEERDE KERK"
  Uit de raadsnotulen van 17 nov. 1820: Is besloten om van den Heer F. C. Cock te Angeren onverwijld terug te vorderen de van de Stad geleende Klok, tenzij hij zich verstond daaroor te betalen Eene gulden per pond... Uit de raadsnotulen van 17 apr. 1822: "De Schout maakte ( ...) bekend, dat de Gebroeders Cock te Angeren ten gebruike der Gereformeerde Kerk aldaar voor de klok van het voormalig Stadhuis hadden geboden Eene Gulden zeventig Cents per Nederlandsch pond (...). Dierhalven besloot de Gemeenteraad om voorbehoudens de Approbatie van het Gouvernement aan de Gebroeders Cock te Angeren de gemelde klok voor het gedane bod over te geven... Ontvangstpost bij de gemeenterekening van I"823: "Wegens een voorbehouden hoogere approbatie, verkogte klok ontvangen van d'Heeren Gebroeders J.en C.Cocqte Angeren wegens een verkogte Klok van het Stadhuys wegend 96 Ponden à 17 Stuiver het het Pond, f. 81,60

   

  Het stadhuisplan van 1822/23

  stadhuis16Het ontbreken van een "echt" stadhuis en de aanwezigheid van een ruïneuze situatie op de Markt irriteerden de vroede vaderen en ongetwijfeld ook de burgers. De raad, onder voorzitterschap van Schout J.J.E. Pilgrim, constateerde in zijn vergadering van 4 juni 1822 "Dat het ter verfraaijing der Stad te wenschen was om tot opbouw van een Gemeentehuis over te gaan terwijl tegelijker tijd dat gedeelte wat van het oude stadhuis nog staat, tot bergplaats der Brandspuiten en Brandgereedschappen die thans tot groot nadeel derzelvens in de Roomsche Kerk worden bewaard, konde worden ingerigt" .
  Een monumentaal gebouw, zoals het vroegere stadhuis ongetwijfeld geweest moest zijn, kon het verarmde en in de schulden stekende Huissen, dat nú jaarlijks f. 8O,- moest betalen voor de "huur van de gemeentekamer" , zich echter niet veroorloven.
  Op zegge en schrijve vijfhonderd gulden werden de bouwkosten geraamd, maar het "gebouw" was dan ook navenant, zoals uit de bewaard gebleven tekening (zie pg. 5) van timmerman-aannemer Hendrik Weitjens blijkt: een eenvoudig huisje, aangebouwd tegen een ander huisje ("het huis van Jan Meyer") en bevattende slechts een kamer voor de raad, een bodekamer, een bergplaats voor de brandweermaterialen, een gevangenhok, een "secreet buiten" en een zolder. Het was een armoedige behuizing, die amper "ter verfraaijing der Stad" kon bijdragen .
  "De kosten van opbouw op vijfhonderd Gulden begroot wordende, zoo vermeende de Gemeenteraad" - aldus de verhandel ingen " dat de Intressen van dat kapitaal, gevoegd bij de kosten van jaarlijksche reparatie en het aanschaffen der nodige meubels, vuur en licht geene tachtig Gulden zouden bedragen. Eindelijk vermeende de Gerneenteraad, dat de finale termijn van betaling behoorde bepaald te worden op den 15en July aanstaande" .
  Op 20 juni 1822 delibreerde de raad opnieuw over de zaak en met name over de financiële aspecten.
  Om de kosten kennelijk zoveel mogelijk te drukken in verband met de mogelijk te verwachten bezwaren van Gedeputeerde Staten, was inmiddels afgezien van het inrichten van het oude stadhuisrestant tot bergplaats voor de brandweer. "Dat ter Delging van de jaarlijksche uitgave van f. 80,- voor Huur van de Gemeente Kamer den Gemeenteraad mogt worden geauthoriseerd om een gedeelte der in de Gemeente Kas voorhandene penningen te bezigen tot opbouw van een nieuw Gemeentehuis hebbende een paar leden van den Gemeenteraad de kosten daarvan door deskundigen laten opnemen en bevonden, dat de kosten van een dusdanig locaal met twee vertrekken mitsgaders eene annexe bergplaats voor de Brandgereedschappen waartoe het thans nog voorhandene gedeelte van het oude raadhuis konde gebezigd worden, niet hoger zouden beloopen dan vijf honderd Gulden, zoodat de Intressen daarvan gevoegd bij het benodigde vuur en licht geene f. 80 . zoue bedragen.
  De laatstgernelde bergplaats beschouwde men als allernoodzakelijkst, daar niet alleen tot groot ongerief maar zelfs tot bederf van het Lederwerk, de brandgereedschappen in de Roomsche kerk bewaard worden, waar men reeds eenmaal uit baldadigheid verscheiden sneden in de slangen heeft gedaan zonder dat de dader heeft kunnen ontdekt worden...
  Met een uittreksel uit de notulen werd het verzoek om toestemming voor de bouw "van een nieuw gemeentehuis uit een gedeelte der in de Gemeente Kas voorhandene penningen" gezonden aan de Hoofd schout van Over—Betuwe te Elst, D.R.S. van Lynden, die het op zijn beurt met advies doorzond aan Gedeputeerde Staten.

  Van Lynden berichtte hun, dat hem daartegen geene bedenkingen zijn voorgekomen, dan alleen dat de opgegeven schatting der kosten van dien opbouw ad f. 500,- door een behoorlijk bestek en begrooting nader zou behooren te worden gestaafd, weshalve ik " — aldus de Hoofdschout — " behoudens die aanmerking vermeen, U EdGrtbr. gunstige dispositie op het voorzegde voorstel te mogen verzoeken" . Van Lyndens advies werd in handen gesteld van de Gecommitteerden tot de finantien, naar aanleiding van wier rapport de Hoofdschout het verzoek kreeg "om van den Gemeenteraad te vragen een behoorl ijk bestek en teekening benevens eene specifieke gedetailleerde begroting van kosten teneinde alsdan daarover nader te kunnen delibreeren"

  "DE STEENEN WORDEN VAN TIJD TOT TIJD WEGGEHAALT EN GESTOOLEN .....

  ... Bij de vorige Regeering is het Oude stadhuis hier in de Stad, hetwelk uit twee kamers bestond en den inval dreigde, op hoogeren ordre van vooren afgebrooken en die daarvan gekomen materialien zijn voor weinig geld opentlijk ten voordeelen van de Stadskas verkogt. Van Agteren is nog een klein Kamertjen overgebleven, waar nog voor en na Raadsverzamelingen gehouden worden.
  Van de groote Kamer voor aan de Markt bleven vier muuren staan waarvan er nu eene is ingestort en de andere drie ook dreigen te vallen waardoor zomwijlen ongelukken voor Menschen konde gebeuren. De steenen van de ingestorte muuren worden van tijd tot tijd weggehaalt en gestoolen..." (Uit brief van Maire J.F. Pilgrim aan de Prefect van het Departement van den Boven-IJssel dd. 21 januari 1812, GAH - OA 20)


  Op de schatting van de gemeenteraad wensten GS niet in te gaan, mogelijk omdat hun het bedrag als onwaarschijnlijk laag voorkwam en zij een overschrijding der kosten - zoals die thans usance is - vreesden.
  Kennelijk heeft men in Huissen met dat nadere verzoek danig in de maag gezeten, want het duurde tot januari 1823 voordat de Hoofdschout bestek, tekening en begroting ontving. De reden van de vertraging laat zich gemakkelijk raden. In plaats van het door de raad geraamde bedrag van f. 500,- kwam de door Hendrik Weitjens op 18 januari 1823 opgestelde "Siering van Kosten tot het Aanleggen en bouwen van een gemeentehuis te Huissen" uit op een bedrag van liefst f. 797.80; een overschrijding met f. 297.80  of bijna 38%.
  Op deze aanzienlijke verhoging leverde de Hoofdschout Van Lynden in zijn brief aan G. S. merkwaardigerwijze geen enkel commentaar. De enige "observatie", die hij meldde, was, "dat in het voors: bestek de reserve van UEdGrtbr. approbatie der aanbesteding verzuimd is, welke dus, behalve andere door U EdGrtbr: goed te vindene verander ingen, eventueel de plaats van het laatste artikel zal behooren te bekleeden" .
  Ook de laatste Huissense zending werd in handen van de "Gecommitteerden tot de finantien" gesteld. Op de brief van de Griffier aan de Gecommitteerden schreef één hunner: "Heeft Huissen schulden ? Zo ja hoe groot is de Som ? Kennelijk omdat op deze vragen antwoord moest worden gevraagd duurde het tot juni voordat Gecommitteerden rapporteerden. Op de brief van de Griffier noteerde Gecommitteerde v. Rechteren: "Te difficulteeren in het verzoek aangezien de Gemeente schulden heeft — nog niet afgedaan zijn" .
  Ged. Staten besloten dienovereenkomstig: "Gezien de Begroting der kosten, in aanmerking dat die kosten, welke volgens het besluit van de Gemeente Raad van den 20 Junij 1822 waren berekend op f. 500,-, volgens de overgelegde Siering f. 797.80 zouden bedragen; In aanmerking genomen, dat de gemeente Huissen nog met aanmerkelijke schulden is bezwaard; Is besloten: In het verzoek van de Gemeente Raad van Huissen te difficulteeren."
  Daarmee waren de Huissense stadhuisplannen van de baan. Het zou 40 jaar duren voordat de raad zich opnieuw met het chapiter "nieuw stadhuis" zou (kunnen) bezighouden.
  Het laatste gedeelte van het stadhuis op de Markt werd tenslotte gesloopt in 1830, blijkens een bevelschrift tot betaling aan J van Binsbergen bij de gemeenterekening van dat jaar: "voor afbraak van het ingestorte gedeelte van het voormalige Raadhuis... "

  Het afgewezen stadhuisplan van 1822/23

  Zó zag het plan tot "het aanleggen en bouwen van een gemeentehuis" er uit, dat timmerman—aannermer Hendrik Weitjens op 18 januari 1823, op verzoek van de gemeenteraad , ontwierp.
  Zijn begroting beliep een bedrag van f. 797,80 hetgeen f. 297,80  méér was dan de bouw volgens de raad zou kosten. Weitjens "Siering van kosten" luidde als volgt: - De matrialen (...) zijn kozijns, glasramen en waterdorpels met werkloon: f 91,60; - Deurkozijnen enz. : f. 121,20; — Vloerenzolders : f. 250,50  - IJzerwerk: f. 10,- ; — Glas en verf: f. 30,- — ; — Metselwerk: f. 294,50; Totaal: f. 797,80.
  In het bestek werd bepaald: "Dit gemeentehuis zal volgens teekening bestaan in een kamer waarin de gemeenteraad vergaderd, voorhuis of gang , bodekamer , gevangenenhok en bergplaats, voor de Brandspuiten en het ook te maken overeenkomstig het dak en frond het huis van "Jan Meyer" .Het zou dus gebouwd worden tegen "het huis van Jan Meyer"  en met een zelfde (simpele) voorgevel.
  Aan de andere zijde woonde, aldus het bestek, zekere Engeraay ("en kozijn in den Zytgevel naast Engenraay aan den zolder", — art.5 . De voorgevel moest "boven de stoep" in nieuw steenen zooals den gevel aan het huis van Meyer" opgetrokken worden, gelijk ook het dak, evenals dat van Meyer, met rode pannen moest worden gedekt. De raadskamer, waarheen ook "de boekekast die in het oude stadhuis staat" moest worden overgebracht, zou een planken vloer krijgen.
  Voorhuis en bodekamer kregen estriken op de vloer, bergplaats en gevangenenhok klinkers. - De door ons ingetekende letters geven aan: A= stoep; B= voorhuis of gang; C= kamer van de gemeenteraad; D= bodekamer; E= bergplaats van het brandweermateriaal; F= gevangenenhok; G= trap en zolderoverkamer; H= het "sekreet , in de volksmond "het huuske" geheten. Aan de achtergevel zgn. bakjes "om de brandhaken en leren op te leggen.stadhuis4

  2. Ten huize Pilgrim in de Langestraat

  Zoals eerder vermeld werd de gemeentelijke administratie enkele jaren na de brand in het stadhuis op de Markt overgebracht naar het woonhuis van burgemeester J.F. Pilgrim.
  Het is het nog bestaande herenhuis Langesr. 35/37, waarin thans woning— en meubelinrichting met woning van de Heer B. Steijntjes is gevestigd. In dit pand, waarvan de voorgevel in latere jaren ten behoeve van winkelvestiging helaas werd verbouwd, bleef het "stadhuis" rond een halve eeuw gevestigd, namelijk tot het voorjaar van 1863.
  Het herenhuis Langestraat 35/37, dat, naast burgemeesterswoning,
  Burgemeester J. F. Pilgrim was op 26 maart 1814 als Koninklijk Pruisisch Burgemeester opgevolgd door zijn zoon Jeremias Jacobus Ernst, die van 1812 tot begin 1814 — aldus zijn eigen biografische gegevens — reeds de Mairie Huissen voor deszelfs vader geadministreert" had en bij de overgang naar de Nederlanden op 1 juni 1816 burgemeester-secretaris was gebleven en op 27 november 1817 door Koning Willem I officieel als schout en secretaris van Huissen was benoemd. In 1850 - hij was toen 63 jaar - werd hij als burgemeester en secretaris opgevolgd door zijn zoon, de 26—jarige Johannes Andreas Theodoor. Deze bleef als vrijgezel inwonen bij zijn vader, die sinds 1818 ook het ambt van notaris bekleedde. Als eigenaar en hoofdbewoner bleef de oud—burgemeester de vergoeding voor verhuur van de "gemeentekamers" ontvangen.
  stadhuis6

  3. Ten huize Bergsma in de Langestraat

  In de raadsvergadering van 28 februari 1863 gaf burgemeester J.A.Th. Pilgrim te kennen, dat "hij hoogstwaarschijnlijk in het laatst der maand Maart of in het begin der maand April van woning denkt te veranderen, weshalve hij in verband daarmede het voorstel doet, om de Gemeente-Secretarie als dan gelijktijdig onder te brengen naar het huis van I.J. Bergsma in de Langestraat Wijk A no. 83 alswelk zich bereid verklaard heeft om voor dezelfde geldelijke tegemoetkooming als de Heer J.J.E. Pilgrim daarvoor tot hiertoe heeft genoten, de ene voorkamer regts voor kantoor en de andere voorkamer links voor het houde der Raadsvergaderingen en voor het voltrekken van Huwelijken aftestaan."
  In de notulen werd aangetekend: "Zulks tot geene deliberatien aanleiding gevende" De aangekondigde verhuizing hield verband met het voorgenomen huwelijk van de toen ruim 38—jarige burgemeester J.A.Th. Pilgrim met de elf jaar jongere, eveneens te Huissen geboren Ida JohannaBergsma, dochter van de "particulier" Petrus Adrianus Bergsma en Huiberdina Dingena Appel.
  Het huweijk had op 15 maart 1863 plaats, waarna het paar zich vestigde ten huize van de bruid, "Langestraat Wijk A no. 83" . Dit pand zou laastelijk — tot het brandbombardement van 13 op 14 mei 1943 - bewoond worden door mej. A. Houtkoper, die was opgegroeid bij Ida Bergsma en haar tweede echtgenoot, Cornelis Leonhard Pilgrim, broer van de overleden burgemeester.
  Het pand werd bij het brandbombardement getroffen en werd na de bevrijding gesloopt. Het stond op de plaats van het huidige dubbele woonhuis Langestraat 18/20, tussen de Hervormde Pastorie en fa. Broekman. De huisvesting van het "stadhuis" in het pand Langestraat "Langestraat Wijk A no 83" zou slechts van korte duur zijn. Op 30 augustus 1865 reeds stierf burgemeester J. A. Th. Pilgrim, drie dagen zijn 41e verjaardag. Met zijn heengaan kwam tevens een einde aan een 80-jarige Pilgrim—burgemeestersperiode.

  4. In „de Kerkstraat op nr. A63"

  Reeds op 14 oktober 1865 werd een opvolger benoemd: Coenraad Vemer, die op 30 oktober door loco-burgemeester W. Goris werd geinstalleerd. Hij vestigde zich in de Kerkstraat "Wijk A no 63" dat eigendom was van het raadslid A.J.L. Baron van Laer van Hoenlo. "Wijk A no 63" was toen waarschijnlijk het huidige pand Kortekerkstraat 2.
  Zekerheid bestaat daaromtrent - wegens gebrek aan exacte gegevens - niet. Ook ten huize van de nieuwe burgemeester werd nu het "stadhuis" gevestigd. Dat blijkt uit de raadsvergadering van 30 april 1857, waarin wethouder Putters mededeelde, "dat met ultimo April het huurcontract der Raadszaal en secretarie tusschen deze Gemeente en den (inmiddels overleden) Heer Verner komt te vervallen" .
  In zijn vergadering van 25 november 1865 werd door de raad kennisgeving aangenomen de mededeling van het Dagelijksch Bestuur, dat , met het oog op art. 131 van het Burgerlijk Wetboek, de Raadzaal en de secretarie zijn overgebragt in een gedeelte van het huis staande in de Kerkstraat A No 63"c. (Art. 131 BW bepaalde o.a.: "Het huwelijk zal in het Openbaar in het huis der gemeente) worden voltrokken")
  In de raadsvergadering van 22 februari 1866 vroeg Verner toestemming tot het aanschaffen van "bureaumeubilair" aangezien ten huize van de Pilgrims als gemeente-eigendom slechts aanwezig waren "eene schrijftafel en twee boekenkasten"
  Totdat het nieuwe stadhuis 'op de Markt kon worden betrokken bleven zaal en secretarie in de Kerkstraat gevestigd, ook nadat burgemeester Verner op 28 februari 1867 was overleden. Eigenaar Baron van Laer van Hoenlo was bereid om "voorloopig op den ouden voet en wel van maand tot maand het bestaande huurcontract" te continueren.

  stadhuis5

  Gezicht vanuit de Langestraat op de Markt toen het stadhuis er reeds was gebouwd. Het 4e (hoogste) huis van links is het pand waarin tussen 1863 en 1865 het "stadhuis" was gevestigd ("ten huize Bergsma").
  Rechts: de "Gelderse gevel". - Schilderij van Kees Berendsen


  5. "Waterstaatsstadhuis" op de Markt

  Het ontbreken van een "echt" stadhuis en het zich moeten behelpen in gehuurde kamers was, zeker voor de jonge vrijgezel—burgemeester, inwonend bij zijn vader de oud—burgemeester, een weinig "magistrale" entourage. Het duurde echter twaalf jaar na zijn ambtsaanvaarding voordat hij een poging waagde om plannen voor de bouw van een stadhuis ter tafel te brengen. Ongetwijfeld kende hij, behalve de minder florissante positie van de gemeentel ijke financiën, ook de zuinigheid van de raadsleden, van wie met name de grootgrondbezitter Baron van Laer van Hoenlo er steeds voor waarschuwde om de gemeente op kosten te jagen.
  In de raadsvergadering van 25 juni 1862 deed burgemeester Pilgrim tenslotte het "voorstel om eene teekening en begrooting te doen maken voor het bouwen van een gemeentehuis" Echter tevergeefs, want het voorstel werd "wegens de onvoltalligheid der vergadering aangehouden tot de volgende vergadering".
  Wat Pilgrims voorstel precies behelsde wordt in de notulen niet uit de doeken gedaan. Wél blijkt, dat er toen, behalve het pand van de kuiper Hent Looman (zie de tekening op pg. 12) , ook nog het "pand van Vrouw Harderwijk" op de Markt stond. Waar het precies stond is niet bekend. De bewoonster en huurster heette Derkje Gerritse Boomhof huisvrouw van P. van Harderwijk en uit de van de raad blijkt, dat men er aanvankel ijk over heeft gedacht om dit huis tot stadhuis te verbouwen. In de vergadering van 30 augustus 1862 stelde burgemeester Pilgrim — zonder dat in de notulen van zijn oorspronkelijke voorstel met name gerept wordt — aan de orde "de bestemming die men denkt te geven aan het huis op de Markt". 

  DE "SCHUP" EN DE STENEN...
  In het houten torentje op het stadhuis bevond zich, behalve een uurwerk, ook een klokje. Wegens het eigenaardige geluid, dat het produceerde, droeg het in de volksmond de naam "de schup"....
  Aan weerszijden van de hoofdingang bevond zich een gedenksteen. Tegen een inscriptie had zich een raadslid verzet zonder dat nu de reden daarvan valt te achterhalen.
  In de raadsnotulen van 19 nov. 1867 vinden we erover aangetekend: Wordt ter tafel gebracht een door den architect Fijnebuik opgemaakt concept opschrift voor de gedenkstenen (...) en wel op den steen links: "De eerste steen gelegd door W.S. Goris fungerend Burgemeester den 8 April 1867" ; en op den steen regts: In ontvangst genornen door C.T. Kolfschoten Burgemeester, W.S. Goris en F.E. Putters Wethouders den 3en December 1867", welke inscriptie met 10 tegen 1 stem, zijnde die van den Heer Boerboom, aldus worden goedgekeurd..."


   "De heer van Laer" — aldus de notulen — " doet daarop het voorstel om, alvorens daaromtrent eene beslissing te nemen, door eene commissie te doen onderzoeken of het tegenwoordige gebouw niet met weinige kosten voor gemeentehuis kon ingerigt worden, zich daartoe zoo noodig van een deskundige te bedienen en den Raad daaromtrent te dienen van berigt en raad. Welk voorstel nadat daarover nog onderscheidene het woord gevoerd hebben, met 9 tegen 2 stemmen, is aangenomen en vervolgens als leden der commissie door den Voorzitter benoemd de Heeren Baron van Laer, Putters en G. Jansen". Het duurde tot de vergadering van 11 februari 1863 voordat de cornmissie verslag uitbracht. Zij adviseerde "om in het financieele belang der gemeente, den bouw van het gemeentehuis vooralsnog onbepaald uit te stellen maar om daarentegen te trachten hetzelve (het huis) voor 3 jaren tegen een verhoogde huur te geven aan de tegenwoordige bewoonster, wijders om het huis uitwendig te doen verwen en eenige uitbreiding en verbetering van het (annexe) brandspuitenhuisje te doen bewerkstelligen" .
  Bœgemeester Pilgrim, die meedeelde, dat de bewoonster "niet ongenegen was om het huis tegen de verhoogde pachtsom in huur te nemen", zei van mening te zijn, "dat de financieele toestand over drie of latere jaren niet voordeeliger zal zijn als nu, daar er toch voor dit geval zoowel nu als later speciale voorzieningen dienen genomen te worden" . De voorgestelde verbetering van het brandspuitenhuisje achtte hij tenslotte maar een halve maatregel. De burgemeester kreeg medestanders in de raadsleden Smit, Goris en Van Gent. Het commissielid Baron van Laer echter verdedigde het voorstel van de commissie. Hij beschouwde de financiële toestand der gemeente niet genoeg om tot de bouw van een gemeentehuis te kunnen besluiten en wilde daarom "de gemeente niet bovenmatig belasten" .
  Hij verklaarde zich echter wel bereid om het voorstel van de commissie in zoverre te wijzigen, dat "wanneer de gemeente een ander geschikt locaal tot bergplaats der brandspuiten kan huren, alsdan van de verbetering en uitbreiding van het brandspuitenhuisje te willen afzien. Met S tegen 4 stemmen werd daarop besloten om tegen de met f. 20. verhoogde huurprijs van f. 160. voor drie jaar het huis weer te verhuren aan " Vrouw Harderwijk". Het huurcontract zou derhalve april 1866 eindigen en intussen kon men zich dus bezighouden met de plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis. Op 30 augustus 1865 stierf burgemeester J.A.Th. Pilgrim en op 14 Oktober werd zijn opvolger benoemd, Coenraad Vemer. Echter, nog voordat hij - op 30 oktober — werd geïnstalleerd, nam de raad , onder voorzitterschap van loco—bugemeester W. Goris, een belangrijk besluit...

  stadhuis8stadhuis9

  In de vergadering van 19 oktober stelde Goris aan de orde "de te geven bestemming van het huis op de Markt bewoond door Vrouw Harderwijk" . De notulen vermelden dan: "De Heer Smit stelt aan de vergadering voor om bij het eindigen der huur op primo Mei aanstaande tot geene verdere verhuring over te gaan en inmiddels eene teekening met bestek benevens eene begroting van kosten tot het bouwen van een gemeentehuis door een deskundigen te doen opmaken. De Heer van Laer meent het raadzamer om met het oog op de finantiele toestand der Gemeente, welke welligt door de herziening van het belastingstelsel niet verbetert wordt, alsnog met het daarstellen van een Gemeentehuis een jaar te wachten. Na dupliek wordt het voorstel van de heer Smit in stemming gebragt en met 8 tegen 2 stemmen aangenomen. Ten gevolge van die aanneming wordt het dagelijksch bestuur door den raad gemagtigd om omtrent het opmaken van eene teekening en bestek en eene begrooting van kosten met den Heer Fijnebuik opzigter van de Waterstaat 1e klasse te Arnhem in overleg te treden en onder overlegging van een en ander hiervan aan den raad verslag. te doen, terwijl verder besloten is tot het maken van het bestek de navolgende gegevens vast te stellen:
  Het Gemeentehuis zal bestaan uit:
  a. Een zoogenaamde sousterrain bevattende eene woning voor den bode, 2 gevangenisvertrekken, eene kamer voor de nachtwacht, een bergplaats voor de brandbluschmiddelen , een dito voor materialen van de Gemeente en voor brandstoffen.
  b. Eene zoogenaamde belle étage bevattende eene raad- en eene commissiekamer en suite, eene Kamer voor de secretarie , eene Kamer voor den Burgemeester, eene Kamer voor het archief en wachtkamer , en
  c. Eene gelegenheid tot plaatsing van een uurwerk.
  Na deze machtiging van de raad nam het dagelijks bestuur contact op met de heer S .A.Feynebuik, waarmee Huissen een stadhuis zou krijgen in de zgn. Waterstaatsstijl, waarmee wordt aangeduid de (Neo-klassistische) stijl, waarin in die tijd onder leiding van ingenieurs van de Waterstaat gebouwen van openbaar nut werden opgericht.
  De raad besloot jn zijn vergadering van 22 februari 1866 om de maximum bouwkosten op f. 13.000  te bepalen en bij brief van 15 maart zond Feynebuik zijn ontwerptekening in, waarvan helaas geen exemplaar meer werd aangetroffen.
  Hij verschafte er de volgende toelichting bij: "De plaats waar dit gebouw wordt gesteld opgetrokken te zullen worden; is ten Oosten van het Marktplein, zoo als dit door eene roode kleur op de Situatie-teekening is aangewezen. Tot opheldering van het plan strekke: dat als beganen grond is aangenomen de hoogte van den tegenwoordigen grondslag en dat de halve kelderverdieping zal worden verkregen door den grondslag vóór het gebouw met 0.90 el of iets meer te verhoogen.
  Het plan van den beganen grond en der 1e verdieping is zoo ik yertrouw door de renvooien voldoende opgehelderd . Omtrent het plan van den beganen grond merk ik echter nog op, dat het vertrek No. 1 wordt geacht slaapkamer, No. 2 keuken en No. 3 woonkamer te zijn. De zolder boven het middendeel van het gebouw is bestemd voor berging van materialen van de gemeente, het archief, het plaatsen van een uurwerk enz. De kosten van het gebouw worden door mij globaal geschat Op f. 10.000.--."
  In de vergadering van 24 maart 1866 hield de raad zich met het ontwerp bezig. Met 7 tegen 3 stemmen werd het plan "in het algemeen" goedgekeud, maar nietternin werd de ontwerper verzocht om de volgende wijzigingen aan te brengen:
  1e. het terrein waarop het gebouw moet komen te staan, dient in het algemeen te worden opgehoogd;
  2e. zoo eenigzins mogelijk de buitentrap binnen in te brengen. De daardoor vervallende gevangenissen kunnen gevonden worden door het daartoe bezigen van een der vertrekken van den bewaarder;
  3e. het sousterrain dient eene hoogte te hebben van 2.50 El;
  4e. 0e Raadkamer is te klein; dezelve dient eene lengte te hebben van 8 en eene breedte van 6 ellen; Misschien kan zulks gevonden worden door de vestibule en de kamers regts en links te verkleinen, of wel het gebouw in het algemeen dieper te maken;
  5e. Gaarne had men een toren waarin een uurwerk met slaanden klok;
  6e. het voorfront komt te eenvoudig voor; hetzelve dient te worden verfraaid door het aanbrengen van palmetten en pilasters van een halve steen op de zijden;
  7e. Gaarne zag men de muren van het sousterrain en de lijst boven de belle êtage met hardsteenen platen belegd en de kozijen van hardsteen;
  8e. Bij onmogelijkheid de trap van binnen aan te brengen, moeten stoep en trappen van hardsteen zijn en zag men gaarne op de stoep twee ijzeren pilaren, kunnende dienen tot verlichting en aan de beide Zijden eenen ijzeren leuning;
  9e. wordt in overweging gegeven of er mogelijkheid bestaat de stoep te voorzien van een soort van dak tot het kunnen doen van afkondigingen;
  10e. In de keuken moet eene pomp geplaatst worden.
  Feynebuik wijzigde het plan naar de wensen van de raad, die tenslotte in de vergadering van 21 augustus 1866 zijn zegen gaf aan het definitieve ontwerp.
  Feynebuik stapte reeds naar drukker Van der Wiel in Arnhem om het bestek en de aankondiging der aanbesteding te laten drukken. Maar de burgemeester moest hem er ijlings op wijzen, dat eerst nog de goedkeuring van Ged.Staten op 's Raads plannen noodzakelijk was. Op 20 september 1866 nam de Raad dan formeel het besluit, strekkende "om een Raadhuis daar te stellen tegen de geraamde bouwkosten van f. 12.380.--" en reeds op 25 september volgde de goedkeuring van Ged.Staten
  In de overwegingen tot dat besluit, waarin Gedeputeerde Staten hun fiat hechtten "aan de geraamde kosten van bouw ad f. 12.380.--" werd tevens notitie genomen van het feit, dat al verder zal worden overgegaan tot de afbraak en benuttiging van het te dien einde in der tijd aangekochte huis, gelegen op de groote markt gemerkt A no. 104 ; het huis van "Vrouw Harderwijk" .
  Het dekkingsplan van de gemeente zag er als volgt uit:1e Uit het te gelde maken eener som van f. 8400,-- 3% Nationale werkelijke rentegevende schuld, berekend tegen een waarde van 66% : f. 5.550. — ; 2e een gedeelte van het batig saldo der rekening over 1865 ad f. 1.000.--; 3e. de opbrengst van den verkoop in dit jaar van een gedeelte der Valomsche straat: f. 550. —; 4e. den verkoop van een gedeelte der zoogenaamde Breedestraat, groot ruim 2 bunders, geschat op eene waarde van f. 1.8OO.-- per bunder en zijnde dit jaar verpacht voor eene som van f.140.-- : f.3.600.--; 5e. den verkoop van den zoogenaamden Doelentuin, groot 12 roeden, 10 ellen, geschat op eene waarde van f. 1.000.--, zi jnde verpacht voor f. 38.-- per jaar; 6e. den verkoop van den zoogenaamden Secretarietuin, groot 14 roeden SO ellen, geschat op eene waarde van f. 700.--" , totaal f. 12.400.--.
  Op 11 oktober 1866 had de aanbesteding plaats, waarbij de Huissense aannemers G.J.Weitjens (zoon van de aannemer van "1822/23") en H.W.Jansen als laagste inschrijvers uit de bus kwamen met een bedrag van f. 11.499,--  voor het afbreken van twee gebouwen (het huis van Vrouw Harderwijk en het annexe brandspuitenhuisje) aan de zuidoostzijde van het Marktplein en het inplaats bouwen van een "Raadhuis" .
  stadhuis11stadhuis10


  Tijdens de bouw van het stadhuis trof de gemeente opnieuw een verlies: het plotseling overlijden van burgermeester C. Verner op 28 februari 1867. Het was dan ook de loco—burgemeester, wethouder W. Goris, die op 8 april d.o.v. de eerste steen legde. Enkele dagen later, op 16 april, werd Verners opvolger benoemd: de Arnhemse candidaat-notaris Constantijn Theodoor Kolfschoten.
  Op dinsdag, 3 december 1867 tenslotte kon het nieuwe stadhuis-op-de-Markt plechtig in gebruik worden genomen tijdens een buitengewone zitting van de raad, waarvan toen deel uitmaakten: N.van Gent, H.F.Boerboom, W.Goris, J.H.Smit,H.R.Cremer, Baron van Laer van Hoenlo, C.Meeuwsen, P.van Os, G.Jansen, F.Janssen en F.E.Putters.
  De toespraak, die burgemeester Kolfschoten toen hield, drukken wij hier curiositeitshalve in extenso af.

  Een gemeentegebouw waarop het oude Huissen met regt trotsch zal mogen zijn'

  Toespraak van burgerneester C. T. Kolfschoten in de "buitengewone vergadering van den Raad der Gemeente Huissen bij gelegenheid der inauguratie van het nieuwe Gemeentehuis op Dingsdag den 3. December 1867" .
  "Mijne Heeren Wethouders en Secretaris, leden dezer Gemeenteraad en verdere ingezetenen van Huissen hier tegenwoordig. stadhuis12
  Een aangenamen indruk zal het gewis op ons allen teweeg brengen, wanneer wij bedenken, welke plegtigheid wij geroepen zijn hier thans te volvoeren; aangenaam moet het ons zijn, wanneer wij nagaan, welke de oorzaak dezer plegtigheid was, welke hare gevolgen zullen zijn. Het is nu ongeveer acht maanden geleden dat Huissen getuige was van de eerste plegtige steenlegging tot dit gebouw, hetwelk wij thans inaugureren; tot dit gebouw, waarin voortaan de belangen der gemeente en van hare ingezetenen behandeld en beslist zullen worden.
  De behoefte aan zulk gebouw, aan zulken tempel, waar die belangen aan het oordeel van hen, die door U allen geroepen zijn om ze voor te staan, zouden onderworpen worden, was sints lang gebleken, sints lang gevoeld. Tijds- en andere omstandigheden van finantieelen aard, waren echter oorzaak, dat in die behoefte niet voorzien kon worden. Drukkende tijden, drukkende jaren trokken ook over Huissen heen; jaren van ziekten onder de menschen en onder de voortbrengselen van den landbouw teisterden ook deze gemeente en gedoogden niet, dat door het Bestuur de handen aan het werk werden geslagen tot het daarstellen van een voegzaam gemeentehuis. Langzarnerhand echter begonnen aan den horizont der tijden, wêer heldere dagen te verrijzen. De vreeselijke ziekten begonnen allengskens hun kwaardaardig karakter te verliezen, landbouw en veeteelt bloeiden weer ongestoord, terwijl de vijf onder deze gemeente opgerigtte steenfabrieken voor menigen ingezetene dezer gemeente de gelegenheid daarstelden, om zich op eerlijke wijze een goed bestaan voor zich en de zijnen te verschaffen en bovendien bij spaarzaamheid en vlijt iets voor den naderenden winter over te leggen. Deze gunstige wending der zaken was dan ook de oorzaak, dat het Bestuur dezer Gerneente ten vorigen jare zich in de gelegenheid gesteld zag, den bouw van dit raadhuis te ontwerpen en aan ongetwijfeld aller wensch te voldoen om aan het oude Huissen een gemeentegebouw te verschaffen, dat het ten sieraad zal verstrekken en waarop het met regt trotsch zal mogen zijn.
  Ook de gevolgen, die het bestaan van dit gebouw na zich zal slepen, zullen voorzeker voor deze gemeente zegenrijk zijn. Hoe meer toch eene plaats in bloei toeneemt, hoe fraaijer en sierlijker ze zich uitwendig vertoont, zooveeI te meer zal ze hare aandacht tot zich trekken, vreemden aanlokken zich hier te vestigen, daardoor het verkeer en de beschaving in die plaats doen toenemen en hare welvaart bevorderen. Hiervan immers kunnen de laatste jaren voldoende getuigen zijn. Huissen mag er trotsch op zijn, boven en behalve dit raadhuis in den laatsten tijd in zijnen schoot gebouwen en instellingen te hebben zien verrijzen, die den bloei en vooruitgang dezer Gemeente op onmiskenbare wijze bevorderden en aanwakkerden.
  Ik heb U , Mijne Heeren, hier slechts te wijzen op het kloostergebouw der Paters Dominicanen, waar niet slechts zoo menige behoeftige onder onze medeburgers troost en ondersteuning vindt maar waardoor ook het verkeer naar deze plaats heeft toegeromen; ik heb U nog slechts te wijzen, — om van de andere nuttige instellingen niet te spreken — op de kostschool van den Heer Wansink, aan wiens kundige leiding ouders van heinde en verre hunne kinderen toevertrouwen om ze tot nuttige leden der maatschappij te vormen, aan welke instelling voorzooveel verschuldigd is, door de behoefte, die zij met zich sleept en aan menigen onzer medeburgers het dagelijksch brood verschaft, terwijl zij bovendien menigen vreemdeling herwaarts trekt.
  Ook voor ons, Mijne Heeren Wethouders, Secretaris en leden van den Gemeenteraad, zal dit nieuwe gebouw voorzeker niet zonder gevolg wezen. Ge hebt voorzeker, evenals ik, toen ge zoo even voor het eerst den drempel van dit nieuw gebouw betraadt, nogmaals U den eed in het geheugen geroepen, dien gij bij de aanvaarding Uwer betrekking aflegdet, dat gij de belangen dezer Gemeente met al uw vermogen zult voorstaan en bevorderen; gij hebt U , toen gij voor het eerst deze raadzaal binnentraadt en het beeld van onzen beminden vorst aanschouwdet voorzeker met mij den afgelegden eed van trouw aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks wederom te binnen gebragt en ophieuw het voornemen gevormd om met verjongden ijver en kracht en gesteund door de goede gezindheid, de welwillendheid en het vertrouwen der burgerij, met vereende krachten Huissens belangen en die zijner ingezetenen te blijven bevorderen. Laten wij aan die pligten hier opnieuw trouw zweren, laten wij de eensgezindheid, eerlijkheid en trouw, in één woord alle christen- en burgerpligten onder onze medeburgers helpen aankweeken, laten wij hen door ons voorbeeld aanzetten om het goede te doen,het kwade te laten en laat ons voornamelijk de beschaving voorstaan. Wij mogen ons verheugen binnen deze muren scholen voor lager onderwijs te bezitten, waar door ijverige en geschikte personen grondig onderrigt gegeven wordt, waar door behoeftige kinderen dezer gemeente gratis onderwijs kan bekomen worden, doch, helaas!, hoevele kinderen zien wij langs de straten slenteren en hunne jeugd nutteloos laten voorbijgaan. Laat ons de ouders van zulke kinderen door woorden en gepaste middelen aansporen om hunne kinderen vlijtig ter school te zenden, laten wij hen wijzen op het groot voordeel dat in kunde en beschaving gelegen is, laten wij hen opbeuren uit dien slaap van onverschilligheid en achteloosheid, opdat zij er zich eindelijk op mogen toeleggen om de kinderen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, tot werkzame en nuttige leden van de maatschappij, tot heil van hen zelven, tot nut van vorst en vaderland op te voeden.
  Zoo doende Mijne Heeren kan het niet anders Of onder Gods besten zegen, zal het Huissen welgaan en zal Huissen wederom eenmaal een straal van dien ouden luister deelachtig worden, waarmede het in de oude geschiedrollen dezer streken staat aangeteekend.
  Ten slotte een woord van warmen dank aan U , Mijne Heeren leden der bouwcommissie van dit Raadhuis. Gij hebt U veel laten gelegen liggen, moeite noch zorg gespaard om dit gebouw op soliede, hechte en voordeelige wijze voltooid te krijgen. Ontvangt daarvoor onzen dank. Weest lange jaren met de uwen nog getuigen van het werk, dat ge onder uw toezigt tot heil dezer gerneente hebt helpen tot stand brengen. Hulde en dank zij ook den Heeren ontwerper en aannemers van dit gebouw. Dat ook zij nog lange jaren met welgevallen op hunnen voltooiden arbeid mogen nederzien en dat het werk zijne meesters nog in hunnen grijzen ouderdom moge kroonen.
  lk eindig deze toespraak Mijne Heeren, met den luiden wensch, dat deze opening van dit gebouw lange jaren onder het heilrijk bestuur van het geëerbiedigde Hoofd van Onzen staat, onzen beminden Koning Willem de Derde, rijke vruchten van zegen en voorspoed, van bloei en welvaart voor deze gemeente en ons allen moge opleveren.
  Heil onzen Koning ! Heil de gemeente Huissen !
  stadhuis13

  6. „De Altena": stadhuis buiten de stad

  Na burgemeester C.Th. Kolfschoten zag het "Waterstaats—stadhuis op de Markt de volgende burgemeesters verschijnen: P.J. Masion (1876 - 1886) , mr. A.E.J. Baron van Voorst tot Voorst (1887 - 1893), W.M.Helmich (1893 - 1934) en mr. C.M.J. Dany (vanaf 1 juni 1934).
  Enkele jaren nadat laatstgenoemde zijn ambt had aanvaard constateerde hij, dat het toen 70 jaar oude gebouw te klein was geworden voor het zich uitbreidende ambtenarenkorps. Bovendien echter bleek het scheuren te gaan vertonen e.d.,in elk geval niet meer geschikt te zijn voor restauratie uitbreiding.
  Besloten werd naar een andere huisvesting om te zien, het oude stadhuis te slopen en op de Markt een ander openbaar gebouw — een brandweerremise - te stichten. Het oog viel op de villa "De Altena" met bijbehorende grond aan de Steenstraat (thans Helmichstraat), die de inmiddels overleden burgemeester W.M. Helmich voor zijn grote gezin had laten bouwen.
  Met de familie Helmich werd overeenstemming bereikt over een aankoopsom van f. 20.000.- De gemeenteraad besloot daarop op 13 mei 1938 tot aankoop over te gaan en "het huis na geringe verbouwing, in te richten tot gemeentehuis, waarin tevens een centrale verwarming zal worden aangelegd, terwijl het oude gemeentehuis zal worden afgebroken en de afbraak, alsmede de overblijvende (in 1866/67 opgehoogde) grond , na verruiming van het Marktterrein zal worden verkocht".
  De totale kosten van het project beliepen: aankoopsom f. 20.000.- , transportkosten f. 606.- ,verbouwingskosten f. 1.500 — , totaal f. 22.106.- .
  Dit bedrag moest worden verminderd met: opbrengst van de afbraak van het oude gemeentehuis f. 606.-, nader geschatte waarde van de overblijvende grond gelegen nabij hef oude gemeentehuis na verruiming van het Marktterrein : f. 2.500.-, totaal f. 3.106.-, zodat netto resteerde f. 19.000.—. Daarbij kwam nog eens een bedrag van f. 1.900.- wegens kosten aanleg centrale verwarming. Voor beide bedragen werden geldleningen aangegaan. De eerste ( f. 19.000.-) had een looptijd van veertig jaren; d.w.z. tot 1978!
  De verhuizing naar "De Altena" betekende, dat voor het eerst in Huissens geschiedenis een stadhuis buiten de wallen van het oude stadje werd gevestigd; een door vele burgers betreurd besluit.
  stadhuis15Op 30 september 1938 had de plechtige opening van het nieuwe stadhuis plaats door de Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland,mr.  S. Baron van Heemstra.
  Bijna veertig jaar later zou het worden gesloopt en zou het gemeentebestuur "binnen de wallen" terugkeren, zij het niet op de historische plaats, de Markt.
  "De Altena" bleef in de eerste vier oorlogsjaren ongestoord als stadhuis fungeren en — in de eerste oorlogsjaren - tevens als centrale waarnemingspost voor de Luchtbeschermingsdienst. Voor de huisvesting van de Distributiedienst bood het geen plaats, zodat deze achter het stadhuis in een voormal ig schuurtje werd ondergebracht, waar zich ook het gevangenhok bevond. Op dinsdag, 5 september 1944 (Dolle Dinsdag") werd het stadhuis door de Duitsers gevorderd om te worden ingericht als lazaret van de "Gesundheidsdienst" van de te Huissen gelegerde eenheid "Feldpostnr. 19.992" van de "Reichsarbeitsdienst", ingediend bij de luchtafweerdienst. De volgende dag was de inrichting van het lazaret voltooid: de burgemeesterskamer als zitkamer voor de verplegers, de secretariskamer als bureau van de stafarts, die de kamer van de afd. bevolking als zijn zitkamer gebruikte. De kamer van de hoofdcommies en commies werd "Krankenstube!" en in het ontvangerskantoor vestigde de "Unterfeldmeister" zijn bureau. De commissiekamer werd operatiekamer en de raadszaal tot " Krankenstube II" bestemd. Het verplegend personeel richtte slaapkamers in op de kamer, waar het materiaal en het financieel archief waren ondergebracht. De gemeentesecretarie werd ingericht in het gevangenlokaal in het gebouwtje van de distributiedienst, terwijl voor de waarnemend burgemeester een spreekkamerruimte werd gevonden in het leegstaande bijkantoor van De Gelderlander in het pand van Hotel De Gouden Engel tegenover het Stadhuis. In de nacht van 17 op I8 september 1944 werd het lazaret ijlings weer ontruimd, waardoor "de Altena" - op 20 september — opnieuw voor de gemeentelijke diensten kon worden ingericht. Op 2 oktober liep "De Altena" 's morgens tijdens zwaar artillerievuur lichte schade op. Bij het zware bombardernent 's middags viel er een bom juist naast de aan de noordzijde van het gebouw gelegen secretaris- en bodekamer, waardoor dit gedeelte van het stadhuis werd ontwricht. In het park achter het stadhuis viel een drietal bommen. Vanaf die dag werd "De Altena" niet meer als stadhuis gebruikt. De afdelingen burgerlijke stand en evacuatie werden toen ondergebracht in het als centraal noodhospitaal ingerichte Dominicanenklooster tot aan de algehele evacuatie van de gemeente op 23 oktober 1944. In dit klooster vond het gemeentelijk bestuursapparaat in de eerste maanden na de bevrijding, na de terugkeer van de burgers uit de evacuatie, eveneens onderdak, totdat het gehavende stadhuis "De Altena" weer in gebruik kon worden genomen. stadhuis14
  Nog ruim dertig jaar zou de voormalige — intussen uitgebreide en intern verbouwde - burgemeestersvilla dienst doen als stadhuis; jaren van wederopbouw, jaren ook van soms hoog oplaaiende lokaal-politieke emoties, tijdens welke het zelfs eenmaal aan "bestorming" bloot stond.
  Na mr.C.M.J.Dony (tot 1 febr. 1947) "zag" De Altena als burgemeesters:F.Th.C.M.Terwindt (1947—1966), drs. A.Stadhouders (1967—1972) en H.J.J.Aalders (1972—1978). In de "burgemeesterloze tijdvakken" traden waarnerners op (W.van Elk en H.M.Oldenhof) . Onder burgemeester Aalders werd tenslotte het besluit genomen te verhuizen naar het huidige gebouwencomplex. Enkele dagen na de verhuizing was stadhuis/villa "De Altena" van de aardbodem verdwenen.

   

 • Kortekerkstraat en toren: Geheel verdwenen, Uit Mededelingen jaargang 4, nr. 3 (1978/79) Open or Close

  Kortekerkstraat en toren: Geheel verdwenen
  Uit Mededelingen jaargang 4,  nr. 3 (1978/79)

  Reeds eerder hebben wij (o.a. in Mededelingen, 3e jrg.nr.4,pg. 168) foto's gepubliceerd van de vooroorlogse situatie van de Kortekerkstraat. Door het bombardement van 2 okt. 1944 en de na de bevrijding gevolgde sloop, is de oorspronkelijke noordelijke gevelwand van het straatje, dat aan de kerkzijde met een hek was afgesloten, totaal verdwenen. De gebouwen op de foto, inclusief de toren, zijn alle verloren gegaan. Slechts het pand van de fa. Stam (strookje uiterst links) is behouden gebleven. De naoorlogse bebouwing aan deze — op de foto voorkomende - zijde heeft 't karakter van dit straatje totaal veranderd.
  De foto, die we thans publiceren, is vermoedelijk de laatste, welke het straatje in zijn oorspronkelijke toestand weergeeft. Zij dateert uit 1941 of 1942, mogelijk zelfs nog uit 1943. Zij werd gemaakt vanuit de Langestraat. Het blonde meisje is Trudy Scheepers (thans mevr. T. van Dillen-Scheepers in Huizen NH) , dochter van het echtpaar J.Th.A. Scheepers-Nass, dat het (nieuwe) huis hoek Langestraat - Kortekerkstraat (op de foto slechts een strook uiterst rechts zichtbaar) bewoonde. Achter haar even nog zichtbaar een dochtertje (Cilia?) van de fam. Bos, die in de Kortekerkstraat het historische pand nr. 2 ,dat de oorlog overleefde, bewoonde.

  kortekerkstraatkl

 • Halve eeuw geleden: molensloop Uit Mededelingen jaargang 4, nr. 4/5 (1978/79) Open or Close


  Halve eeuw geleden: molensloop
  Uit Mededelingen jaargang 4,  nr. 3 (1978/79)

  Een halve eeuw geleden voltrok zich te Huissen het drama, waarover ieder rechtgeaarde Huissenaar zich nog steeds kan opwinden: de sloop van de torenmolen in de Stadsmolendel , aan de overzijde van de Stadsdam, tegenover het Dominicanenklooster. (Voor geschiedenis en uitvoerige beschrijving zie: G.W.C. van Wezel , De cilindrisch gemetselde molen te Huissen, in Bijdragen en Mededelingen van Gelre,dl.LXVIII, 1975). Allerlei pogingen van de laatste molenaar, de onlangs overleden heer Th.J. Heijckmann, om het monumentale bouwwerk te behouden - ook bij de gemeente — hadden niets uitgehaald, zodat een slopersbedrijf uit Apeldoorn op 6 januari 1929 met de sloop een aanvang maakte.
  De Gelderlander publiceerde op woensdag, 9 januari, een laatste foto, met het onderschrijft: "De oude Kruitmolen te Huissen, die elk jaar 'n belangrijke rol speelt in de folkloristische feesten van 't schuttersgilde van genoemd oud stadje is thans definitief gedoemd te verdwijnen". En op 12 januari verscheen onder het kopje " Onze oude molens " het laatste bericht: "Men schrijft ons uit Huissen: Maandag (6 jan.) is men begonnen met het slopen van den ouden kruitmolen alhier. Donderdag was de belangstelling der burgerij al bijzonder groot nu het gold de verwijdering van de ijzeren wieken, welke met een donderend geraas naar beneden stortten. Naar men ons mededeelde zai voor het slopen nog van explosie materiaal gebruik moetem worden gemaakt, daar het muurwerk op plaatsen ruim 2 meter dik is."
  Behalve de naam "Molendel" herinnert nog slechts de zich in de gildenkapel bevindende altaarsteen, welke uit één der molenstenen is gehouwen, aan wat eens één van Huissens trotse bouwsels was en dat zonder veel eerbied voor het verleden het lot ten deel viel, dat daarvóór tal van andere historische bouwwerken (burcht, stadspoorten en -muren, convent e.d.) beschoren was geweest.

  molenklmolensteenkl

 • Inkomensverhoudingen in Huissen anno 1807 Uit Mededelingen jaargang 4, nr. 3 (1978/79) Open or Close

  Inkomensverhoudingen in Huissen anno 1807
  Uit Mededelingen jaargang 4,  nr. 3 (1978/79)

  Talrijke malen wordt in de 19e eeuw geklaagd over de bittere armoede van vele Huissenaren. Een scherp inzicht in de inkomensverhoudingen in Huissen ontbrak tot nu toe geheel.
  Een wellicht niet geheel zuiver, maar toch opmerkelijk beeld van de toestand is te verkrijgen uit een tweetal "Individuelle Aufnahmen der jährlichen Einkommen der Familien und einzelnen für Sich bestehenden Personen" uit 1807 (1).
  In deze overzichten is de bevolking — uiteraard ten behoeve van de belastingen — verdeeld in 13 categorieën . Bij het nu volgende moet men er rekening mee houden, dat de opnemers voor de ambten Huissen en Malburgen de cijfers hoog hebben gehouden ten einde het vereiste belastingbedrag te krijgen.
  Ook als men met dat gegeven rekening houdt, is het grootste aantal armen in de stad Huissen gezocht moest worden. Daar leefde 30.4% van de gezinnen onder de grens van 100 rijksdaalders per jaar, wat ongeveer het bestaansminimum was. In het ambt was maar 13% zo arm, terwijl in Malburgen slechts één van de 22 gezinnen (4.5%) onder dit niveau leefde.
  Net boven het bestaansminimurn (100 - 200 rijksdaalders) verdienden 89 van de 421 gezinnen. de armoede in de overgangstijd sedert 1795 was gestegen, blijkt wel uit het feit, dat bij een telling in 1764 "slechts" 20% armen in de stad woonden (2).
  Aan de andere kant van de ladder vinden we de rijken, die een redelijke tot grote welvaart hadden. De burgemeester, Johann Friedrich Pilgrim, verdiende tussen 500 en 800 rijksdaalder, waardoor hij zijn stand behoorlijk kon ophouden. Zijn categorie en die erboven, totaal 54 gezinnen (12.8%), kunnen we als de rijkeren beschouwen. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat de telling geestelijken buiten beschouwing laat, waardoor bijvoorbeeld de rijkste instelling in de stad, het St. Elisabethconvent, niet is meegerekend, evenmin als de pastoor, de kapelaan en de predikant, in 1764 allen tot de welvarendste Huissenaren behorend.
  In de opname van 1807 springt één zeer rijk man in het oog. Het zal niemand verbazen, dat de edelman Carel van Laer tot de Poll als enige Huissenaar meer dan 5.000 rijksdaalder per jaar verdiende. Goede tweede is de Malburger Willem Roeloffzen, die een jaar later het beheer over de domeinen kreeg, maar die als "Halbbauer, Schneider und Käsemacher" toch al in 1807 tussen 4.000 en 5.000 rijksdaalder verdiende.
  In de stad was de rijkste een vrouw, namelijk Elisabeth Royaards-van Erpers, de weduwe (sinds 1805) van ambtsraad Gijsbertus Royaards. Opvallend is, dat stadssecretaris Bequignol haar als beroep "Amts Räthin" meegeeft, een niet bestaande functie. In dezelfde categorie viel overigens ook de domeinpachter op de Pley, Frederik Nass. Al is het vorenstaande slechts een flauwe weergave van de verhoudingen in het Huissen van vlak voor de - eerste — overgang naar Nederland, het kan mogelijk een aanzet vormen tot een nadere bestudering van de sociale toestanden in het 19e eeuwse Huissen.

  DR E. SMIT

  Noten
  1) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf - Grossherzogtum Berg 2630 en 2690.
  2) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf - Kleve Rammer 3750.

  inkomstenkl

 • De Wildeman: Historisch of folkloristisch figuur? Uit Mededelingen jaargang 4, nr. 6 (1978/79) Open or Close


  De Wildeman: Historisch of folkloristisch figuur?

  Bij het beeldje op het het Postkantoorpleintje

  Uit Mededelingen jaargang 4,  nr. 6 (1978/79)

  Over verfraaiing van het straatbeeld door de plaatsing van beelden, beeldjes, mozaiëken en plaquettes heeft Huissen (gelukkig) geen klagen. Behalve religieuze (Christus Koning, Maria van Banneux, St.Joseph, St. Elisabeth) staan er hier en daar ook verschillende profane beelden in steen of brons.
  In voorbereiding is voorts een beeld van de poortwachter en op de dag, waarop beleg en ontzet worden herdacht, onthulde de burgemeester op het pleintje voor het Postkantoor een bronzen beeld van de "wildeman", de bekende figuur uit dat ludieke herden, een en ander dank zij een royale geste van het P.C.I.
  Minder ludiek was, dat daarbij - zonder protest van milieubeschermers of andere actiegroepen - een fraai boompje ten behoeve daarvan het loodje moest leggen.
  De Historische Kring kan er alleen maar verheugd over zijn, dat figuren uit Huissens historie en folklore in steen of brons worden vereeuwigd, die historie en folklore levendig houdend en tevens aan de verfraaiing van het stads(erf)beeld bijdragend.
  De Kring hoopt ook zelf daaraaen - men leze daarover elders in dit nummer - een bijdrage te mogen leveren. Er zijn overigens nog verschillende historische en folkloristische figuren, die waard zouden zijn aldus te worden vereeuwigd.
  We denken b.v. aan: de stadsomroeper, de nachtwaker/klepperman, de man-met-de-ben uit de Umdracht, de vrouw aan de stadspomp, de visvanger met zijn grote net tijdens het beleg en ontzet,de schutter aan de schietboom, de bieleman, een tuindersechtpaar in de oude klederdracht etc.
  De keuze voor het beeld is tenslotte gevallen op de WILDEMAN, nadat aanvankelijk een gildekoning in brons zou worden gegoten. De betrokken kunstenaar kon met zijn ontwerp daarvoor echter geen genade vinden in de ogen van de opdrachtgevers aangezien het "beeld" van de koning niet overeenstemde met dat van Huissense gildekoning.
  Een artistieke beoordeling van het beeld laten we - als niet terzake deskundig - gaarne aan anderen over. We veroorloven ons slechts de opmerking, dat de door de gemeente geplaatste en gefinancierde sokkel nogal pover is uitgevallen, gezien het daarvoor beschikbare bedrag.
  Een handvormsteen ware fraaier en een kloostermop zelfs "toepasselijker" geweest, gelet op de ruige wildeman—figuur, afgezien van het feit, dat de huidige creatie identificatie met de wildeman, zoals hij jaarlijks wordt uitgebeeld, vrij moeilijk maakt. Men denkt onwillekeurig eerder aan een poelier in brons of een kippendief.
  Herkenbaarheid en artistieke vrijheid hadden in deze ongetwijfeld best samen kunnen gaan. De wildeman spreekt in Huissen sterk tot de verbeelding, vertrouwd als men is met zijn jaarlijkse verschijning, wanneer hij schrik en beven verspreidt onder de jeugd. Aan zijn figuur is reeds eerder aandacht besteed (l).
  Het meest bekend is de "wildeman" uit de heraldiek. Dan fungeert hij meestal als schildhouder (ténant) . Zijn lendenen zijn dan met groen omgord — een symbool van de natuurkracht - , hij heeft een sterke, ruige haardos en grote tanden, terwijl hij met een knots is gewapend. Men vindt hem ook wel geplaatst voor gebouwen als afwerend zinnebeeld.
  De wildeman wordt dan gezien als de wilde jager, een personificatie van Wodan. In het kader van het herdenkingsspel, het Huissense "vuurvechten", waarin historie en folklore zo nauw met elkaar zijn verbonden én zodanig dooreengeweven, dat het niet gemakkelijk valt om van alle gebruiken en tradities de juiste oorsprong te achterhalen, is de wildeman op zijn allervreemdst en ruig, wild uitgedost.
  Het liefst heeft hij een groot mes tussen zijn tanden. Men vereenzelvigt hem wel met de Moor, de bediende, die Karel van Gelre in 1502 hielp ontvluchten, maar óók wel met een Gelders spion. Onzes inziens moet hij louter als een folkloristisch figuur gezien worden, die met de historie van het beleg en ontzet niets te doen heeft, afkomstig als hij vermoedelijk is uit een ouder (heidens midzomer- later St.Jans-)feest.
  Als hij inderdaad de Moorse bediende zou moeten voorstellen, dan is zijn rol daarmee toch wel in sterke tegenspraak. Op de eerste plaats zou hij ook als Moor uitgedost moeten zijn. Dat is niet het geval en voorzover uit vroegere afbeeldingen is te is na te gaan, is dat ook nimmer het geval geweest.
  Op de tweede plaats zou van de "Moor" verwacht mogen worden, dat hij zich bij voortduring aan de zijde van de "Geldersen" zou bevinden. Dat doet hij niet en dat schrijft de traditie ook niet voor. Hij verkeert bij voorkeur in de stad, terwijl toch mag worden aangenomen, dat Karels zwarte dienaar nooit in de stad is geweest.
  Op de derde plaats wijst zijn gevangenneming er op, dat hier per se niet de Moor kan zijn bedoeld. Deze wist namelijk integendeel zijn meester én zichzelf aan gevangenneming te ontkomen.
  Ook met een Gelders spion kan hij moeiiijk worden vereenzelvigd. Daarvoor is hij te opzichtig uitgemonsterd en beweegt hij zich té opvallend binnen de stad.
  De oorspronkelijke betekenis en functie van de wildeman vallen in het kader van het feest niet duidelijk te herkennen. Eerder heeft de eerstondergetekende ("Sint Jan - Sint Jansdag en de Huissense gilden" in Huissens Gilden Kroniek, 2e jrg., nr.3,pg.6-10) als zijn veronderstelling uitgesproken, dat men in het nu niet meer of slechts symbolisch uitgevoerde gebruik om de wildeman onder te dompelen (bekend als "klein Evertje verzuupen"), het onderdomnpelingsritueel moet zien, oorspronkelijk een heidens ritueel, doch later gekerstend en passend in het christelijke Sint Jansfeest, waar het herinnert aan doop in de Jordaan (2).
  Het is slechts een veronderstelling, die overigens niet rijmt met de verklarirg voor de betekenis van het "klein Evertje verzuupen", die we citeerden in Mededelingen, 3e jrg.,nr. 5.
  H.W.J.O./J.H.F.Z.

  (1) H.W.J.Derksen, Figuren rond het spiegelgevecht: Wiideman en Bieleman in Huissense Gilden Kroniek,2e jrg.nr. 11/12, pg. 1-4.
  (2) Over de Sint Jansviering te Huissen zie men:
  D.J. Van Ven, Het Vendelzwaaien herleeft, Baarn, 1936.
  H.W.J.Derksen, "St. Jan-in-de-zomer (24 juni), een der oudste volksheiligen in ons land", De Gelderlander, 23 juni 1964, pg. 3. id. "Historisch spiegelgevecht in de vlammen van het St. Jansvuur", in De Gelderlander, 24 juni 1954, pg. 2. id, St.Jan — midzomerfeest - in Huissen en Laren, in Huissense Gilden Kroniek, 2e jrg., nr. 11/12, pg. 5—7.

  wildeman

 • Enige oudheidkundige aspecten van de Malburgse Polder Uit Mededelingen, jaargang 4, nr. 6 (1978/1979) Open or Close

  Enige oudheidkundige aspecten van de Malburgse Polder
  Uit Mededelingen, jaargang 4, nr. 6 (1978/1979)

  Door : RUUD BORMAN
  Het verleden van de Malburgse Polder (tot voor kort grotendeels Huissens territoriurn) is eigenlijk pas sinds kort, letterlijk en figuurlijk aan de oppervlakte gekomen. Nog niet zo lang geleden was er over dit gebied nog maar bitter weinig bekend en de archeologische vondsten waren op de vingers van één hand te tellen. De heer Th.H. Janssen, voorzitter van de Historische Kring Huessen, was eigenlijk de eerste, die zich serieus met het verre verleden van de polder ging bezighouden en van hem ook heb ik, mede voor dit artikel , veel verzamelde gegevens ontvangen.
  Een aantal recente vondsten heeft er toe geleid, dat het gebied wat meer in de belangstelling van de oudheidkundigen kwam. In dit artikel zal ik me beperken tot de periode, die vooral in archeologisch opzicht van belang is, te weten de pre- en protohistorie en de late middeleeuwen.
  In de eerste plaats dan nu een beknopte verkenning in het omringende gebied teneinde het geheel in een duidelijke context te plaatsen. Met de prehistorie zijn we snel kiaar. Vondsten uit de Oude— en Middeneesteentijd zijn vooral op de hogere gedeelten der stuwwallen aangetroffen (Wageningen, Renkum, Posbank). Nederzettingen en begraafplaatsen uit de Nieuwe Steentijd moeten we zoeken langs de Renkumse Beek, op de Ginkelse heide en bij Schaarsbergen, een aantal losse vondsten ook in de directe omgeving van Arnhem. Opvallend op de verspreidingskaart is , dat zich vanaf Doorwerth een lange gordel van grafheuvels over de hogere delen in noordoostelijke richting tot Schaarsbergen uitstrekt en daar plotseling abrupt wordt onderbroken. Ze komen verder naar het oosten niet meer voor. In de Bronstijd is de bewoning ten noorden van de Rijn ook al in iets lagere gedeelten (Ruysdaelstraat met huisplattegronden) geconstateerd terwijl er dan eveneens sprake is van nederzettingen in de Betuwe (Hien, Dodewaard). In de IJzertijd vestigt men zich op vele plaatsen, die tot dan toe onbewoond waren gebleven (voorzover bekend op dit moment) : Arnhemse binnenstad, Driel, Elst, Huissen en Bemmel.
  In de Romeinse tijd, waarmee we in de Protohistorie zijn gekomen (Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen), is zelfs op vele plaatsen van een intensieve bewoning te spreken. Op de stroomruggen bezuiden de Malburgse winterdijk worden talloze inheems-Romeinse nederzettingen aangetroffen en in enkele gevallen ook puur Romeinse bewoning (Elst). Uit de periode der volksverhuizingen is weinig bekend; zowel bodemvondsten als schriftelijke berichten ontbreken vrijwel of geheel. Daarin komt verandering in de Merovingische periode. Grafveldjes met bijgiften zijn van meerdere piaatsen bekend (Doorwerth, Huissen, Lent) . In Huissen deed de heer Janssen een aantal interessante vondsten in een Frankisch-Merovingisch grafveld uit het einde van de 7e eeuw.
  Ook zijn er in deze periode weer wat schriftelijke gegevens, O.a. over de kerstening en het stichten van kerkjes. In de Karolingische periode (ca. 750-900) komen we veel namen tegen van nederzettingen, die ook nu nog bestaan. Veelal bevinden zij zich op plaatsen, waar ook in de Romeinse tijd al werd gewoond. Daarmee zijn we terechtgekomen Bij de MALBURGSE POLDER , want de oudste vermeldingen met betrekking tot deze polder dateren uit de 9e eeuw.
  Of er eerder echte bewoning in dit gebied is geweest valt moeil ijk te zeggen. In de buurtschap Malburgen zijn wel enige Romeinse zaken aan het licht gekomen, maar hierbij handelt het om zogenaamde losse vondsten, die zonder verdere samenhang zijn aangetroffen. Het betreft hier een bronzen steelpan, die uit de Rijn werd opgevist, en een inscriptiesteen, gewijd aan Hercules Magusanus, de voornaamste god der Bataven, en aan Haeva (waarschijnlijk Hebe als de echtgenote van Hercules) .De steen werd vervaardigd in opdracht van Ulpius Lupio en Ulpio Ammava (burgers van Nijmegen?) . Helaas is de steen spoorloos verdwenen en er is alleen een afschrift van bewaard gebleven. (Lit. : Nederland in den Romeinschen tijd - Dr. A.W. Byvanck).
  Bij het Malburgse Veer is voorts een ijzeren lanspunt met sporen van zilverinlegwerk gevonden. Deze berust in een particuliere collectie, die sinds lang in bruikleen aan het Gemeentemuseum Arnhem is gegeven (inv.nr. BH 145). Ouderdom: Romeins of Frankisch. Helemaal aan de andere kant van de polder . bij Meinerswijk, is eveneens een ijzeren speerpunt opgegraven, mogelijk Romeins (Gem. Museum Arnhem). Met de laatste vondsten zijn we bij een eigenaardig terreintje aangeland. Het bestaat uit een soort schiereilandje, in een kleiwinning ontstane plas, dat even ten oosten van de steenfabriek "De Galantijnse Waard" is gelegen.
  De heer Paes, de vroegere directeur van deze steenfabriek, had al eens gewezen op het voorkomen van middeleeuws schervenmateriaal op dit terreintje. Even ten oosten ervan waren in het begin van deze eeuw al wat interessante vondsten gedaan (Gelre B&M, deel V, Beschrijving van eenige onder Elden gevonden Oudheden - Dr. W. Pleyte) te weten een loden beeldje (Romeins?), mogelijk voorstellend een jonge Bacchus, een gesmede bronzen lamphaak (Romeins ? ), twee kogelpotten en een kruik en kookpot van blauwgrijs aardewerk.
  Pleyte veronderstelt in zijn artikel, dat het aardewerk mogelijk in de pottenbakkerij aan de Duno is vervaardigd (Collectie Gemeentemuseum Arnhem). Er waren dus enige aanwijzingen, dat op genoemd terreintje meer verwacht mocht worden. Tijdens verschillende proefonderzoekjes gedurende de afgelopen jaren kwam inderaad een partij aardewerk- en steengoedfragmenten aan het licht (blauwgrijs aardewerk, gladwandig en ruwwandig steengoed, volksaardewerk en meer incidenteel Pingsdorfaardewerk en kogelpotten).
  Al gauw viel op, dat de vondsten zich zeer dicht aan de oppervlakte bevonden in een laag, waarvan de onderkant uit de 13e, welltcht zelfs uit de 11e eeuw, dateerde. De meest recente laag moet bij kleiwinning verloren zijn gegaan. Opvallend was voorts, dat vrijwel direct onder de genoemde laag Romeins materiaal werd blootgelegd, waaruit geconcludeerd mag worden, dat de laag van de tussenliggende eeuwe wellicht door een dijkdoorbraak of overstroming is weggeslagen. Uitgerekend deze laag was van belang om de oudste schriftelijke vermeldingen over Meinerswijk (uit de jaren 814 en 847) met archeologische vondsten te kunnen staven.
  Bij een nauwkeurig onderzoek van enkele vierkante meters kon de volgende gelaagdheid worden vastgesteld:
  a. een kleilaag van 15 cm dikte zonder vondsten;
  b. een smalle, geelbruine kleilaag van ca. 5 cm, met fragmenten van volksaardewerk, blauwgrijs aardewerk, een bronsfragment, stukken ijzer en 17e eeuws steergoed. Deze laag is sterk vervuild met stukjes roodgebakken bouwpuin, houtskool en kleine kiezelsteentjes. Plaatselijk was een sterke concentratie van vervuiling waar te nemen en ook konden kruislings lopende ploegsporen (7 - 10 cm. breed en 7 cm. diep) geconstateerd worden;
  c. op 20 cm. diepte een overgangslaag van 10 cm van klei naar ijzerhoudend zand met in het onderste gedeelte van de kleilaag fragmenten van blauwgrijs aardewerk en in het overgangsniveau enige Romeinse scherven, blauwgrijs aardewerk en ruwwandig steengoed. In de zandlaag daaronder kwam geen middeleeuws aardewerk meer voor. Middenin de laag werd een paalgat van grofkorrelige klei met een diameter van 35 cm. aangetroffen;
  d. op 30 cm diepte volgde een ca. 5 cm dikke laag met Romeins materiaal: gladwandig, gevernist en inheems-Romeins. Na 35 cm verschenen in ijzerhoudende zandlaag plekken vette grijze klei. Op 45 cm diepte is de vette grijze klei één laag geworden van 6 cm dikte, doorspekt met zandspikkels. Daaronder volgden afwisselende roestzand- en kleilagen. Onder de Romeinse laag werd geen materiaal meer aangetroffen.
  Wanneer we het geschetste natrekken in "De bodem van Nederland" zien we, dat het zowel kenmerken van een ooivaagbodem als van een poldervaagbodem heeft. Opmerkelijk in dit alles is natuurlijk de Romeinse laag. Het is nog steeds niet duidelijk of we hier te doen hebben met verspoeld of met oorspronkelijk "in situ gelegen materiaal . "
  Het verdere orderzoek zal dit moeten uitwijzen.
  WORDT VERVOLGD

  malburgsepolder

 • "De herberg van Küppers" stond in de Vierakkerstraat Uit Mededelingen, jaargang 4, nr 4/5 (1978/1979) Open or Close

  "De herberg van Küppers" stond in de Vierakkerstraat

  Uit Mededelingen, jaargang 4, nr 4/5 (1978/1979)

  In de vorige aflevering werd opgemerkt, dat de herberg van Küppers een royaal etablissement moet zijn geweest, gelet op het aantal van ca.70 feestvierders, die er zich op vastenavondsdinsdag 1853 ophieiden.
  Ons bestuurslid dr E. Smit is het intussen gelukt om te achterhalen in welk pand Küppers' herberg (en koperslagerij) was gevestigd. Het was het pand, laatstelijk gemerkt Vierakkerstraat D 148, dat bij het bombardement van 2 oktober 1944 werd getroffen en na de bevrijding werd gesloopt. Het was laatstelijk bewoond door het gezin van het toen gepensioneerde hoofd der r. k. jongensschool, de heer Willems. Op de plaats van dit pand werd na de bevrijding het winkel-woonhuis van de familie Eigenhuysen ("De Gunst") gebouwd (thans: nr. 31) , wier winkel (waar zich thans schoenhandel Huisman bevindt) tot aan het bombardement was gevestigd in het pand tussen de familie Willems en de familie Scheerder. Voordat de familie Willems het grote huis betrok, was het bewoond door de rijksontvanger Sarton (tevens gemeenteraadslid) , die er ook het belastingkantoor had gevestigd. Dit kantoor werd per 1 september 1932 opgeheven en gevoegd bij het kantoor Elst. Na P.F.W. Küppers ging het in eigendom over aan de "fabriekskoopman" Peter van Os cs, daarna aan A. Th. van Os cs. (directeur der Gemeente-Spaarbank), waarna het in 1864 werd verkocht aan dokter G. H. van Everdingen, die het in 1865 liet verbouwen.
  In 1882 werd eigenaresse: Wilheimina Martina van Gendt, "zonder beroep", te Huissen. Laatstelijk was het pand eigendom van de Zusters van Heijthuizen. Het werd op 5 augustus 1943 door de burgemeester op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst onder nr. XX zijnde een "woonhuis, met door regelmatig ingedeeide ramen voornaam gehouden voorgevel " .
  De stoep van het pand van de familie Willems en die van het huidige (behouden gebleven) dubbele woonhuis nr. 33/35, was gescheiden door een gesmeed hek, dat we nog vonden afgebeeld op een foto van de viering van het beleg en ontzet in 1939.

  H. W. J.D.

  kuppers2

  kuppers3

 • "Stadserf": 75 jaar geleden Uit Mededelingen, jaargang 4 nr. 4/5 (1978/1979) Open or Close

  "Stadserf": 75 jaar geleden

  Uit Mededelingen, jaargang 4 , nr. 4/5 (1978/1979)

  Vijf en zeventig jaar geleden - op 7 september 1904 - verzond een (jonge?) Huissenaar de op de omslag afgebeelde ansichtkaart. Wie hij of zij was is onbekend. Op de voorzijde had de afzend(st)er zichzelf afgebeeld gevonden toen hij/ zij de kaart zag liggen in de winkel van Geveling in de Vierakkerstraat. Met een eenvoudig "ik" ter hoogte van het ouderwetse melkkarretje, gaf hij/ zij aan waar hij/ zij op de foto stond afgebeeld. Voor de geadresseerde was dat kennel ijk voldoende. Dat was "Mejuffrouw R. Burgers, p/a Den Heer Jozehfie No. 25 Rijnstraat Arnhem" de latere echtgenote van de huidige oudste inwoner van Huissen, de 94-jarige heer J. Brons (Mariaplein). 
  Op de originele kaart, die wij ontvingen van mevr. C. Jeurissen - Siepman, staat naast de foto gedrukt: "Huissen, Langestraat. 8045. uitgave van Th. Geveling, Huissen". Zij behoort tot een serie van bijzonder scherpe opnamen. Voor na de oorlog geboren en "nieuwe" Huissenaren zal deze foto nog slechts één herkenningspunt opleveren, nl. geheel rechts de Gelderse gevel, die toen nog bepleisterd was. Behalve deze gevel en op de achtergrond rechts huis en schuur van de fam. Pauw op de Markt (thans café Het Schuurke) zijn alle andere op de foto voorkomende panden verdwenen.
  Met uitzondering van het stadhuis en de daarvóór staande hardstenen pomps die eind 1938 reeds verdwenen waren werden alle panden na de bevrijding gesloopt. De meeste waren getroffen óf bij het bombardement van 13/14 mei 1943 (de huizen van Van Dort, Houtkoper en Schopman, links) òf bij het grote bombardement van 2 oktober 1944. De foto is niet onbekend. Publikatie nú werd ons ingegeven door de recente publikaties rond de (inmiddeis gefiatteerde) plannen tot aanleg van een zgn. stadserf, welke weldra gerealiseerd zullen worden.
  Enkele elementen van die stadserfaanieg betekenen namelijk in feite een terugkeer naar de situatie, zoals die op deze foto, welke nog vóór de aan!eg van de tramrails werd gemaakt, is vastgeIegd. De asfaltering zat verdwijnen om plaats te rnaken voor de traditioneie bestrating, een rijgedeelte en aan weerszijden daarvan voetgangersgedeelten. Een rijgedeelte kende de Langestraat in de vorm van een bestrating met zgn. kinderkopjes. Het werd gef!ankeerd door beklinkerde voetpaden langs de stoepen.
  Deze - de stoepen - gaven aan Langestraat en Vierakkerstraat een eigen, toch wel karakteristiek accent. Elk huis had zijn eigen stoep, zowel qua vorm als qua hoogte. Sommige hadden bij de voordeur nog eens een extra opstap. Er waren eenvoudige, van klinkers gemetselde stoepen, maar daarnaast ook bijzonder fraaie trottoirs van kleine of grote tegels; sommige van grote hardstenen platen en enkeie (o.a. bij de familie de Haas - naast de familie Broekman) waren voorzien van stoepranden met ingehakte huismerken e.d. Deze waren waarschijnlijk van gesloopte gebouwen afkomstig.
  En om de huidige term "straatmeubilair te hanteren: tal van stoepen waren van gesmede hekwerken voorzien, zoais ook de foto laat zien o.a. bij de Gelderse gevel en enkele aan de overzijde staande panden.De stoephekken-situatie, zoals die op de foto voorkomt en die ook elders de Langestraat en Vierakkerstraat kenmerkte, bieef grotendeels ongewijzigd tot aan het bombardement van 2 oktober 1944.Daarna deed de naooriogse reconstructie van de beide straten de oude stoepen rigoureus verdwijnen en uniforme, doorlopende trottoirs ontstaan. Ook deze foto laat zien, dat de straten van het stadje interessante, zo niet opmerkelijke geveis kende.
  Dit gold vooral voor het gefotografeerde gedeelte tussen Gelderse gevel en Markt, dat bij het grote bombardement bijzonder zwaar werd getroffen.

  H.W.J.D.

  stadserf3

 • De Arnhemse Poort te Huissen uit Mededelingen jrg. 4 nr. 3 (1978/79) Open or Close

  De Arnhemse Poort te Huissen

  uit Mededelingen jrg. 4 nr. 3 (1978/79)

  door TH. H. JANSSEN

  Nu allerwegen het gesprek rond de ontsluiting van de (straat) Arnhemse Poort op gang komt, heeft het zin de voormalige stadspoort, waaraan de naam hier onder de aandacht te brengen. Deze poort was eertijds één der bouwerken, welke Huissen in wellicht de 13e, doch zeker in de 14e eeuw, naar buiten het aanzien van een stadje gaf. Op de plaats waar deze Arnhemse poort zich bevond, werden in verband met een reconstructie van de oprit naar de nieuwe dijk Huissen-Arnhem in de week van 8 tot 13 maart 1971 door de fa. Heyting te Huissen grondverplaatsingswerkzaamheden verricht. Daarbij kwam een klein fragment van een laat middeleeuws muurwerk vrij, dat een dikte had van 0.75 mtr. poort1kDank zij één der heren Heyting kreeg ik de gelegenheid om in het daarop volgende weekend een groter gedeelte te ontgraven. Jammer genoeg kon de opgraving slechts beperkt worden uitgevoerd wegens de beschikbare tijd. In de daaropvolgende week moest namelijk een begin worden gemaakt met de afwerking van de oprit, welke dwars over het muurwerk kwam te liggen. Tijdens dit weekend kon ik een veel groter gedeelte vrij maken en wel zover , dat een aardig zicht op het totale Arnhemse Poortcomplex kon worden verkregen. Over dit waren tot dat moment nog maar enkeie summiere gegevens voorhanden in de vorm van primitieve grondplan- en aanzichtschetsen op enkele 16e en 18e eeuwse kaarten van Huissen. Het onderzoek kon dus een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de kennis ven de wordingsgeschiedenis van ons stadje.
  De schets op de volgende pagina brengt het ontgraven gedeelte in beeld. Het over een lengte van 19 meter aangetroffen muurwerk met een fragment van een rondeel was uit in kruisverband gelegde kloostermoppen (de vroege groot formaat baksteen) opgebouwd. De stenen hadden een lengte van 26 tot 28 cm. en waren 13 cm. breed. poort2kDe tras (specie), welke de stenen verbond, was kennelijk aangemaakt met gerstemeel , waarvan bekend is, dat het een stevige kleefkracht bewerkstelligt. Het muurwerk schijnt bij de ontmanteling van Huissen (van midden 18e tot begin 19e eeuw) tot iets beneden het huidige straatniveau te zijn gesloopt. Mijns inziens was dit niet tot op de diepte van de fundamenten, daar het muurwerk tot op een meter diepte nog schoon metselwerk vertoonde. Dit valt te verklaren uit het feit, dat deze omgeving begin 19e eeuw is opgehoogd in verband met de verhoging van het direct in de nabijheid gelegen dijklichaam van de Stadsdam. Jammer genoeg kon wegens het gebrek aan tijd het onderzoek niet tot onder de fundamenten worden uitgebreid, zodat nog geen direct bewijs van de datering van een eerste bouw kon worden verkregen. Het is namelijk nog steeds niet bekend op welk tijdstip de ommanteling van Huissen een aanvang heeft genomen. Bij de ingang van de meest noordelijke zijde werd op de met A gemerkte plaats bij een ondiepe afgraving gestoten op een wegplaveisel van veldkeien, formaat 6 tot 8 cm. rond. Wat dieper bleek een nog oudere wegverharding aanwezig te zijn, waaronder zich veldkeien van een nog groter formaat bevcnden. Dit plaveisel was gericht op de dijk richting Arnhem en niet op de Loostraat. poort3kDe breedte was plm. 3 meter. Op de met B gemerkte plaats werden in het verlengde van elkaar op zijn kant staande kloostermoppen aangetroffen. De ruimte tussen deze kantstenen en het muurwerk was opgevuld met in verticale stand naast elkaar geplaatste platte veldkeien. Mogelijk heeft zich hier een uitsparing met boogfries bevonden, waarin de ingangspoort kon worden gedraaid. Deze poortingang is vermoedelijk via een brug over de stadsgracht bereikbaar geweest. Een bevestiging van dit gegeven kon tijdens dit onderzoek niet verkregen worden. Op de met C gemerkte plaats bleek bij een diepere uitgraving, dat het muurwerk ter plaatse per steen trapsgewijze naar buiten was uitgebouwd. Mogelijk is dit het begin geweest van een stenen trap naar een hoger in het gebouw gelegen vertrek. In het met D gemerkte gedeelte kwam een vlakke specielaag te voorschijn, welke deels door muurwerk was omgeven. Moeten we hier denken aan een restant van een poortwachtersonderkomen of aan een middenstuk, dat een tweedelige ingang van het poortgebouw ondersteunde ? Moge!ijk kan het dus ook gietwerk zijn geweest, nl. een dun muurwerk , dat in de vorm van een pilaar is opgetrokken en waar de ruimte binnenin werd gevuld met mortel en baksteenpuin. Tijdens het onderzoek werden veel fragmenten gevonden van het uit de 15e eeuw stammende Siegburger Steinzeug, met name van de zgn. Jacoba-kannetjes. Deze datering vormt echter nog geen gegeven voor de vroegste datering van het bouwwerk daar alleen de bovenlaag kon worden onderzocht. Naast dit materiaal werden ook dikke spijkers en (naar alle waarschijnlijkheid) ijzeren keggen aangetroffen.
  Voorts nog fragmenten van leien en korte stukken bronsdraad, welke kennelijk wijzen op het feit, dat het gebouw van een leien dakbedekking voorzien is geweest. Evenals op: het voormalige burchtterrein (huidige Dominicanenklooster) zijn hier ook groen geglazuurde kloostermoppen aangetroffen, welke wel ter aankleding van de binnenmuren of vloeren hebben gediend.
  Afgaande op het gevondene en de voorhanden zijnde oude schetsen is de Arnhemse Poort een vrij groot complex geweest. Het gevondene en in beeld gebraçhte muurwerk maakte deel uit van het voorste gedeelte van het poortcomplex: een soort rondeelachtige ingang, welke met twee geknikte weermuren was verbonden met een dieper in de stad gelegen poortgebouw (m.i. van jongere datum) , waaraan aan beide zijden de stadsmuur haaks aansloot en wel in de richting van resp. de Dijk en de Walstraat. Van dit laatste poortgebouw werd in de Langestraat bij de bouw van het Hemapand op één meter diepte een keibestrating aangetroffen, overeenkomend met het plaveisel , dat bij het onderzoekvan de poort ingang werd aangetroffen. Het met E gemerkte muurwerk (vóór het pand van de fam. Bosman/ Jeurissen, nr. 108) vormde een gedeelte van één der weermuren en loopt naar alle waarschijnlijkheid onder de huizen door tot het huidige café Arnhemse Poort ter hoogte waarvan, het binnenpoortgedeelte geplaatst dient te worden.De onder dit pand gelegen kelder is welhaast zeker van dit poortgebouw afkomstig. De Strang (Rijn of Rijnarm), welke tot de 17e eeuw nog met schepen bevaarbaar was, was door een haventje met dit poortgebouw verbonden. Tijdens de uitgraving kreeg ik nog geen antwoord op de vraag of dit haventje mogelijk in verbinding heeft gestaan met de stadsgracht, welke aan de buitenzijde rond het poortcomplex heeft gelegen.
  Samenvattend kan worden gezegd, dat we bij dit poortcomplex te maken hebben met twee poortgebouwen waarvan het voorste een rond grondplan en het binnen stad gelegene een vierhoekig grondplan had. Ook het poortcomplex aan de zuidoost—zijde van Huissen bestond uit een poortgebouw met een vierhoekig grondplan (Vierackersche Poort) en een poortgebouw, gevormd o.a. door twee ronde torens (de buitenpoort) . Beide poortgebouwen waren eveneens door twee weermuren met elkaar verbonden. Persoonlijk ben ik van mening, hoewel ik dit nog niet geheel kan bewijzen, dat de met het ronde grondplan de oudste verdedigingswerken zijn geweest. Gelukkig kon ik bewerkstelligen, dat de aangetroffen muurwerken aan de Arnhemse Poort voor een nader onderzoek gespaard bleven.
  Ze zijn nl. tijdens het afwerken van het wegdek met een dikke zandlaag afgedekt. Indien een ontsluiting van de Arnhemse Poort doorgang zou vinden, zouden de dientengevolge noodzakelijke grondverplaatsingen een mogelijkheid geven voor een nader onderzoek van het overige gedeelte van het complex.
  poort4k
  poort5k

 • De doorbraak bij Huissen in 1769, uit Mededelingen jrg. 4 nr. 3 (1978/79) Open or Close

  De doorbraak bij Huissen in 1769

  uit Mededelingen jrg. 4 nr. 3 (1978/79)

  In de Landsmeerse Poort te Culemborg bevindt zich een voor Huissen interessante steen. Door een aanwijzend handje wordt hier aangegeven hoe hoog het water in de stad Culemborg stond ten gevolge van de dijkdoorbraak bij HUISSEN op 29 december 1769. Over deze voor de Betuwe opmerkelijk zware overstromingsramp handelt de hier volgende bijdrage.
  De oorzaak van de dijkdoorbraak van 1769 was eigenlijk het graven van het in 1707 gereedgekomen Pannerdens Kanaal. In de 17e eeuw had de Nederrijn steeds een tekort aan water gehad, waardoor ook de dijken niet teveel te verduren hadden. Sinds 1707 stroomde steeds meer water door het Pannerdens Kanaal én door de oude Rijnloop. Stroomopwaarts leidde dat tot het ontstaan van een grote meander in de rivier, die tenslotte in 1764 de ondergang van het oude dorp Herwen veroorzaakte. Waar de oude Nederrijnloop en het Pannerdens Kanaal bijeenkwamen kwamen de dijken 's winters onder grote druk te staan, vooral ook, omdat de verzande IJsselmond de afvoer van water naar die richting verhinderde. Een en ander had reeds in de eerste helft van de 18e eeuw tot talrijke doorbraken geleid. Het gevaar werd ook wel gezien, maar doordat bij maatregelen liefst vijf partijen betrokken waren, namelijk Pruisen en de Nederlandse provincies Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, was het nemen van besluiten erg moeilijk. Om toch tot resultaat te komen moest eerst een grote ramp plaatsvinden. In de nacht van 27 op 28 december 1769 brak de dijk tussen Angeren en Huissen over een lengte van 160 meter door. Het aantal slachtoffers was in Huissen niet groot; kennelijk had men de doorbraak zien aankomen.Op de Pol, net achter het gat in de dijk, verdronk een oud-matroos Van Wissen, terwijl de zoon van baron Van Spittaal maar net gered kon worden. Ook de toen 27—jarige Johann Friedrich Pilgrim, de latere burgemeester, verdronk bijna bij het omslaan van een boot.
  Het water liep prompt de hele Betuwe in. Pas de Diefdijk,die de Betuwe van de Vijfherenlanden en de Alblasserwaard scheidde, hield de stroom water tegen; op 31 december stond het water er 16 à 17 voet hoog tegenaan. Vooral voor-de laagst gelegen delen van de Betuwe was de toestand zeer rampzalig, terwijl men niet moet denken aan de catastrofe, die bij een breuk in de Diefdijk kon ontstaan.
  Toen het water wat gezakt was, legde men bij Huissen een noodkade, die eind januari 1770 Opnieuw doorbrak. pas het voorjaar bracht verlichting. Eind april was de Neder-Betuwe grotendeels weer droog, maar Culemborg bleef het hele jaar water houden.
  De Pruisische overheid weigerde een herstel van de Huissense dijk, zolang dit niet gepaard ging met ruimere maatregelen om herhal ing van de doorbraak te voorkomen. Zelfs dreigde zij de dijk op zomerdamhoogte te houden, zodat de Betuwe elk jaar vol zou lopen. Een behoorl ijk herstel vond dan ook in 1770 niet plaats, zodat op 1 december de Betuwe opnieuw volstroomde. Toen daarbij in januari 1771 nog grote stormen kwamen, die de vruchtbomen ontwortelden, was de schade niet meer te overzien. Pas in april 1771 kwamen de heren Nederlandse en Pruisische onderhandelaars, wier overlegmethode de ingezetenen al zo grote schade had gebracht, in Arnhem tot resultaat. Er werden opmerkelijke maatregelen getroffen, waarvan de voor Huissen interessantste de doorgraving van de Pley is, die in 1773-1775 tot stand kwam. Stroomopwaarts werd ook de Bylandse Waard doorgegraven (in 1775) terwijl nog een aantal maatregelen bij de mond van de oude Rijn en de dijk bij Herwen werd genomen. De dijk bij HUISSEN werd in de zomer van 1771 definitief hersteld.

  Dr. E.SMIT

  Bronnen :
  - G. P. van der Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Zutphen, 1976. (Hoofdstuk VI) .
  - A.R. Hol, De Arnhem, 19762 (Pg.52).
  - R.H. Graadt Jonckers, Huissen, eene stad des vredes. Dordrecht, 1856 (pg. 4).

  doorbraak 1

  doorbraak2

   

 • De Kleefse burcht van Huissen, uit Mededelingen jrg. 4 nr. 6 (1978/79) Open or Close

  De Kleefse burcht van Huissen

  uit Mededelingen jrg. 4 nr. 6 (1978/79)

  bij de recente prentvondst
  door Th.H. Janssen

  De gereproduceerde - kortgeleden ontdekte - afbeelding van een gedeelte van het voormalige burchtcomplex, wijst er op dat dit complex een vrij omvangrijke bebouwing moet hebben gehad.
  Men kan het geheel situeren op de plaats van het huidige Dominicanenklooster tot aan het Hoofdkwartier van de Verkennersgroep Mbaga- De Huissense burcht der Kleefse landsheren wordt, voorzover mij bekend, het eerst genoemd in een oorkonde uit 1332, waarbii graaf Dirk IX van Kleef een leen uitgeeft op zijn burcht te Huissen (1).
  In een oorkonde van 7 september 1361, waarin graaf Johan van Kleef ridder Otto van Bilant tot Drost en Ambtman van Huissen en Malburgen benoemt, wordt een aantal bouwwerken uit het complex genoemd: HUYS (woonhuis), BORGH (versterkt huis) en TORN (toren) (2). Volgens mij is er op de prent van Van Alkemade en Van der Schelling maar één van deze gebouwen zichtbaar.
  De prent geeft de situatie weer zoals die in het begin van de 18e eeuw, vanuit het NOORDEN te zien moet zijn geweest en wel vanuit halfweg de huidige Burchtgracht.
  Tussen deze straat - welke in de 16e eeuw "de wegh langs die Borghgraft" werd genoemd - en het burchtcompiex, ligt, zoals vaag op de tekening is te zien een brede gracht, welke zich langs de gehele huidige Burchtgracht tot aan de Vierakkerstraat uitstrekte.
  Achter deze gracht is op de prent een vrij omvangrijke bebouwing te herkennen, waarvan een gedeelte door een weermuur (verdedigingsmuur) is omgeven met hoektorens. Tegen deze weermuur, welke ná de burchtgracht als tweede bescherming dienst deed, is een hordijs te onderscheiden.
  Een hordijs is een houten galerij, welke aan de buitenzijde tegen de weermuur is aangebouwd als extra verdedigingsvoorziening bij een belegering.
  Deze houten bouwsels waren in de planken vloer van werpgaten voorzien. De galerij was aan balken bevestigd, welke door gaten in de weermuur liepen.
  Rechts op de tekening is ijk de zgn. Grote Toren te herkennen, welke eeuwenlang in het stadsbeeld een dominerende functie heeft gehad. Deze Grote Toren wordt in de burchtbouw tot de zgn. motteburchten gerekend. "Motto" is een uit het Frans afkomstige benaming voor met mensenhanden opgeworpen (kunstmatige) heuvels, welke oorspronkelijk van een houten toren met palissade en later een stenen donjon of woontoren met ringmuur zijn voorzien.
  De donjon was in de vroegste tijden van de burchtbouw het laatst te verdedigen toevluchtsoord (vluchttoren). De ingang van een dergelijke toren bevind zich ver boven de begane grond en was alleen bereikbaar via een ladder of trap, welke tiidens een belegering werd ingetrokken. De Grote Toren , zoals deze op de tekening is weergegeven, valt te plaatsen in de tuin van het klooster, tussen de kloosterkape! en het verkennershoofdkwartier.
  In het begin van de jaren vijftig heeft men bij de sanering van het laatste restant van deze motteburcht, namelijk de burchtheuvel welke de Hazenberg werd genoemd, door orderzoek weten te achterhalen, dat de grondophoging van deze door mensenhanden opgeworpen heuvel tot aan de l0e eeuw heeft geduurd. Daarna, in de 10e eeuw of iets later, heeft men op de kruin van deze heuvel uit tufsteen de toren met ringmuur gebouwd.Deze vluchttoren moet in het Overbetuwse land één der eerste stenen verdedigingsbouwwerken zijn geweest.
  Bij een dergelijke mottetoren behoorde ook altijd een voorhof of voorburcht, die meestal van een omwalling was voorzien. Deze voorhof of —burcht moet m.i. hier óók hebben gelegen en moet worden gedacht op de piaats, waar nu het eigenlijke kiooster staat.
  Dit terreingedeelte, waarop mogelijk reeds twee bouwwerken aanwezig waren van een vroegere datum dan de Grote Toren en waarvan er één de Danenbergh heette, lijkt me in de 12e eeuw te zijn uitgebouwd tot een zelfstandig burchtcomplex, dat door een muurwerk met weergang met de Grote Toren werd verbonden.
  Ais we nu tot de prent terugkeren zien we vervolgens in het midden, links van de Grote Toren, een hoog bouwwerk met getrapte zijgevel, dat het woonhuis of het kasteel was. In dit huis zal de beheerder van het burchtcomplex zijn onderkomen hebben gehad. Hier zullen zich 00k de leefruimten, zoals de ontvangsthal, de eet- en slaapvertrekken, de keuken met proviandruimten en kelders, hebben bevonden.
  Ongetwijfeld zal dit kasteel via een trappenbordes vanaf het burchtplein te bereiken zijn geweest. Vóór dit kasteel zien we links één der poorten van het poortcomplex via hetwelk men vanuit de stad toegang kreeg tot het burchtterrein. Deze toegangspoort is maar een gedeelte van het poortcomplex. Het poortgebouw wordt gevormd door twee op enige afstand van elkaar staande torens, die door een muurwerk met doorgang met elkaar zijn verbonden. Te oordelen aan de raampartijtjes, welke in het bovengedeelte van het muurwerk te zien zijn, zal in het middengedeelte van het poortgebouw nog een ruimte aanwezig zijn geweest.
  De beide torens sloten zich aan beide zijden op de weermuur rond de burcht aan. Voor deze poort is juist nog even het bovendeel zichtbaar van het huis, dat door de poortwachter moet zijn bewoond geweest. Vanaf deze poort tot het op de prent in de linker onderhoek zichtbare huis, waarvan een gedeelte van de achtergevel en van de getrapte zijgevel juist nog even te zien is, loopt een muurwerk over de burchtgracht, dat m.i. doorloopt naar de voorpoort van het poortcomplex .
  De muur zal ook aan de andere zijde gelegen hebben, zodat de weg tussen de vóór- en binnenpoort aan beide zijde begrensd en beveiligd zal zijn geweest.
  De voorpoort heeft zich bevonden ter hoogte van het ontmoetingspunt Burchtgracht(straat) en Gasthuisstraat. Vermeldenswaard is, dat de Gasthuisstraat in de 17e eeuw de "Borgstrasz", de weg naar de burcht werd genoemd.
  Het inksonder op de prent nog zichtbare huis wordt in de 17e eeuwse stukken "het erste haus voor der Schloszbrugge" genoemd.Hiermede wordt aangeduid, dat v66r de voorpoort een well icht ophaalbare brug over een doorloop van de bugchtgracht heeft gelegen.
  Rest nog te vermelden, dat op de tekening binnen het ommuurde burchtterrein enkele kleine bouwwerken te zien zijn. Deze zullen ongetwijfeld hebben gediend als onderkomen voor de leden van de burchtbezetting (manschappen) met hun gezinnen. Tevens zullen deze ook wel als onderkomen hebben gediend voor de paarden, het wagenpark en de verdedigingswerktuigen en -middelen.

  DE KLEEFSE BURCHT VAN HUISSEN  
  1) Afgedrukt bij: Lacomblet, urkundenbuch, 3, 117.
  2) Ilgen, Quellen , Band II, 1.Teil, pg. 124-125: "End hebben voert denselben heren Otten bevalen onse huys ende borgh end torn tot Huyssen to hueden end te bewaren, op wilk huys end borgh voerscr. hij ons halden sal ijlf gueder manne gewapent tot hem selven... "
  Opgemerkt moge worden, dat Egbert Hopp in zijn "Kurze Beschreibung des Clevischen Landes..." melding maakt van het feit, dat hertog Adolf II (1394—1411) het kasteel te Huissen zou hebben laten bouwen. Deze hertog was ook de bouwheer van de Zwanenburcht te Kleef. (Zie ook: J. Zweers, Egbert Hopp en Huissen, in "Mededelingen", 2e jrg.,nr. 6, pg. 152—15B).

  slot Custom

  Het onderschrift van de prent luidt: te Huessen, niet verre van de Stad Aarnhem, over Isseloort in de Betuwe gelegen, nabij den oever van den Rijn, int Stedeken dat die naam draagt behoort, t'geen opmerkelijk is, onder t' land van Kleef, begrijpende een kreijts, dat men inde Kaart met een kleijne penning kan bedekken, waar in de Roomsche een openbaar Klooster hebben, t'welk den Koning van Pruissen geen klein gewin aanbrengt. En nadien dit Stedeken van der Staaten gebied geheel omringt is, zoo ist niet oneijgen, dat dit deftige Slot mede onder de Geldersche gebouwen geteld werd" .

 • Vierakkerstraat voor ca. 65 jaar, uit Mededelingen jrg. 4 nr. 6 (1978/1979) Open or Close

  Vierakkerstraat voor ca. 65  jaar, uit Mededelingen jrg. 4 nr. 6 (1978/79)

  uit Mededelingen jrg. 4 nr. 6 (1978/79

  Bij een oude ansichtkaart

  Het Kring-lid, de heer G. Bedeaux, is er in geslaagd om een weinig bekende ansichtkaart van Huissen aan te kopen van een Oosterbeeks verzamelaar. Hij heeft haar graag ter reproductie afgestaan en wij zijn hem daarvoor biizonder erkentelijk. De opname is gemaakt en uitgegeven door wijlen de heer A. J. Scheepers ( in de volksmond "Jaonus' Scheepers) onder nr. 9888, en toont de Vierakkerstraat, gezien naar de richting Markt, vanaf een punt iets voorbij de Pepergas. De heer Scheepers, eigenaar van manufacturenhande! "De Beijenkorf" en Bioscoop Apollo, was een verwoed fotograaf, die tal van ansichten van Huissen heeft vervaardigd. Het Onderhavige exemplaar is vrij zeldzaam. Er zijn méér opnamen van de Vierakkerstraat vanaf ongeveer dit punt bekends maar geen vertoont zoveel poserende mensen. Deze ansichtkaart is dan ook zeker curieus te noemen. De opname is in elk geval na 1910 gemaakt omdat de trambaan er op voorkomt, die in dat jaar werd aangelegd.
  Voor de "identificatiet' zijn we te rade gegaan bij de heer J. Brons, Huissens oudste inwoner, die echter de afgebeelde personen niet meer kon thuis brengen.
  Ten aanzien van de panden waren er minder moeilijkheden. Te beginnen rechts op de voorgrond: manufacturen- en hoedenmagazijn "De Zon" van Cor. Scheepers (broer van de fotograaf) .
  Dit pand is in de jaren dertig afgebrand. Vervolgens: slagerij Koos Giesbers, fam. Goris (daarna Kortman), dan bakkerij Jan Siepman, voorts mej. Hendriks en de pettenmaker Willem Abrahams (dit oude pand staat er nog, naast Alfa-Makelaardij) .
  Op de foto is nog de straatlantaarn aan de gevel van het hoekhuis Vierakkerstraat/Tempelierenstraat zichtbaar. Op de achtergrond het huis, dat toen bewoond werd door koperslager Hoff, later door schilder M. Hendriks. Vanaf de voorgrond links: huis en winkel van Agnes Wouters ("Niske de Geit") , thans bakkerij Borgers; vervolgens: koperslager Kees Huisman (pand met een klokje in een gevelsteen) ; dan: winkel-woonhuis en bakkerij Van der Welk, thans resp.supermarkt Geveling en Maison Henny, dan: Lentjes, Smitter, dames Bos, pakhuis v.d.Welk (Stadswaag) en hoekpand J. Berns.

  vierakkerstraat 65 jaar geleden1

 • De Markt toen er nog veemarkt werd gehouden, uit Mededelingen jrg. 3 nr. 6 (1978) Open or Close

  De Markt toen er nog veemarkt werd gehouden

  Uit Mededelingen, jaargang 3, nummer 6 (1978)

  De Markt is vanaf de bevrijding regelmatig een punt van discussie geweest in het kader van de plannen rond de wederopbouw van de kom.
  De rapporten, voorstellen en historische beschouwingen daaromtrent zijn legio. In de uitgave Huissen in oude ansichten' (Zaltbommel ,1973) vindt men via de foto's 1 t/ m 7 de wisselende situatie rond de Markt vanaf de eeuwwisseiing tot en met ca. 1940 in beeld gebracht.
  Het zijn echter alle stereotype ansichtkaarten, d. w. z. "stillevens". Wij publiceren thans twee (amateur-)foto's, die een activiteit op de Markt in beeld brengen, welke inherent is aan een marktplein: het houden van een (vee—)markt, en wel in de vooroorlogse jaren.
  De weekmarkt, zoals die thans, sinds een aantal jaren, op de vrijdagmiddag wordt gehouden, deed voor het eerst haar intrede in het najaar van 1940, ofschoon er in vroeger eeuwen uiteraard tal van markten werden gehouden, zowel jaar- als weekmarkten. (Men Zie o. a. de snipper "Markten te Huissen" in ' 'Mededelingen', le jrg. ,nr.2, pg. 19) .
  Het houden van veemarkten, zowel in het voorjaar als in het najaar, was van belang toen Huissen nog veeteelt van enige betekenis kende.
  Het houden van veemarkten werd met name in de vorige eeuw en in de eerste drie decennia van deze eeuw steeds sterk gestimuleerd door de gemeenteraad, waarin - althans in de vorige eeuw - het agrarisch element sterk vertegenwoordigd was, zo niet overheerste.
  In "Huissen, eene stad des vredes" (Dordrecht, 1856) maakt ds R. H. Graadt Jonckers op pg. 11 gewag van de in het oude keurboek ("Rechten der stad Huissen") vermelde vier "Peertsjaarmarckten" en van het feit, dat "men nu met nog niet veel succes eene beestenmarkt heeft opgerigt, ofschoon de Huissensche veehouders meermalen op keuringen of tentoonstellingen bekroond zijn".
  Dat het met de aanvoer op de — in de jaren veer tig van de vorige eeuw - nieuw geactiveerde veemarkten niet zo best gesteld was, blijkt bv. uit de raadsnotulen van 1848. De gemeenteraad besloot daarom een advertentie te plaatsen in de Arnhemsche Courant, waarin werd geannonceerd, dat twee premies waren vastgesteld voor de eerste markt, nl. f. 12.-- "voor hem, die het meeste hoornvee hier ter markt brengt en f. 6.-- voor hem, die deze het naaste bijkomt, zullende in twijfelachtige gevallen het gemeentebestuur desideeren".

  veemarkt42
  De folder, die de Marktcommissie in september 1940 in Arnhem-Zuid liet verspreiden. Deze commissie, welke in maart 1940 besloot tot oprichting van de "Vereeniging ter bevordering van de veeteelt en het marktwezen Huissen" , bestond uit de heren: G.Janssen Hzn, F.van Dort, A. H. Berendsen, C. Hoogerbrugge, A.Tonk, S.A.Huisman, G.J.v.d.Beld, Jac.van Vorselen, H. Wolters, W. Th. van Huet en E. J.Vliem.
  Tot instelling van de weekmarkt besloot de raad in juli 1940 .


  Nadat de advertentie in maart was geplaatst werden in april reeds uitbetaald aan H. Weltjens en Henr. Konings, beiden te Huissen, resp. f. 12.—- en f. 6.-- "voor premie van op den 4 April 1848 het hoogste getal hoornvee aan de Markt te hebben gebragt". Een kwarteeuw later, toen er 3 voorjaarsveemarkten werden gehouden, was de situatie aanmerkelijk beter en het lijkt ons interessant om een indruk te geven van deze situatie, nu ruim een eeuw geleden, zoals die wordt medegedeeld in een krantebericht van 22 april 1875:
  "Huissen. - Onze voorjaarsmarkten op 6, 13 en 20 April waren dit jaar ruim voorzien van schoon rundvee in groote verscheidenheid, en gaven den talrijken marktbezoekers en veehandelaars de beste gelegenheid hunne gading te maken.
  Op den eersten marktdag waren er ongeveer 150 stuks schoon vee aan de lijn; dit getal klom op den tweeden tot circa 200 stuks uitmuntend vee; terwijl er op de laatste markt een honderdtal waren aangevoerd. De handel was levendig, er werden flinke prijzen bedongen en aanzienlijke koopen gedaan tot koppels van 6 en 9 stuks.
  Over het algemeen kan gezegd worden, dat de verwachting overtroffen is" .
  De foto's, die wij nu publiceren, werden gemaakt tijdens de voorjaarsveemarkt op woensdag, 13 april 1932. Een krantebericht zegt ervan: "Het was j.l. Woensdag een ongekende drukte in ons anders zoo rustig stadje bij gelegenheid der Voorjaars-Veemarkt. Aangevoerd waren 70 stuks hoornvee en S manden biggen. De handel was vlug en menig beestje ging in andere handen over".

  veemarkt32
  0e belangstelling op deze veemarkt was zo groot, dat de koeien — op één na (bovenste foto) - onzichtbaar zijn geworden. Uit de foto's blijkt, dat het vee was opgesteld zowel aan de kant van de Rijnstraat (foto boven) als bij de hoek Langestraat—Vierakkersestraat (foto beneden). De foto's zijn bovendien interessant wegens de gebouwen, die er op voorkomen. Op beide opnamen staat centraal het hoekpand Langestraat-Markt-Rijnstraat. Het was destijds bewoond door de heer M. (Tinus) Hendriks, schilder. In de aanbouw met het schuine dak had hij de werkplaats. Boven de dubbeIe deuren stond geschilderd: "Schilderwerkplaats". Enkele jaren later werd het pand gesloopt, waarna de heer J.A. van der Kemp er het winkel-woonhuis ("De Toko") liet bouwen, dat er nu nog staat.
  Er is thans een kapsalon (Koeleman) in gevestigd. Achter de werkplaats is zichtbaar het hoge achterhuis van het pand, destijds bewoond door de fam. Hagdorn (winkel —bakkerij—woonhuis) , thans drukkerij Kuipers. Op deze foto, we!ke vanaf de dijkafrit werd gemaakt, zijn verder zichtbaar: links het café op de hoek Langestraat—Markt- Vierakkersestraat (laatstelijk Café Hoedt) en daarnaast café De Poort van Cleef. Beide panden werden bij het bombardement van 2 oktober 1944 getroffen en na de bevrijding gesloopt. Op de achtergrond zijn zichtbaar de torenspitsen van de r.k.kerk (links) en de herv. kerk (rechts), beide aan de oorlogshandel ingen ten offer gevallen. Het huisje uiterst rechts, dat op de benedenste foto beter zichtbaar is, is behouden gebleven.
  De foto beneden werd vanaf de kant van de Tempelierenstraat gemaakt. Links op de voorgrond ziet men de oude hardstenen stadspomp, waartegen een ANWB-wegwijzer was geplaatst. De opname laat ook de voorgevel van het hoekpand—Hendriks zien; daarnaast winkel -bakkerij-woonhuis Hagdorn. Voorts (even zichtbaar) het pand van de fam. Broekman. Daarnaast stond het oude huis van de fam. De Haas, dat op de Gemeentelijke Monumentenlijst van 1943 werd geplaatst met de redengevende omschrijving: "... met kenmerkende dakkapel en fraaie Bentheimer stoep (waarvan één der stenen aan de Arnhemse Poort is geplaatst) , alsmede voordeur met levensboom in bovenlicht".
  Tenslotte is zichtbaar de hoge topgevel , die met een scheepje was bekroond; een opmerkelijke schepping van de bouwkundige Frans Siepman. Rechts op de voorgrond kinderen, die geleund staan tegen de palen, die op marktdagen werden geplaatst.

  De Markt van de toekomst ?
  Nog steeds is, zoals bekend, niet definitief vastgesteld hoe in de toekomst de Markt er zal gaan uitzien. Nu het nieuwe stadhuis tenslotte toch niet op zijn historische plaats is teruggekeerd wordt - in het kader van het Ontwerp-Structuurplan voor de Kom - aan een andere representatieve bebouwing gedacht. Niettemin blijft het gegeven, dat de na de oorlog ontstane vergrote Markt door de uitbreiding aan de noord(Vervolg op pg. 248)
  zijde een nmoeiiijk" plein doordat het doorsneden wordt door de dijkafrit, de Lange- en de Vierakkersestraat. In zijn bezwaarschrift aan de gemeenteraad zegt ons lid, de heer J.C. Berendsen, ervan: "De z.g. markt is destijds door een verkeerde plaatsing van een overigens zeer verdienstelijk stadhuisje in waterstaatsstijl alsmede door de uitmonding van de interlocale verkeersweg Lijmers—Looveer ter plaatse in de Vierakkersestraat, haar functie ontnomen en later met grote kosten opgerekt door afbraak van de Vierakkerstraat-bebouwing ter plaatse, maar de Markt blijft opengesplitst..."
  Ons 'id-rechtspersOns lid-rechtspersoon, de "Rabobank" , heeft in haar bezwaarschrift aan de raad de kwestie van de Markt — waaraan haar hoofdkantoor is gelegen - eveneens aangesneden. De Rabobank volstaat echter hiet met een bezwaar maar presenteert ook een eigen plan voor een Markt. Wij achten dat plan rond deze historische plaats in ons stadje interessant genoeg om het onder de aandacht van onze leden te brengen.
  In het bezwaarschrift schrijft de Rabobank: "De Markt is te klein gedacht om werkel ijk als ontmoetingsplaats te kunnen fungeren. Door de bebouwing aan de zuidzijde en de noordzijde op te schuiven in de richting van de Langestraat, en bij de Herv. kerk af te sluiten met een straat welke de Langestraat met de Langekerkstraat verbindt en een muur er/of groen, wordt een plein verkregen, dat de functie van ontmoetingsplaats en representatieve ruimte kan vervullen.
  Hiermede worden tevens de mogelijkheden tot bebouwing van het zuidelijke gedeelte van het huidige marktterrein aanmerkelijk verbeterd, evenals de mogelijkheden van bevoorrading van de panden aan de Vierakkerstraat.
  De Rabobank verwijst dan naar een bijgevoegde schets, zoals harerzijds de situering van de Markt en de verbinding met de Langekerkstraat is gedacht. "Uit de indiening van dit voorstel kan geconcludeerd worden, dat aan de realisatie van dit voorstel onzerzijds medewerking verleend zal worden", aldus de bank, die, zoals bekend, o.a. ook eigenaresse is van het gebouw van de Cremerstichting.
  Wij hebben de schets van de Rabobank geprojecteerd op een fragment van de stadsplattegrond, schaal 1 : 1000 en van verklarende aanduidingen voorzien. Het plan lijkt ons in elk geval het bestuderen alleszins waard.

  veemarkt12

  veemarkt22

  H.W.J.D. 

 • Dominicanenklooster en omgeving uit archeologisch gezichtspunt, uit Mededelingen , jrg 3, nr. 5 (1978) Open or Close

  Dominicanenklooster en omgeving uit archeologisch gezichtspunt
  door Th.H. Janssen

  Uit Mededelingen, jaargang 3, nummer 5 (1978)

  Een schriftelijke weergave van de resultaten van het onderzoek aan de Burchtgracht(straat) zal nog wel enige tijd op zich laten wachten in verband met de determinatie van het omvangrijke vondstenmateriaal .
  Globaal kan echter al wel schematisch een overzicht worden gegeven en wel als volgt:

  Aardewerk
  1. Kleefse periode (12e en 13e eeuw): Pingsdorfachtige tuitpotten, Andennewaar, Kogel potten, Paffrath, Dikwandige zwart/grijze waar en Kannen met geribbelde bandlip;
  2. Karolingisch: Badorferwaar (een enkel spoor) ;
  3. Merovingisch: Dubbelconische met stempelversiering (een enkel fragment) ;
  4. Romeins: waaronder terra-sigillata en dakpanresten (2e eeuw) ;
  5. Inheems: waaronder imitatie-romeins;
  6. Voorromeins : dik/ ruwwandige waar ( ijzertijd) .
  IJzer :

  Delen van gereedschappen, messen, spijkers en krammen.
  Been :

  Onder andere een hieruit vervaardigd handvat voor een mes.
  Hout :

  Een duig van een houten emmer met beslag en een hengselfragment, wijnvaten, spanendoos.
  Leder :
  Resten (ook enkele compleet) van schoenen en laarzen, delen van een kledingstuk of tas. Een stuk leer vertoonde sporen van beschildering.
  Glas:

  Een enkel stuk (voorwerp kon nog niet worden gedetermineerd) .
  Beenderen:

  Onder andere van runderen, varkens, schapen, geiten, klein wild en hoenders.
  Steen :

  Onder andere bouwpuin, zoals oersteen— en tufsteenblokken, veld— en basaltkeien.Overige:
  Spinstenen, slijpstenen, slingerkogels, mammoetkies, schalen van eieren, basten van noten, schelpen, koperslakken.
  Het jongste materiaal is uit het einde van de 13e eeuw.

  Burchtcomplex
  Na het opstellen van dit overzicht dacht ik al te mogen constateren, dat verschil lende gegevens niet los mogen worden gezien van reeds eerdere archeologische onderzoekingen in de directe omgeving.
  Deze omgeving betreft dan het terrein van het Dominicanenklooster en de onmiddellijk daaraan grenzende terreinen.
  Voor de nodige achtergrondkennis wil ik dan ook in deze bijdrage chronologisch de mij bekende gegevens op een rijtje zetten. Hierbij zal dan in deze bijdrage het voormalige burchtcomplex centraal staan, waaraan dan de gegevens ovar het Kempke, de Vierakkerstraat en de Burchtgracht (de straat van die naam) gekoppeld zullen worden.
  Het terrein, nu begrensd door de Kloosterlaan. de Stadsdam, de Burchtgracht en de Vierakkerstraat, besloeg in de 18e eeuw nog twee lage heuvels, welke van elkaar verschilden qua hoogte en oppervlakte. Dit terrein is in beeld gebracht op de kaart. De heuvel, welke aan de westzijde was gelegen en welke de hoogste, doch qua oppervlakte de kleinste was, werd de Hazenberg genoemd. Eertijds stond hierop een in 't stadsbeeld overheersende immens hoge, ronde tufstenen toren (de zgn. Grote Torn") met ringmuur (een chateau à motte) . We kunnen deze heuvel nu situeren ter plaatse van de tuin, welke is gelegen tussen de Kloosterkapel en het Hoofdkwartier van de Mbaga—verkennersgroep.
  De andere heuvel, aan de zuid—oostzijde, met name dat gedeelte van het terrein, waarop nu de kapel en het klooster staan, werd eertijds door een burchtcomplex in beslag genomen, hetwelk reeds in het begin van de 14e eeuw bestond uit een huis, een burcht en een toren met bijgebouwen, welke door een weermuur met torens waren omgeven. Beide heuvels waren eertijds door een achtvormige gracht omgeven en van elkaar gescheiden.
  Toegang tot het burchtcomplex kreeg men via de slotpoort. welke was gelegen ongeveer halfweg de afrit van de Stadsdam naar de hoòfdingang van het klooster. Heel waarschijnlijk bevond zich een andere toegang ter hoogte van de huidige dijkafrit naar de Kloosterlaan.
  Toegang tot de toren op de Hazenberg verkreeg men via een brug, welke, gerekend vanuit de Vierakkerstraat, over de gracht was gelegen aan de binnenzijde van de stadsmuur en heel waarschijnlijk ook vanaf het burchtcomplex via een loopgang over de verbindingsmuur, welke de toren op de Hazenberg met de burcht verbond.
  Zowel de burchtmuur als de burchtgracht waren in verbinding gebracht met respectievel ijk de stadsmuur en de stadsgracht. De burchtgracht had aan twee zijden een verbinding met de toen langs Huissen stromende Rijn of een arm daarvan (de huidige Molenkolk en de Strang) en wel in het zuidoosten rechtstreeks en in het noorden via de stadsgracht.
  Van het grachtencomplex rond de burcht en de toren moet alseerste dat gedeeite,dat de oostelijke zijde van de huidige Vierakkerstraat in beslag nam, in de 17de eeuw zijn gedempt ten behoeve van woningbouw in uit gebied. Aan het einde van de 16de eeuw was deze Vierakkerstraat nog maar aan één zijde (de westelijke) bebouwd met woningen.
  In de 18de eeuw is de scheidingsgracht tussen de beide heuvels gedempt met het puin van een hoge muur, welke over de Hazenberg liep en welke muur van schietgaten was voorzien.
  Het grachtgedeeite aan de zijde van de huidige Burchtgracht(straat) was toen reeds verworden tot een breed water , waarin riet groeide en waarvan nu alleen maar een restant in de vorm van een vijver in de kloostertuin is overgebleven.
  Momenteel is van de achtvormige gracht enkel nog een gedeelte aanwezig aan de oost- en westzijde van het terrein, nu Klooster— of Patersgracht genoemd. Vermoedel ijk is zelfs het grachtgedeelte aan de oostzijde in een later tijdvak gegraven, daar naar alle waarschijnlijkheid de Rijn, welke op enige afstand was gelegen, alszodanig dienst deed.
  Dat het terrein tussen de burcht en de Rijn (de Stadsdam en het weiland vóór de Motenkolk) een functie had, blijkt uit de 13de en 14de eeuwse scherven van aardewerk, welke in dit terrein op behoorl ijke diepte werden aangetroffen.

  Van burcht tot klooster
  Bezien we momenteel het voormalige burchtterrein aandachtig dan kunnen we uit de in het terrein nog aanwezige inzinkingen het vroegere grachtverloop reconstrueren.
  Op het einde van de 18de eeuw bevonden de restanten van de burcht zich in een dusdanig vervallen toestand, dat nog slechts een gedeelte voor schuur kon worden gebruikt. In 1809 werd deze ruïne als domeingoed van de Pruisische Kroon verkocht aan de Huissense notabele H.S. van Lottum.
  Zeven jaar later werd mr. C.G.Th. van Erpers Roijaards, ontvanger der belastingen te Huissen en zoon van de laatste Pruisische ambtsman Gisbert Roijaards, eigenaar.
  Hij was toen reeds in het bezit van de hof, die noord—westelijk van de voormalige burcht was gelegen, de reeds eerder genoemde Hazenberg.
  Mr. van Erpers Roijaards liet de !aatste overblijfselen van de burcht slechten en bouwde een "fraai Herenhuis" , dat in de volksrnond reeds spoedig de naam "het Kasteel" verwierf . De Hazenberg liet hij met fruitbomen beplanten, welke situatie tot 1950 bleef gehandhaafd.
  In 1856 namen de Dominicanen dit geheel in eigendom over van J. J. Fabricius, die sedert 1832 eigenaar was geworden. In 1858 werd de eerste steen gelegd voor een verbouwing en uitbreiding van het herenhuis tot klooster, gevolgd door de bouw van een kloosterkapel, alles naar de plannen van de jonge Roermondse architect P. Cuypers.
  In vijftig jaar was "het Kasteel" in een, klooster veranderd, waarbij er echter voor een aandachtige toeschouwer nog diverse sporen uit het (burcht-)verleden zichtbaar zijn gebleven.

  Afgraving
  Bij de archeologen is het gehele terrein eerst vanaf 1950 in de belangstelling gekomen. In dit verband moet de naam van pater v.d. Assum o.p. worden genoemd die in dat jaar de eerste stoot gaf tot een onderzoek. In 1951 werd, onder leiding van drs.J.E. Bogaers hei terrein aan de zuid-westzijde onderzocht. Het betrof hier niet de "Denenheuvel" , zoals deze in de verslagen van die tijd werd genoemd, doch de Hazenberg, zijnde de heuvel in het zuidwestelijke deel van de kloostertuin.(1)
  De afgraving van deze heuvel werd door drs. Bogaers in een logboek vastgelegd en na beëindiging van de opgraving leverde dit het volgende samenvattende beeld op:
  Boven de schone grond (oeverwal) bevonden zich twee begroeiingslaagjes (lichtblauwe-grijze klei) . Deze laagjes waren in verschillende perioden ontstaan. De tussenlaag was naar alle waarschijnlijkheid een aanslibbing door de Rijn.
  Op de bovenste begroeiingslaag bevond zich een pakket opgebrachte zavelige klei, die aan de onderzijde overwegend romeinse cultuurresten uit de 1ste tot en met de 4de eeuw bevatte.
  De bovenzijde van dit pakket bevatte fragmenten van Badorfer-, Pingsdorfer— (vroeg)— en Kogelpottenwaar. Deze laag bevond zich over het gehele terrein, doch men heeft niet kunnen vaststellen tot hoever deze liep.
  Deze opgebrachte grond komt heel waarschijnlijk van een gedeeltelijk afgegraven hoogte (mogelijk de oorspronkelijke romeinse nederzetting) ; wellicht het terrein, waarop nu het klooster staat.

  De torenbouw
  De op deze grond gevormde looplaag werd indertijd als werkvloer gebruikt bij de bouw' van de eerder genoemde middeleeuwse toren. Voor de bouw van deze toren heeft men namelijk geen funderingssleuf gegraven, doch men heeft vanaf de grond (het toenmalige maaiveld) gebouwd, eerst in tufsteen de kelderverdieping tevens fundering.
  Tegelijk met het bouwen van de torenmuur heeft men een zodenwal gestapeld, namelijk één voor de ringmuur, welke de toren omgaf en één aan de binnenzijde. Ook in de toren heeft men zoden gebruikt om het niveau op te hogen.
  Door middel van de zoden en de klei is de berg langzamerhand opgehoogd, waardoor het onderste gedeelte van ringmuur en toren als fundering onder de grond kwamen te zitten. Tussen de zoden van de wal bevond zich veel blauwe klei.
  De klei uit de laatste ophoging is heel waarschijnlijk afkomstig uit de gegraven rondgracht. Aangezien de grond uit de gegraven gracht zeer waarschijnlijk ook de eerstgenoemde opgehoogde zavelige klei zal hebben bevat (die te zien was boven de begroeiingslaagjes) is deze grond, die tegen de toren werd opgeworpen, secundair verwerkt.
  In een tijdsbeeld kunnen de werkzaamheden als volgt worden weergegeven:
  1. Ophoging van het terrein. Dit is geschied in de tijd van de kogelpotten—, vroege Pingsdorfer— en Badorferwaar, d.w.z. tot de 10de eeuw.
  2. In de tijd daarna moet de toren zijn gebouwd.
  3. Heuvel opgehoogd met zoden en zavelige klei.
  4. Heuvel voor de tweede maal opgehoogd en uitgebreid met een zodenpakket.
  5. Daaromheen is de gracht gegraven.
  6. De toren is afgebroken in de tijd van de vondsten, die zijn aangetroffen in de vullingen van de uitgebroken torenfundering.
  Bij verder onderzoek is komen vast te staan, dat indertijd een laag met romeins materiaal is neergeworpen en dat tijdens de bewoning de bovenste en laatste scherven in de laag zijn gekomen.
  Deze scherven waren, zoals genoemd, van het zgn. Badorfer—, Reliëfband-, Pingsdorfer— en Kogelpottenaardewerk, tot de 9de en 10de eeuw kan worden gedateerd.

  Grondmonsters
  Onder de toren werd een waterput aangetroffen, bestaande uit een uitgeholde eik, waarop de schors nog aanwezig was. Vooraf waren eerst vier eikenhouten palen ont&kt in de grond, waarbinnen op een iets lager niveau de put aanwezig was. De rechtop staande palen zijn vermoedelijk met planken verbonden geweest.
  Mogelijk wijst dit op een soort beschoeiing bij de aanleg van de put. In de bovenrand van de put bevonden zich 4 inkepingen, welke mogelijk hebben gediend om er een volgend putgedeelte op te bevestigen. Uit de begroeiingslaagjes op het diepste niveau zijn enige grondmonsters genomen, welke gedeeltelijk brandsporen vertoonden en scherven van Inheems—Bataafs aardewerk.
  Van een bewoning in die tijd getuigen ook verschillende spinschijfjes, een gekartelde potrand en gegolfde gestreepte vaatwerkornamentiek en scherven met nagelindrukken.
  De grondmonsters werden door drs. Bogaers voor een macroscopisch onderzoek aan prof. F. Florschutz te Velp gezonden.
  Het rapport naar aanleiding van dat onderzoek gaf de volgende gegevens weer:
  - kleine stukjes verkoold hout;
  - verkoolde graankorrels;
  - zaden van Urtica urens;
  - zaden van Sambucus nigra;
  - zaden van Chenopodiadeae.
  De zaden van Urtica wrens (kleine brandnetel) en de zaadjes van Chenopodiae (ganzevoetachtigen) zijn een aanwijzing voor menselijke bewoning. Misschien kan hetzelfde ook gezegd worden van de Sambucus nigra (vlier) .
  Van de stukjes houtskool was de boomsoort, waarvan zij afkomstig waren, niet meer te bepalen. Onder de verkoolde graankorrels werden gerstekorrels herkend.

  Romeins materiaal
  Bij deze afgraving kwam ook, zoals opgemerkt, een grote hoeveelheid romeins materiaal aan het licht zoals aardewerkfragmenten en delen van tegels en dakpannen. Er zijn. dakpannen met stempels van het Xe en XXXe legioen. Dergelijke stempels wijzen op een romeinse militaire nederzetting.
  Verschillende voorwerpen in terra-sigillata kunnen tijd en aard van de nederzetting illustreren.
  Het materiaal loopt vanaf ca. 70 na Chr. tot de 4de eeu.•,'. Tevens is bij dit onderzoek nog een dakpanfragment gevonden met een stempel : LEG(IO) XXX V(LPIA) V(ICTRIX)P(IAE) hetwelk dateerbaar is na 196 en dat uniek is voor ons land. Dit fragment is indertijd door pater (toen prior) E. Rodenburg o. p. aan mijn zorg toevertrouwd.
  Al het materiaal is destijds door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort in 10 dozen verpakt, waarna deze op 29 januari 1963 zijn overgebracht naar het Gemeentemuseum te Arnhem en daar zijn toevertrouwd aan de hoede van mej. drs. Waardenburg.

  Latere vondsten
  Onlangs is nog een stukje typerende merovingische ambachtskunst gevonden, namelijk een sierspeld (vogelfibula). Volgens mededeling van de heer J. Ypey van het ROB, onder wiens hoede de vondst is gereinigd, kan de fibula naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van de 5de eeuw worden gedateerd.
  Zij wordt gerekend tot de 3de hoofdgroep zoals deze is vermeld in "Die Chronologie der Vogelfibeln (Kerbschnittfibeln)" van G. Thiry, pg. 73—84, in het bijzonder Taf. 19 nrs.48—72.
  Tevens werden nog aangetroffen een fragment van een versierde glazen armband uit de Latène—cultuur (tot de 1ste eeuw na Chr.) en een fragment met versiering van een Saksisch bulturntje.
  In de zestiger jaren heb ik, voorzover dit mogelijk was, de andere heuvel , waarop thans de kapel en het klooster staan, onderzocht. Tijdens verbouwingswerkzaamheden in het klooster werden aan de binnenzijde tegen de voorgevel van het middengedeelte (het Oudste gedeelte) sleuven gegraven tot een diepte van 60 cm.
  In deze grond kwamen veel scherven voor van het aardewerk en steengoed (kannen) , welke gedurende de 14de en de 15de eeuw in Siegburg (Rijnland) werden vervaardigd. De sleuven gaven ook veel puinmateriaal vrij, zoals kloostermoppen (bakstenen), formaat 27 x 14 x 6 cm, tufsteenblokken en kennelijk in specie gevatte veldkeien.
  Onder de kloostermoppen waren exemplaren, welke door een groene glazuurlaag waren omgeven. Verder werden ook fragmenten van zwart en blauwgrijs aardewerk (schalen en voorraadpotten) aangetroffen, dateerbaar in de 13de en 14de eeuw, wellicht ook nog 12de eeuw.

  Kelders
  Volgens een broeder van het klooster was een gedeelte van deze grond afkomstig van een in de jaren dertig uitgevoerde ingraving voor een nieuwe toegang tot een onder de keuken van het klooster gelegen kelder. Het heeft er alle schijn van, dat deze kelder van een oudere datum is dan het klooster. Deze broeder wist zich nog te herinneren, dat op dit punt, op een diepte van 2.50 tot 3.00 meter diverse kannetjes waren gevonden. Tevens was men ook op een oud muurwerk gestoten, hetwelk was opgebouwd uit veldkeien.
  Bij graafwerkzaamheden in de noordoostelijke zijde van het voorgebouw  van het klooster werd een kelder ontdekt, die onder de kloostergang doorliep. Ook hier wijst er alles op, dat deze kelder ouder is dan het klooster. Beide kelders hebben buiten het zgn. Kasteel (het herenhuis) gelegen, het huidige middenstuk van het klooster. De laatste kelder vertoont een typisch gewelf. Het loopt aan zijde naar beneden door en het doet denken aan een verbinding met een ander gangdeel.
  De kelder is met puin en ander materiaal gevuld. Dicht bij deze plaats, bij de achteruitgang en wel aan de buitenzijde, werd in de bodem een muurwerk van kloostermoppen aangetroffen, dat eveneens van een vroegere bouw afkomstig moet zijn.
  De tuin, direct v56r de ingang van het klooster, werd tot een diepte van 60 cm. uitgegraven voor een aan te leggen parkeerterrein. Deze laag gaf het zelfde schervenmateriaal vrij als in het klooster, doch met dit verschil, dat deze laag in noordoostelijke richting dunner werd en waarbij een oudere laag aan de oppervlakte kwam.
  Verspreid over het terrein werd hier en daar op de diepst ingegraven plaatsen een enkel stuk romeins, merovingisch,alsmede enkele Pingsdorfscherven en een haakoor van een Paffrath-pot aangetroffen.

  Schacht
  Aan de buitenzi jde van deze ingraving werd een breed muurwerk van kloostermoppen waargenomen , dat schuin in noordelijke richting naar het einde van de voorgevel liep. Tussen dit muurwerk en de voorgevel van het klooster werd op 60 cm. diepte een enige decimeters dikke, oude specielaag aangetroffen.
  In het zuidoostelijke deel van de voortuin bevindt zich nog een waterput of kelder. Op enige meters afstand van de hoofdingang kon een 15de eeuwse schervenkuil worden uitgegraven.
  Op enige meters afstand van de noordoostelijke zijgevel van het voorgebouw van het klooster bevindt zich, volgens zeggen, een uit kloostermoppen gevormde ronde schacht in de grond.
  Deze schacht (mogel ijk het keldergedeelte van één der torens van de toegangspoort tot het slot, is in de jaren dertig reeds bekend geworden. Voor een deel stond hij onder water.
  Het schijnt de toegang te zijn naar een gangdeel, dat schuin in de diepte wegloopt. Deze schacht werd enige jaren geleden bij een ingrijpende wijziging in het tuinbeeld rond het klooster uit veiligheidsoverwegingen met een betonplaat afgedekt.
  Voor een voorlopig inzicht in een mogelijke reconstructie van het burchtcomplex heb ik een aantal muurrestanten in zwarte vlakken Op de kaart aangegeven.

  NOOT:
  1) De oorzaak van dit verschil van mening is nafnelijk terug te voeren op een aantekening, vermeld op een kaart, waarop in vogelvlucht de Hazenberg met toren en ringmuur is geschetst.
  In het zgn. Huissense Legerboek (Rijksarchief in Gelderland te Arnhem) is een kaart opgenomen van de 16e eeuwse situatie van het beschreven gebied. Tussen het net nog aangegeven gedeelte van het burchtcomplex en de Hazenberg met toren is een aantekening geschreven:
  "Diese Danenburgh ist 1616 affgebrochen un die Duyffstein verkocht. Et sic cessat Antiquitatis Danorurn" .
  Tot op heden is het voor mij nog niet zeker, dat deze aantekening betrekking heeft op de zogenaamde "Grote Torn" , welke op de Hazenberg was gebouwd.
  De omstandigheid, dat de naam "Danenburgh" dichter bij het net nog zichtbare gedeelte van het burchtcomplex is vermeld aismede de in de grond van de burchtheuvel aangetroffen veldkeien, welke in mortel waren gevat, alsook de tufsteenblokken, versterken mij in die mening.
  Daarbij komen ook nog de fragmenten van aardewerk tot en met de: 10de eeuw, welke op het terrein zijn aangetroffen en welke een bewoning en een daarmede in verband staande bebouwing veronderstellen.
  In een volgend nummer van "Mededelingen" hoop ik hier uitvoerig op terug te komen.


  Huissense vondsten op expositie in Arnhem
  Van 25 maart tot en met 7 mei 1978 zal in het Gemeentemuseum te Arnhem een tentoonstelling gehouden worden van het werk der A.W.N. in Gelderland.
  De Archeologische Werkgemeenschap Nederland telt in onze provincie verschillende afdelingen en afzorderlijk werkende leden. Aan hun werk zal op de tentoonstelling veel aandacht worden besteed.
  De vondsten dienen daarbij vooral ter illustratie van de activiteiten zelf. Het gaat er in de eerste plaats om een beeld te geven van de verschillende onderzoekingen, die door deze amateur-archeologen worden verricht. Er zal aandacht worden geschonken aan de omstandigheden, waaronder het onderzoek moet plaats vinden, aan bepaalde vondstsituaties en aan soms vreemde en zelfs gevaarlijke bijkomstigheden. De een loopt regelmatig rioolsleuven langs om iets te kunnen ontdekken, een ander gaat ergens kijken wanneer het geregend heeft, weer een ander tracht alles wat in de loop der tijd in zijn woongebied is opgegraven te inventariseren en verricht daarbij aanvullend onderzoek.
  Verschillende objecten komen op de tentoonstelling aan bod: een overzicht van neolitische vondsten in Aalten en omgeving, de veldcontrole van een paleolitische vindplaats in de Achterhoek, een onderzoek van een huis in Lochem, een stadskerncontrole in Arnhem, een pottenbakkersoven uit de IJzertijd uit Bemmel, de blootlegging van kapelrestanten in Oud—Lobith, een verdwenen dorp bij Renkum, een IJzertijdhuis uit Bennekom, een vindplaats met sporen uit diverse tijdperken in Emst, het verleden van Hattem, een inventarisatie van grafheuvels bij Ermelo e.d. , en last but not least het stadskernonderzoek in Huissen aan de Burchtgracht.
  Over dit laatste object bent U al uitvoerig ingelicht door de artikelen van de heer Th.H.Janssen, de sectieleider archeologie van de Historische Kring Huessen. Op de tentoonstelling zal voor het eerst iets van de resultaten van dit onderzoek te zien zijn. Wij hopen dan ook dat vele leden van de Historische Kring de expositie in ons museum zullen bezoeken.
  Ruud Bornman, afd.arch.en topografie

  klooster1 Custom

  klooster2 Custom

 • De slag bij Angeroyen , uit Mededelingen jrg 3, nr 1 (1977) Open or Close


  De slag bij Angeroyen

  uit Mededelingen jrg 3, nr 1 (1977)

  Terwijl Jaarlijks — op Huissens gebied — het felt wordt herdacht, dat in 1502 de Gelderse belegering van de stad Huissen een fiasco uitliep, is mij steeds niet helemaal duidelijk geworden, waar en hoe Karel van Gelre verslagen werd. Uit de bronnen is wel algemeen duidelijk geworden, dat niet de belegeraars werden verdreven, maar dat een aanval op een Kleefs ontzettingsleger "aen die Angelroise gemeinte" tot het overhaaste vertrek van de Geldersen leidde.(1) In het volgende verhaal wil ik proberen de plaats te bepalen, waar 's hertogen nederlaag zich voltrokken te beschrijven, hoe deze gebeurtenis verliep.

  I. Plaatsbepalinq.
  Het verhaal van de slag bevat drie duidelijke plaatsaanduidingen, namelijk de plaats, waar het Gelderse leger de IJssel overstak (Iseloort) , de plaats, waar de Kleefsen lagen (Pottingshuys) , en de plaats, waar de slag werd geleverd (Die Angelroise gemeinte) .
  Omdat duidelijk is, dat de slag "aver" (aan de overkant), in de Lymers dus, plaatsvond, is het voor de hand liggend bij het zoeken naar de benamingen onze overburen te raadplegen.
  Die Angelroise gemeinte of juister de Angeroyense gemeente ontleent volgens de Lymerse historicus A.G. van Dalen haar naam aan de waard Angeroyen. Letterlijk betekent dit Angers eiland. Angeroyen was een waard, die in de twaalfde eeuw of eerder voor Angeren in de Rijn ontstond en waaronder een groot gebied viel , dat destijds nog op de Betuwse oever lag.
  Hiertoe behoorde ook het huidige Loo. Angeroyen en Loo vormden samen één buurgemeenschap. Deze gemeenschap moet in de dertiende eeuw door rivierverlegging op de Lymerse kant terecht zijn gekomen.
  Het eigenlijke Angeroyen verdween in de Rijn, maar wat bleef was de benaming voor de gemeenschappelijke weiden, de uiterwaarden: "Angeroyensche ader Lohesche gemeinte". (3) Kortom, wat ons verslag "die Angelroise gemeinte" noemt, zijn de uiterwaarden ten zuiden van Loo.
  Iseloort of, zoals het nu heet, IJsseloord, is de enige nog bestaande benaming. (4) Bij IJsseloord lag destijds de splitsing van Rijn en IJssel, welke door natuurlijke omstandigheden zó was, dat de Rijn eerder een aftakking leek dan de IJssel. (5)
  Pas in de jaren 1773—1775 kwam door het graven van een kanaal door de Pley een nieuw aftakkingspunt. (6) .Het IJsseloord van 1502 moeten wij ook iets zuidelijker denken dan de (latere) schans IJsseloord, namelijk precies bij de splitsing, noordwest van de Pley.(7)
  Angeroyen2
  Pottingshuys levert, waar dit kennelijk een naar de bewoners genoemd woonhuis is, de meeste problemen op. Toch is ook hier uitsluitsel te geven. Aangezien het verslag van 1502 de benaming zonder verdere mededeling geeft, moet het een huis zijn geweest, dat al min of meer vast een historisch gegeven was geworden, zoals we in Huissen namen als Giebensland en Schalkshofstede kennen.
  Op de ambtskaart van de Lymers (8) (fol. 31), waarop de Huslarij en het Leuffense Veld staan weergegeven, komt het huis voor van Micharis Püttinck.
  De naam Micharis Potting/Pötting komt — als dijkbode — in de Lymerse archieven meermalen voor. Ook al is de ambtskaart van 1735, het is zeer waarschijnlijk, dat dit het Pottingshuis van 1502 is.
  Het huis ligt niet ver van de Rijn, van Groessen. Tegenwoordig is in het landschap er niets meer van te kennen. (9)
  Met dat al zijn — plaatskundig — onze problemen opgelost. Karel van Gelre kwam uit het westen bij IJsseloord de IJssel over. De Kleefsen lagen ten zuiden van Groessen en men trof elkaar logischerwijze daar tussen bij Angeroyen of, zo men wil, ten zuiden van Loo.

  II. De slag.
  In de nacht van 25 op 26 Juni 1502 stak een Gelders leger order aanvoering van Karel van Gelre zelf bij IJsseloord de IJssel over. Dat was dringend nodig, want vanuit het oosten was een Kleefs leger in aantocht om de stad Huissen, die sedert 29 mei werd belegerd, te komen ontzetten.
  De Klevenaren waren per schip gekomen, dat zeggen de bronnen, zowel de Duisburgse kroniek van Johan Wassenberch (10) als de Geldersche Geschiedenissen van Arend van Slichtenhorst (1l) .
  Waarom het ontzettingsleger niet in de Betuwe, .maar in de Lymers landde, is niet duidelijk geworden. Een feit is in elk geval, dat het Kleefse leger bij Pottingshuys ten zuiden van Groessen lag.
  De Kleefsen wachtten het Gelderse legers dat volgens één bron 1500 man teide, (12) niet zonder meer af, maar legden - kennelijk in de Angeroyense waard — een hinderlaag. Het Emmerikse deel van het leger stelde zich op waardoor de Geldersen een gemakkelijke overwinning dachten te halen.
  Maar toen kwamen Wezelse en Reese troepen met 700 ruiters onder Rabanus van Buren in de strijd. (13) De eersten hadden een kanon meegebracht, de Bonte Koe (14) , kennelijk het stuk geschut, dat in het Huisgense verslag "een kartouwe" (15) heet.
  Daarmee schoten zij op de Geldersen. Dat leverde een groot aantal doden op hoewel men zich van de uitwerking van een zestiende-eeuws kanon niet teveel moet voorstellen. Belangrijk was vooral de paniek, waardoor in het nu volgende man op man gevecht de Kleefsen voordeel hadden.
  In de paniekerige vlucht van de Geldersen viel Karel van Gelre in handen van Emmerikse soldaten. Een Moor, die bij het Gelderse hof hoorde, hielp de hertog echter over de Rijn te ontsnappen.(16)
  Wel brachten de Emmerikse strijders het paard van de hertog in triomf naar hun stad. (17)
  Minder fortuinlijk dan de hertog waren vele van zijn ondergeschikten.  

  Angeroyen1

  DE SLAG BIJ ANGEROYEN
  Enkele werden door de Kleefsen gevangen Het Huissens verslag spreekt over 300 (18) , het lied op beleg en ontzet van 500 (19) .
  Geen cijfers zijn bekend over het antal doden. Een eigentijdse Kleefse bron spreekt over 200 doden, die bij het beleg van Huissen en de slag bij Angeroyen tesamen zouden zijn omgekomen.(20)
  En gaat dat natuurlijk maar over één kant, de Kleefse overwinnaars.

  III.De gevolgen.
  De Gelderse troepens die de stad Huissen ingesloten hlelden, hadden van over de rivier de slag kunnen volgen. Toen zij zagen, dat het Gelderse leger bij Angeroyen op de vlucht ging, wachtten zij niet een Kleefse aanval af, maar verlieten in paniek hun posities.
  Zelfs namen zij niet de tijd om hun geschut en voorraden in veiligheid te brengen. De Klevenaren hadden aldus een makkelijke en rijke buit. De opsomming loopt in twee verslagen nogal uiteen.
  Feit is in elk geval, dat minstens zes en misschien zelfs acht stukken geschut verloren gingen voor hertog Karel van Gelre, die toch al zo'n moeite had om zijn artillerie te betalen.
  Ook lichte wapens, buskruit en proviand worden ais buit opgesomd. (21)
  Na het ontzet van Huissen konden de Kleefsen naar hartelust in het offensief gaan.
  Nog in hetzelfde jaar veroverden zij het slot Keppel , wonnen een slag aldaar en trokken plunderend door de Over-Betuwe.
  Bij Elden leverden Geldersen en Kleefsen vervolgens weer een slag, die voor de laatsten een nog groter succes werd dan die bij Angeroyen.(22)
  Na dat alles zai Karel van Gelre zijn aanval op Huissen wel hebben betreurd.

  DR E. SMIT

  NOTEN
  1. J. H. Hofman, Beleg en ontzet der stad Huissen. In: Bijdragen en Mededelingen van "Gelre" (1899), pg. 325-326.
  2. A.G. van Dalen, Angeren of Angeroyen/Lensenb1-rg. Zevenaar, 1968,
  3. A.G. van Dalen, Uit de Kerkgeschiedenis van Loo. Zevenaar, z. j.
  4. Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, blad no. 40 West Arnhem.
  5. Rijksarchief in Gelderland — Algemene Kaartenverzameling no. 129.
  6. G.P. van der Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat, Zutphen 1976, pg. 358-360.
  7. J.W. van Petersen, Des landmeters trots, Zutphen 1974, Kaart 10.
  8. Gemeentearchief van Zevenaar - Oud Archief 1243.
  9. Vriendelijke mededeling van de heer J. Th. M. Giesen te Zevenaar.
  10.. H. van 't Hooft, Honderd jaar Geldersche Geschiedenis in historieliederen,Arnhem 1948, pg. 68.
  11. A. van Slichtenhorst, Veertien der Geldersche Geschiedenissen, Arnhem 1654, pg. 316.
  12. B. H. van 't Hooft, a. w. , pg. 76.
  13. W. Teschenmacher, Annales Cliviae,JuIiae etc. ,Frankfort/Leipzig 1721, pg. 322.
  14. B.H. van 't Hooft,a.w.pg.6B.
  15. J.H. Hofman, a.w., pg. 326.
  16. W. Teschenmachers a.w. , pg. 322.
  17. B.H. van 't Hooft, a.w. ,pg.69.
  18 .0.H.Hofman, a.w. , pg.326.
  19. B. H. van 't Hooft, a.w., pg. 76.
  20. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf — Kleve, Mark, Akten no.392,' fol. 2b.
  21. J. H. Hofman,a.w. pg. 326 en B. H. van 't Hooft, a.w. , pg. 76.
  22. W. Teschenmacher, a.w. pg. 323.

 • Holthuizen: een voormalig Kleefs leen (uit Mededelingen, jrg 2, nr. 5) Open or Close

  Holthuizen: een voormalig Kleefs leen
  uit Mededelingen, jaargang 2, nummer 5

  ln de "ambtelijke werkgroep straatnaamgeving", waarin - op uitnodiging van B. en W. - ook de Historische Kring Huessen is vertegenwoordigd, is thans aan de orde de straatnaamgeving in de 3e fase van De Zilverkamp, welke wijk van de zijde van Gemeentewerken "Groot Holthuyzen" wordt genoemd.
  Er is hier echter sprake van het voormalige Kleefse leengoed "Holthuizen", waar - in latere tijden - stonden de boerderijen Groot Holthuizen (Hoogerbrugge) en Klein Holthuizen (Van Essen) , beide eigendom van de Dullertstichting te Arnhem. De laatstgenoemde boerderij is gesloopt ten behoeve van de Zilverkamp-bebouwing.
  De Historische Kring heeft in de genoemde ambtelijke werkgroep gesuggereerd om ten aanzien van Holthuizen af te wijken van het tot nu toe in de Zilverkamp toegepaste straatnamenpatroon en er voor gepleit om allereerst de herinnering aan de naam van het leengoed levendig te houden, maar ook die der families, die het - vanaf 1392 tot 1799 - in leen hadden.
  Bestuurslid dr. E. Smit geeft in de hiernavolgende bijdrage historische bijzonderheden over de beleningen van Holthulzen.
  Hij verschaft tevens interessante bijzonderheden over het drama, dat zich in januari 1795 op Holthuizen afspeelde en dat boer Derk Brands het leven kostte.
  Wij maakten daarvan reeds melding in een "snipper" in het vorige nummer (pag. 128).

  De naam HOLTHUIZEN wijst volgs Oedin (1) op een aldaar gelegen klein bos. Met de aanwezigheid van de naam "Loo" ( = open plek in een bos) in de buurt is het wel verleidelijk bij het Huissense Holthuizen aan een oud bos te denken. Er zijn echter nog andere mogelijkheden. De Middelnederlandse benaming Holthuus of Houthuus kan ook eenvoudig houtsçhuur betekenen (2).
  Bij ons Holthuizen is er nog een derde mogelijkheid.  Bij de eerste vermelding in 1392 wee namelijk een Arnd van Holthusen met het goed beleend.
  Dezelfde Arnd van Holthusen was ook leenman van Holthuizen bij Verkält (tussen Kalkar en Üdem (3)), zodat de mogelijkheid niet uitgesloten moet worden, dat het ene Holthuizen zijn naam aan het andere ontleend heeft. (4)
  Waar we dus niet zeker zijn van de herkomst van de naam biedt Holthuizen wel een mogelijkheid om alle beleningen van 1392 - 1799 na te gaan. (5)
  Het goed was namelijk een Kleefs leen. Deze vorm van gronduitgave hield in, dat de graaf van Kleef aan een man een stuk grond in leen gaf, waarvoor deze dan bij oorlog tot dienst verplicht was.
  Deze plicht werd evenwel meestal afgekocht, zodat het, ieengoed een soort eigendom werd, dat extra belast was. Een leen kon aldus ook vererven of verkocht worden.
  ln 1392 was, zoals gezegd, Arnd van Holthusen leenman van Holthuizen. In 1443 blijkt hij overleden en zijn zwager Gerit van Marwick neemt het leen (althans een derde deel ervan ) ten behoeve van zijn
  vrouw Johanna (van Holthusen) over. Aldus vererfde het goed in 1474 op hun beider zoon Arndt van Merwick. Bij zijn dood in 1495 was er alleen dochter Johanna van Marwick, voor wie haar oom Derick van der Hoeven als leenman fungeerde.
  Tusschen 1495 en 1535 zijn we de familieband (als die er is) even kwijt. De weduwe van een zekere Derick van Elss blijkt dan namelijk op Holthuizen te wonen. Haar zoon Arndt nam in 1551 het goed over, maar hij had er niet lang plezier van, want zeven jaar later blijkt ook hij overleden, want het goed blijkt vererfd op zijn zuster Elisabeth en op de kinderen van een andere zuster, Anna, gehuwd met Gaert van Gelickom. Door deze erfenis blijkt een deel van Holthuizen bij Anna's nakomelingen (Van Gelickom) , een ander deel bij die van Elisabeth (Van Merten) terecht te komen. De hof lijkt nu voorgoed gesplitst en alleen over het part van de Van Merten's (een derde deel) zijn we verder volledig ingelicht. Arndt van Merten zit van 1596 - 1647 op dit deel van Holthuizen. Zijn zoon Eberhardt Godtfriedt volgt van 1647 - 1672. In 1673 waren ook de Van Merten's uitgestorven en volgde Bernhard Gottfried van Reetradt als bezitter. Deze familie liet de hof al in 1682 over aan een (aangetrouwd) familielid Wilhelm Bernier. Van hem vererfde Holthuizen in 1710 aan zijn dochter Christine Elisabeth, getrouwd met Derk Brandts. De familie Brands bleef tot het einde toe met Holthuizen beleend. ln 1803 werden de leenrechten opgeheven, zodat geen verdere administratie plaatsvond.

  Het drama van 1795
  Een drama beleefde Holthuizen in 1795. De Fransen waren in dat jaar namelijk in opmars en op 10 januari waren zij de Waal overgestaken. De troepen die (voor Pruisen) Huissen verdedigden, waren Kroatische militairen van Pruisen's bondgenoot, de keizer van Duitsland. Op de komst van de Fransen sloegen dezen aan het plunderen en van wat op Groot Holthuizen gebeurde volgen hier de gruwelijke details. Vijf Kroaten', in grijze uniformen, waren al overdag op 10 januari bij Holthuizen gesignaleerd en dat de knechten van boer Derk Brands het hazenpad hadden gekozen, toen het donker werd, is te begrijpen.Rond 10 uur 's avonds drongen de vijf bij de broers Derk en Peter Brands op Groot Holthuizen binnen en eisten geld en horloges.
  Met name aan de laatste wens konden de broers niet voldoen. Ze hadden er zelf geen.Toen begonnen de soldaten met hun degens te slaan. Derk Brande hield zijn hand nog geheven tot verweer, maar een Kroaat sloeg hem hand en hoofd in één hauw af. Peter lag intussen al met een forse sabelhauw over zijn gezicht op de vloer en moest machteloos toezien. Dat hij er tenslotte het leven bij overhield, lag aan de uitstekende geneeswijze van de Huissense chirurgijn Budding.
  De daders gingen - met een buit van meer dan 500 gulden - vrijuit, al deed de Pruisische overheid nog maanden later moeite hen te achterhalen. (6)
  Aldus enkele feiten uit Holthuizen's rijke historie.
  DR. E. SMIT
  Noten:
  1) S. Oedin, De Gemeente Huissen, Diss. Wageningen 1946, pg. 19.
  2) J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 's Gravenhage 1932, pg. 259.
  3) Topographischer Atlas Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1968, kaart 88. '
  4) E. Dösseler en F.W. Oediger, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, Siegburg 1974, pg. 269.
  5) E. Dösseler en F.W. Oediger, a.w., pg. 272-273. Waar dit niet nader gemeld wordt, zijn alle volgende gegevens aan dit boek ontieend.
  6) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf - Kleve Mark Akten X-18-Vlll.

 • Achter de Gracht of Duisterestraat ? (Uit Medelingen jrg. 2 nr. 5) Open or Close

  Achter de Gracht of Duisterestraat ? (Uit Medelingen jrg. 2 nr. 5)

  B. en W. vroegen Historische Kring om advies:

  Achter de Gracht of Duisterestraat?
  (Men zie de illustraties op pag. 110 en 136)
  Sinds enkele jaren draagt het weggetje tussen Helmichstraat (hoek Warenhuis Janssen) en Stadswal (langs Hubertsland) officieel de naam: DUISTERESTRAAT, ofschoon het weggetje in de volksmond altijd als ACHTER DE GRACHT bekend is geweest. Nu het pad een nieuw wegdek heeft gekregen en over de juistheid van de straatnaarngeving verschil van mening bestaat, wil het gemeentebestuur wel eens weten wat
  nu juist of onjuist is. B. en W. hebben de Historische Kring Huessen
  om zijn advies gevraagd. Het bestuur heeft het volgende medegedeeld c.q. geadviseerd. (Voor de verwijzing naar de cijfers zie men het fragment van de kaart van 1586 op pag. 110).

  Duisterestraat
  ". . . De naam Duisterestraat - die overigens ook in andere Betuwse plaatsen voorkomt - wijst op grote ouderdom. Oedin merkt op, dat de duistere straten steeds in verband staan met een "loo". Zo leidt - hem
  citerend - de Duisterestraat in Doornenburg naar de Loohof. De Huissense Duisterestraat is het verlengde van de Loostraat; wellicht een oud heiligdom in het oorspronkelijke gebied Upt Loo '? (Oedins veronderstelling, dat het einde van het Duisterestraatje in Huissen nog een markant plekje is omdat er nog een Mariabeeld staat, is echter volkomen onjuist, aangezien de plaatsing van het (eerste) Mariabeeld pas uit 1936/37 dateert, na de ontsluiting van het plan-Johannahoeve) .
  Het Duisterestraatje vindt men als "Dat duystere straitgen" (nr. 5) " tweemaal aangegeven op een tiendenkaart uit 1586. Zoals uit de kaart blijkt, vormde de Duisterestraat - (tot aan de bebouwing in het midden van de jaren dertig niet meer dan een smal weggetje) - de verbinding van de Loostraat (hoek Lange/Korte Loostraat) met de gracht langs de stadsmuur (6) ter hoogte van de toren Ravenborch (2). Langs deze stadsgracht liep een smal weggetje, een paadje, vanaf de Arnhemse Poort langs de Malenborch (1) en Flavenborch (2), tot aan de Vierakkerse Poort (3).

  ACHTER DE GRACHT OF DUlSTERESTRAAT ?
  Dit paadje bestond nog totdat na de oorlog met de aanleg van de Stadswal werd begonnen. De Duisterestraat mondde op dat paadje uit ter hoogte van de pand van de fam. Gertsen en Saat. Tot op dat punt ook heette het weggetje "Duisterestraat". Hier eindigde het dus. Door de aanleg van de Stadswal is dit punt geheel verdwenen zoals ook de oude gracht sindsdien is gedempt. De Duisterestraat eindigt nu dus bij de Stadswal tussen de beide flatgebouwen.

  Achter de Gracht
  Het nu verharde weggetje vanaf de Stadswal tot aan de Helmichstraat is niet het verlengde van de Duisterestraat, maar het laatste restant van het hiervorengenoemde paadje langs de Stadsgracht, dat altijd Achter de Gracht werd genoemd. Doordat de Stadswal de verbinding Duisterestraat-Achter de Gracht totaal heeft doen verdwijnen, heeft het de schijn alsof Achter de Gracht de verlenging is van de Duisterestraat.
  Zij is het dus niet, maar liep - zoals opgemerkt - parallel aan de huidige Stadswal tot aan de Arrhemse Poort. De betrokken situatie zou uit een plattegrond van vóór de Stadswal-aanleg duidelijk worden. l-loe het laatste restant Achter de Gracht de naam Duisterestraat heeft kunnen krijgen, is ons een raadsel.

  Advies
  Op grond van het vorenstaande mogen wij resumerend vaststellen:
  a. de straat tussen Van Voorststraat en Stadswal draagt terecht de naam Duisterestraat;
  b. het weggetje tussen Helmichstraat en Stadswal draagt sinds een aantal jaren ten onrechte de naam Duisterestraat. '
  Wij zouden Uw College derhalve willen adviseren om het onder b. genoemde weggetje de naam ACHTER DE GRACHT te hergeven. Indien Uw College t.z.t. overgaat tot het aanbrengen van explicaties bij de straatnamen zouden wij ten aanzien van ACHTER DE GRACHT willen voorstellen de vermelding: WEG LANGS WESTELLJKE STADSGRACHT'.

  Oude Kerkhof
  Wij zouden van deze gelegenheid overigens graag gebruik willen maken om Uw Collegeer op te wijzen, dat het alleszins te betreuren is dat enkele jaren geleden tevens een andere eeuwenoude straatnaam is verdwenen, namelijk het OUDE KERKHOF, dat thans Molenaarstraat is geheten, welke naam aldaar geen enkele historische betekenis heeft.
  Wij kunnen ons voorstellen, dat het bezwaarlijk is om de nieuwe naamgeving te herzien. Wij zouden het echter bijzonder op prijs stellen indien t.z.t. als explicatie bij het straatnaambord "Molenaarstraat" zou worden vermeld: VOORHEEN "OUDE KERKHOF". U vindt de naam ALDE KEHCKHOF (7) eveneens op het kaartfragment en wel uiterst rechts, in het midden, het ovaalvormige perceel. . . .", aldus de brief van het bestuur van deHistorische Kring Huessen aan B. en W.
  De Historische Kring is overigens van gemeentewege uitgenodigd êeen bestuurslid als vertegenwoordiger van de Kring af te vaardigen naar de Commissie Straatnaamgeving. De Kring-vertegenwoordiger
  heeft inmiddels reeds i.o.vanhet bestuur schriftelijk een voorstel ingediend nopens de straatnaamgeving in de 3e fase van het plan-Zilverkamp, dat van gemeentewegevoorgesteld wordt "Groot Holthuyzen" te noemen, ofschoon het hier om het oude Kleefs-hertogelijke leengoed Hilthuisen of Holthuizen gaat.
  Groot- en Klein Holthuizen zijn de namen van de resp. boerderijen (Hoogerbrugge en Van Essen) .Van dit leengoed zijn de beleningen bekend vanaf 1392 - 1799.
  Wij komen op ons voorstel, dat gebaseerd is op de historie van Holthuizen, nog nader terug.

  Snipper
  Moord op Holthuizen
  "1795. Den 11 January is Theod: Brandts oud 60 jaar voor het plunderen
  der Keiz: Croaten des nachts op Holthuijsen hoofd en hand afgeslagen".
  (Doodboek R.K. Parochie)

  IMG 20170516 0001 Custom

  IMG 20170516 0002 Custom

 • De Langestraat tussen 1910 - 1920 (Uit Medelingen jrg. 2 nr. 6) Open or Close

  DE LANGESTRAAT TUSSEN 1910 en 1920
  (Gezien vanaf de Arnhemse Poort)

  Uit Mededelingen, jaargang 2, Nr. 6

  Bij foto nr.: 1 B 12 (voorpagina)  
  Dit is een oude foto. Zij moet zijn gemaakt tussen 1909 en het begin van de jaren twintig, toen op de plaats links op de voorgrond een huis (bewoond door de fam. Herm.Hendriksen) stond, dat heeft moeten plaats maken voor de Bioscooop Apollo, die in de eerste jaren de naam "De Batavier" droeg. De tramrails geven aan, dat de foto niet ouder kan zijn dan 1909, toen de tramlijn voor de Betuwse Stroomtram Maatschappij werd gelegd. Ook de kleding van de vrouw links op de voorgrond duidt erop, dat de foto wel zal zijn gemaakt tussen 1910 en 1920.
  Gaan we nu beide zijden van de straat bekijken . Dan zien we allereerst de vrouw, die aan een stadspomp water haalt. Pas na de tweede wereldoorlog is Huissen voorzien van waterleiding ! Tot dan deden de stadspompen, die we ook op andere foto's zullen aantreffen, dienst voor mensen, die zelf thuis geen pomp hadden. Het eerste huis links is verdwenen en op die plaats staat - zoals vermeld - nu sedert het begin van de jaren twintig Cinema Apollo. ln het volgende huis woonde in de jaren dertig de schoenhersteller Adr. Oostrom. Bovendien is er de eerste drukkerij van De Nieuwe Koerier gevestigd geweest, daarna de winkel van Fr. Klaassen en nadien heeft er lange tijd de familie Wubbels-Polman gewoond.
  Het volgende huis met bloemenbak (thans De Lama) is lang de winkel geweest van de fam. Lestrade (loodgieter, rijwielhandelaar en electrische apparaten).
  Het grote hoge huis daarnaast is een oud herenhuis. Men lette op de zijgevels met trappen, die, in tegenstelling tot die van de Arnhemse Poort, wel oud zijn. Het huis, dat op de Rijksmonumentenlijst staat en wellicht oorspronkelijk een dubbel woonhuis is geweest, dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Veel meer of minder bekende personen hebben er kortere of langere tijd gewoond. Zo bijvoorbeeld de Apostolische Vicaris Petrus Codde. ln het begin van deze eeuw woonde er o.a. emeritus-pastoor Luyckx. ln het begin van de jaren twintig werd het huis gekocht door het oud hoofd van de gemeenteschool ,de heer Hulsman. Nu woont er nog zijn dochter Lembertine, -intussen ook hoog bejaard.
  De volgende huizen zijn verwoest bij het bombardement van 2 oktober 1944. Goed zichtbaar is ook nog het huis met het balkon, waar lange tijd heeft gewoond gemeentesecretaris A.A.C. van Dort. Dit huls liep tijdens het bombardement met brandbommen in de nacht van 13 op 14 mei1943 zware schade op.' Nu staat er de pastorie van de Ned.Herv.Gemeente.
  Aan de rechterkant zijn de huizen minder duidelijk te zien. Midden op de straat zijn duidelijk zichtbaar twee strepen van het zonlicht. De voorste streep komt uit de tegenwoordige Vicariestraat (voorheen Bloemerstraat); de achterste uit de Korte Kerkstraat. Op de hoek van de Korte Kerkstraat is het huis zichtbaar, dat licht bepleisterd is en een schuine ingang op de hoek heeft. Dit is het huis voorheen van bakker Hübbers, nu in derde generatie van de familie Stam, bakkers, banketbakkers en kruideniers.
  ln het huis met het zonnescherm was de manufacturenzaak van de familie Scheepers (De Bijenkorf) gevestigd en is nu - na verbouwing - het winkelpand van de HEMA (Mali). Ook is nog vrij goed zichtbaar het huis met de oud-Gelderse gevel, vele jaren bewoond door de familie Smulders en nu door de fam. Helsen, die er een antiekzaak heeft gevestigd.
  Wilt U nog op enige bijzonderheden letten ?
  De stoepen of trottoirs zijn alle verschillend. Ze waren tot in de jaren zestig eigendom van de eigenaar van het betrokken pand. Bij de renovatie van de straten in de binnenstad zijn ze aan de gemeente verkocht en vervangen door gelijke trottoirs met tegels. Het is natuurlijk niet mooier geworden, maar wel noodzakelijk voor het verkeer. Op de stoep bij het huis met de trapgevels ziet men nog hekjes, die de eigendom markeerden. Zo waren er meer in Hiussen. Ze zijn tegelijk met de renovatie van de straat verdwenen. (Een hekje staat nog in de achtertuin van het huis met de trapgevels.) De straat is tussen de rails geplaveid met klinkers, maar in het midden van de straat liggen nog de bekende zware vierkante natuurstenen, de “kinderkopjes".

  A.J. JANSSEN

  Langstraat1

   

 • Zilverkamp: Eens Sgrevenvelde (Uit Mededelingen jrg. 2 nr. 4) Open or Close

  Zilverkamp : eens Sgrevenvelde

  Uit Mededelingen jaargang 2, nov/dec 1976, Nr. 4

  Het plan "Zilverkamp" ontleent,zoals bekend, zijn naam aan de boerderij in de Korte Loostraat. Historisch gezien heeft deze naam niet of nauwelijks betekenis. De boerderij dateert uit 1867/68 (Zie "Mededelingen" , jrg. 2., nr.1 , p.16) en voordien was de naam, voorzover na te gaan, onbekend. Het terrein tusgen de Loostraat en Huissense Dijk, waarop thans het plan "Zilverkamp" in fasen wordt gerealiseerd, heette nl. in vroegere tijden niet Zilverkamp, maar Sgrevenvelde ( 's Grevenvelde = 's Gravenveld).
  Op de 17e kaart,waarvan een fragment is gereproduceerd, zijn Sgrevenvelde en omgeving vrij nauwkeurig aangegeven. Wij hebben op het kaartfragment een aantal cijfers geplaatst om de diverse aanduidingen gemakkelijker te kunnen verklaren.
  Het leek ons voor de "nieuwe" Huissenaren -Zilverkampbewoners- interessant te weten hoe het gebied van hun wijk e.o. er in vroegere eeuwen uitzag en hoe de diverse benamingen luidden; temeer waar de gemeente nu een tweetal namen (Sgrevenvelde en Dat Nielant) in een straatnaam heeft doen herleven.
  Het grootste deel van de huidige Zilverkamp was dus Sgrevenvelde (1) geheten, naar één der graven van Kleef, die Huissen — zeker vanaf het begin der 13e eeuw — in bezit hadden.
  In elk geval waren landsheren van Huissen de volgende graven van Kleef: Dirk V (1242—1260) , Dirk VI (1260-1275), Dirk VII (1275-1305), Otto (1305-1311), Dirk VIII (1311-1347), Johan (1347-1368), Adolf I (1371-1394) en Adolf II (1394- 1417, die in jaar tot hertog werd verheven). Dirk V Ill gaf in 1319 "acht hoeven lands bij onzer stad Huissen" in erfpacht en het is niet onmogelijk (maar voorlopig blijft dit speculatief) , dat hierop betrekking heeft de naam "Flandersche Erfpachtslant" (2) .
  Sgrevenvelde behoorde niet tot dit Erfpachtslant, wél: "Dat Kampstuck" (3) welke perceelsnaam nu nog bestaat en ook in een straatnaam voortleeft; "Up Steege" (4) , (de Steeg, aan de Loostraat , bestaat nog) en "Up Haydell" (5) , het grote perceel aan de Loostraat, waarvan de naam verloren is gegaan en nu - volkomen ten onrechte - Rietkamp wordt genoemd; "Dat Nielant" (6) , welke naam nu dus in een straatnaam levendig wordt gehouden, en "Upt Loo" (7) , waaraan de Loostraat (8) haar naam ontleent.
  Aan Sgrevenvelde, Dat Nielant en Upt Loo grensde "Holthusen" (9) , welke naam behouden is gebleven. De boerderij "Klein Holthuizen" heeft voor de bebouwing van de Zilverkamp plaats moeten maken; "Groot Holthuizen" is behouden gebleven. De Korte Loostraat komt op de kaart voor als een brede weg en wordt dáár genoemd "Die Breedestrait" (10) .
  Daar grensde het langgerekte perceel "Die Wigartzhoeveo" (11) die - verbasterd - bewaard is gebleven in de straatnaam "Wijngaarden". Met een wijngaard heeft deze naam dus niets te maken. De oorspronkelijke naam duidt op de "hoeve" van zekere "Wigart".
  De huidige Bredestraat is veel smaller aangegeven en heet op de kaart "Die Breedestrait na Bercheren" (12), de Bredestraat naar Bergerden, de aan het einde van de Hoeve gelegen buurtschap, die niet tot het grondgebied van Huissen behoort.
  Onder aan da kaart ziet men de vermelding "artgen" , het restant van de naam Startgen (13) - staartje , een staartjesvormige waard vóór de stad.
  Rechts daarboven is het bochtig dijkverloop te zien en in de eerste grote bocht een bouwsel (14) op de plaats van de Stenen Paal, een naam die waard is behouden te blijven. De oude grenspaal ("Stenen Paal") tussen Huissen en Holthuizen mag zeker niet verdvvijnen.
  Buitendijks tegenover de Stenen Paal ziet men een perceel met behuizing, dat op de kaart als "Cleverkamp" (15) is aangegeven. Rechts onder op de kaart wordt bij de dijk vermeld: "Begin van Malbergen" (16) .

  Grevenveld kl